Évfordulók kapcsán

ilyvo

Állandó Tag
Állandó Tag
1086 éve történt

A 926 május 2.-i sankt galleni magyar kalandozás különösen emlékezetes maradt, mivel az erről szóló krónikában adják az első pontos leírást a magyarokról

Közeledésük hírére a szentatyák mind elmenekültek, csak az ütődött-hibbant Heribald várta meg a magyarok érkezését, noha nem lehetetlen, csupán tettette magát, de nagy tehetséggel játszotta az idiótát.
Heribaldot a magyar hadfiak egy kicsit meghergelték s hirtelenében - viselkedésében kihívónak tűnt - le akarták vágni, de rájöttek, félkegyelmű, békében hagyták. A boros hordókat a kolostor pincéjéből kihordták, volt bor ott bőséggel, tetejüket leverték s ihatott mindenki amennyit csak akart. A magyarok "a vegyítetlenül ivott bortól felhevülve rettentő hangerővel isteneikhez ordibáltak" (=harci dalokat énekeltek). Tolmácsuk, egy keresztény pap, velük ordibál (=kurjongat és énekel) - Heribald szerint -: mivel kényszerítették rá... miután pedig kitombolták magukat, a pap-tolmács, aki ugyancsak felhevülhetett a bortól - saját nyelvükön elfújja a "Sanctificat nos Domine" kezdetű egyházi éneket. (Számolnunk kell vele, hogy Heribald is velük üvöltött.) Végül pedig jöhetett a pecsenye, a penitencia és vele a bűnbocsánat.
(Ekkehard: Casus St. Galli V. c. 54.)​
Megható a kiabálásra kényszerített pap-tolmács históriája, ki végül is vezeklésül egyházi dalt énekel. Ámde miként lehet valakit ordibálásra, éneklésre kényszeríteni? S itt - a papok hagyományos borszeretetét ismerve - arra kell gondolnunk, arra is rákényszerítették, hogy versenyt igyon velük. Mivel pedig ez a derék egyházfi magyarul is tudott, értette az éneket s ismerős fülnek, felhevült szívnek az aligha lehetett kellemetlen.Az ünnepség tovább folyt (Heribaldot egyébként nem azért nem bántották, mert ártalmatlannak vélték, "hanem mert az ókoriak hite szerint a félkegyelműséget annak jeléül tekintették, hogy érintkezésben áll a felsőbb hatalmakkal").
(L. Riedl Frigyes: A régi magyar irodalom, 52. kézirat)​
St%252C+Gallen.jpg

 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Anyák napja

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságrólemlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján.


Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.

József Attila
Mama

Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.
Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.
Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.
Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő -
szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.jattilamama.jpgimages

 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Az első magyar zárt levél.1232:
egy
udvaronc arról számolt be levélben Jolánta királynénak, II. Endre másodikfeleségének, hogy az egresi monostor közelében, Csanád vármegyében gyógyítóvizet talált a betegeskedő királyné számára. Ez az üzenet volt az első magyar zárt levél

Egres, a Maros partján fekvő nagyközség

Az egresi apátságot 1179-ben alapította III. Béla. III.Béla fia, II. András is kötődött az egresi apátsághoz. Apátjamár az uralkodása alatt pápai megbízottként is tevékenykedett, s hiteles hellyéemelték, komoly birtokadományokat kapott. A király második feleségét, Jolántát itt temették el 1232-ben (az első, a sokkal híresebb Gertrud szinténa cisztercieknél, Pilisen nyugodott), s Egres lett András végső nyughelye is 1235-ben bekövetkezett halála után.
Bár nincsenek adatok, elég biztonságosnak, erődítményrendszere miatt, tűnhetett ahhoz, hogy IV. (Kun) László egyideig itt őrizze a koronát


andras-300x.jpgII. András
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Sámboki (Sambucus) János

Sámboki (Sambucus) János, Meghalt 1584. jún. 13. Bécsben.

bölcseleti és orvosdoktor, szül. 1531. jún. 1. Nagyszombatban, 1545. jún. 29. iratkozott be a wittenbergi egyetemre; annakutánna Strassburgban (1550), Párisban (1552. hol bölcseleti magister czímet nyert), Paduaban (1555) és egyéb főhelyeken bujdosásában kezdett könyveket kibocsátani. Tanulmányait Olaszországban végezte, megszerezte a bölcselet- és orvosdoktori oklevelet. Az, hogy 26 éves korában a bolognai egyetem tanára volt, nem mindennapi képességének tanubizonysága. II. Alfonso ferrarai herczegnek nevelője is volt. Olaszországot ott hagyván, Bécsbe költözött; nagy tudományával megnyerte I. Ferdinánd császár és király nagyrabecsülését; tanácsosává, Miksa és Rudolf császároknak pedig udvari orvosává és történetírójává lett. Tizenegy nyelvben volt tökéletesen jártas.

A legnagyobb magyar filológus polihisztor, a nemzetközi tudományban Johannes Sambucus néven ismert.Zsámboki János(1531–1584) Nagyszombatban született elpolgárosodott nemesi családból. Alig tizenegy éves korától már Bécsben, Lipcsében tanult, 1545-ben Melanchtont hallgatta, noha mindvégig megmaradt a katolikus vallás hívének. Utóbb Strassburgban Johann Sturm, a híres latin filológus és pedagógus tanítványa volt, majd 1552-ben Párizsban szerezte meg a magisteri fokozatot. Tanulmányait ezután Padovában folytatta, előbb Oláh Miklós költségén mint az érsek unokaöccsének, Bona Györgynek és pártfogoltjának, Istvánffy Miklósnak preceptora, majd 1558 őszétől mint Jakob Fuggernek, a hatalmas Fugger-vagyon várományosának tanulmányi felügyelője. Padovában orvostudományt tanult, s tanára volt többek között Vesalius is, a boncoláson alapuló modern orvostudomány megalapítója. Időközben többször ellátogatott újra Párizsba, 1561– 1563 között beutazta csaknem egész Itáliát, 1563-ban Miksa pozsonyi koronázásán is megjelent, majd még ez évben Belgiumban is megfordult.


Zsámboki és két kutyája, Bombo és Madel, Emblemata című műve első kiadásából (1564)
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
125 éve született Karinthy FrigyesKarinthy Frigyes (teljes nevén:Karinthy Frigyes Ernő, Budapest, 1887. június 25. – Siófok, 1938.augusztus 29.) magyar író, költő, műfordító.Karinthy Frigyes

A jó tanuló felel

Ajó tanuló az első padban ül, ahol hárman ülnek: ő a középen, a jó tanuló, Steinmann. Az ő neve nem tisztán egy ember jelzésére szolgál; — szimbólum ez a név, ahány fiú az Osztályban, annyi apa ismeri otthon ezt a nevet. A Steinmann miért tudja megtanulni?” — kérdezi otthon harminckét apa harminckét fiútól. „Kérd meg Steinmannt, hogy magyarázza meg”, mondja az apa, és a fiú valóban megkéri a Steinmannt. A Steinmann mindent tud előre, még mielőtt megmagyarázták volna. Matematikai lapokba dolgozik, és titokzatos szavakat tud, amiket csak az egyetemen tanítanak. Vannak dolgok, amiket mi is tudunk, de ahogy Steinmann tudja, az a biztos, az az egyedüli helyes, az az Abszolút.Steinmann felel.
Ez különleges, ünnepélyes pillanat. A tanár sokáig nézte a noteszt; halálos feszültség remeg az Osztály felett. Mikor később a francia rémuralom történetét olvastam, mikor a Bicétre foglyai közül előszólítják a halálraítélteket: mindig így tudtam csak elképzelni. Az agyak utolsó, véres erőfeszítésben kapkodnak lélegzet után — még van két másodperc, azalatt mindenki villámgyorsan elmondja magában a mértani haladvány tételeit. Tanár úr, én készültem, mondja az ember magában. Tanár úr, fiam tegnap gyöngélkedett. Az egyik lehajol a füzete fölé, mint a strucc, hogy ne lássák. A másik merőben szembenéz a tanárral, szuggerálja. A harmadik, idegember, egészen elernyed, és behunyja a szemét: hulljon le fejére a bárd. Eglmayer, az utolsó padban egészen elbújik Deckmann háta mögé, ő nincs is itt, köszönöm szépen, nem tud semmiről, őt írják be a hiányzók közé, töröljék ki az élők sorából, őt felejtsék el, béke poraira, nem akar részt venni a közélet küzdelmeiben. folyt...


[HTM http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/humor/karinthy_tanar1.html [/HTML]

images
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Nándorfehérvári diadal

A nándorfehérvári diadal a magyar–török háborúk egyik jelentős eseménye, amelynek során 1456. július 4–21. között a keresztények (magyarok és szerbek) Szilágyi Mihály vezetésével hősiesen védték Nándorfehérvár (a mai Belgrád) várát II. Mehmed török szultán több mint tízszeres túlerőben levő ostromló seregével szemben, majd július 22-én Hunyadi János vezetésével a vár melletti csatában legyőzték a törököket.
II. Mehmed július 4-én vette ostrom alá a várat, majd Hunyadi János egy július 14-én zajlott ütközetben áttörte a török hajózárat a Dunán, és csatlakozott sógora, Szilágyi Mihály várat védő seregéhez. Az egyesült magyar sereg július 21-én visszaverte II. Mehmed támadását, majd július 22-én kitört a várból és a Kapisztrán János vezetése alatt álló keresztes sereg segítségével vereséget mért a török hadseregre. Az eseményt a magyar hadtörténelem – tekintettel kivívásának körülményeire, hosszú távú következményeire, illetve nemzetközi jelentőségére – az egyik legjelentősebb magyar győzelemként tartja számon. A győzelem mintegy 70 évre megállította a törökök további európai terjeszkedését és Magyarország meghódítására irányuló próbálkozását.
A déli harangszó az egész keresztény világban azóta is a nándorfehérvári diadalra emlékeztet, a pápa a déli harangszóval hívta fel az emberek figyelmét arra, hogy imádkozzanak a szabadságukért. 2006. július 22-én a nándorfehérvári diadal 550. évfordulójára emlékeztünk. Fél évtized múltán, 2011. július 22-én újabb jubileumi évfordulójához érve még emelkedettebb szellemben emlékezhetünk.

