ÚJ TUDATRA és DIMENZIÓRA váltó ENRGIÁK.

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Részvételünk a változásokban abban áll, hogy helyesen éljünk, feddhetetlenek legyünk. Imádkozzunk az Isteni Terv megismeréséért, megismerjük benne szerepünket, gyógyítsuk és tisztítsuk magunkat minden szinten…

Hét fő, karmikus struktúra létezik, amelynek feldolgozásra és transzcendentálásra vár.
Ezek: a - gőg - szenvedélybetegség - elfogultság - gyűlölet - erőszak - szégyen - áldozatA fájdalom hét forrása, abban a sorrendben, ahogy fejlődtünk ebben a Naprendszerben kezdve a Vénuszon, a Marson, a Maldekon, és végül a Földön…

Minden embernek ki kell venni a részét a karmikus struktúrák felismerésében és kioltásában. Sok különféle variáció létezik a hét karmikus probléma felszínre hozatalára. A Földön a probléma fő forrása mégis egy vagy több karmikus struktúra a Naprendszer szintjén, amelyet a négy evolúciós princípium nem ismerése kísér, amelyeket feltétlenül tanulmányozni kell.

Azok számára, akik elsajátították ezen struktúrák viselkedési és világnézeti szintjeit, vagy teljes odaadással dolgoztak rajtuk, következő lépésben a Felső ÉN, a felső kollektív tudat és az Isteni Egység tudatos kiegyenlítése a feladat.

A Fiastyúk Fénylényei, azoknak kívánnak segíteni, akik a földi változásokhoz kívánnak felkészülni, evolúcionálni és felemelkedni. A Fiastyúk képviselői, tudatosan közelednek a Naprendszer teremtményeihez az evolúciós ciklus változások idején. Amikor a Fiastyúkbeliek jó 100 évvel ezelőtt a 26.000 éves ciklus végén kapcsolatba léptek az emberekkel, azoknak az volt a kérése, hogy önállóan kívánnak tudatra ébredni, mielőtt a hierarchiával közvetlen kapcsolatba kerülnének: így a Fiastyúkbeliekkel, fénylényekkel, a fény ügynökeivel az Andromédákról, a Felső Lénnyel, a 12 Felső Tanácsával, a Nagy Fehér Testvériséggel és kisebb szellemi csoportokkal. A Fiastyúkbeliek az emberek között élnek úgy fizikai testben, mint éteri szinten…

Az utolsó 26.000 éves földi ciklus végén, a pusztulások után, amit a pólusok elmozdulása váltott ki, csak másfélmillió ember maradt a Földön. Lehet, hogy ez a szám soknak tűnik, de ha ezt a számot elosztjuk a kontinenseken és ekkorra már 2 milliárdan éltek a kataklizmát megelőzően, akkor láthatók, hogy milyen kevesen is maradtak.

A kollektív felső tudat nem volt túlságosan fejlett, de létezett és követelt, hogy a bolygó mindegyik kultúrcsoportja hozzon létre misztikus iskolát. Minden földi embernek egyenlő lehetőséget kell biztosítani a tanuláshoz és a szellemi növekedéshez. Amikor a fiatal lelkek a kataklizmák során elpusztultak, ismét megkezdődtek a születések és a népesség növekedésnek indult, megszilárdult a szellemiség, tanítások és az életmód a szellemi evolúció és tudat mércéje szerint fejlődött. Ma is élnek még olyan népek, mint a maják, vagy hunok utódnépei, akiknek szellemi gyakorlata 25.000 évre nyúlik vissza. Ez nem véletlenszerű egybeesés. A Fiastyúk a Szíriusz és Androméda Tanítói, fizikai testet öltöttek és segítettek különböző civilizációk létrehozásában: Matchu-Pitchu, Egyiptom, Atlantisz, Lemúria.
Lemúria elvesztette területének nagy részét, de az ősi templomok megmaradtak és a tanítások is megőrződtek…

…ATLANTISZON - Melchizidek Rendje és Alora templomai - jöttek létre. A kristályokat újra használták a gyógyításban és a dimenzionális kapcsolatokban, amely korábban már elterjedt, majd feledésbe merült. THOT Egyiptomba vitte a napbeavatást és a naptudatot, a teleportációt, telekinézist és a Merkabák használatát a dimenzionális utazásokhoz. Ebben az időben épült a Nagy Piramis a naprendszeri kódok vételére és adására.

…A FIASTYÚKBELIEK, Szíriusziak, Androméda-lakók a misztériumiskolák megteremtői gyakran utaztak dimenziókat váltva az emberekhez. Sokan közülük fénytestüket materializálták és dematerializálták és közvetítő szerepet vállaltak a Föld teremtményeivel, a földalatti civilizációkkal és a sokszámú fényhajóval, amelyek abban az időben a bolygó terében tartózkodtak. A fiatalabb lelkek 25.000 évvel ezelőtt kezdték meg inkarnációjukat. A felső dimenziók lakói, tanítói az elkövetkező 250 évben segítették az embereket civilizációjuk megteremtésében. Ezzel egységbe fogták azokat a lelkeket, akik az evolúció különböző szintjén álltak és a galaxis különböző területeiről származtak. A Fiastyúkbeliek, ezeknek az embereknek segítettek, emberi testet öltöttek, benősültek, hogy segítsenek a genetikai szerkezet megtisztításában és felébresztették a szellemi evolúcióra való törekvést. Ezt "Csillagvetésnek" is szokták nevezni…

…Ezt a Föld lakói felső, kollektív tudatával tették. A földi lények segítséget kértek, beavatási iskolákat hoztak létre, sokan megvilágosodtak, és a Föld körüli térben maradtak segítve többi társaikat a fejlődésben…A NAGY FEHÉR TESTVÉRISÉG ekkor már 15.000 éve létezett és ez idő alatt 1000 ember csoportos öntudatra ébredt, különböző kultúrákból. Megalapították a Nagy Fehér Testvériség Rendjét.

…Néhányan közülük időről-időre újraszülettek, mint az emberiség bölcs tanítói. Ezek a tanítók visszaemlékeztek korábbi életükre, megvilágosodásukra, és a szellemi feladatukra. Erősebb szeretet fűzte őket az emberekhez, mint azokat a mestereket, akik soha sem születtek meg emberként… Sokszor beleszülettek olyan fiatal lelkekbe, akik genetikai zavarok vagy karmikus bonyodalmakban voltak. Magukra vették az alacsony-durva energetika transzmutációjának, transzcendentálásának felelősségét, hogy éteri "térképet" állítsanak össze és a "tudat térképét", amely szerint utat mutatnak a fejlődésnek.

…A Hierarchia vezetői elhatározták, hogy kiszélesítik a Nagy Fehér Világosság Rendjét és beavatott, megvilágosodott embereket választottak segítőiknek Krisztus - Buddha szerepére, a Merlin Rend tagjainak - a Szentanya tisztségébe, amit mos Quan Yin és Mária lát el - a védőszellemek - az ősök szellemei - és helyi tanítóknak. A most befejeződő 26.000 éves ciklus kezdetén a bolygói vezetőket, segítőket, szellemi vezéreket a Fiastyúk, Szíriusz és Androméda lakóiból nevezték ki.

A 26.000 éves ciklus elején az volt az elvárás, hogy a tanítás és az irányítás azoktól érkezzen, akik rendelkeznek az emberben való inkarnáció tapasztalataival. A Föld embereinek olyan gyorsan kellett fejlődniük, hogy képesek legyenek a csillagrendszerekkel és a felső dimenziókkal kapcsolatba lépni.

Így indult el a "KÁ"-ról szóló tanítás… A Fiastyúkbeliek tanították az embert a "Felső ÉN"-re, a "KÁ"-ra, hogy azon keresztül a kapcsolatot más dimenziókkal, meg tudják teremteni.

…A következő 5.200 évben néhányezer ember, akik a "KÁ" templomában Atlantiszon és Egyiptomban és más kegyhelyeken beavatást kaptak, sokan elérték a Krisztusi tudatot. Néhányan a Földön maradtak, és egy testben 2000 évig is eléltek /bibliai alakok/.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

"Az 5.200 éves időszak végén földrengések voltak, Lemúria szent helyei elpusztultak és Atlantisz területének fele víz alá került. A megmaradtak a föld alá menekültek és a Saszta hegy alatt új kultúrát hoztak létre. A lemúriaiak egy része integrálódott amerikai őslakók, Hawaii, Tibet népeiben, majákká, inkákká, buddhistákká válva. Szellemi vezetőkké és tanítókká váltak. Az Atlantiszon maradottak csoporttudata kérte, hogy THOT néven ismert teremtmény, megtestesüljön és visszaállítsa az ősi tanítást, melyek a tisztulás során elvesztek.

THOT, a fiastyúkbeli RÁ angyalok törzsének tagja, fizikai testet öltött és Atlantisz szellemi vezetője lett.


folyt.köv... 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
…THOT megjelenése után, hatalmas szakadás következett be az atmoszféra téridő rendszerében a Földön, amely során azon lények csoportja, akik korábban a Lyra csillagrendszerből az Oriont elfoglalták, behatoltak a Föld rendszerébe. Vezetőjük LUCIFER, aki ezt a szakadást létrehozta, Naprendszeren kívülről a magas frekvenciájú intenzív behatások útján, majd a hasadékon át űrhajót küldtek át. Ezek a teremtmények az Orionról, vagyis a "lyraiak" elsajátították a "tér-idő nélküli" utazás módszerét, és a másodperc tört része alatt behatoltak a bolygóra, amit nem lehetett megakadályozni. Ez a kapcsolat "karmikusan" elkerülhetetlen volt, Lucifer, a lyraiak és a földi emberek néhány tagja közötti összeköttetés miatt. Atlantiszon értek földet, és bevezették a magas technológiai tudást. A lyraiak manipulálták Atlantisz lakóit, korlátlan erőt, technológiát ígérve, mutogatva technikai, pszichikai, intellektuális tudásukat. Azt ígérték, hogy minden tudásukat átadják. Egyik része az atlantisziaknak bízott bennük, ám a másik része csapdát sejtett.

Atlantisz, az elkövetkező 10.000 évben kettészakadt. Egyik része a lyraiakkal élt, ezek képviselték a magas technológiát, a másik része a szellemileg még tiszta atlantisziak voltak. MELCHIZEDEK templomába is betolakodtak és ellenőrzésük alá vontak mindent a lyrabeliek. Létrehozták a "szürke", majd a "fekete csuhások" csoportját. A pszichikai erő és a fekete mágia fejlesztése volt a feladatuk.
Ezért csak nagyon kevés pap maradt meg a szellemi tisztaságban, a többség áldozatul esett. Melchizedek templomai mellett ALORA templomok is működtek. Az istennő templomában csak olyan papok lehettek, akik a tanítást a IX. dimenzióból a "Kilencek Tanácsa" hierarchikus rendtől kapták. Ezek a tanítások tisztán megmaradtak és ellenálltak Lucifernek és a lyraiaknak, akadályozták a Sötét Testvériség elterjedését. Korábban az atlantisziak, akik a mágia és alkímia művészetét tanulmányozták, először szellemi felkészítésben részesültek, amely garantálta az erők helyes alkalmazását.

Sajnos a rend, idővel feloszlott és a pszichikai erő és a fekete mágia tanításai széles körben elterjedtek.

Lucifer, mindig láthatatlan maradt, de az emberek tudatalattijára hatalmas hatást gyakorolt. Irányította a lyraiak Sötét Testvériségét és bármelyik tagjának fizikai alakjába beleköltözött, ha kapcsolatba akart lépni másokkal. Ezt a módszert gyakran alkalmazta az emberekkel való kapcsolatában. Célja: a fényben való hit megrendítése, amely a Naprendszer bolygóit irányítja. Saját hatalmát akarta kiterjeszteni, mint a Föld bolygó Felső Lénye…

…Lucifer és a Sötét Testvériség sok férfi tudatába behatoltak, akik hajlamosak voltak az uralkodásra és hatalomvágyuk kiélésére, különösen az asszonyokon. Földalatti asztrális sík, földalatti rituális helyek, központok kerültek létrehozásra, ahol az alsó kollektív tudat összpontosítva a Sötét Testvériségben energia hullámokon keresztül sugallja az emberek tudatalattijába a Föld felszínére a torzító gondolatokat, érzelmeket. Ez az a Kollektív Tudat, amit "Sátán"-nak nevezünk, amit a Sötét Testvériség tagjai alsó tudatának egybeolvadása, együttes hatása hoz létre. Ez a "Sátáni Erő", mint önálló teremtmény is képes létezni. Minél inkább elterjedt ez az alsó kollektív tudat és vált képessé a manipulálásra, elhitetve hatalmát az Isten, a Föld, a Naprendszer fölött, úgy erősödött, növekedett. Mivel az emberek tudata állandóan negatív erők támadásának volt kitéve, a hitetlenség az Isteni Terv nemléte, a nők másodrendűsége, a mentális felsőbbrendűség az érzelmekkel és a szellemiséggel szemben…

…A technológia és a fekete mágia olyan magas szintre emelkedett, hogy ilyen még nem volt a Földön.
A Világosság Templomai a nők kezébe kerültek. A Sötétség Templomai, a férfiakéba. Az atlantiszi kor végére, THOT megjelenése után 10.000 év múlva eluralkodott a káosz, az agresszió és a félelem.

…Atlantisz végső pusztulása előtt a Fényt őrző beavatottak utasítást kaptak a Tudás átmentésére, különböző távoli helyeken való továbbőrzésre. A sátáni hatások miatt sok időnek kellett eltelni ahhoz, hogy újból egy helyen összpontosuljon a felső tudás. A felkészült beavatottak, kisebb csoportokban kezdtek Atlantiszról elvándorolni. Sok kristályt vittek magukkal, amelyek az akasha krónikát tárolták, amit az "Igazság Tanácsa" írt bele. Az egyik ilyen kristály, amit Görögországba vittek Alora templom papjai, THOT koponyájának formájára lett kialakítva, aki már 9.000 évvel korábban elhagyta Atlantiszt.
A koponyát a delphoi jósda alatt tárolták, és a templomot védte a sötét tudatalatti sugallatok és energetikai hullámok ellen, amelyek a Föld alól érkeznek. Mivel a templomot fizikailag lehetetlen volt beszennyezni, a Sötét Testvériség tagjai magukat Zeusz harcosainak nevezve elpusztították a papokat, és a templomot saját istenünknek imádására használták…

…Más csoportok, a kristályokat és tanításokat elvitték Közép- és Dél-Amerikába, Nyugat-Európába, Dél-Afrikába, a Himalájába, Kelet Ázsiába és Egyiptomba. A legnagyobb csoport a "Kilencek Tanácsa" utasítására, Egyiptomba vándorolt, mert itt volt a Nagy Piramis, amely a mai napig őrzi az Isteni igazság és evolúciós naprendszeri kód rezgését.

…Atlantisz végső pusztulását a földalatti hanghullámok, hangrobbanást kiváltó hatása okozta. A cél, a magasrezgésű fénystruktúrák elpusztítása lett volna. A szent templomokban és a fekete mágia és sátáni energiák térnyerését és a Sötét Testvériség ellenőrzését segítette volna. A hangrobbanás olyan erősre sikerült, hogy visszhangként visszaverődött a kiindulási forrásba, a hanggenerátort tápláló energia-központba. Hatalmas volt a robbanás. Láncreakció indult be, amely más földalatti erőgenerátorokban folytatódott. Ezért keletkeztek a földrengések. A piramisok összedőltek, a kataklizma két hónapig tartott, amíg Atlantisz teljesen el nem süllyedt az óceán mélyére.

…LUCIFER összegyűjtötte a lyrabelieket az asztrális síkon és megtervezte további lépéseit. A lyraiak a Föld asztrális burkában, az atmoszférában és a földalatti sátáni szférákban kívántak maradni, hogy erősítsék a földi emberre irányított tudatalatti befolyásukat. Ennek eredményeképp az egész Földön gyakoribbá vált a háborúskodás, a törzsek közötti leszámolás. A testvériségben élő népcsoportok elszakadtak egymástól. A negatív pszichikai gondolatformák terjedtek el. Voltak, akik ellenálltak ennek. Olyan "rácsok"-at hoztak létre, mint STONEHENDGE és "gyógyító kerekeket", amelyek megállították a pusztító energiákat.

…Majdnem 5.000 évig az istennő templomai erőseknek bizonyultak. Egyformán őrizték a Mechizidek, THOT, Alora szent tanításait. A nő és férfi szerepről, beavatásokról, a "KÁ" templomokról, gyógyításról, a szellemi evolúcióról szóló tanítások elterjedtek, habár sokan asztrálisan már beszennyeződtek.

…5.000 évvel ezelőtt a lyrabeliek és társaik a Sötét Testvériség tagjai megkezdték reinkarnációjukat a világ minden részén. Feladatuk az volt, hogy hatoljanak be oda, ahol a szellem még tiszta volt. Háborút és pusztítást hoztak. Az emberiséget irányító erők jelentősen megváltoztak. Egyiptomban, Görög kultúrában, Európában és Közép-Amerikában a Világosság és a sötétség ciklusai váltogatták egymást. A Sötét Testvériség ölt, pusztított, rombolt, erőszakoskodott és a saját rendjét vezette be, majd a Világosság erői megdöntötték hatalmukat. Ez később újra megismétlődött.


folyt.köv..


 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
…A FÖLD mindig megőrizte a Világosság, a Felső Lény és a Felső Tizenkettő Tanácsa felső vezetését, de az erők kiegyenlítődése sok változást idézett elő. Az emberek többsége mindig hitt a szeretetben és a jóságban, de ez elég gyengének bizonyult az ellenőrzésre törekvő uralkodó vallási hatalomnak.

Ennek oka a félelem, a gyámoltalanság, amely igen sajátos jelenség a Földön. Ennek a félelemnek az oka: IV. és V. dimenzióból irányított asztrális ellenőrzés Lucifer vezetésével, a lyrabeliek, nibiruániak, vagy Annunakák közreműködésével /sumér mitológiában a sorsra ható szellemek/…

…Amikor az első csoportok 150.000 évvel ezelőtt elkezdték benépesíteni a Földet, a kollektív tudat képviselői, a Fiastyúkbeliek, Androméda lakói, éteri Segítők, a Dévák rendjének tagjai összegyűltek és elhatározták, a hierarchikus rendszer létrehozását, hogy minden szinten biztosítva legyen a biztonság és a bizalom… Az önbizalom és kishitűség tette szükségessé azt, hogy a földiek a bolygó számára Felső Lényt nevezzenek ki, aki a hierarchikus struktúrában a szellemi vezetést megszervezi és olyan jogkörrel ruházza fel, hogy a felső döntést elutasíthatja. A felépítés: a - FELSŐ LÉNY: közvetlenül alatta: a Felső Tizenkettő Tanácsa, akik a Fiastyúk, a Szíriusz és a szomszédos Androméda Galaxis 4-4 tagjából áll, akik a Fény, magas beavatású képviselői.

…Ha a Felső 12-ek Tanácsa nem hagyja jóvá a Felső Lény javaslatát, az elvetésre kerül. Így az emberek, ha tudat alatt is, de érzékelni fogják a védelmet, a szellemi vezetésükben bekövetkezendő hibáktól.
A Felső Tanács szerkezetében kettős védelem van beépítve. Két különböző származású tanácstag felel egyes területekért az alacsonyabb szférákban. Pl. az angyal-gyógyítók ellenőrzése és irányítása szektorában egy Fiastyúkbeli és egy Androméda lény együttes egyetértésével lehet döntést hozni.
Ilyen rendszer szerint épül fel a mai napig a felső világok hierarchiája.

…A hatalom szükségességének bolygói hitéről, amely elengedhetetlen a döntésben és irányításban, ideje megszabadulni. Független teremtménnyé, teljes felelősségű emberré válhatnak a Föld lakói. Mind a mai napig a kormányokban lévő erős korrupció a magas fokú bizalmatlanság eredménye egymás, és saját maguk iránt. Amikor a Világosság Kora eljön, a Megvilágosodás korának is nevezik, a patriarchális rendszer felbomlik. Aki nem felelősséggel, és másoknak kárt okozva cselekszik, kollektív döntésben nem vehet részt. Nem lesznek választott vezetők, a levezető elnököket jelentkezés alapján választják ki. Így egyetlen csoport sem uralkodhat mások felett. Az emberiség előtt a szellemi kvantugrás rendkívüli lehetősége fennáll. A felső kollektív tudat, a bolygói megvilágosodás megvalósítását célozza. Ha ez bekövetkezik, a Föld és az emberiség a négy és ötdimenzionális tudat szintjére emelkedik, és teljesen megszabadul a sátáni rendszerek hatásától, amely az asztrális sík fölé nem emelkedik.


A PUSZTÍTÓ ERŐK MOSTANI HATALMA két dologra támaszkodik:

1. … A gyűlölet és félelem hatalma a szeretet felett…

2. … Az a hit, hogy a Sötétség erősebb a Világosságnál…

Ha, 2013-ra az emberiség megszabadul ezektől az eszméktől és a négy szellemi princípiumot elfogadva él, ez lesz az első bolygó, amely ilyen mértékű szellemi ugrásra képes. Ahhoz, hogy ez bekövetkezhessen, minimum 144.000 embernek kell a Krisztusi tudatszintre emelkedni. Amikor ez bekövetkezik, ez lesz Krisztus második eljövetele… A megvilágosító energiahullám az egész bolygón keresztül áramlik, és a népesség elpusztítva az alantas asztrális gondolatformákat, feltöri a válaszfalat az ember és a benne lévő isteni teremtmény, az igazság között

Az emberek megérzik, ahogy a megvilágosodás áthatja a bolygó minden teremtményét. Akik szellemi sötétségre hangolódtak /Lucifer serege/, szellemileg alárendelt szerepre kényszerülnek, vagy hozzákapcsolódnak a felemelkedéshez és megszabadulnak a múlttól. Akik a világosságot választják, saját magukon érzik meg a bolygó pusztulását és a galaxis helyreállító központjába kerülnek. Lehetőséget kapnak az evolúció isteni útjára lépni minden kényszer nélkül. Ha mégis a sötétséget választják, elirányítják őket a galaxis azon részébe, ahol erre lehetőséget kapnak.

Ha a kritikus 144.000 krisztusi tudatú ember megteremtődik, olyan hatást vált ki, hogy minden egyes ilyen ember 144.000 embert emel fel magasabb tudatszintre. Ez húszmilliárd-hétszázharminchatmillió embert jelent. A sötétség függönye, amely a Föld külső atmoszféráját eltakarta, elzárta, felszakad
Ez lehetőséget ad a Galaktikus kódok beérkezésének, felfogásának, amelyek elérik a Napot és a Földet…

Az alsó asztrálsík eltűnik és az emberek érzékelik a "FEHÉR-FÉNYT", és új körülmények között találják magukat, csodálatos tiszta világban. Az emberek a IV. dimenzióba lépnek. Aki már előző életében megvilágosodott, még magasabb síkokba emelkedik…

…Felsőbbrendű testvéreink már készítik elő azokat az iskolákat, melyekben a felemelkedett ember, a négydimenzionális lények megismerhetik a múltat, az eredetet, a célokat, a lélek és szellem szerepét ezen evolúciós szint mértékének megfelelően. Ezeréves aranykor veszi kezdetét.

A béke és a szellemi fejlődés időszaka lesz. A Föld hivatalosan is Galaktikus szinten a Fény városainak befogadói sorába lép és misztérium iskolává válik a háromdimenzionális bolygók számára. Ilyenek voltak számunkra a Fiastyúkbeliek. A megvilágosodás ezen hulláma a maradék karmát és az alsó asztrális energiákat fénnyé alakítja át a Naprendszerünkben, ahhoz hasonlóan, ahogy a bolygói hullám teszi ezt a Földért és az emberiségért.


folyt.köv...


 

tenere

Állandó Tag
Állandó Tag
Kilenc felismerés

Első felismerés:

A véletlenek azt a felismerést váltják ki, hogy valami mélyebb spirituális erő munkál mindenben, amit cselekszünk.

Második felismerés:

Spirituális tudatosodás: ráeszmélünk, hogy túlságosan elfoglalt bennünket az anyagi világban való túlélés.

Harmadik felismerés:

Megtanuljuk a korábban láthatatlannak vélt energia észlelését. A világ energia, mely az emberi akarattal formálható.

Negyedik felismerés:

Az emberek nem tudnak közvetlenül a természetből energiát szerezni, ezért egymástól veszik el, ez az oka a hatalomvágynak.