"A déli harangszó az egész keresztény világban azóta is a nándorfehérvári diadalra emlékeztet, a pápa a déli harangszóval hívta fel az emberek figyelmét arra, hogy imádkozzanak a szabadságukért. 2006. július 22-én a nándorfehérvári diadal 550. évfordulójára emlékeztünk. Fél évtized múltán, 2011. július 22-én újabb jubileumi évfordulójához érve még emelkedettebb szellemben emlékezhetünk."

Némi kiigazítást tennék a harangszóval kapcsolatba.

A déli harangszó az 1456. július 22-ei nándorfehérvári győzelem emlékét idézi.
Igen is, meg nem is, de aki elolvassa Szűcs Jenő írását az 1981/04-es Históriában vagy a cikk alábbi, rövid zanzáját, képbe kerül. Szűcs munkájában ugyanis rámutat: a déli harangozást elrendelő bullát a valóságban több mint három héttel a győzelem előtt hirdette ki a Szent Péter bazilikában III. Calixtus pápa, de maga a győzelem később korrigálta a harangszó jelentését és értelmezését.
A török veszélyt igazi szenvedéllyel átérző idős pápa beavatása után ünnepélyes esküt tett Konstantinápoly visszafoglalására. Toborzó- és lelkesítő kampánya azonban nem járt sikerrel; 1456 késő tavaszára világossá vált, hogy nem lesz százezres keresztény csapat Európa keleti részének visszafoglalására. A kontinens török vésztől tartó lakói pánikba estek, és e légkörben született, 1456. június 29-én III. Callixtus utóbb Bulla orationum néven emlegetett bullája, mely többek között elrendelte, hogy a szokásos reggeli és esti harangszón kívül délben is kongassák meg a harangokat.
Nándorfehérvár ostroma csak ezt követően, a bulla kiadásának harmadnapján, július 2-án kezdődött. Az átértelmezést már a kezdettől segítette az, hogy a – kor szokása szerint harangkongatással ünnepelt – győzelem híre előbb (július 28.) érkezett meg Budára, mint a bulla (legkorábban augusztus első hete). A sorrendiség – Bécs kivételével – így alakult Európa többi részében, még Itáliában is.
A győzelem híre azonban a pápát sem hagyta érintetlenül. III. Calixtus augusztus 6-án értesült a diadalról, és ezt követően maga is új értelmezést adott korábban kiadott bullájának. „Minthogy Isten győzelemre segítette a keresztények fegyvereit, a déli harangszó alatt elmondott imák egyben a hálaadás imái legyenek” – idézi Szűcs a pápát, hozzátéve: e mondataival maga III. Calixtus teremtett további kapcsolatot a harangszó és a győzelem között. Ehhez hozzájárult, hogy a pápa, kifejezetten a diadal emlékére is, hozott egy rendelkezést, éspedig annak híre vételének első évfordulóján – különben a keresztény naptár szerint az Úr színeváltozásának napját – az egész keresztény világban ünneppé tette. E rendelkezés bizonyára hozzájárult annak a hiedelemnek a kialakulásához, hogy a déli harangozást is hasonló értelmű pápai elhatározás hívta életre – mutat rá Szűcs Jenő.

(urbanlegends)

<center><iframe style="border-width: 0px; margin: 0px; width: 250px; height: 250px; overflow: hidden; display: block;" id="etarget1343022862x765274158x1banner" vspace="0" height="250" marginHeight="0" frameBorder="0" width="250" allowTransparency="true" marginWidth="0" scrolling="no" hspace="0" charset="windows-1250"></iframe></center>

<!-- You can start editing here. -->


 • <input id="comment_parent" name="comment_parent" value="0" type="hidden"><input id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="0d766ca299" type="hidden">
<fb:fan class=" fb_iframe_widget " width="310" profile_id="154695378864" stream="" connections="10"></fb:fan>

<center>
</center>
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Kölcsey Ferenc

Kölcsei Kölcsey Ferenc ( Sződemeter, 1790 augusztus 8. született) magyar költő, politikus és nyelvújító, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Kisfaludy Társaság alapító tagja.

A Himnusz költőjére emlékeztek szülőfalujában, a ma már többségében románok lakta Sződemeteren. Kölcsey Ferenc 222 éve, 1790. augusztus 8-án született. A rendszerváltozással egyidős a megemlékezés is, a pénteki volt immár a huszonharmadik, s ezúttal is a szatmárnémeti Kölcsey Kör és az Erdélyi magyar Közművelődési Egyesület, a tasnádi RMDSZ és a sződemeteri református gyülekezet szervezte. Az erdélyi résztvevők mellett az anyaországból és más Kárpát-medencei régiókból is érkeztek közéleti, egyházi személyiségek, magyar emberek. Például Kiss-Rigó László, Szeged-Csanádi megyéspüspök, Bölcskey Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet vezetője, a szlovéniai, muravidéki magyar önkormányzati közösség elnöke, de ott volt Sződemeter román polgármestere, Marian Rusu is.

imagesKölcsey szobor Debrecen
(Rátonyi József)
kolcsey_emlektabla.jpg


39662804.jpg


Kölcsey szobor szülőfalujában
 
T

TH6777

Vendég
Tizenegy évvel ezelőtt...


250px-Wtc-2004-memorial.jpg
images


2001. szeptember 11-ei terrortámadások
A 2001. szeptember 11-ei terrortámadások (gyakori rövidítése: 9/11, ami a szeptember 11-ei dátum amerikai írásmódja (kimondva: nine-eleven) az al-Káidaterrorszervezet összehangolt öngyilkos merénylete volt azEgyesült Államok ellen. Azon a reggelen 19 al-Káida gépeltérítő szállt fel amerikai utasszállító repülőgépekre. A terroristák terveik szerint az USA fő jelképeinek számító épületekbe vezették bele szándékosan a repülőgépeket. A New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba két repülőgép csapódott be, ezzel megölve a környező emeleteken dolgozó embereket. Mindkét épület összeomlott két órán belül, az összeomlást követően több épület is az ikertornyokhoz hasonlóan összedőlt, vagy megrongálódott. A harmadik repülőgép aPentagon Virginia állambeli arlingtoniépületébe repült. A negyedik eltérített gépet egyes feltételezések szerint a terroristák a Fehér Házba irányították volna, de az utasok visszafoglalták, azonban már nem tudták megmenteni a lezuhanásról, az utasszállító repülő Washingtontólmindössze 15 percnyire,Pennsylvaniaállamban, Shanksville mellett csapódott a földbe. A repülőjáratok egyetlen utasa sem élte túl a támadásokat

A terrorakció folyamán géprablókkal együtt összesen 2995 ember vesztette életét. Az áldozatok túlnyomó többsége civil volt. Az Egyesült Államok válasza a terrorizmus elleni háború volt, melynek első eszköze Afganisztánmegszállása volt. Így próbálták meg elkapni a tálibokat, akik al-Káida tagokat rejtegettek.


A Pentagonban okozott károkat egy éven belül kijavították, majd később a helyszínen megépítették a Pentagon Memorialemlékművet. A World Trade Centerhelyszínén a romok eltakarítását követően elkezdődtek az újjáépítések, 2006-ban fejezték be a7 World Trade Centerirodaépületét. A1 World Trade Center(korábbi tervek szerintFreedom Tower) jelenleg építés alatt áll, 2013-ra tervezik az átadását. A mintegy 541 méter (1776 láb) magasra tervezett épület ígyÉszak-Amerika legmagasabb épületeinek egyike lesz. 2007 és 2012 között további három épület átadását tervezik.2009. november 8-án adták át a 93-as járat emlékhelyét (Flight 93 National Memorial). Ez volt az első mérföldköve a tizedik évfordulóig tervezett építkezéseknek.


Csaknem tíz év hajtóvadászat utánBarack Obama, az Egyesült Államokelnöke bejelentette, hogy amerikai katonák egy tűzharc során megölték Oszáma bin Ládent, a támadások kitervelőjét.

Hírszerzési információk


Az USA Nemzeti Bizottsági vizsgálati anyaga, amely a terrortámadás körülményeivel foglalkozik, megállapította, hogy a hírszerzés a támadáshoz vezető események során sokszor zavartan, felkészületlenül és hibásan reagált. Néhány alkalommal azonban a hivatalos személyek egészen pontosan ítélték meg a helyzetet.

Kenneth Williams, az arizonai Phoenixben szolgáló FBI-ügynök2001. július 10-én emlékeztetőt küldött az ügynökség központjába. A helyi repülőiskolába érkező közel-keleti hallgatókról számolt be. Gyanúja szerint esetleg terroristák próbálnak beszivárogni a civil repülési rendszerbe. Williams emlékeztetőjét figyelmen kívül hagyták.

Augusztus 16-án FBI-ügynökök tartóztatták le Zacharias Moussaouit egy repülőiskolában mutatott gyanús viselkedése miatt. Moussaoui csekély érdeklődést mutatott a leszállás vagy landolás megtanulása iránt. Az őt letartóztató ügynök szó szerint azt írta: olyan személyiség, aki képes bármivel belerepülni a Világkereskedelmi Központba. Az esettel foglalkozó másik FBI-ügynök arra figyelmeztetett, hogy egy óriási repülőgépet akár fegyverként is használhatnak a terroristák.

Biztonsági tisztek eligazításokat tartottak a Fehér Házban 2001 nyarán, aholBush elnököt arról tájékoztatták, hogybin Ládenterroristahálózata amerikai repülőgépek eltérítésével kísérletezhet, látványos támadásokra kerülhet sor, melyeket úgy terveznek, hogy tömeges áldozatokkal járjanak, és hogy az FBI tudatában van a terroristák előkészületeinek New York-i épületek lerombolására.