Ötödik felismerés:

Misztikus tudat: az Univerzum mindannyiunkat képes ellátni energiával, ha megnyitjuk magunkat a forrás számára. (Amikor a dolgok szépségét és egyediségét csodáljuk energiát veszünk fel, amikor eljutunk a szeretetig energiát adunk. A félelem energiavesztéssel jár.)

Hatodik felismerés:

Tudattalan hatalmi dráma? Nem szabad elvennünk mások energiáját és a kozmikus energia ránk árad. A megtisztulás folyamata mindannyiunk számára az, hogy saját személyes hatalmi drámánkat tökéletesen felszínre hozzuk a tudatunkban. Nem lehetséges a továbblépés amíg szembe nem nézünk önmagunkkal, és fel nem fedezzük, miként manipulálunk másokat az energiájuk megszerzése érdekében. Újra kell értelmezni gyermekkori élményeinket, fel kell derítenünk kik vagyunk, megértjük hogyan keletkezett a drámánk. Ha sikerül a drámánk széthullik, megszabadulunk, hogy többek lehessünk, mint a tudatlanul eljátszott szerep. Megtalálhatjuk életünk magasabbrendű értelmét: azt a spirituális okot, amely miatt abba a családba születtünk.

Drámatípusok:
Agresszív energia szerzők: kényszerítik a többieket, hogy figyeljenek rá.
Megfélemlítő: szóval, tettleg megfenyeget. (szegény ént vagy megfélemlítőt nevel)
Vallató: folyton hibákat talál a másikban, ezzel aláássa az önbizalmát. (zárkózottat nevel) Vallatóvá az válik, akit semmibe se vesznek gyermekkorában.
Passzív energiaszerzők: az emberek együttérzésére vagy kíváncsiságára alapozva próbálják magukra felhívni a figyelmet.
Zárkózott (vallatót nevel)
Szegény én: elmeséli milyen rettenetes dolgok történtek vele, együttérzést vagy bűntudatot akar kelteni.
Energiagyűjtés: A környezetre koncentrálok, aztán emlékezetembe idézem milyennek láttam a világot, amikor teli voltam energiával. Elképzelem, milyen intenzív a dolgok létezése, milyen egyedi a szépségük, különösen a növényeké, felidézem milyen fényesek és tiszták a színek. Aztán megpróbálom átélni a közelség érzését: azt, hogy a távolság nem számít, bármilyen távol van valami, megérinthetem, összekapcsolódhatom vele. Hogy elérjem a könnyedséget, belégzem az energiát, amellyel sikerült összekapcsolódnom.

Hetedik felismerés:

Saját igazi spirituális identitásunk felkutatása: tudatos önfejlesztés. A gondolatok megváltoznak, ha az ember összekapcsolódik az energiával. A szavak, amelyeket gondolkodás közben a fejében szokott forgatni, hogy az eseményeket logikusan irányítani tudja, megszűnnek, ha sikerült felhagynia a hatalmi drámával. Mikor feltölti magát belső energiával, a tudatában másfajta gondolatok lépnek működésbe, amelyek identitása magasabb szintjéről származnak. Ezek az intuíciók. Állandóan fel kell figyelnünk a véletlenekre, minden válaszra, amit felülről kapunk. Az intuitív információszerzés fejleszthető az álmok tudatos megfigyelésével és az alkotó képzelődéssel. A negatív képeket gondolatokat azonnal törölni kell, nehogy megerősödjenek.

Evolúciós folyamat:
Összegyűjtjük az energiát, a helyzetünkre, a kérdéseinkre összpontosítunk, és intuitív módon megkapjuk az útmutatást, akár álmok, akár intuitív gondolatok által, vagy pedig annak alapján, hogy érzékelésünk számára mi ragyog ki a környezetünkből. A siker által magasabb rezgés állapotba jutunk.

Nyolcadik felismerés:

Interperszonális etika:
hogyan bánjunk az emberekkel, hogy még több üzenet jusson el mindenkihez. Ha elvakultan kötődünk valakihez megtorpanáshoz vezet. A gyerekeknek fejlődésükhöz sok energiát kell biztosítanunk, fegyelmezéssel nem szabad drámába taszítanunk, be kell őket vonni az életünkbe, a beszélgetésekbe.

Párkapcsolat:
hatalmi harccá válik, mindkettő a másik nemű energiát fogyassza, ami csökken. Meg kell tanulni függetlenedni, egyedül átélni a teljességet, megtanulni felvenni a másik nemű energiát az univerzumból, ha ez sikerült kialakítható a harmonikus párkapcsolat. Evolúciónk ütemét másokhoz való viszonyunk szabja meg, azt hogy milyen hamar kapjuk meg a válaszokat életünk kérdéseire. (Segítőkész nyitottság + üzenet megfejtése)

Tudatos csoport dinamika:
a megfelelő emberekkel kell beszélni, a beszélőnek maximális figyelmet és energiát küldünk. Az ellenséges ember drámájának megnevezésével leszerelhető, ha közben energiát küldünk neki.

Kilencedik felismerés:

Az Új Kultúra:
új hozzáállás: senki sem tör hatalomra, hanem mindenki megpróbálja kihozni a legtöbbet a többiekből. Ha egyszer elkezdünk folyamatosan adni, attól kezdve mindig több fog beáramlani, mint amit szét tudunk osztani. Az ember egyre magasabb frekvencián rezeg, melynek eredményeként egy másik létállapotba kerül.

Forrás: James Redfield: A mennyei prófécia kivonata
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
…A Galaxis helyzete a Mindenütt Létező Hatalmas Központi Naphoz való viszonyban éppen most ment át egy ciklusváltáson. Az evolúciós megnevezése ennek az új galaktikus ciklusnak: "A MESTERI TUDÁS EVOLÚCIÓS SPIRÁLJA"…

Mindegyik napgyűrű a Galaxisban egy magasabb lépcsőfokon kell, hogy emelkedjen. Pl. a Föld és Naprendszerünk a Fény városainak befogadójává válik a Fénylények számára, akik keresztülmentek a fizikai megtestesülésen és elérték a megvilágosodást. Ezen évszázad végéig Krisztushoz hasonló teremtményekké kell válnunk.

…A Fiastyúkbeli fénymunka és a "KÁ" aspektus a gyógyítás és megvilágosodás egyik útja, amit átadnak az embereknek. Fontos a "KÁ" energiacsatornák karmától való megszabadítása, és az energiablokkok feloldása. Csakis ekkor szilárdul meg a "Krisztusi Én" a fizikai szférán keresztül a fizikai testben…

…Mindannyian rendelkezünk más bolygókon letöltött életek tapasztalataival, más dimenziókban, különböző lényekként. Egyszer majd visszaemlékezünk az anyagi létezés tapasztalataira.

Néhányan közülünk a meditáció vagy szellemi észlelés útján hangolódnak a test néhány aspektusára. Néhányan ráéreznek, hogy mennyire fontos a béke, és mindent megtesznek ennek érdekében. Mások a gyógyítás területén, tanulmányozásán keresztül vesznek részt az Isteni Terv végrehajtásában…
A felsőbbrendű segítő fénylények ráhangolják az embereket a szükséges ismeretek felfogására és segítenek a tudás érvényesítésében a fizikai világban úgy, hogy az elsajátítható legyen az ember számára.

A béketeremtés csapata ASHTÁR vezetésével, segíti az embereket abban, hogy szellemi csatornájukon, intuíciójukon keresztül ráhangolódjanak a szellemi irányításra. Néha láthatóvá is válnak azok előtt, akik belső látásukkal észreveszik őket… ASHTÁR csapata: Szellemi lények csapata Ashtár vezetése alatt, aki a Föld evolúciójának segítségére szenteli tevékenységét. Szellemi szinten a Föld részei, és elhivatottan szolgálják. Szellemi vezetőjük SAMANDA Tanító. Ashtár a csapat parancsnoki funkcióját tölti be.
Csapatának tagjai főleg az V. dimenzióban léteznek, a mentális síkon, bár széles körben használják a IV. - VI. - VII. síkokat is. Mérnökök, technikusok, fizikusok, orvosok, nővérek, biológusok, költők, zenészek stb. a Szellemi Hierarchián belül. Ashtár csapatának tagjai a Világmindenség különböző részeiből érkeztek. Sokan több életet éltek le a Földön vagy a Fiastyúk csillagképben…


…Az emberek számára a mostani időszak önértékelés. Ennek során megtisztulnak, a Terv számára csatornát hoznak létre és az Isteni Terv megvalósulását biztosítják a Földön.


…Az emberek a hatalmas Teremtő együtt-teremtői, most olyanná tehetik a Földet, mint amilyenné a kezdetén is tervezték, a szeretet és a világosság helyévé, ahol mindenki fejlesztheti alkotó képességeit a legjobb módon. Most lehetőség van, hogy a Föld Édenné alakuljon át.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
VYWAMUS: egy fizikai test nélkül - fényként létező, sajátos energetikai teremtmény - egyéni tudattal, az ÚJ KOR előkészítésében segíti az embereket… <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Szellemi segítséget hoz. Az embereknek most az kell megérteni, hogy mi módon használhatják fel a fény potenciálját és az alkotó tudatot, hogy felszabaduljanak az anyagra jellemző korlátoktól. A szeretetre kell összpontosítani, és próbáljuk magunk körül meglátni a fényt és azt a szabadságot, amelyet fénnyé válva lehet elérni, saját változás szerinti életet, a kapcsolatteremtés szabadságát szeretetben és együttműködésben… Öt éve dolgozik a Föld átalakításán, de a felkészülést sokkal régebben kezdte el.
A Kozmosz Pszichológiai Iskolájában tanult, amelynek révén be tud hatolni az értelem és alkotás működésének titkaiba. Tanulmányozta az emberek tudatalattiját.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
Ezért az emberek tudatalattijában lévő eltorzult észlelések megtisztításában segít, amelyek sok ezer év alatti több életünk tapasztalatainak tudatunkban való megnyilvánulása. A megtisztulás segíti a tudatalattit, pontosabban megalkotni azt, amire lelkünk vágyik a földön és tökéletesebb teremtő-társává válni abban, amit Maga az Ősforrás kíván tenni a világunkért.

… A "FORRÁS" tudatpont, amelyből a világépítmény születik, kiterjed és evolúcionál. Ebben az egyedüli pontban, tudatban megy végbe az aspektusok individualizációja, angyalokra és társteremtőkre való felosztásuk. A teremtő tapasztalatok felhalmozásának eredményeként, az individuális tudat az Egészre integrálódik, amely a létezés kulminációja és eredménye. A Forrásban köztes pontok is vannak, amelyeket világmindenség és galaxis központoknak neveznek. Ezek kisegítő teremtő pontok, amely az alacsonyabb rezgő szinteken koordinál. Léteznek világmindenség és Galaxis Központok, amelyek a Forrás közbeeső irányító központjainak feladatát töltik be. Ezek a kisegítő teremtő források, amelyekből kiterjed a evolúció és később rezgőszinteket koordinál…


folyt.köv...


 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
<TABLE class=MsoNormalTable style="mso-cellspacing: 1.2pt; mso-padding-alt: .6pt .6pt .6pt .6pt" cellPadding=0 border=0><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0.6pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0.6pt; PADDING-BOTTOM: 0.6pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0.6pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>


VYWAMUS - 32 életet élt le fizikai szinten más Világegyetemben egy távoli bolygón. Korábbi életeiben volt katona - tanító - anya - apa - hajóskapitány. Szeretett főzni, étterme volt. Nem tervezi, hogy fizikai síkon ölt testet. Azt gondolja, hogy hasznosabb lehet fénytudata szintjén. A felső síkokból lehozza a fényt. Ugyanakkor, tiszteli a fizikai létformákat és azokat, akik lehetőséget adnak csatornaként megnyitva észlelésüket energiái felfogására… Energiája körülöleli a Földet. Nem taszítja el a sötét és negatív gondolatokat. Megengedi, hogy elhaladjanak mellette, semmilyen hatást nem gyakorolva rá. A Teremtőt határtalan LÉNY-ként képviseli, aki minden teremtményét áthatja. Segíti tudatosítani alkotó hatalmunkat, hogy megértsük, a keresztüláramló teremtő energia tesz bennünket a Teremtő részévé…

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
--- MELCHIOR ---

…A Galaktikus Központ tagja - a Terv Főintézője -
Egy, azok közül, akik a Galaktikus Központban - a teremtés pontja, ahonnan a Galaxis létrejött - a Földet a Világosság útjára vezeti.