A támadások


200px-World_Trade_Center%2C_NY_-_2001-09-11_-_Debris_Impact_Areas.svg.png
180px-Story_crash_sequence.jpg
180px-September_11_2001_just_collapsed.jpg
images


2001. szeptember 11. reggelén 19 géprabló átvette az irányítást négy, Bostonból, Newarkból és WashingtonbólSan Franciscóba és Los Angelesbeinduló repülőjáraton. 8:46-kor azAmerican Airlines 11-es járata a World Trade Centerészaki tornyába ütközött, 9:03-kor aUnited Airlines 175-ös járata csapódott a déli toronyba.

imagesGéprablók egy másik csoportja vezette azAmerican Airlines 77-es járatát a Pentagonépületébe reggel 9:37-kor. A negyedik gép, a United Airlines 93-as járataPennsylvania államban, Shanksville közelében zuhant le 10:03-kor, miután a gép utasai visszafoglalták a repülőgépet. A támadás eredeti célpontja aCapitolium, vagy a Fehér Ház lehetett.


2002 szeptemberében Joszri Fúda dokumentumfilmjében Hálid Sajh Mohammad és Ramzi bin as-Sajba azt állították, hogy a negyedik eltérített gép nem a Fehér Ház felé, hanem a Capitolium irányába tartott. Interjújukban azt is megemlítették, hogy az al-Káidakezdetben a World Trade Center helyett atomerőművekbe vezette volna az eltérített gépeket, ám később a New York-i célpontok mellett döntöttek.

A géprablók a repülőgépekre felcsempészett szúrófegyverek segítségével ölték meg vagy tették hatástalanná a pilótákat, utaskísérőketés utasokat. Az eltérített gépekről indított telefonhívásokból tudhatjuk, hogy késeket használtak két esetben is. Néhány utasnak sikerült kapcsolatba lépnie földön tartózkodókkal a repülőgépek telefonjairól, vagy saját mobiltelefonjukról.

A9/11 Bizottságmegállapította, hogy két géprabló korábban Leathermanmárkájú multifunkcionális kézi szerszámokat vásárolt. A 11-es járat egyik utaskísérője, a 175-ös járat egy utasa és a 93-as járat utasai bombákkal felszerelkezett terroristákról beszéltek, ám az utasok egyike szerint működésképtelen bombák voltak támadóiknál. A becsapódások helyszínein nem találtak robbanóanyag származékokat, így a 9/11 Bizottság a jelentésében álbombákról számolt be.

A World Trade Centerépületkomplexumának három épülete szerkezeti sérüléseik miatt még a támadások napján összeomlott. A déli toronyban (2 WTC) a 175-ös járat becsapódását követően nagyméretű tűz keletkezett, melynek következtében 56 perccel később (megközelítőleg 9:59-kor) az épület összeomlott. Az északi torony (1 WTC) 102 perccel a támadás után, kb. 10:28-kor dőlt össze. Az északi torony megsemmisülésekor törmelékdarabok tüzet okoztak ahetes épületben (7 WTC). A több órán át tartó tüzek súlyos károkat okoztak az épület főbb szerkezeti elemeiben, majd a tűztől meggyengült vázú épület 17:20 és 17:21 között összedőlt. Az egész Egyesült Államokbana támadások zavart keltettek a légiirányítóknál. Az USA egész területén háromnapos, civil légi járművekre vonatkozó repülési tilalmat vezettek be. A már levegőben tartózkodó gépeket visszafordították, vagy KanadábaésMexikóba irányították.


Áldozatok

200px-September_17_2001.jpg
images
Áldozatok
New YorkWorld Trade Center2,605
American 1187
United 17560
ArlingtonPentagon125
American 7759
ShanksvilleUnited 9340
Összesen2,976

<tbody>
</tbody>A támadásoknak összesen 2995 ember esett áldozatául (2976 áldozat, 19 géprabló). Az áldozatokból 246 a négy repülőgép egyikén (egyetlen túlélője sem volt az eltérített gépeknek), 2605 New Yorkban a tornyokban vagy a tornyok közvetlen közelében, 125 pedig a Pentagon épületénél vesztette életét. Valamennyi áldozat civil volt, kivéve 55 katonát, akik a Pentagont érő támadásban lelték halálukat.

Több mint 90 ország állampolgárait érintették aWorld Trade Centerérő terrorakciók 2007-ben a New York-i egészségvizsgáló hivatal a szeptember 11-ei terrortámadások halálos áldozataihoz adta Felicia Dunn-Jones-t. Dunn-Jones öt hónappal a terrorcselekmények után halt meg tüdőbetegségben, melyet a WTC összeomlása után keletkezett por okozott.

Leon Heywardot, aki 2008-banlimfómában hunyt el, 2009-ben adták hozzá a hivatalos áldozatlistához.

Az NIST becslése szerint 17 400 civil tartózkodott aWorld Trade Center épületeiben a támadások alatt, míg a kikötői hatóság szerint általánosan 14 154 ember tartózkodott az ikertornyokban 8:45-kor. Az emberek túlnyomó többségét sikeresen evakuálták, köztük a 18 civillel, akik a becsapódási zónában tartózkodtak és a déli torony lépcsőházát használták menekülésükkor. Az északi toronyban legalább 1366-an lelték halálukat, akik az ütközési területen, vagy afelett tartózkodtak, a déliben (ahol az evakuálás már az első becsapódást követően megkezdték) legalább 618-an – ez az ott dolgozók és látogatók 90%-át jelentette.

A bizottsági jelentés szerint emberek százai lelték halálukat a gépek toronyba ütközését követő pillanatokban, a többi áldozat csapdába esett a füstölő tornyokban, majd azok összeomlásakor haltak meg. Nem kevesebb mint 200-an ugrottak ki az égő épületekből a biztos halálba. A tornyokban dolgozók közül néhányan a tetőre mentek helikopteres mentés reményében, de a tetőre vezető ajtók mind zárva voltak. Egyetlen terv sem készült helikopteres mentésről, és szeptember 11-én a sűrű füst, valamint a nagy hő is nehezítette volna a légi mentést.
Összesen 411, mentésben segítő halt meg tűzoltás vagy az evakuálás során. A New York-i tűzoltóság (FDNY) 343 tűzoltót, a rendőrség (NYPD) 23 rendőrt, a parti őrség 37 alkalmazottját, és 8 további EMT-t veszített el a támadásokban.
A Cantor Fitzgerald L.P.befektetési bank, melynek központja a 1 WTC 101. és 105. szintje között volt, 658 alkalmazottját veszítette el – ez jelentősen több minden eddigi veszteségnél a történelemben. A Marsh & McLennan Companies-t, mely rögtön a Cantor Fitzgerald alatt, a 93. és a 101. emeleteken (a 11-es járat becsapódásának helyén) működött, 355 halálos áldozattal sújtotta a terrorakció. Itt volt a székhelye az Aon Corporationnek is, melynek 175 dolgozója halt meg. New York után New Jersey volt a legtöbb áldozattal sújtott állam,Hoboken városával.

Hetekkel a támadások után 6000-re becsülték az áldozatok számát. A hatóságok mindössze 1600 holttestet tudtak azonosítani az ikertornyok romjainál. Az egészségvizsgáló hivatal összegyűjtött kb. 10 ezer azonosíthatatlan csontot és szövetdarabot, melyeket nem tudtak az eltűntekkel azonosítani. Csontszilánkokat találtak 2006-ban munkások, akik a Deutsche Bank Buildinget készültek lerombolni. A bontási művelet 2007-ben ért véget.2010. április 2-án archeológus és régész kutatók kezdtek kutatni emberi maradványok, szerszámok és személyes tárgyak után a Fresh Kills LandfillenStaten Islanden. Május 23-ig 48 csontdarabot találtak és azonosítottak emberi maradványként.

Károk

200px-Aerial_view_of_the_Pentagon_during_rescue_operations_post-September_11_attack.JPEG


Az ikertornyok 110 emelete mellett számos más épület is megsemmisült vagy súlyosan megrongálódott a World Trade Centerközelében, ezek a következők:7 World Trade Center, 6 World Trade Center, 5 World Trade Center, 4 World Trade Center, a Marriott World Trade Center (3 WTC), a World Financial Center épületegyüttese és a Szent Miklós ortodox templom. A tornyok kártyavárszerű összeomlása volt az egyetlen példa eddig acélszerkezetű épület teljes megsemmisülésére.
ADeutsche Bank Buildinget később lakhatatlannak ítélték. A West Broadway-n található Borough of Manhattan Community College Fiterman Hallját is lebontásra ítélték súlyos sérülései miatt. Más szomszédos épületek is jelentős károkat szenvedtek a támadásokban, ezeket azóta kijavították. A World Financial Center épületei, a One Liberty Plaza, a Millenium Hiltonés a 90 Church Street kisebb mértékben sérültek, ezek restaurációja is megtörtént már. Távközlési felszerelések (rádió és televízió antennatornyok), melyek az északi torony tetején voltak, szintén megsemmisültek. Arlington megyében a Pentagonban a tűz miatt az épület egy kisebb része összedőlt.[SUP]

A mentés és helyreállítás


200px-DN-SD-04-12744.JPEG


A New York-i tűzoltóság 200 egységet vezényelt a romokhoz, akiknek munkáját számos szolgálaton kívüli tűzoltó és katasztrófavédelmi szakember segítette. A rendőrség vészhelyzetet kezelő alakulatokat és más rendőrségi alkalmazottakat, beleértve légi egységeket is a helyszínre vezényelt.
Ahogy a körülmények rosszabbra fordultak, a rendőrségi helikopterek jelentették az épület súlyos állapotát parancsnokuknak, akik evakuálták rendőreiket a tornyokból, így a legtöbb rendőr biztonságban el tudta hagyni az épületeket.
Az első torony összeomlását követően a tűzoltóság parancsnokai az épület elhagyására szólították fel tűzoltóikat, ám a rádiós rendszerük meghibásodása miatt több tűzoltó nem is hallhatta az irányítóktól érkező utasításokat. A terrorakciót követő órákban megkezdődött a tényleges keresési és mentési akció. Hónapokig tartó munkálatok után 2002 májusára befejeződött a Ground Zero megtisztítása.[SUP]