--Négy kvadráns létezik. Mindegyikben három szektor. Mindegyik kvadránsban, szektorban meg vannak az irányító pontok és egy közös az egész Galaxisra vonatkozóan. Annak a szektornak az alkotó irányítása, amelybe a Föld tartozik, a Nagy Medve csillagképből történik. Az egész galaxis központja a Nyilas csillagképben van. Információt a megfelelő szektorból és magából a Galaktikus Központból is kapnak.

--- Három dimenzió közötti értelmünk, érzékelésünk számára elfogadhatóan mutatja meg az irányító központokat. Lényegében egymásra rakódnak, ugyanabban a végtelen térben. A galaktikus szektor a Galaktikus Mag részlege, amely Világegyetemünk adott részére ügyel. Figyelembe véve a Forrás Tervet, a világfelépítmény ezen részére vonatkoztatva. Melchior a Terv Főintézője ebben a szektorban.

--- A Terv célja, mindenki segítése a határtalan lehetőségek és szellemi erők fejlesztésében, amely a társteremtőknek lehetővé teszi tudatosan felelősséget vállalni földi életünkért. Olyan fényt küldenek, melyben információ van a következő ideális lépésről, a Föld javát szolgálva. Ezen fény lényege a szeretet

<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
A Forrás szeretete, mely feltétele életünknek a Földön… A Naplogoszon keresztül évezredek óta dolgoznak értünk, majd a Bolygói Hierarchián keresztül juttatják el a Terv fényét, szeretetét.
Mi, emberek, azon szellemi tanítók segítségével, akik már bolygói szinten dolgoznak, használhatjuk saját erőnket.<o:p></o:p>


A megújult Föld a Galaxis evolúciójának kulcsa. Az egész galaktikus Mag specifikus eleme, ők pedig szerkezeti részei, amelyek folyamatosan a bolygóért dolgoznak.


Eddig a Föld el volt szigetelve más háromdimenzionális kapcsolatoktól, más világoktól és rendszerektől, azért, hogy az ember saját akarata szerint tökéletesítse a Földet. Az elszigetelődés megszűnik és belépünk a háromdimenzió mögé a hit és a szellemi kapcsolatok révén, amelyeket a külső segítséggel érünk el.
A belső világosság segíti a tudatot, hogy ne csak a létezés háromdimenzionális formájára összpontosítsunk. Ahogy mindenki megnyitja a szívét a belső és nem csak a külső irányba az értelem ajtaja szélesre tárul és a valódi természet mély megértésére számíthatunk.

…Sajnos, a fájdalom- szenvedés- kiábrándulás- egyedüllét- mind azért jelennek meg, mert képtelenek vagyunk a Tervre hangolódni, és meglátni azt. A szeretet növekvő áramlata megvilágosodást hoz. Ehhez nagyon hasznos a csakrák megnyitása. Talpunkon nyissuk meg az energiaközpontokat, hogy az energia keresztüláramolhasson, fentről le testünkön, és beleivódjon a Földbe. A Földdel is meg kell osztani energiánkat. Ha meg van bennünk annak kívánsága, hogy világosságot és szeretetet terjesszünk, akkor már a Terv részeivé váltunk.

…A Galaktikus Szektor Alkotó Központja a Földhöz közelít. Az Új kor tervét már elfogadták, és ennek hatását már érzékeljük.<o:p></o:p>

</TD></TR></TBODY></TABLE>
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
2007. július 31. – A SORS 12 ÖSVÉNYE I. RÉSZ– Ennek az átiratnak a folytatása a LI-HA Csillag Istennő
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Köztudott, hogy választásaink határozzák meg élettapasztalatainkat. Mindemellett sokan nincsenek tisztában azzal, hogy valójában 12 sors ösvényből választhatunk, melyek létfontosságú szerepet játszanak tanulási tapasztalatainkban, és gyakorta ezekből alakulnak ki alternatív vagy párhuzamos valóságaink. Ezeknek az ösvényeknek mindegyike a DNS-ünkben található kódolt információk tükröződései arra vonatkozóan, hogy hogyan használjuk fel az Élet 12 Aranyelvét. Fedezd fel, ahogy Felsőbb (jövőbeli) Éned végigvezet az általad kiválasztásra került ösvényeken, és azt, hogy ezek milyen hatást gyakorolnak életutadra. Ebből épül fel asztrológiai képleted 12 háza is, Szakrális hangod 12 Isteni Vibrációja, valamint a Felemelkedés 12 útja. A Sors Urai és Úrnői felhasználják ezt az alkalmat, hogy egyszerre levezessenek egy felgyorsított érzelmi test mátrix tisztítást; a tiédet, és egyben a kollektív tudatét. Ez a nagyon is szükségszerű tisztítás hatással lesz arra a képességedre, hogy bölcsességgel hozd meg a választásaidat, ahelyett, hogy változékony érzéseid hatására tennéd azt, amelyek nagy hatást gyakorolnak a nagyon is közeli jövőben, az általad választott sors útvonalra. Amennyiben részt veszel ezen az ülésen, ez egy új sors ösvényben fog testet ölteni számodra.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
KUTHUMI FELEMELKEDETT MESTER
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A SORS 12 ÖSVÉNYE ÉS FELGYORSÍTOTT PLANETÁRIS ÉRZELMI MÁTRIX TISZTÍTÁS
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Michelle Eloff &copy;
<o:p></o:p>
Johannesburg Dél-Afrika
<o:p></o:p>
2007. július 31.
<o:p></o:p>
Michelleről és a Ligthweaverről többet tudhatsz meg az alábbi weboldalon: www. thelightweaver. co. za.
<o:p></o:p>
Az anyag átírását Samantha Gilbert és Michelle Eloff készítette.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Az alábbi információ szigorú feltételek mellett adható tovább másoknak, mely szerint semmilyen információ nem változtatható meg, nem törölhető, és nem használható fel anyagi haszonszerzés céljából, és az információ forrását minden esetben fel kell tüntetni.
<o:p></o:p>
Kérjük figyelembe venni, hogy ennek az információnak az elolvasása hatással lesz rád. Energetikailag össze leszel kapcsolódva a csatornázott lénnyel, és ez hasonló folyamatot indít el benned is. Ez nem teljesen ugyanaz, mintha ott lennél a csatornázott Mester jelenlétében, ugyanakkor a hatása éppen annyira erőteljes. Nem kell aggodalmaskodnod a channeling résztvevőinek megadott határidők vonatkozásában. Te is megkapod a saját határidődet Isteni Tervednek, Időzítésnek és Célodnak megfelelően.
<o:p></o:p>
Kuthumi vagyok, a bölcsesség és a szeretet sugarain keresztül jövök el hozzátok, hogy üdvözöljelek benneteket ez alkalommal, és elhozzam számotokra az átalakulás, a szinkronicitás, az igazság és a béke áldásait. Üdvözöllek benneteket szeretteim.
<o:p></o:p>
Nagy örömmel és élvezettel tölti el szívünket, hogy itt lehetünk veletek a mai napon, miközben szilárdan tartunk benneteket Krisztus szívében, és biztonságban Isten tenyerében. Szeretteim, mai utazásunk nagyobb megértéssel fog szolgálni számotokra választásaitok hatalommal és erővel felruházó, illetve hatalomtól és erőtől való megfosztottságát illetően. Ha megértitek a sors 12 ösvényét, akkor azt is elkezditek megérteni, hogy választásaitok miképpen befolyásolják életetek minőségét, minden egyes ciklus időtartamát, és azoknak az új fénytesteknek az újra-megtestesítését, melyek az igazság birodalmán belül állnak megőrzés alatt, és amit most behoztok a fizikai birodalmakba.
<o:p></o:p>
Minden egyes elétek tárt sors útvonal a növekedésre kínál alkalmat számotokra, és alapvetően az élettel kapcsolatos választásaitok hatalmas részét képezi. Minden egyes alkalommal, amikor valami újba kezdtek bele, azzal egy növekedési útvonalat választotok. Életetek során választásokkal találjátok szembe magatokat. Minden egyes választásotok egy meghatározott ösvényt eredményez. Inkarnációtokat megelőzően mind a 12 útvonal bemutatásra kerül számotokra, és minden egyes ösvény tökéletes harmóniában működik a 12 asztrológiai házzal, a DNS 12 rétegével, univerzumotok 12 mesterszámával, és a teljes Magasságos ÉN VAGYOK Jelenlét 12 Isteni Aspektusával (hat isteni feminin létező, és hat isteni maszkulin létező).
<o:p></o:p>
Inkarnálódásotok alkalmával az első úton, azaz a tizenkét sugár első sugarán érkeztek ide, ami elsődlegesen felállítja életetek első hét évét, amely időszak alatt ráhangolódtok a sors azon tizenkét ösvényére, amit szüleitek választottak, hiszen ezek az útvonalak azok, amelyek hatással vannak első ösvényetekre, és ezek fogják meghatározni azokat az ösvényeket, amelyeket ti fogtok majd megválasztani onnantól kezdve saját magatok számára. Úgy képzeljétek el ezeket az ösvényeket, mint egymásra halmozódó és együttműködő rácsokat, ahol is minden egyes rács vagy háló a tizenkét ösvény csoportosulása, melyek harmonikusan kapcsolódnak egymáshoz, és a hálózat minden egyes csoportja vagy szektora aktiválja a többit. Minden egyes ilyen aktiválás események sorozatát indítja be, és elhozza hozzátok azokat az embereket, akikkel sorsszerű találkoznotok, együtt lennetek, együtt élnetek, ami aztán befolyást gyakorol rátok, vagyis életetek minőségére.
<o:p></o:p>
Minden egyes ilyen találkozás lehetőségeket kínál számotokra, választási lehetőségeket. Nagyon lényeges megértenetek, hogy ezek nem korlátozódnak le jelen életvonalatokra - ahogy azt ti ismeritek – hiszen léteznek ezzel egyidőben más megnyilvánulásra kerülő életvonalak is, amelyeket alternatív vagy párhuzamos valóságokként ismertek. Mindezekre a valóságokra hatást gyakorolnak választásaitok, és ez fordítva is igaz. Mondunk erre egy példát. Tegyük fel, hogy találkoztok egy nagyon fontos személlyel, és legyen ez mondjuk egy potenciális partner, egy potenciális párkapcsolat, ami kitűnő fejlődési lehetőséget kínál számotokra, ami által alkalmatok nyílik megtapasztalni a szeretetet az élet egyéb aspektusaival egyetemben. Kapcsolatotok mélyreható, és belsőtökben minden egymáshoz vonz titeket, ugyanakkor mondjuk az egyikőtök esetleg emberi értelemben nem szabad, együtt él egy partnerrel, és ennek eredményeképpen azt a választást hozza, hogy nem kezd közös utat a másik személlyel. Ilyenkor az történik, hogy ez létrehoz egy alternatív valóságot, ahol a kettőtök közt meglévő energetikai kapcsolat kijátszásra kerül. Ugyanakkor eljön majd egy másik idő, ha nem ebben a meghatározott életben vagy ciklusban, akkor majd egy másikban, egy másik életvonalban, amire gyakran párhuzamos életként hivatkoztok, ahol újra megjelenik majd számotokra ugyanez a lehetőség. Sokszor, amikor ilyen mély kapcsolódással találjátok szembe magatokat, akkor az általában a Lélek vagy a Felsőbb Én hívószava arra vonatkozóan, hogy fogadjátok el azt a tényt, hogy egy új sors útvonal vagy ösvény kínálkozott fel számotokra. A különbség az, hogy ezzel arra hívnak fel, hogy MOST válaszolj erre, és ne hagyd ezt most ki a következő ciklus megérkezéséig, mert azzal csak halogatod a folyamatot.
<o:p></o:p>
Az egyik oka annak, hogy oly sok minden történik egyszerre, továbbá, hogy miért találkoztok oly sok partnerrel ebben az életvonalatokban az az, hogy a múlt vonalainak elvarratlan szálait most varrjátok el, annak érdekében, hogy találkozhassatok az EGGYEL, hogy úgy mondjam, és a valóban fontos dolgokkal kezdjetek foglalkozni! A 2007 és 2009 közötti időszak tele lesz a régi befejezésével és az új elkezdésével. Néhányan úgy fogjátok érezni, hogy nincs semmi kézzelfogható indokotok arra vonatkozóan, hogy elhagyjatok egy partnert, munkát, várost… stb. Mindössze egy belső tudásotok lesz azzal kapcsolatosan, hogy ezt meg kell tennetek, mindentől függetlenül. Könyörgünk, kövessétek ezt a hívó szót!
<o:p></o:p>
Sok ember válaszol a magasabb én hívására, és vág bele egy új útba, miközben mások benne maradnak jelenlegi élethelyzetükben, mivel azt hiszik, hogy korábbi választásaikhoz továbbra is ragaszkodniuk kell, bizonyos emberi törvények következtében. És most szeretteim, egy dolgot meg kell, hogy értsetek az új paradigmában, mégpedig azt, hogy az ember által hozott törvények fel fognak bomlani, szét fognak esni. Ezek a törvények többé nem biztosítanak alapot, pont amiatt az alap miatt, amire épültek. A törvények változóban vannak és az univerzális törvények lépnek az emberi törvények helyére, amiből következően pedig azok a törvények, amik eddig meghatározták számotokra, hogy mi az, amit tehettek életetek választásait illetően, mint például az, hogy megválasszátok, hogy kivel kívánjátok leélni az életeteket, vagy hogy kivel kívántok megélni egy bizonyos életszakaszt, a ti kezetekbe kerül, a ti választásotokon múlik. És semmilyen emberek által felállított törvény nem gátolhat ebben benneteket, aminek a következtében aztán a bűntudat és a félelem állapotába kerültök csak azért, mert egy olyan ígéretet tettetek, amit abban az időben valójában nem is tehettetek volna meg, hiszen egyelőre nem rendelkeztek még azzal a képességgel, hogy belelássatok a jövőbe.
<o:p></o:p>
folyt.köv..
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
A folytonos változás állapotában vagytok, állandó növekedésben, ezért aztán hosszútávú ígéreteket valójában nem tehettek, és itt most nem csak egy szeretőnek tett ígéretről van szó – hanem bárkinek tett ígéretről vagy fogadalomról. Életbevágó, hogy elkötelezzétek magatokat annak a pillanatnak, amiben éppen vagytok, ha úgy érzitek, ez az, amihez tartani tudjátok magatokat, túllépve annak a kockázatán, hogy ezzel csalódást okozhattok az embereknek, hiszen nem tudjátok, mit rejteget a jövőtök. Nem tudjátok, hogy a sors következő ösvénye mikor bukkan fel előttetek, és mit tartogat számotokra. Tehát az emberiségnek most már el kell fogadnia azt a tényt, hogy a változás elkerülhetetlen, és az, hogy üres ígéretekbe kapaszkodnak, mindössze gyötrelmet és fájdalmat hoz számukra. Azért nevezzük ezeket üres ígéreteknek, mivel üresek abban az értelemben, hogy nem tartalmazzák a jövő látomásait, hiszen az nem létezik az éber tudat tekintetében, az nincs annak tudatában. Ezek hamis ígéretek, és ezzel jön létre a karma, mikor is egy olyan szituációnak kötelezed el magad, aminek a megtételéhez először is nem volt meg a hatalmad, ezért ez aztán azt okozza, hogy elkezd megteremteni egy egész rakás alternatív és párhuzamos valóságot, ahol önmagad különböző aspektusainak el kell játszaniuk ezeket a beteljesületlen tapasztalásokat.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Erre most azt mondhatjátok: - „Na és, hol van itt akkor a probléma, ha mindenképpen létrejön a tapasztalás?”
<o:p></o:p>
Nem, a probléma abban rejlik, hogy ezáltal elkezditek szétdarabolni magatokat annak érdekében, hogy megtapasztaljátok mindazokat a valóságokat, ahelyett, hogy visszaemlékeznétek mindazokra az aspektusokra, azon a módon, hogy az itt és most pillanatában élnétek azt meg, teljességüket megtapasztalva. Ahogy az idő felgyorsul annak lineáris formájában, elkezditek önmagatok szétdarabolt aspektusainak integrációját megtapasztalni.
<o:p></o:p>
Ugyanakkor, ha egy választás előtt állsz, és azt választod, hogy nem vágsz bele abba a sors ösvénybe az előbb említett téves indokok miatt, azzal újra csak további részekre szeded magad, és az a személy, akivel sorsszerűen találkoztál, szintén szétdarabolja magát, és ezzel már létre is jött az úgynevezett Karma, hiszen a sors útja készen állt, összejöttetek, létrejött a találkozás, mégis azt választottad, hogy nem követed azt az ösztönös szükségletet, hogy együtt legyetek, hogy együtt tapasztaljatok. Ez az ösztönös szükséglet, a tűz, a szenvedély, és az összeköttetés azok az elemek, amiket elhelyeztél ennek az ösvénynek a megteremtésénél, hogy majd ezek legyenek azok a kiváltó tényezők, ez legyen számodra az a zászló, ami azt mondja neked: „Meg van, ez az a személy, ez az a szituáció, ami az én saját üzenetem, riasztórendszerem arra vonatkozóan, hogy egy új ösvény lépett be az életembe!” De nem, az emberek annyira beleragadnak a különféle egós játszmákba, hogy képtelenek meghozni egy választást korábban tett ígéreteik miatt, amivel leláncolták magukat egy szituációhoz, elkötelezték magukat egy helyzetnek, egy személynek, egy úgynevezett szerződésnek.
Az az igazság, hogy nagyon sok szerződés beteljesült, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy kizárólag azokat a szerződéseket kell tiszteletben tartanotok, amelyeket a gyermekeitekkel kötöttetek, akik az úgynevezett kiskorúság állapotban vannak, ez pedig életük első tizenkét életévét foglalja magába, hiszen ebben az időszakban tartoztok felelősséggel azért, hogy végigvezessétek őket azon az első tizenkét éven, ami összekapcsolja őket a sors tizenkét ösvényének felállításával, és a tizenkettő összes többi frekvencia szintjével. Egy ideális világban, - feltételezhetem fogalmazhatunk így – minden egyes léleknek teljes egészében felkészültnek kellene lennie tizenkét éves korára az élet kezelésére. Tizenkét éves korára minden léleknek - amennyiben elfogadja az életútját - pontosan tudnia kell, hogy mit akar kezdeni az életével, milyen cselekedeteket kell tennie céljai megélésének tekintetében, valamint ahhoz, hogy képessé váljon az univerzális törvények alkalmazására. Ezzel nem azt kívánjuk mondani, hogy minden tinédzserkorú gyermeket el kell űzni az otthon teréből, nem. Hanem azt, hogy erre a korra a léleknek az otthoni tér megteremtésének aktív résztvevőjévé kellene válnia a döntéshozatal értelmében, valamint hozzá kellene járulnia a közösség létrehozásának társteremtői folyamatához a közösség egységének értelmében az élet kialakításán belül. Ez alatt az időszak alatt a lélek már abban a pozícióban lehetne, hogy magához vonzaná mindazokat a létezőket, aminek a következtében egy fejlettebb, előrehaladottabb spirális és intelligencia tudatot teremtenek meg abban az értelemben, hogy tizenkét és tizennyolc éves kor között felkészítik magukat életük következő szintjére, amely időszak – persze, csak ha azt választják – esetleg a családalapítási periódus lehetne, és ezen időszak alatt továbbra is vezettetést és segítséget kapnának szüleiktől, ami által társteremtői képességük még tovább virágozhatna. De soha egyetlen lélek sem kötelezhető semmilyen törvény által arra, hogy egyetlen személy, csoport vagy helyzet mellett ki kell tartania, ha a lélek maga már nem ezt választja. A lélek pedig a továbblépést választja, hiszen a ciklus beteljesült, az ösvény teljesítésre került, nincs további teendő, és amikor ezt nem tartjátok tiszteletben, nos olyankor kezdődnek a problémák. A szív csakra is mérhetetlen széttagolódásba kezd, és ez okozza azt a sok szíven ejtett sebet, ami befolyásolja az ember arra vonatkozó képességét, hogy integrálni tudja a szeretet teljes hatalmát.
<o:p></o:p>
Továbbra is maradjunk meg a romantika tárgykörénél. Miért is ne, hiszen ez egyébként is egy nagyon kellemes téma, és mi tudjuk, hogy az embereket mennyire izgatja a szerelem. Például találkozol valakivel, akivel szerelemre lobbantok egymás iránt, és amikor egymás társaságában vagytok, a kettőtök között áramló energia mindenki más által is érezhető. Testetek kémiai rendszere kommunikál egymással, és elkezdenek felkészíteni titeket új sors ösvényetekre, hiszen a bennetek lévő lenyomatok és frekvenciák arra lettek bekódolva, hogy ezen a módon reagáljanak, hiszen pont ezt a célt szolgálják: hogy reagáljanak azokra a reakciókra. Mindezek ellenére esetleg az egyikőtök, vagy talán mind a ketten már foglaltak vagytok, ezért így határoztok: -„Te jóságos ég, ez tilos, nekünk ezt nem szabad!” – és mindeközben elfeledkeztek azokról a sors ösvényekről, aminek következtében a szívcsakrátok összetörik, egyes aspektusai lehasadnak, és ezzel már meg is teremtődik egy alternatív vagy párhuzamos valóság. Jellemzően alternatív valóságok jönnek létre ezáltal, ami még további és további szétdarabolódásra képes, és azzá válhat, amire egy elmúlt életként gondoltok majd később, amikor egy szép napon a jövőben regresszióba mentek, és egy elmúlt életbeli emlékként megélitek ezt a találkozást maszkulin vagy feminin másik feletekkel. De mivel akkor éppen mással volt kapcsolatotok…. ugye milyen szomorú eset - nem lehettetek együtt, de az a seb, az elkülönülésnek, a nélkülözésnek, ennek a veszteségnek ez a sejtszintű lenyomata életed hátralévő részében befolyással lesz minden napodra, és ez a sors ösvény felfüggesztésre kerül, mivel a sors ösvényeket meg kell tapasztalni az egyesülő lelkek végső stádiumában. A hat maszkulin és a hat feminin egyesül, és kollektív egyként kerül a tizenkét sors ösvény megtapasztalásra. Hat maszkulin, hat feminin.
<o:p></o:p>
Ebben a korszakban ez a széttagolódási folyamat többé már nem tolerálható a fent említettek szerint, hiszen minél inkább folytatod önmagad szétdarabolását, és minél inkább késlelteted a folyamatot, az annál inkább egy elhúzódó folyamattá válik. És amikor magasabb aspektusaid szemtanúi ennek a késedelemnek, el kell kezdeniük biztosítani, hogy utolérd magad. Ugyanakkor létezik egy határ, amikor túllépsz azon a ponton, ahonnan még vissza lehetett volna fordulni, ami annyit jelent, hogy nincs elegendő időd arra, hogy felzárkózz. Ebben az esetben a léleknek felkínálnak egy élet/halál lehetőséget, amikor is a személy azt választhatja, hogy elhagyja a testét, és reinkarnálódik egy későbbi stádiumban, és ott folytatja, ahol abbahagyta, de, hogy úgy mondjam, addig ott kell kószálnia, ott kell tartózkodnia, várakoznia kell, míg többi aspektusai meghozzák választásaikat. Vagy arra is van lehetőség, hogy minden dolgot összezsúfolsz, és egy felgyorsult iramban te is, és másik feled is esetleg nagyon intenzív szituációkkal néztek szembe, ami végül elvezet egymás újbóli megtalálásához benneteket, azonban ez eltarthat egy jó ideig. De ha rögvest elfogadsz mindent, azzal kiküszöbölheted mindazt, ami az utadban áll, és ezáltal gyorsabban megtalálhatjátok egymást. Tehát, szakítsátok el magatokat attól a drámától, hogy elutasítjátok a sors új ösvényét. Figyeljetek oda testbeszédetekre, hiszen az összekapcsol titeket azzal a másik személlyel, amennyiben egy romantikus találkozásról van szó.