A támadók

A támadást követően pár órával azFBImeg tudta nevezni a terroristákat, néhány esetben azok személyes ismertetőjegyeit is. Az egyiptomiMuhammad Atta volt a géprablók vezetője és a pilóták egyike. Atta társaival együtt meghalt, de poggyásza, mely nem került fel a gépre, felfedte a terroristák személyazonosságát, és más terveket, részleteket és támadásuk hátterét is. A támadások napján aNemzetbiztonsági Hivatal és német nyomozóirodák Oszáma bin Ládennek szóló üzeneteket hallgattak le.
A jelentéseket Donald Rumsfeld figyelmen kívül hagyta, majd még aznap délután utasítást adott a Pentagonnak egy Irak elleni támadás megtervezésére.
2001. szeptember 21-én az FBInyilvánosságra hozta a géprablók fényképeit és számos információt lehetséges álneveikről és nemzetiségükről. A terroristák közül 15 Szaúd-Arábiából, 2 azEgyesült Arab Emírségekből, 1 Egyiptomból és egy Libanonrólszármazott.
[SUP]A George Washington University egy filozófia professzora és korábbiCIA ügynök,Jerrold Post szerint a támadók műveltek, vallásukat illetően teljesen eltökéltek voltak.
A terrortámadásokat vizsgálók egyike volt azFBI is, melynekPENTTBOM kódnevű vizsgálata volt az iroda legnagyobb, legösszetettebb nyomozása, melyben több mint 7000 különleges ügynök működött közre. Az Egyesült Államok kormánya az FBI állításával állapította meg, hogy a bin Láden által vezetett al-Káidavállalta a felelősséget a támadásokért. AzEgyesült Királyságkormánya is hasonló következtetéseket vont le az al-Káida és Oszáma bin Ládenbűnösségét


al-Káida

Az al-Káida története a Szovjetunió afganisztáni háborújáig, 1979-ig vezethető vissza. Az invázió után nem sokkal Oszáma bin LádenAfganisztánbautazott, hogy segédkezzen az arab mudzsáhid megszervezésében és a Maktab al-Hadamát (MAK) megalapításában. A Szovjetunióval való háborúskodás alatt bin Láden és harcosai amerikai és szaúdi segítséget kaptak, melyek a pakisztáni hírszerzésen, az ISI-n keresztül jutottak el Afganisztánba. 1989-ben a szovjetek kivonulásával a MAK a dzsihádbana muszlimokat elnyomó országok ellen harcoló szervezetté alakult át. Ajman az-Zaváhiri vezetése alatt bin Láden még radikálisabbá vált. 1996-ban bin Láden megjelentette első fetváját, melyben felszólította az amerikai katonákat Szaúd-Arábia elhagyására.
Az 1998-ban kiadott második fetvájában bin Láden körvonalazta ellenvetéseit azUSAizraelikülpolitikáját, valamint az Egyesült Államok öbölháborút követő szaúdi katonai jelenlétét illetően. Bin Láden mohamedán szövegeket használt, ezzel buzdítva embereit amerikai katonák és állampolgárok elleni erőszakos akciókra.

A támadások kitervelése


A szeptember 11-ei terrortámadás ötletét1996-banHálid Sajh Mohammad vetette fel Oszáma bin Ládennek. Ekkor helyezte át székhelyét bin Láden és az al-KáidaSzudánbólAfganisztánba. Az 1998-as afrikai nagykövetség robbantás és bin Láden 1998-as fetvája fordulópontot jelentett az Egyesült Államok megtámadását illetően. 1998 decemberében a Központi Hírszerzési Hivatal terrorista-elhárító központja jelentette az elnöknek, hogy az al-Káida az Egyesült Államok elleni támadásokra készül, többek között terroristák kiképzésével repülőgépek eltérítésére.
1998végén, vagy1999elején bin Láden engedélyt adott Mohammednek a támadás megszervezésére. 1999 tavaszán Hálid Sajh Mohammad, Oszáma bin Láden és helyettese, Muhammad Átefszámos alkalommal találkozott. Mohammed felajánlotta segítéségét a támadáshoz, többek között a célpontok kiválasztását, valamint a géprablók kiindulási pontjukba való utaztatását is. Bin Láden elutasította Mohammed segítségét, visszautasítva számos potenciális célpontot, mint a U.S. Bank TowerLos Angeles-i épületét, mert véleménye szerint nem volt elegendő idejük egy ekkora művelet megtervezésére.
Bin Láden vállalta a vezető szerepet a támadások lebonyolításában, annak anyagi támogatásában, sőt részt vett a támadók kiválasztásában is. Bin Láden első választottja két tapasztalt Bosznia-Hercegovinában harcoló dzsihádista, Naváf al-Házmi és Hálid al-Mihdár volt. Házmi és Mihdár a malajziai al-Kádia találkozó után 2000 január közepén érkeztek az Egyesült Államokba. 2000 tavaszán mindketten repülőórákat vettek a Kalifornia állambeli San Diegoban, ám egyikük sem beszélt jól angolul, valójában csak megfélemlítésre tudták őket használni a támadások során.
1999 végén arabok egy csoportja – többek között Muhammad Atta, Marván as-Sehhi, Háni Handzsúr és Ramzi bin as-SajbaAfganisztánba érkeztek Hamburgból. Bin Láden őket választotta, mert műveltek voltak, beszéltek angolul és éltek már nyugaton. Az al-Káida újabb toborzásba kezdett, melynek során különleges képességekkel rendelkezőket kerestek; így választották ki Hani Handzsúrtis, aki már rendelkezett pilótajogosítvánnyal.
Handzsúr 2000. december 8-án csatlakozott Házmihoz San Diegóban. Nem sokkal később Arizonába utaztak, ahol Handzsúr újabb repülőleckéket vett. Május végén Marván as-Sehhi, június 3-án Atta és június 27-én Dzsarráh csatlakozott társaihoz. Bin as-Sajba többször próbáltvízumotszerezni, hogy beléphessen az Egyesült Államok területére, ám mivel korábban a megengedettnél tovább maradt az USA-ban, illegális bevándorlóként tartották számon. Bin as-Sajba Hamburgban maradt, biztosítva a kapcsolatot Atta és Hálid Sajh Mohammad között. A három hamburgi terroristacsoport-tag Dél-Floridában vett pilótaleckéket.
2001 tavaszán a többi géprabló is megérkezett az Egyesült Államokba. 2001 júliusában AttaSpanyolországban találkozott bin as-Sajbával, ahol egyeztették a támadások részleteit és a végső célpontokat.
[SUP]Oszáma bin Láden
[/SUP][/SUP][/SUP][/SUP][SUP][SUP][SUP][/SUP][/SUP][/SUP]Nyomozók szerint Oszáma bin Láden az Egyesült Államok elleni szent háborúra szóló felhívása, fetváiés számos ezekhez hasonló, 1998-ban megjelent, amerikai civilek meggyilkolására felszólító üzenetei lehettek a szeptember 11-ei támadások hátterében.
Bin Láden eleinte visszautasította, majd később megerősítette szerepét az incidensben. 2001. szeptember 16-án a katariAl Jazeeratelevízióban a következőt nyilatkozta: „Nyomatékosítom, hogy nem én terveltem ki ezt a támadást, véleményem szerint egyéni elkövetők szervezték meg és hajtották végre a szeptember 11-i terrorcselekedeteket.” Bin Láden cáfolatát valamennyi országban leadták a televíziócsatornák.
2001 novemberében amerikai katonák az afganisztáni Jalakabadban egy lerombolt házban egy videót találtak, melyen Oszáma bin Láden beszél Khaled al-Harbinak arról, hogy ő már előre tudott a támadásokról. Ezt a felvételt 2001. december 13-tól számos hírcsatorna bemutatta, bin Láden szokatlanul eltorzult külsejét és megjelenését a videó sérülésével magyarázták. Azt, hogy bin Láden tisztában volt az akció kitervelésével, csak egy 2002 szeptemberében, Joszri Fúdaáltal készített dokumentumfilmben elhangzott interjúból tudhatta meg a világ. Az interjúbanHálid Sajh Mohammad és Ramzi bin as-Sajba azt mondták, hogy az „amerikai vértanúi művelet” kitervelője az al-Káida haditanácsa volt 1999-ben; Atta a dátum kiválasztása után (2001. szeptember 11.9/11/01) informálta bin as-Sajbát 2001. augusztus 29-én. Bin Láden csak szeptember 6-án szerzett tudomást a támadás végleges időpontjáról.
2001. december 27-én egy újabb bin Láden videó került elő, melyben így nyilatkozott: „Az Amerika-ellenes terrorizmus kiérdemelte a dicséretet, hiszen jó válasznak bizonyult az amerikai elnyomásra, igazságtalanságra, kényszerítve ezzel Amerikát arra, hogy hagyjon fel Izrael támogatásával, mely megöli embereinket.”
Nem sokkal a 2004-es amerikai elnökválasztáselőtt egy videóban bin Láden nyilvánosságra hozta, hogy az al-Káida vállalja a felelősséget az Egyesült Államokban történt terrortámadásokért, a támadásokban játszott saját szerepét is részletezte, valamint hozzátette, hogy a terrorakciókat azért hajtották végre, mert „szabadok vagyunk… és újra szabad nemzetet szeretnénk. Ha aláaknázod a mi biztonságunkat, mi is aláaknázzuk a tiédet.” Oszáma bin Láden bevallotta, hogy ő személyesen utasította követőit a Világkereskedelmi Központ megtámadására. Ugyanebben a felvételben hallható: „Megállapodtunk a főparancsnokkal,Muhammad Attával; Allahkegyelmébe fogadta, és valamennyi műveletnek 20 percen belül végbe kell menniük, mielőtt még Bushés az államapparátus reagálni tudna az eseményekre.” 2006 szeptemberében az Al Jazeerahozzájutott egy másik videóhoz, melyen Oszáma bin Láden látható Ramzi bin as-Sajba-val, valamint két géprabló, előkészületeik közben.

2011. május 1-jén azEgyesült Államok elnöke, Barack Obama bejelentette, hogy a pakisztániAbbottabadban egy tűzharc során Oszáma bin Ládenéletét vesztette. Az elnök bejelentését országszerte ünneplés követte.