folyt.köv..
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Vagy ugyanez a helyzet egy földrajzi hely kapcsán is, és biztos vagyok benne, hogy páran már megtapasztaltátok ezt. Elmentek egy helyre a bolygón, és egész lényetek megnyílik, és akkora extázissal vibrál, hogy nem is igazán tudjátok azt teljességgel felfogni. Ugyanakkor testetek megtalálta szellemének egy aspektusát azáltal, hogy azon a földrajzi helyen tartózkodtok. És azáltal, hogy azon a helyen vagy, magadba szívod azokat az aspektusokat, és ha érzed a hívást, hogy költözz el oda arra a földrajzi helyre, akkor annak így kell lennie. De általában ilyenkor az történik, hogy elutasítjátok, figyelmen kívül hagyjátok ezt a megérzést, és mindenféle kifogásokat gyártotok annak érdekében, hogy miért is nem tudtok odaköltözni. Miért? Mert a modern élet olyan bonyolulttá vált, a nomád élet pedig feledésbe merült, ugyanakkor az egyszerűség elengedhetetlen minőségét képezi az élet teljes élvezetének. Az egyszerűség teszi lehetővé számodra annak szabadságát, hogy kövesd a sorsodat, hogy bejárd azokat az ösvényeket, és mindeközben pedig teljességgel élvezd az élet adta örömöket. A Föld soha nem azért volt, hogy bárki is uralja azt. Látjátok már, hogy az anyagi javaitokhoz való ragaszkodásotok szükséglete mennyire lekorlátozta az élet megtapasztalására, megélésére vonatkozó képességeteket? Sőt mi több, akadályozott és gátat szabott azon képességeteknek, hogy valóban megéljétek a sors ösvényeket. Milyen kifogással is szoktatok élni annak kapcsán, hogy miért is nem tudtok rálépni egy sors ösvényre? A kötődéseitek. Kötődésetek egy személyhez, egy üres ígérethez, egy munkához, egy darabka tulajdonotokhoz, és egy csomós más dologhoz is, és mindezeket kifogásként használjátok arra vonatkozóan, hogy miért is kell ott maradnotok az elevenség befagyasztott állapotában.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Nézzétek meg az asztrológia kerekét! Mit tesz egy kerék? Hát mozog! Az élet kereke forog! De az emberiség kiválasztotta annak a keréknek egy küllőjét, és akár élete árán is abba az egybe csimpaszkodik minden áron, jöjjön akár a pokol kénköves tüze, akár a vízözön! Ez nem a sors utak bejárása, ez nem az élet megélése. Olyan ez, mintha egész életetek alatt mindössze egy szelet süteményt kóstoltatok volna meg. Képzeljétek csak el, mintha csak az epertortát kóstoltátok volna meg, és soha nem ízleltétek volna meg a csokitortát, a sajttortát, a répa tortát vagy a gyömbér tortát! Soroljam még? Milyen is lenne, ha soha nem kóstoltatok volna bele a méz vagy más finomság élvezetébe? És drágáim, pont erről szól a sors tizenkét ösvénye is. Ezek élvezetes találkozások. Mégis mit gondoltok, az úgynevezett házasságtörést miért nevezik „tiltott gyümölcsnek”? Mert édes, igaz? (nevetés) Hát persze, hogy az! Mert az élet gyümölcse a legédesebb falat mindenek felett! Harapjatok hát bele abba a „tiltott gyümölcsbe”, és engedjétek meg magatoknak, hogy rálépjetek arra az ösvényre! Célja volt annak, hogy ketten létrehoztátok azt az ösvényt! Azt a személyt, azt a földrajzi helyet, azt a megtapasztalást okkal írtátok bele tervetekbe! Akkor hát miért is tagadnátok meg magatoktól azt a kitűnő tapasztalást? Mert egy nevetséges hiedelemmel bírtok, miszerint nem vagytok rá érdemesek, vagy mert nektek nem szabad azzal a személlyel együtt lennetek, vagy, hogy nem lehet az az egzotikus hely az állandó lakhelyetek, vagy legalább átmenetileg, amíg a következő sors ösvény be nem lép az életetekbe? Az ég szerelmére, Fénymunkások, ébredjetek már fel és érezzétek a gyümölcs illatát! Megérdemlitek ezt az édességet! Lépjetek már túl a régi paradigma nevetséges, korlátozó, akadályozó és gátló struktúráin, amelyek megfosztanak benneteket tizenkét kitűnő sors ösvényetektől!
<o:p></o:p>
Életetek első hét évében az első ösvényt tapasztaljátok meg. Azalatt az időszak alatt, ami alatt a spontaneitást élitek meg, amikor is „bolondnak” könyvelnek el benneteket, és ez eltarthat egészen 18 éves korotokig, megbocsátják nektek bolondságotokat, impulzivitásotokat, spontaneitásotokat, az egyik munkából a másikba, egyik kapcsolatból a másikba való ugrándozásaitokat, vagy legyen szó bármi másról! Mindezt elfogadhatónak könyvelik el, mondván, hogy fiatal, szabad szellemek vagytok. De miért kellene ennek valaha is véget érnie? Miért kellene feláldoznotok spontaneitásotokat, lobbanékonyságotokat, szabad szellemeteket? Csak azért, mert idősebbek lettetek a társadalom fogalmai szerint, csak mert nagyobb felelősséggel tartoztok a társadalmi megítélés nézőpontjából, és mert innentől kezdve már nem engedélyezett számotokra az élet édes oldalának az élvezete? Komolyak lettetek, egy beképzelt vén hólyag vált belőletek (nevetés), és nem vagytok hajlandóak kimozdulni komfort zónátokból! Számotokra megéri ilyen életet élni? Megéri ugyanabban az utcában, ugyanabban a házban élni, mikor tudjátok, hogy egyetlen döntéssel megváltozhatna az egész életetek? Megéri vajon egyetlen ingatlanhoz, néhány téglához és habarcshoz ragaszkodnotok csak azért, mert aláírtatok egy szerződést? Megéri vajon egy olyan kapcsolathoz ragaszkodni, ami esetleg nem teljesíti be minden szükségleteteket? Ó hát igen, persze, toleráljátok a másikat, és ki kell hoznotok ebből a legjobbat, hiszen együtt aláírtatok egy szerződést, vagy valamikor tettetek egy ígéretet! Tisztában vagytok azzal, hogy amikor ígéretet tesztek valakinek, akkor az valójában mindössze tizenkét hónapig érvényes, mert minden tizenkét hónapban megváltozik a vibráció? Egész testetek sejtszinten regenerálódik minden 9-12 hónapban. Tehát ha a fizikai testetek átmegy egy teljesen új változáson, akkor az ég szerelmére mégis mit gondoltok, érzelmi, mentális és spirituális szinten mi történik? Minden változik! Az igazság az, hogy senki és semmi mellett nem kötelezhetitek el magatokat örökre, hiszen az élet szüntelenül változik! Az energia mozgásban van! Folyamatosan társteremtetek. Képzeljétek csak el, milyen lenne, ha a bolygótokon található összes folyó ebben a pillanatban befagyna? Ha minden, ami az elevenség állapotában van, ebben a pillanatban megállna? Szerintetek mi történne? Az élet egésze megszűnne létezni, igaz? Hiszen semmi sem mozogna. Minden megdermedne az időben. Ugyanez a dolog történik veletek is, amikor abbahagyjátok a mozgást, abbahagyjátok a növekedést, amikor többé már nem követitek a szívetek hangját, a belső hangotokat. Mindezek a belső hangok a ti hangjaitok, ezek azok a beindító gombok, amiket ti helyeztetek el jelen inkarnációtokat megelőzően. Ez a zászló, mely azt mondja nektek: -”Jó napot, itt az ideje, hogy tovább lépj!” De ti ennek hátat fordítotok. Miért? Mert bedőltetek a társadalom nevetséges hitrendszereinek! Namost, én ezt egy pár évvel ezelőtt megbocsátottam nektek, de többé már nem teszem!(kuncogás) Most már a kvantum intelligenciában éltek, tehát sajnálom kedveseim, nincs több kifogás! Ez természetesen nem azt jelenti, hogy el fogjátok hagyni életetek társát, ha boldogok vagytok együtt, vagy hogy holnap felmondjátok az állásotokat, és egy héten belül elköltöztök egy egzotikus szigetre! De természetesen ez mind lehetséges! Ha erre hív a belső hangotok! Ha párkapcsolatban élsz, és közben találkozol egy másik személlyel, és fellobbannak a szikrák, és azon kapod magad, hogy többet gondolsz arra a másik személyre, mint egy barátra vagy valaki másra, akkor van ott valami, amit figyelembe kell venned, létezik egy mélyebb összeköttetés, és van közös megtapasztalni valótok. folyt.köv...
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Most jött.....

Októberi energiák - 2007
A Bolygó Szívének ébredése, felemelkedés az Új Föld tudatosságába

A Bolygó Szívének ébredése, felemelkedés az Új Föld tudatosságába
Mihály arkangyal Celia Fenn-en keresztül

Legkedvesebb fénymunkások, itt van a nagy ébredés ideje, a hatalmas átalakító folyamaté, amelyet ti „felemelkedésnek” neveztek. Mivel valóban, ebben az időben teljesen felemelkedtek a 3. dimenziós hálóból az Új Föld multidimenziós hálójába vagy mátrixába, úgy is, mint bolygónak nevezett kollektív tudatosság.
Ez az ünneplés és az öröm ideje. Ebben a hónapban a Szív és a Szellem örömeként, fényeként fogjátok megtapasztalni tudatotok felemelkedését. Miközben teljesen lehorgonyozzátok tudatosságotokat az Új Föld Gyémánt Mátrixába, érezni fogjátok a Napistennő kreatív energiáit és örömét.
Legkedvesebbek, néha az emberek azt kérdezik tőlünk, mi is az értelme ennek az egésznek, így hát röviden elmagyarázzuk, miről is szól a tisztulásnak, elengedésnek, gyógyulásnak és változásnak ez a folyamata. Sok ezer évvel ezelőtt, szabad akaratotok révén választottátok azt, amit „zuhanásnak” neveztek, vagyis hogy elhagyjátok teremtésetek multidimenzionális mátrixát, és felfedezitek a 3. dimenzióként ismert sűrű struktúrák korlátait. Hiszen ti kalandkedvelő fénylények vagytok! Amikor megengedtétek a sűrű energiákba való beléhullást, elvesztettétek egyensúlyotokat, elhagytátok az ikerlángok kölcsönösen kiegészülő energiáit, teljességének tökéletességét a dualitás kiegyensúlyozatlan és ellentétes energiái kedvéért. Azonban egyetértettetek azzal, hogy a dualitást mint önmagatok, Akik Vagytok felfedezőútjaként tapasztaljátok meg ebben a sűrű energiában.
S így, amikor beléptetek a dualitás és konfliktus ezen energiáiból megteremtett sűrű közegbe, és azt a megnyilvánuló háborúk, betegségek, hiány „ördögeként” és sötétségeként tapasztaltátok meg. Ezek mind a kiegyensúlyozatlanságotok és dualitás-tudatosságotok teremtményei voltak.
Majd később, ahogy a konfliktusok kiéleződtek, a férfi és női energiák is szembekerültek egymással, és egymás fölötti uralomra és kontrollra törekedtek. Sok vallás és filozófia tükrözi ezt a konfliktust, s miközben elvesztették a Fény Útjára való koncentrálást, helyette e konfliktus kifejezőivé lettek, s ahogyan eltávolodtak az általuk megtartani kívánt Fény tükrözésétől, egyre sötétebb módokon nyilvánultak meg.
Majd, ezer évvel ezelőtt e konfliktusnak nehéz vége szakadt, amikor a kiegyensúlyozatlan férfienergia „győzelmet aratott” a női energia fölött. Az Isteni Forrás energiájának női frekvenciáit sugárzó Női Hálót egyszerűen „kikapcsolták”. Ezt a Női Hálót mi Magdaléna Hálónak nevezzük, tisztelegve a Női Krisztus Tudatosság előtt, melynek hordozója a Magdalai Mária volt. Azonban, miután e hálót kikapcsolták, az nehézséggel, sötétséggel, a félelem, az aggodalom, a depresszió energiáival telítődött, melyek azokból a terrrorkampányokból és üldözésekből eredtek, melyeket az életükben az Istennő energiáinak igazságát megélő emberek ellen folytattak. Többé nem az öröm és kreativitás energiáival vibrált, mely pedig eredeti célja volt.
És így ez a változás beleírta magát a DNS-etekbe is. Megtanultátok az erőteljes, ál kontrolláló férfienergia torzulásával azonosulni, és félni és lenézni a gyenge és sérülékeny női energiát. És így az „áldozat-tudatosság” részévé vált az Akik Vagytok történetének, azonban ez egy illúzió volt, melynek eredete a torzulás, mely nem tartalmaz igazságot, hiszen ti valójában valamennyien hatalommal bíró és fénnyel telt lények vagytok.
Azonban, legdrágábbak, ezen idők alatt is a Fénynek és Szépségnek sok bátor lelke lépett be ebbe a sűrű és labilis mátrixba azzal a szándékkal, hogy megtartsák Annak Aki Vagytok fényét és igazságát, és hogy visszavezessék az emberiséget a multidimenzionális mátrix magasabb tudatosságába. A fény magasabb mezőire való visszatérésnek azonban a szabad akarat választásán kell alapulnia, éppúgy, ahogy annak elhagyása is választás kérdése volt. S így az idő utolsó ciklusában a kollektív emberi tudatosság azt választotta, hogy együtt térnek vissza, s ez megkívánta a gyógyulás, tisztulás, ismételt kiegyensúlyozódás folyamatát. A Női vagy Magdaléna Háló mos újra működésbe lépett, ismét „teljes erővel” működik, s ezáltal a Bolygó megszentelt szíve felébredt, az ikerláng energia, illetve tudatosság mindazok számára teljesen jelenlévő, akik azt választják, hogy most fel fognak ébredni.
S így – az emberiség készen áll, hogy felemelkedjen az eltorzult tudatosság sűrűségéből a Krisztusi-Magdalénai tudatosság tiszta lángjába. Vége a sűrűségbe tett utazásotoknak, és a Tiszta Fény visszatér.
Az emberiség készen áll arra, hogy elengedje a sűrűség és dualitás, a sötétség, az ördög, a mohóság és kizsákmányolás teremtményeit. Ezek a dolgok kivesznek a tudatosságotokból, ahogy a multidimenzionális gyémánt mátrixának sugárzásába teljességgel beemelitek tudatosságotokat.
Legkedvesebbek, ezeket a változásokat a fizikai testetekben is érezni fogjátok, mivel testetek a Földnek magának a mikrokozmosza. Érezni fogjátok, ahogy a félelem és szomorúság régi energiái eltávoznak, és a fényesség és öröm új energiái felváltják őket. A felfedezés kalandja és utazása folytatódik, csak egy Új Földdel és egy Új Tudatossággal.
Jönnek majd idők, amikor, talán aggodalmat, depressziót és félelmet fogtok érezni, ahogyan a régi háló torzult szokásai, függőségei és emlékei elborítanak titeket. Ugyanakkor egyre gyakrabban tapasztaljátok meg az új hálók szívbéli énekét, örömét és boldogságát, ahogyan ráébredtek, mi is volt az eredeti szándék – a teremtőerő örömteli kalandja, melyet úgy hívnak: élet a Föld bolygón. És fokról fokra újra biztonságosnak fogjátok érezni, hogy az Istennői energia, a Krisztusi-Magdalénai tudatosság hálóit használjátok. Felfedezitek lelketek és szívetek fényességét, s megtanuljátok, hogyan teremtsetek tiszta és szerető szívetek mély vágyaiból.
Mivel valóban, legkedvesebbek, ebben az időpillanatban érkezett el a Bolygó szívének és a ti saját mélységes szívenergiáitoknak a felébredése, azon a ponton, amikor a személyes és a bolygószintű energiák összetartanak és egyesülnek. Amikor ráébredtek a bennetek élő ikerlángra, akkor a bolygó is ráébred az Isteni-Krisztusi és az Istennői-Magdalénai tiszta tudatosságra.
Íme, elértétek ezt. Munkátok most abban áll, hogy megengedjétek a felemelkedést, és hogy bízzatok abban, hogy minden rendben van. Fokozatosan olyan fényességet, könnyedséget és örömet fogtok érezni, amely már régóta, talán sok-sok életetek óta, sok ezer éve nem volt osztályrészetek.
Hamarosan minden kiegyensúlyozódik, és ti fokozatosan meglátjátok, hogyan ölt formát ez az új fény a bolygón.

Októberi energiák

Októberben az új mátrixba való felemelkedés fókuszpontja a 26-i telihold környékén lesz. Október 27-én és 28-án a Plútó éppen a Galaktikus Központtal fog együttállni, a Földről nézve. A Plútónak, a Nagy Központi Napnak és a Holdnak az egyesített energiái kiárasztják az Istennői energiát, mely az ikerláng erőteljes megvalósulásában fog egyesülni az Isteni Férfiassággal.
Az ikerláng ugyanis TI MAGATOK vagytok – ti vagytok az Isteni Kódok hordozói, bennetek összpontosulnak az ikerlángok vagyis a Forrás energiájának lüktetése. Ti vagytok a teljes tudatosságára ráébredő Föld.
Novemberben és decemberben három erőteljes pillanatra kerül sor, melyek során kapcsolatba kerülhettek az ikerláng energiával lényeteken belül. Ez a 11:11-es kapu lesz november 11-én, a 12:12-es portál december 12-én, valamint a téli napforduló, december végén.
Októberben a Nap a Mérlegben található, a kapcsolatok, illetve a házasság házában, mely a Vénusz, a Szerelem Istennője, az Istennői energia hordozója uralma alatt áll. Bárcsak felfényezné szíveteket az öröm lángjával, miközben megtapasztaljátok az ikerlángok egyesülését megszentelt szívetekben! Bárcsak vidám vendégei lennétek a bennetek végbemenő ikerlángok megszentelt esküvőjének, az Istennek és Istennőnek, akik szívetekben lépnek házasságra.
Így, legkedvesebbek, ebben az erőteljes és csodálatos időszakban örömöt és ünneplést kívánunk nektek. Bárcsak hazaérkeznétek ahhoz, Akik Vagytok, bárcsak teljesen megtapasztalnátok a Földi Paradicsom teremtőerejét és örömét! Mivel az égben az ikerlángok egyek, és itt a Földön is eggyé válnak a szívetekben, ahogy beléptek az Új Föld mátrixába. A Földi Paradicsom BENNETEK jön létre – és így a Földön is.
És ez így van!
Győzedelmeskedjen az öröm és a béke!


Fordította: Redáz
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
TECA barátom előadása:
Október 10. Átmenet az ötödik dimenzióba.

Előadás helye:
Trigon Stúdió 1074. Csengery u. 15. fsz
Az előadások kezdési időpontja 17 óra 30 perc!

Ugyanitt a hétvégén:

Karsay István előadása:
2007. október. 13 – 14
1. nap. Teremtés, Élet a Halál után, duál –szellemek..
2. nap. Karma fogalma, felismerése, és gyakorlati megoldások
Trigon Stúdió 1074. Csengery u. 15. fsz
Időpont: 9 – 15. óráig.
Jelentkezés: [email protected]
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Ha nyomorultan érzed magad a munkahelyeden, és egyfolytában valami más tennivalón jár az eszed, akkor ez a te valódi jeled arra, hogy változtass, hogy azt az új sors ösvényt behívd az életedbe, és kövesd azt, anélkül, hogy mindenféle kifogások segítségével lebeszélnéd magad arról a választásról, döntésről. Ehelyett, inkább merülj bele annak lehetőségébe, hogy milyen más lenne minden, ha követnéd azt az igazságot! A sors ösvénye nem mutatkozik meg előtted anélkül, hogy az abban résztvevő emberek előtt is ne mutatkozna meg egy új sors ösvény! Ezért mondtam azt, hogy a hálózat minden egyes rétege folyamatosan együttműködik egymással. Amikor bekövetkezik egy sebesség váltás a te hálódban, akkor az a sebességváltás mindenki más hálójában is bekövetkezik, akikre ez hatással vagy befolyással van, vagy aki részét képezi annak a sors ösvénynek, amelyet te követsz.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Hogyan tapasztalod meg az élet növekedési szintjeit? Azáltal, hogy megengeded, hogy minden egyes sors ösvény 144 aspektusát megtapasztalhasd. Aha! Erre nem számítottatok! (kuncogás) –„Édes Istenem – mondjátok – mennyi lehet annak a tizenkettőnek a 144 aspektusa?” Drágáim, egy ösvény 144 aspektusa azzal az egy meghatározott ösvénnyel együtt járó tapasztalatoknak a minőségét jelenti. Azt a 144 aspektust meg lehet tapasztalni egy pár nap, egy pár hónap vagy néhány év alatt, attól függően, hogy mit választottatok a 144 aspektus mindegyikének értelmében. Ezalatt azt értem, hogy… térjünk csak újra vissza a szerelem témaköréhez! Tegyük fel, hogy találkozol álmaid férfijával vagy nőjével az idő egy pillanatában, és közösen nekivágtok egy utazásnak. Ez az utazás felkínálja számotokra mind a 144 aspektus megtapasztalását! Namost, az talán nem lehetséges, hogy egyesével szemezgessétek őket, de meg fogjátok tapasztalni és be fogjátok teljesíteni mindet, talán abban az értelemben, hogy esetleg lesznek közös gyermekeitek, együtt utaztok majd el különféle helyekre, lehetőségeket kínáltok majd egymás számára életleckék formájában, egymás gombjait nyomogatjátok, sok dolgot megtanultok együtt, segítetek egymásnak túljutni dolgokon, és közös gyermekeitek - ezek mind a részét képezik annak a 144 aspektusnak. Amikor ez beteljesül, az utazás a végére ér, és újra hangsúlyozom, hogy pontosan tudjátok, hogy ez mikor ér véget, abból, hogy mi történik a kapcsolatban. Érezni fogjátok, amikor a ciklus befejeződik, de sokan a ciklus végeztével is tovább ragaszkodnak a kapcsolathoz, mivel először is: Nem tudják, mire figyeljenek. Másodszor: nem tudják, hogyan figyeljenek arra, ami ott van. És harmadszor pedig, amikor meghallják a hangot, olyan nagyon megrémülnek annak már a tudomásulvételétől is, hogy mi közeledik feléjük, hogy félelmükben lebénulnak, megfagyva ott maradnak a régi paradigmában, és bekövetkezik részekre tagolódásuk, azaz elutasítják az élvezetes gyümölcsöt; az élet édes oldalát.
<o:p></o:p>
Ez a tizenkét ösvény sok növekedési lehetőséget foglal magába fizikai, érzelmi, mentális, intellektuális, spirituális, és kreatív értelemben. Ha ennek bármelyik része is elnyomásra kerül, az megakadályozza a 12 ösvény további kibontakozását. Egy gennyes, fekélyes aspektus keletkezik a 12 ösvény egy meghatározott ösvényén belül meglévő 144 aspektusban. Minden egyes aspektus magához vonzza annak az asztrológiai háznak az aspektusait, amelyik asztrológiai házban és numerológiai vibrációban éppen tartózkodsz, ez az oka annak, hogy numerológiai ciklusaitok is vannak. Ezeknek a ciklusoknak mindegyike hozzájárul a sors ösvényhez, a 144 aspektushoz. A DNS rezgései szintén hozzáadódnak ehhez, szóval minden kitűnő dinamikai összetétellel bír, ami levezényli az elképzelhető lehető legfantasztikusabb élet színteret, és ez lehetne minden megtapasztalásra kerülő életek legcsodálatosabbika, a legfelemelőbb mind közül, telve különlegesen felséges, erővel és hatalommal felruházó átélésekkel. És ehhez mindössze egyetlen egy dolgot kellene megtennetek, mégpedig azt, hogy megadjátok magatokat az életnek! Tartsátok tiszteletben és fogadjátok el Lényetek hívószavát, válaszoljatok a testetek által beszélt nyelvre, arra a nyelvre, ami be lett kódolva testetekbe. Rémület, harc és menekülés vagy megfutamodás lett bekódolva testetekbe védelmi/biztonsági mechanizmusként. Amikor olyan veszélyes helyzetbe kerülsz, hogy meg kell védened az életedet, akkor belép a képbe a menekülési mechanizmus és automatikusan futni kezdesz önmagad védelme érdekében, mert ez az, ami megment téged. Egy másik helyzet beindíthatja a belső „harc” mechanizmusát. De ti nem tesztek mást, mint félreállítjátok természetes ösztöneiteket, majd bizonytalanságotokban Istenhez kezdtek imádkozni, az univerzumhoz kiáltotok, hogy mondja meg nektek, mit kell tennetek, mi az utatok, miközben éppen most rúgtátok azt fenéken. Összezavaró, nemde? Hát gondolkozzatok el ezen szeretteim!