Hálid Sajh Mohammad


[SUP][SUP][SUP][/SUP][/SUP][/SUP]

[SUP][SUP][SUP][SUP]
[/SUP][/SUP][/SUP][/SUP]
[SUP][SUP][SUP][SUP]Hálid Sajh Mohammad[/SUP][/SUP][/SUP][/SUP][SUP][SUP][SUP][SUP]pakisztáni elfogása után
[/SUP][/SUP][/SUP][/SUP]Az arab televíziócsatorna, az Al Jazeera riporterének, Joszri Foudának Hálid Sajh Mohammaddel készített 2002 szeptemberi interjújából kiderül, hogy ő maga Ramzi bin as-Sajbával részt vett a „Keddi szent hadműveletben”. A 9/11 Bizottság jelentésében olvasható, hogy Hálid Sajh Mohammadnak az Egyesült Államokkal szemben érzett ellenszenve és rosszindulata lehetett a fő oka a szeptember 11-ei terrortámadásoknak, mely nem tanulmányainak köszönhető, hanem inkább az USA és Izrael közös külpolitikájának.
Muhammad Attaosztotta Mohammad véleményét, ugyanaz motiválta mindkettejüket. Ralph Bodenstein, Atta korábbi osztálytársa így nyilatkozott róla: „az ember, aki a legnagyobb gyűlölettel gondol az USA Izraelt védő külpolitikájára.” Abd al-Azíz al-Omari, a 11-es járategyik géprablója Muhammad Attával ezt mondta: „Az én munkám egy üzenet a hitetleneknek, hogy hagyják el az Arab-félszigetetés hagyjanak fel a gyáva zsidók támogatásával Palesztinában.”
Hálid Sajh Mohammad volt az elvi és anyagi támogatója az 1993-as robbantásnak is aWorld Trade Centerben. Mohammad Ramzi Júszufnak, a robbantás vezetőjének nagybátyja.

Hálid Sajh Mohammadot 2003. március 1-jén a pakisztániRawalpindiben tartóztatta le a CIAés pakisztáni ügynökök; jelenleg Guantanamo Bay-en tartják fogva. 2007 márciusában a tárgyalások során – melyet széles körben kritizáltak ügyvédek és emberjogi aktivisták, hogy az csak egy áltárgyalás – Mohammad ismételten bevallotta felelősségét a támadásokért: „A-tól Z-ig én voltam a felelős a szeptember 11-ei akciókért.” Ezt a beismerő vallomást Mohammad a megkínzása után tette.2009 novemberében Eric Holder ügyvéd tábornok bejelentette, hogy Mohammadot és négy féltételezhető társát elszállítják a kubai Guantanamóról New Yorkba, és civil bíróság előtt fognak felelni tetteikért, ám dátumot nem adtak meg. Holder hozzátette, hogy mindegyik vádlott teljesen törvényes keretek között áll a bíróság elé, valamint azt is, hogy tárgyalásaik nyitottak lesznek a közönség és a világ számára.

Más al-Káida tagokA Hálid Sajh Mohammad tanúvallomásának helyettesítése miatt bíróság elé állítottZacarias Moussaouivallomását követően öt férfit azonosítottak, mert a vallomás szerint tisztában voltak a szeptember 11-ei terrortámadások részleteivel. Ők Oszáma bin Láden, Hálid Sajh Mohammad,Ramzi bin as-Sajba, Abu Turáb al-Urdunni és Muhammad Átef. Közülük csak bin Ládent nem vádolták meg.
2005. szeptember 26-án a spanyol bíróságon Baltasar Garzón bíró 27 évi letöltendő börtönbüntetésre ítélte Abu d-Dahdáht a szeptember 11-ei terrortámadásokban való részvételéért és az al-Káidanevű terroristaszervezetben való közreműködéséért. Dahdáh tárgyalásával egy időben további 17 al-Káida-tagot ítéltek 6 és 11 év közötti börtönbüntetésre. 2006. február 16-án a spanyol legfelsőbb bíróság csökkentette Abu d-Dahdáh büntetését 12 év letöltendő börtönbüntetésre, mert nem volt bizonyított részvétele a szeptember 11-ei terrortámadásokban.

A támadások motivációja


[SUP][SUP][SUP][/SUP][/SUP][/SUP]
[SUP][SUP]A támadások motivációjának számít azEgyesült Államokszaúd-arábiaikatonai jelenléte,Izrael katonai segítése, és az Irak elleni szankciók is. Jelen indokokat az al-Káidafogalmazta meg a támadások előtti kiáltványaiban, beleértve bin Láden 1996-os, valamint 1998-os rövidebb fetváját. A terrorakciók után bin Láden és az-Zaváhiriközzétett néhány videó- és hangfelvételt, melyekben a fent említett okokat ismételték a támadások fő motivációjaként. Két különösen fontos publikációja volt bin Ládennek, melyekkel ösztönözte híveit: 2002-es levele az Egyesül Államoknak, és a 2004-ben rögzített videofelvétele. Bin Láden és az al-Káida korábban tett kijelentésein felül számos elemző politikai okokat is említ a támadások okaiként.
Hasonló oknak tartják azEgyesült Államoköbölháborút követő katonai jelenlétét Szaúd-Arábiában, a robbantást a Khobar tornyoknál, valamint az 1998. augusztus 7-ei amerikai nagykövetség elleni merényletet is, melynek időpontja pontosan nyolc évvel az USA hadseregének Szaúd-Arábiába küldését követően történt. Bin Láden tolmácsolta Mohamed próféta azon tanítását, mely tiltja a „hitetlenek arab területen való tartózkodását”. 1996-ban a terroristavezér megjelentette első fetváját, melyben felszólította az USA hadseregét Szaúd-Arábia elhagyására. Az 1998-as fetvában az al-Káidaezt írja: „Az Egyesült Államok több mint hét éve megszállta az iszlám szent földjét, az Arab-félszigetet, kifosztja vagyonából, saját szabályai szerint kormányozza azt, megalázza az ottani embereket, terrorizálja szomszédait és katonai bázisává alakítja a félszigetet, hogy háborúzhasson a környező muzulmán népekkel.” 1999 decemberében Rahímulláh Júszufzajinterjújában azt mondta, bin Láden szerint az amerikaiak túl közel voltak Mekkához, ezt az arab világ felé provokációként értelmezte.
Amerikának írt 2002 novemberi levelében bin Láden Izrael amerikai támogatását írta le motivációként: „Izrael létrehozása és támogatása az emberiség legnagyobb bűncselekménye, ti vagytok ennek a bűnténynek az elkövetői, és természetesen nincs szükség indokolni és bizonyítani segítségeteket Izraelnek. Izrael megteremtése egy bűn, melyet el kell törölni. Mindenkinek, akinek a keze Izrael támogatásától szennyeződött, meg kell fizetnie ennek a bűnnek az árát, méghozzá busásan.” 2004-ben és 2010-ben bin Láden újra ismételte a szeptember 11-ei terrorcselekmények és az USA Izraelt való támogatása közötti kapcsolatot.EMLÉKEZÉS


images


[/SUP][/SUP]​
images
images

[SUP][SUP]

images


[/SUP]
[/SUP]


<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/zLzG5JJ7nUo" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>​
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Mayer Amschel Rothschild 200 éve halottKétszáz éve, 1812. szeptember 19-én halt meg Mayer Amschel Rothschild, a nemzetközi bankárdinasztia megalapítója. A Rothschildok 1815-ben, néhány órával a waterlooi csata után alapozták meg mesés vagyonukat, egy jól szervezett spekulációval.


Rothschild 1744. február 23-án született a Majna melletti Frankfurtban. A zsidó gettóban, szerény körülmények között nőtt fel, pénzkölcsönzéssel foglalkozó apját 12 éves korában vesztette el. Az értelmes fiú ezután egy hannoveri bankházba szegődött el, majd húszévesen átvette apja egykori üzletét. Régi pénzekkel kezdett kereskedni, kézzel írt katalógusaival végiglátogatta a német fejedelemségeket. Mivel az előkelőségeknek áron alul kínálta a ritkaságokat, egy idő után II. Frigyes hanaui herceg is vásárolt tőle - ez volt az első tranzakció egy Rothschild és egy fejedelem között.
A gátlástalan és pénzéhes Frigyes maga is afféle fejedelmi uzsorás volt, de még ennél is többet keresett alattvalói áruba bocsátásával. A szerencsétlen embereket katonának sorozta be, majd "kikölcsönözte" a háborúskodó hatalmaknak (az elesettekért felárat számított fel), legnagyobb vevője az amerikai gyarmataival harcoló Anglia volt. Rothschild a herceg ügyintézője lett, vagyona 1800 körül 60 ezer guldenre rúgott - ez tisztes összegnek számított, de még a frankfurti zsidó közösségben is akadtak nála gazdagabbak. Előrelátóbbak azonban nem: Rothschild ugyanis teljesen új dologba kezdett - abba, amit ma nemzetközi bankárkodásnak nevezünk. Öt fiát a világ akkor legfontosabb városaiba küldte: ő maga Frankfurtból intézte az ügyeket, Mayer Amschel Berlinben, Nathan Londonban, Jakob Párizsban, Salomon Mayer Bécsben, Karl Mayer Nápolyban telepedett le. A Rothschild-ház központja idővel Londonba került és ma is ott van.


A család szerencsecsillaga a napóleoni háborúk idején virradt fel. Első igazi nagy üzletüket 1804-ben bonyolították le, amikor az anyagilag megszorult VII. Keresztély dán királynak nyújtottak - uzsorakamatra - hitelt. Azt csak a beavatottak tudták, hogy a pénz valójában a hanaui herceg kincstárából származott és a haszon nagyobb része is a fenséges csendestársé lett. A virágzó együttműködésnek 1806-ban Napóleon csapatai vetettek véget, a hanaui hercegnek olyan sietősen kellett országocskáját otthagynia, hogy még kinnlévőségeit sem tudta beszedni. Ennek a feladatnak a megszálló franciák és (az elűzött uralkodó megbízásából) a Rothschildok is nekiálltak. Utóbbiak jártak nagyobb sikerrel, az öt fiú nemegyszer a hatóságok orra előtt kasszírozott. A feldühödött franciák végül házkutatást tartottak a frankfurti Rothschild-házban, ahol egy pénztároson kívül semmit és senkit sem találtak, az adóslevelek ugyanis a bankárfiúk hintóinak aljában lapultak.
A Rothschildok a háborús években kölcsönöztek minden hadviselő félnek, kereskedtek legálisan és csempésztek ha kellett, hogy kielégítsék ügyfeleik igényét a kontinentális zárlatot nyögő Európában. 1810-ben az ellenséges Franciaországon keresztül juttatták el a Portugáliában harcoló Wellington herceghez a hadviseléshez szükséges aranyat. E célból hamis leveleket játszottak Napóleon titkosrendőrségének kezére, amelyekben azt ecsetelték: milyen végzetes csapást mérne Angliára, ha a tekintélyes mennyiségű nemesfém kiáramlana az országból és nem mulasztották el hozzátenni: a brit kabinet hevesen ellenzi a műveletet. A franciák persze szemet hunytak, a sikeres művelet pedig újabb milliókkal gazdagította a Rothschildokat.
Mayer Amschel 1812. szeptember 19-én halt meg, így nem érte meg azt a huszárvágást, amely legendássá tette a Rothschild nevet. 1815 nyarán mindenki feszült izgalommal várta a waterlooi csatatérről érkező híreket, így a Napóleon bukására spekuláló Rothschildok is. A bankárház addigra már saját, a hivatalosnál gyorsabb hírközlő hálózatot épített ki, így nyolc órával Wellington futárának megérkezése előtt értesültek a diadalról. Nathan Rothschild tudatta a hírt a kormánnyal, majd megjelent a tőzsdén és elkezdett - eladni. A piac pillanatok alatt összeomlott, a "jól értesült" Rothschild példáját követve mindenki fejvesztve szabadult államkötvényeitől. Amikor az árak már töredékükre zuhantak, Rothschild megbízottai fillérekért mindent visszavásároltak. Néhány perc múlva megérkezett a hivatalos közlemény, az árfolyam az egekbe szökött, Nathan Rothschild pedig megalapozta a család mesés vagyonát.

20120917-rothschild-mayer-amschel-rothschild-bankar3.jpg

Mayer Amschel Rothschild

(origo.hu)
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Kossuth LajosKossuth bankóKossuth Lajos Monok 1802 szeptember 19.Kossuth a nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért, s a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott XIX. századi küzdelem legnagyobb alakja volt. Nevéhez fűződött az Iparegylet megalakítása, valamint a gazdasági önállóság előmozdítására az első magyar Iparműkiállítás megszervezése. Kezdeményezője volt a Magyar Kereskedelmi Társaság, a Gyáralapító Társaság és a Védegylet megalakításának. 1848. március 17-től ő volt a gróf Batthyány Lajos vezette első magyar felelős kormány pénzügyminisztere, majd 1848 októberétől a Honvédelmi Bizottmány elnöke. A kormány lemondása után, 1848 novemberétől a végrehajtó hatalom a Bizottmányra szállt, amely őt választotta elnökévé. Így a szabadságharc alatt döntő befolyást gyakorolt az események menetére. A Habsburg - ház 1849. április 14-i trónfosztása után ő lett Magyarország kormányzója, ideiglenes államfője. 1849. augusztus 11-én Aradon lemondott és Görgeyre ruházta a hatalmat, majd az augusztus 13-i világosi fegyverletétel után emigrációba kényszerült, de élete végéig harcolt a magyar ügyért.

emlékmű 1837. évi elfogásának helyszíne közelében
 
T

TH6777

Vendég
1931. szeptember 25-én mutatták be az első magyar hangosfilmet

A film nem aratott sikert a magyar nézők körében.


0000008348.jpg

Jávor Pál és Radó Nelli


A budapesti Royal Apolló moziban bemutatták a Kék bálványt, a filmtörténet által az első magyar hangosfilmként aposztrofált filmet. A 19. század végén néhány budapesti kávéházban megkezdődött a mozgóképek vetítése, majd az 1905-től állandósult mozikban az amerikai, olasz valamint francia filmek bemutatása.

Miután 1912-ben beindult a magyar némafilmgyártás, a nagyközönség megtekinthette többek között Korda Sándor, Kertész Mihály, Garas Márton és Fejős Pál alkotásait is. A némafilmek hősei, mint például Lugosi Béla, Nagy Kató vagy Bánky Vilma megjelenésükkel, erőteljes testbeszédükkel elvarázsolták az embereket.

A mozgókép és a némafilm után a következő jelentős lépést a hangosfilmek megjelenése jelentette. Annak ellenére, hogy a Forum 1929-ben Az éneklő bolond címmel bemutatta az első magyar hangosfilmes próbálkozást, az igazi elsőség az

1931. szeptember 25-én a Royal Apollóban vetített Kék bálványt illeti.

A Jávor Pál és Gózon Gyula főszereplésével színre vitt, amerikai hétköznapokat imitált alkotás nem aratott sikert a magyar nézők körében.
Az önhibáján kívül tönkrement Lóránt báró Amerikában kezd új életet hűséges inasával, Péterrel. Pincérként dolgoznak egy bárban.
Amikor a báró egyik vendégében nagybátyjára ismer, helyzetét szégyellvén megtagadja a kiszolgálást, ezért elbocsátják.
Ekkor sorsjegyen megnyeri egy vidéki farm hatodrészét.

Beleszeret az egyik társtulajdonosba, Mary Turnerbe. Nem is sejti, hogy a lány milliomos...80 ÉVES A MAGYAR HANGOSFILM


images
images


images


Karády Katalin, Jávor Pál, Kabos Gyula- néhány név a magyar filmtörténet legendás előadói közül. A 80 éves első magyar hangosfilm évfordulójára emlékeztek a nagyváradi Szigligeti Színházban, melyen a színművészek dalokkal, kuplékkal, jelenetekkel idézték fel a magyar filmtörténet legemlékezetesebb pillanatait.

1931 szeptember 25.
Az első magyar hangosfilm bemutatója Budapesten.


Ez a Kék bálvány volt, ezzel indul az előadás is. Nagyvárad azonban a magyar filmtörténet több jeles személyiségéről is nevezetes.
Nemlaha György, a műsor szerkesztője
Itt a Szigligeti Színházban ahol jelenleg vagyunk olyan későbbi mozisztárok pályája kezdődött mint Kabos Gyula, Gózon, Páger Antal, Fényes Alíz és Fényes Szabolcs, aki a legtöbb magyar filmzenét írta.

Az első magyar hangosfilm női sztárja Rhédey Nelli az ebből a városból indult el.

A magyar filmeket azonban a román hatalom nem engedte vetíteni, a mozifilm nézők így inkább a német vagy egyéb nyelvű változatokat láthatták Nagyváradon.

A szórakoztató műsor az első magyar hangosfilmtől kezdve az 1980-as évekig követi nyomon a filmtörténet klasszikussá vált dalait. Ezekből válogattak a színművészek, miközben felidézik egykori legendás előadóit.

Meleg Vilmos rendezőnek a legfontosabb feladata az volt hogy a filmélményeket a színház eszközeihez alakítsa.

Meleg Vimos, rendező
Sárdy János, Karády Katalinnak néhány száma ami müsoron van, ha lehet mindenki arányosan és a habitusának és az ének-mozgás habitusának megfelelő dallal léphessen színre hiszen ez egy picit azért színház még ha filmről is szól és egy kicsit színészkedés még ha dalokról, szerelmi dalokról is szól a műsor.

A félszáz éves időutazást 45 dal, jelenet teszi emlékezetessé azok számára, akik megnézik a Szigligeti Színház legújabb produkcióját.


 
T

TH6777

Vendég
MA 14 ÉVES A GOOGLE

Googles_14th_Birthday-2012-hp.gifMa tölti be tizennegyedik életévét a Google, amely kis keresőként indult támogatásért kilincselve, mára pedig internetes és telefonos nagyhatalommá nőtte ki magát.


Bár egy ideig szeptember 7-én ünnepelte születésnapjait a vállalat, a domain regisztrációja pedig 1997 szeptember 15-én történt meg, mostantól úgy tűnik, 27-e lesz a hivatalos dátum.

A Stanford Egyetem diákjai, Larry Page és Sergey Brin 1996-ban egy olyan elmélet alapján kezdtek dolgozni, mely szerint a weblapok közötti kapcsolatok matematikai analízisét felhasználva jobb keresési megoldásokat lehet kifejleszteni, mint az éppen aktuális szolgáltatások.

Legelőször egyetemük domainje alatt kísérleteztek, a google.stanford.edu címet használva, ezután jött az 1997 szeptember 15-i saját domain regisztráció. 1998 szeptember 7-én pedig egy barátjuk kaliforniai garázsának címére bejegyezték Google Inc. névre hallgató cégüket, melyet 1,1 millió dolláros, szó szerint összekalapozott kezdőtőkével támogattak meg. Híres kezdeti támogatójuk volt például a Sun Microsystems egyik alapítója, Andy Bechtolsheim is.

A kereső-üzletágban hamar ismert lett a Google neve, mivel a releváns eredményeken alapuló modell valóban gyorsabbnak bizonyult, mint akkori versenytársai. Nem sokkal később bevezették a szöveges hirdetések rendszerét, amelyeket ugyancsak a kereséshez használt kulcsszavas rendszerrel kezeltek, így a hirdetők és a felhasználók is elégedettek voltak: a reklámok ugyanis innentől kezdve nem az addig megszokott "mindenki elé szórt" formában, hanem célzottan jelentek meg: innentől lett maga a Google is kifizetődő a létrehozók számára.

Mint a bolondgomba ■

2001-ben szabadalmaztatták a Larry Page által megalkotott PageRank módszert, amely a Google mércéi szerinti osztályozó és rangsoroló mechanizmus a weboldalak számára. Ennek és a keresési találatok megnövekedett fontosságának köszönhető egy teljesen új, ám azóta kiemelten fontos webes tevékenység, a keresőoptimalizálás (SEO) felvirágzása.

2003-ban a vállalat beköltözött a Googleplex nevű főhadiszállásra: a kaliforniai Mountain View-ban található épületkomplexum híres arról, hogy a hatalmas munkatempó mellett kényelmi felszereltsége és "szabadságfoka" is jelentős, billiárdasztalokkal, játékgépekkel lazíthatnak a munkatársak. 2004-től a New York-i tőzsdére lépett a vállalat, pár évvel később pedig a kereső és a kapcsolódó szolgáltatások (naptár, online irodai megoldások), valamint az időközben megjelentetett saját böngésző, a Chrome mellett úgy döntöttek, hogy egy újabb területen is kipróbálják magukat.

Képernyőről a fülekbe ■

Az Android Inc. a még gyerekcipőben járó okostelefonokra alapozva kezdett fejleszteni egy új mobil operációs rendszert, melynek fő versenytársa akkoriban még a mobil Windows volt. Az új rendszer 2005-ben a Google égisze alá vándorolt: a Linux alapú rendszer fejlesztéséről az első években még csak pletykák szóltak, míg 2008. október 21-én kiadták az Apple pie kódnevű, 1.0 verziót. Ez még nem indított el forradalmat, ám a folyamatosan fejlesztett és bővített kiadások már egyre inkább. A fél évvel később megjelenő 1.5 (Cupcake) és a 2009 szeptemberében kiadott 1.6 (Donut) már egyre nagyobb elismerésre tett szert: a virtuális billentyűzet, a webre hangolt, gyors és kényelmes működés egyre több hívet szerzett.

Mára a mobil üzletbe is egyre jobban befészkeli magát a Google: bár saját készülékét, a HTC által gyártott Nexus One-t már nem promotálja, az Androidot egyre több gyártó támogatja a HTC-től a Samsungon át a Sony Ericssonig. Ezen kívül a tableteken is egyre elterjedtebb az Android, mely mára méltó versenytársa lett az Apple iOS rendszerének.

Bár időközben az alapítók egyike, Larry Page távozott a cégtől, a Novell volt elnök-vezérigazgatója,
Eric Schmidt irányításával továbbra is robog a Google-vonat.

A következő állomásokon érkezik a nemrég bejelentett Google TV, a böngészőn alapuló operációs rendszer, a Chrome OS, az Android 3.0, és persze folyamatosan fejlesztik eredeti sikerforrásukat, a böngészőt és a hozzá kapcsolódó webes szolgáltatásokat is.

 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
a nagy mesemondó Benedek Elek születésnapja


benedek_elek4.jpgBenedek Elek
Kisbacon, 1859 szeptember 30. újságíró, író, „a nagy mesemondó”.


Benedek Elek mindig fontosnak tartotta, hogy magyar népmesét adjanak a gyermekek kezébe, mert a mese a nép lelkét, örömét, bánatát, mindennapjait tárja a gyermekek elé. A gyermekirodalom művelése számára misszió. Benedek Elek volt az első író, aki a gyermekirodalom ügyét a magyar művelődéspolitika fontos kérdésének tartotta, mint országgyűlési képviselő is
.A népmese gyűjtések mellett jelentősek Benedek Elek mesefordításai is. Ezek a Kék, Piros, Ezüst és Arany mesekönyvek. Novellái, regényei: Katalin, Uzoni Margit, Mária, Huszár Anna, valamint a magyar nemzeti múltat népszerűsítő írásai: A magyar nép múltja és jelene, Hazánk története, Nagy magyarok élete.

images
9336575_nagy.jpg


benedek-elek-apa-mesel.jpg


 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Paál Zoltán ARVISURA emlékezés

paal_zoltan_arvisura.jpgBihartól:
PAÁL ZOLTÁN a rovósámán. Holnap lesz harminc éve, hogy meghalt Paál Zoltán. Még vannak, akik emlékeznek rá és él a lánya is.
Paál Z. Sajóvárkonyban született 1913.03. 03.-án. Leírása szerint különös módon ismerkedett meg egy, a szovjetunióból érókező, ledobott csoport tagjával, Szalaváré Turával, aki a számára elhozta az Arvisura másolatokat. persze ekkor még nem tudta, hogy ezeket ő fogja megkapni és úgy feldolgozni, hogy mai nyelvűnkön is érthető legyen. Ez az egész furcsa történet szerencsére megtalálható a könyvében, elég részletesen. Ennek elolvasása és megértése nélkűl nem érdemes az Arvisurához kezdeni.
Paál Zoltánt személyesn ismerte Harkai István szobrász is, aki egy szép nekrológot is róla régebben.
Az Arvisura -Harkai szerint- magába foglalja ez egész emberiség történelmét. Ez igaz, azonban csak a hunfajú népek története van a könyvben részletesebben kibontva. De ez volt a célja is Paál Zoltánnak.
A Hun Törzsszövetség megalakulásától (ie. 4040) az Arvisurában írottak ellenőrízhetőek Harkai írása szerint, mert a legújabb történelmi kutatások ezt lehetővé teszik, közvetlen, vagy közvetett módon. Harkai megállapítja, hogy az értelmes földi ember (homo sapiens) nem pusztán a Föld nevű bolygó szülötte. Megállapítja azt is, hogy a legkiválóbb emberek (kivételes beavatottak) egymás gondalatait is képesek érzélkelni, nem számít a távolság ebben..Ezt a jelenséget már sokszor bizonyították is..
A hunfajú népek ősi történelmének csak a gerice az Arvisura, mellyeket valaha aranylemezekre róttak, fölülről lefelé és balról jobbra. Ezek ma is megvannak, titkos helyen. Paál Zoltán által közölt Arvisurák pl az Uralban vannak, valahol..
Harkainak meggyőződése volt, hogy az emberi lélek sok meglepetést rejteget, legalább annyit, mint a világegyetem.
Paál Zoltán 1960-tól kezdte írni az Arvisurákat, ezek közűl párat Molnár Gábor (a vak író) is felhasznált a Négy hágó sziklavadonában c könyvében. Később Pataky László villamosmérnök (Békéscsaba) és rováskutató is kapcsolatban állt Paál Zoltánnal. Pataky volt az, aki a helyi újságban leírta, hogy Anonymus többé már nem névtelen, mert a Gesta iniciáléjában szerepel a neve (Pósa A.). Persze erre akkor szinte senki sem figyelt fel, azaz a szándékos elhallagatás következett be. A "felfigyelés" azóta is késik, valószínű örökké, a magyarok pedig eltűrik ezt. Ez a dolog -az elhallgatás- is végigvonul az egész magyar történelmen, mint magam is tapsztaltam.
Az Arvisura hatalmas jelentőségű mű, bárhol a világon, bármely nemzet ezt a felfedezést -amit jelent- magasfokon méltányolta volna...a kivétel: Magyarország ..Ha megnézzük mi a helyzet a mai MTA és a történelemmel foglalkozó főiskolák, egyetemek tekintetében, ezekben -mondható- dúl a finugrászizmus..a jelentősebb katedrákon ücsörgő idegenszívű emberek nyomán. Vagyis nem a magyar érdekek mentén..
Paál Zoltán számos előadása, rádiószereplése mind nyomtalanul lepergett a finnugrászokról.
Paál Zoltán először egy rövidített, mondhatni kivonatos, részleges Arvisurát jelnetett meg, szamizdatként...ezt azután sokan elolvasták, hevenyészve. Nem értették meg ebből, hogy miről van szó és mindenféle megalapozatlan írásokban megtámadták ezt, további tájékozódás és elmélyültebb ismeretszerzés helyett (pl László Gyula, Czakó Gábor..)-. Talán ezt az összenyomott Arvisurát nem kellett volna megjelentetni.
Paál Zoltán mint utolsó igazi róvósámán és beavatott 1982. okt. elején aludt el az égigérő fa alatt, béke Vele!

images
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Aradi vértanuk napja

Az aradi vértanúk utolsó napjai

A világosi fegyverletétel. 1849. augusztus 13-án Világosnál a magyarok az orosz csapatok előtt letették a fegyvert. A tábornokok úgy hitték, hogy az oroszok megvédelmezhetik őket a vérszomjas Haynautól, de csalódniuk kellett. Augusztus 22-én az oroszok elvették fegyvereiket, majd másnap átadták őket az osztrákoknak. Augusztus 25-én érkeztek Aradra, s még aznap megkezdődtek a kihallgatások. Mindegyikük két kihallgatáson vett részt, s ezt követően lehetőségük nyílt írásban utólagos beadványt intézni a hadbíróságnak.
Knezić Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid Lázár Vilmos

Eközben augusztus 27-én az igazságügyminiszter, Schmerling a minisztertanács elé terjesztette az ítéletekkel kapcsolatos elképzeléseket. Bár mérsékeltebb volt, mint Haynau, emberségről még sincs szó: "A legnehezebb kérdés, hogy a törvények teljes szigorával, halálbüntetéssel kell-e sújtani minden vizsgálat alá kerülőt, vagy pedig halálbüntetés helyett másfajta büntetést kelljen-e elszenvedniük a kevésbé vétkeseknek. Erre vonatkozólag általánosságban ki lehetne mondani, hogy a legvétkesebbnek a törvények szerint kell lakolniuk, a kevésbé vétkesek esetében pedig báró Haynau táborszernagyra kell bízni, hogy másfajta büntetést szabjon ki rájuk."

A minisztertanács elfogadta Schmerling javaslatát, csak Bach belügyminiszter toldotta meg azzal, hogy Haynaut megfelelő hatalommal kell felruházni ahhoz, hogy a büntetéseket gyorsan végre tudja hajtani. Bár Ferenc József augusztus 29-i legfelsőbb kézirata Haynaut arra kötelezte, hogy " ... a halálbüntetést csak a legbűnösebb és legveszedelmesebb egyéneken hajtsák végre ...", de a halálbüntetés tényéről csak utólagosan kellett jelentést tennie az uralkodónak. Schmerling ugyan némi erőtlen kísérletet tett arra, hogy elérje: Haynau csak a halálos ítéletek bécsi megerősítése után hajtathassa végre az ítéleteket. Schwarzenberg miniszterelnök, Bach és Haynau azonban megakadályozták a királyi kézirat mérséklését. Eközben Haynau - a komáromi várvédőkkel történő egyezkedés közepette - Ernsttől, a vértanúk perének tárgyalásvezető hadbírájától megkapta az ítéleteket megerősítés végett. A "bresciai hiéna" azonban még vár, október 2-án rendelkezik csak a kivégzés módozatairól. Október 6-ára, Latour halálának évfordulójára tűzte ki a kivégzéseket. Az aradi foglyok még reménykedtek, október 4-e, az uralkodó névnapja, lehet, hogy amnesztiát hirdet. De minden remény szertefoszlott ezen a napon, mert amnesztia helyett Haynau végzése érkezett meg. Másnap reggel hét órakor Ernst hadbíró felsorakoztatta a tábornokokat, s kihirdette az ítéleteket. Ezután megbilincselték a tábornokokat, majd visszavezették őket a cellájukba, megtagadva tőlük azt a kérést, hogy együtt tölthessék az utolsó napot.
Október 6-án hajnali kettő és három óra között a papok felkeresik a halálraítélteket. Aulich Lajos Horatius verseit olvasgatta, Török Ignác Vauban várépítésről szóló könyvét bújta, Láhner György fuvoláján játszott, Dessewffy Arisztid még aludt.

Többen még utolsó soraikat vetették papírra búcsúlevelükben. Fél hatkor először a golyó általi halálra ítélteket - Schweidel Józsefet, Kiss Ernőt, Dessewffy Arisztidet és Lázár Vilmost - vezették a kirendelt katonaság közé. 12 katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel, majd midőn a parancsnokuk kardjával intett, a lövések eldördültek, Kiss Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kiss Ernőt csak a vállán érte a lövés, ezért három katona közvetlenül elé állt, s leadták a halálos lövést Kiss Ernőre is.

Ezután következtek az akasztófára ítélt tábornokok a következő sorrendben: Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezich Károly, Nagy-Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és Vécsey Károly. Ez utóbbi vértanú büntetését - saját apja közbenjárásának köszönhetően - súlyosbították, mégpedig azzal, hogy őt akasztották fel utolsónak, vagyis végig kellett néznie társai kivégzését. Sorra búcsúztak el egymástól, Vécseynek már nem volt kitől búcsút vennie, ő Damjanich holttestéhez lépett, és bár nem szívlelték egymást, most megcsókolta Damjanich kezét.

A kivégzést követően az elítélteket elrettentésül közszemlére tették ki, majd este az agyonlőtteket a sáncárokban, a felakasztottakat a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért illették, ezért a felakasztottakat levetkőztetve helyezték hol a bitófa elé, hol mögé, majd melléjük döntötték az akasztófa- oszlopokat is.


Igazolás:
1849. október 6.
Johann Schükl cs. kir. hadbíró százados igazolása Franz Bott hóhérnak Damjanich János kivégzéséről.
Bizonyítvány
mellyel igazoljuk, hogy Franz Bott hóhér 1849. október 6-án a felségsértés büntette miatt halálra ítélt Damjanich Jánost Aradon kötél által kivégezte, és e foglalatosságnál a kellő ügyességet és jártasságot tanúsította.
Ezt sajátkezű aláírásunkkal hitelesítjük.
A cs. kir. katonai különleges vizsgálóbizottság részéről:
Schückl hadbíró százados, Josef Tichy őrnagy, a cs. kir. 25. sorgyalogezredben
Arad, 1849. október 6.
Forrás:

 • Az aradi vértanúk I-II.
  Szépirodalmi K. Bp. 1979.
 • A magyar történelem nagy alakjai
  Reflektor K.
  beolvas%C3%A1s0004.jpg
  Tatabánya Aradi vértanuk tere
  <tbody>
  </tbody>
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Kína atomrobbantás

Takla-Makán sivatag keleti részén elhelyezkedő Malan bázis közelében helyi idő szerint 1964. október 16-án délután három órakor felrobbantották az első kínai atombombát,

Az eseményről szóló hírügynökségi beszámoló hangsúlyozza, hogy a 48 évvel ezelőtti atomrobbantásnak "nagy történelmi jelentősége volt" egy olyan korszakban, amikor Kínának "összetett" nemzetközi körülményekkel kellett számolnia. Megjegyzi: Kína sosem használt atombombát támadásra, és a kínai kormány 1996-tól felfüggesztette nukleárisfegyver-programját, vagyis elkötelezett a globális nukleáris leszerelés mellett.
A kísérleti telep annak idején szovjet segítséggel épült, ahogyan a főváros közelében kialakított atomkutató központ is. Utóbbiban 1959 végén már több mint hatezren dolgoztak. Az uránkészletek feltárása és feldolgozása szintén szovjet segítséggel kezdődött meg. A két ország viszonya azonban az 1960-as években romlani kezdett, Nyikita Hruscsov szovjet pártvezető leállította a támogatást, a védelmi technológiák átadását és megkezdte szakértőinek kivonását.
Kína folytatatta kutatásait, és végül sikerrel robbantotta fel első - 596-os kódnevű - atombombáját, s ezzel ötödikként feliratkozott az atomhatalmak sorába. Első hidrogénbombáját 1967-ben tesztelte.110310_04.jpg


image056.jpga Tárim medencében talált múmiák
 
T

TH6777

Vendég
emlekezunk.jpg


<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/newQg2jAgLI" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>​
 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
James Naismith a kosárlabda kitalálója

151 éve ezen a napon született Dr. James Naismith.

A mai játékot 1891-ben alapította ki a kanadai Dr. James Naismith - az USA-beli YMCA iskolában (Massachussets). Célja az volt, hogy felkeltse tanítványai érdeklődését a sport iránt. "A véletlen segített: egy, a terem sarkában álló őszibarackos kosárba dobta a labdát, amikor hivatták. Visszatérve látta, hogy tanítványai az unalmas gyakorlatok helyett a kosárba való dobálással próbálkoznak. Megtetszett neki az ötlet, és két héten belül elkészült a játék tervezete."
g37905_u35953_james_naismith.jpg


 

Piroska49

Állandó Tag
Állandó Tag
Stoker


Abraham „Bram” Stoker
(Dublin, 1847 november 8. – London, 1912 április8.) ír író, a világ legismertebb horrorjának, a Drakula gróf válogatott rémtetteinek (1897) a szerzője.

images


"Mindannyiunk képzeletében Drakula elegáns, frakkos úr, akinek hideg kézfogása, előugró szemfogai, parázsló szemei borzongást keltenek nemcsak a Drakula-regények - és filmek szereplőiben, hanem bennünk, olvasókban és nézőkben egyaránt. Ezt a Drakulát egy ír regényíró, Bram Stoker teremtette közel száz évvel ezelőtt. A Drakula című regény csekély irodalmi értéke ellenére is a "pszichológiai horror" egyik jelentős alapműve lett. Stoker vámpír-Drakulája mögött neves történelmi személyiség áll, aki a XV. század második felében, Havasalföldön uralkodott, s már életében európai hírnévre tett szert kegyetlen tetteivel és törökellenes harcával. Így hát Stoker regénye igen bonyolult történelmi és néprajzi hagyományokon alapul, hiszen a vámpírhit is több száz éves kelet-európai hagyományra vezethető vissza.
A Drakula-történeteknek számos magyar vonatkozása is van. Maga a Drakula név eredete Luxemburgi Zsigmond korába nyúlik vissza. Drakula apja, a havasalföldi uralkodó család sarja, Vlad, tagja lesz a Sárkányos Társaságnak, s felveszi a Vlad Drakul ("draco", mint sárkányos) nevet, mely átszáll fiára is. A fiatal Drakulát Hunyadi János veszi védelme alá, s ő maga segíti trónra. Később Mátyás király pártfogoltja egészen 1462-ig, amikor a magyar király elfogatja és tizenkét éves budai és visegrádi fogságra ítéli. Ezután ismét Havasalföld trónján találjuk, majd néhány hónap múlva ellenségei meggyilkolják. Kegyetlenségeiről már a XV. század második felében a nagy német kereskedővárosokban, Nürnbergben, Lübeckben, Bambergben, Ausburgban, Lipcsében 6-8 oldalas brosúrák, azaz újságlapok jelennek meg. Például a lübecki kiadás egyetlen példányát az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzik.(...)"

Sz. Farkas Jenő: Drakula vajda históriája, Budapest, 1989
 

ilyvo

Állandó Tag
Állandó Tag
Ada Lovelace
Augusta Ada King
sz. Byron,Lovelace grófnő (1815 december 10. – 1852. november 27.) főként arról ismert, hogy leírást készített Charles Babbage által tervezett első mechanikai számítógéphez, az analitikai számolóműhöz. Egyesek szerint a géphez készült programokat is ő írta, így az első programozónak tekinthető, de hozzájárulásának mértéke vitatott.

Ada Lord Byron költő és felesége, Annabella Milbanke egyetlen gyermeke, és egyben a költő egyetlen törvényes gyermeke. Byron féltestvéréről, Augusta Leighről nevezték el, akivel Byronnak a korabeli pletykák szerint vérfertőző viszonya volt, amelyből egy gyermek is született. Augusta biztatta Byront, hogy a botrány elkerülése érdekében házasodjon meg, ő pedig vonakodva, de elvette Annabellát, aki 1816. január 16-án elhagyta, és magával vitte az egy hónapos Adát. Byron április 21-én aláírta a válási papírokat és pár évvel később örökre elhagyta Angliát. Többé nem találkozott velük.
Ada az édesanyjával élt, amint ez apjának másokkal folytatott levelezéséből nyilvánvaló. Lady Byront nagyon érdekelte a matematika (Byron egyszer „paralelogrammahercegnő”-nek nevezte), ami fontos szerepet töltött be életében. Igyekezett megakadályozni, hogy Ada olyan őrült legyen, amilyennek az apját tartotta, ez volt az oka, hogy már kiskorától kezdve tanította matematikára.Ada magántanároktól tanult matematikát és természettudományokat, egyik tanára Augustus De Morgan volt. Később, a londoni előkelő társaság tagjaként fiatalkorában a Kékharisnyák tagja volt.

1980. december 10-én (Ada születésnapján) az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma elfogadta az ú jAda programozási nyelvet, melyet Adáról neveztek el.
Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma az Ada-nyelv katonai szabvány szerinti azonosítójában (MIL-STD-1815)Ada Lovelace születésének dátumát az iránta való tiszteletből tüntette fel

297959_f496.jpg

1830as számítógép
 
Oldal tetejére