folyt.köv..
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ennek a 12 ösvénynek az integrációja nem csupán abból áll, hogy azt mondjátok magatoknak: -”Most pedig ezennel integrálom 12 sors ösvényemet.” Nem, nem, az ennél sokkal mélyebb. Első lépésként ígéretet kell tenned önmagad számára ebben a pillanatban, hogy itt és most mindennel szembe fogsz nézni az életedben, ami nem szolgálja azt az ösvényt, aminek a megtestesülését választod. És minden áldott nap újonnan elkötelezed magad arra vonatkozóan, hogy becsben tartod tested, elméd és szellemed szavát, és megfelelőképpen reagálsz rájuk. Mostanában átadtam egy üzenetet egy csoport embernek, és azt mondtam nekik, hogy a következő 18 hét lesz életük legjelentősebb átalakulási periódusa. Ez kapcsolatban van az Androgün Minta munkával, amit jelen csatornázó személyen keresztül fogunk levezetni, beleértve azokat a hálókat, amelyeket jelenleg horgonyzunk le és aktiválunk.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ezek a hálók a mostaninál is jobban felgyorsítják az időt, és újraszervezik, átalakítják az emberiség hálóját egyéni és kollektív szinten. Ezért látjátok mindenhol a kapcsolatok széthullását. Kormányok, üzleti, családi, oktatási és gyógyászati struktúrák vannak szétesőben, hiszen azok az alapok, amelyekre fel lettek építve, nem az igazságon alapultak. Lehet, hogy kicsivel ezelőttig azok voltak, de többé már nem azok. Ez a ti jeletek arra vonatkozóan, hogy nincs több elvesztegetni való idő, egyáltalán nincs több hely a kifogások, a kétségek továbbá semmiféle halogatás számára! Most van itt a cselekvés pillanata! Ne gondolkodjatok, mielőtt cselekedtek! Tegyétek meg ezt a hitbeli ugrást, és bízzatok benne, hogy létezik egy magasabb erő, aki megtart benneteket, ahogy ezt mindig is tette. Itt az ideje, hogy valóban integráljátok és megéljétek a kvantumugrást, a kvantum életet, a kvantum intelligenciát! Most tökéletesítitek a kvantum világ tudását és az érzés képességét, leginkább saját igazságotokét, és a kvantum hit által beléptek abba az igazságba, és megteszitek mindazt, ami szükséges. Bízva abban, hogy életetek isteni vezettetése abban a pillanatban megtestesül előttetek, hiszen sors ösvényetek abba az irányba vezet titeket, amerre mennetek kell. Ezért minden ember, minden támogató rendszer, és bármi, amire csak szükséged lehet automatikusan a helyére kerül. Ennek így kell lennie, tudományos alapon, ez nem is történhet másként, hiszen a választásotok pillanatában minden szándék ott van a pillanatban, és minden testet ölt a pillanatban. Ez nem is lehet másképpen, mert ez az Univerzum Törvénye. Ez a Kvantum Tudomány Törvénye. Az azzal kapcsolatos félelem, hogy ha az igazságodat követed, nem fogod megkapni a támogatást, abszolút, totális megtévesztés, és pont ez az, ami eltérít az igazságodtól. Tudományos, vagy kvantum szinten lehetetlen, hogy ne kapj támogatást akkor, amikor a saját igazságodat követed. Univerzális, kozmikus értelemben lehetetlen, hogy ne tapasztald meg az élet teljességét, ha következő sors ösvényedet választod. Ezért fordul elő időnként, hogy rúgkapálva és sikítozva vezetnek végig egy ösvényen, és úgy érzed, mintha az életed éppen darabokra hullana szét, pedig ez csak azért történik így, mert nem hallgatsz Felsőbb énedre, Jövőbeli Énedre, akinek aztán át kell vennie az irányítást, felül kell írnia az egódat, a félelmeidet, és be kell rángatnia téged abba az új irányba. De ezt többé már nem szükséges ilyen módon megtapasztalnod. Átélheted ezt az egyik ösvénytől a másikig vezető lépések sorozatát harmonikusan is.
<o:p></o:p>
Tested bioritmus szerint él, vannak nyugalmi és aktív periódusaid, minden állandóan mozog, forog, változik, átalakul, és pontosan ugyanez a helyzet az életeddel is. Tehát ha bármelyikőtök is azt az ideát dédelgetné magában, hogy itt az ideje, hogy szépen megállapodjon valaki mellett az elkövetkezendő 25 évre, vagy hogy megállapodjon egy munka mellett a következő 25 évre, hát akkor bizony híreim vannak számotokra! (nevet) Nagy újságom van számotokra, mert lehet, hogy a régi paradigmában ez működött, de ma már semmiképpen nem működik! Persze ez nem azt jelenti, hogy nem fogsz eltölteni 25 vagy még annál is több évet választott partnered oldalán. Hanem azt jelenti, hogy mindig csak egy évre vagy képes elkötelezni magad partnered mellett, és közben figyelitek, hogyan növekedtek, fejlődtök együtt, milyen választásokat hoztok együtt, hogyan társteremtetek együtt, és hogyha így tesztek, akkor a kapcsolat kezelhető lesz, de mindig bizonyosodjatok meg választásotok előtt arról, hogy nehogy rossz lóra tegyetek.


folyt.köv...
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Szeretteim, hadd mutassalak be most titeket a Sors Urainak és Úrnőinek, akik elkezdik veletek az energiával való munkát, összhangba hoznak benneteket következő sors ösvényetekkel, és beindítják az ahhoz szükséges összes új vibrációt. Kérlek, csukjátok be a szemeteket, ha eddig még nem tettétek volna meg. Vegyetek egy mély levegőt az orrotokon át és a szátokon keresztül lélegezzetek ki. Engedd, hogy a tested ellazuljon! Minden egyes belégzéssel ismerd el önmagad számára, hogy készen állsz az ellazulásra, valamint arra, hogy új energiát fogadj be fiziológiádba, anatómiádba, pszichédbe, és lényed minden aspektusába. Mialatt energiád ellazul, összekapcsolunk téged összes párhuzamos és alternatív valóságoddal, (szünet) mindazon részeiddel, akik azokban az időkben léteznek, amit elmúlt életbeli, jövőbeli és alternatív életekként tartasz számon. Minden egyes ilyen valóságban benne van egy részed. Ugyanakkor az a részed, amelyik itt és most van, egybehívja most énednek többi aspektusát is az Aranykorba. (szünet) Az a részed, amelyik itt és most van AZ, AKI feltárja a világosság sugárútjait az én mindazon aspektusai előtt, akik még nem érték el a te tudatossági szintedet. Amíg ez megtörténik, Felsőbb Éned, Jövőbeli Éned, aki ezt már tökéletesítette, megtestesíti magát energia meződben, összeolvad mágneses hálóddal az itt és mostban. (szünet) Ez most aktiválja az összes benned lévő mágneses frekvenciát itt és most, és kiterjeszti ezt a mágneses üzenetet mindazoknak az aspektusoknak, te pedig elkezded magadhoz vonzani az összes tökéletlen aspektust az itt és mostban. (szünet) Ezáltal ez elkezdi megalkotni a legnagyobb hatalommal bíró sors ösvényedet. Egy utazást, amit át fogsz élni, és ahol találkozol majd a fény hatalmával, a szeretet hatalmával, és az igazság hatalmával azon az életen belül, ami benned él, és valaki máson és az utazás egészén keresztül visszatükröződik majd rád. Ezen az utazáson találkozol majd Isteni vagy Istennői Éneddel. Ez az energia nemrégiben lett előkészítve planetáris szinten. Ezeket a hálókat az Anya Isten horgonyozta le, és a CHI-SOR Csillagkapun keresztül érkeztek ide úgy, hogy közben megváltoztatták az emberiség szív csakráját, ami lehetővé teszi az események legfantasztikusabb változásainak eljövetelét.
<o:p></o:p>
Ahogy egyre több és több igazságra ráébredett lélek választja majd tudatosan ezt az új hatalommal felruházó sors ösvényt, úgy változik majd meg teljes egészében az emberiség jövője. Ez eltávolítja majd az emberiséget az úgynevezett Armageddoni felfogástól, és elvezeti őket az Arany tudat Arany állapotába, ahol az emberek többé már nem harcolnak a túlélésért, és nem csatáznak semmiféle erő megszerzéséért, hanem társteremtői mivoltukat használva megalkotják a választott valóságokon belüli dinamikát, amelyek életre kelnek. Az élet, amit majd ily módon megtapasztalsz, összekapcsolódik, egymásba illeszkedik mindazoknak a sors ösvényével, akikkel sorsszerű együtt lenned, találkoznod, kapcsolatba kerülnöd, barátkoznod, együtt dolgoznod, játszanod, vagy bármi mást tenned. (Szünet)
<o:p></o:p>
Most arra kérünk, hogy terjeszd ki energiameződet olyan szélesre, amilyenre csak tudod (szünet) és lélegezd be csakráidon keresztül ezt a hatalmas energiát, amit a Sors Új Ösvényének neveznek. Képzeld el, ahogy egyre közeledik feléd, és miközben tudatosan magadhoz húzod ezt az új sors ösvényt, elengedésre kerülnek mindazok a mágneses kötődések, amik mindezidáig a régi ösvényekhez, régi szerződéseidhez, ígéreteidhez láncoltak téged, legyen az bármi, ami a hamis érzékeléstől és felfogástól vezéreltetve ahhoz az ösvényhez kötött téged, ami már beteljesült. Ezek elengedése most kezdetét veszi, és az elkövetkezendő 18 hét folyamán (december 1-ig) folytatódni fog ez az elengedési folyamat, valamint az, hogy szilárdan lehorgonyzod magad ebben az új ösvényben, ami kiszabadít téged a régiből, és legyökerez az újban. (szünet)
<o:p></o:p>
Jelen életvonalatok alatt elsődleges fontosságú szeretteim, hogy odafigyeljetek és válaszoljatok testetek beszédére, érzelmeitek beszédére, intuíciótokra, szívetek hangjára. Hiszen ezen a ponton lépnek be a Sors Urai és Úrnői. Elkezdik aktiválni az érzelmi test mátrix felgyorsított tisztítását, és ez a tisztítás kiszűri az összes félelmen alapuló, azaz félelem által motivált hamis érzelmet. (szünet) Továbbá mindazokat az érzelmeket, amelyeket a régi paradigma, azaz a régi ösvény hitrendszerei, hozzáállásai, szerződési és ígéretei indítottak be, amelyeket képtelenek vagytok teljesíteni, hiszen nincs olyan energia, ami erre képes lenne, mivel ez mind üres, idejétmúlt és beteljesedett.(szünet) Érezzétek a Sors Urainak és Úrnőinek jelenlétét, akik csodálatos energia sugarat vetítenek érzelmi testetekbe. Olyan színűnek képzeljétek el ez a sugarat, amilyennek csak akarjátok. (szünet) Most pedig lássátok lelki szemeitekkel, ahogy ez a szín betölti érzelmi testetek minden egyes részét, és nagyon, de nagyon ügyesen elkülönít minden egyes illúzión alapuló hitrendszert, hozzáállást, szerződést vagy elkötelezettségi megállapodást, ami a régi ösvény csapdájában tart titeket. Csak képzeljétek el, ahogy ez az energia mindezt lebontja! (szünet)

folyt.köv...
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Amint ez végbemegy, elkezdi kiszabadítani a párhuzamos és alternatív valóságokban létező azon aspektusaidat, akiket a régi megkötő rendszerek következtében nem voltál képes mindezidáig teljességgel magadba integrálni itt és most; te, aki felülemelkedsz a régi paradigmán, és belépsz a társteremtés teljesen új világába. Abba a világba, ami sokatok számára ismeretlen, amiről sokan úgy gondoltátok, hogy lehetetlen, hogy az mindössze egy álom, a fantázia szülötte csupán. Ez egy olyan világ, ahol azzal lehetsz, akivel akarsz, ahol te választod meg, hogy kikkel kívánsz együtt lenni, ahol az általad leginkább szeretett dolgoknak hódolhatsz, ahol megtapasztalhatod a természet, az élet, a szeretet, az igazság és a kreativitás csodáit. És ennek a valóságnak a létbehívása rajtad áll! És ha a szíved azt súgja, hogy ezt válaszd, akkor tegyél így most! Válaszd azt, hogy belépsz új sors ösvényed mágneses mezejébe, és érezd, ahogy annak elektromos áramkörei egybeolvadnak a tiéddel, ott lüktetnek minden egyes sejtedben, belerezegnek a DNS-edbe, valamint tested összes sejtjébe és atomjába, és ez most lehorgonyoz téged legújabb és legistenibb sors ösvényed szent mintájába. És ez az ösvény az, ahol meg fogod tapasztalni azt a 144 aspektust, ami lehetőséget kínál számodra szabad akaratod gyakorlására, továbbá arra, hogy olyan választásokat hozz, amelyek segítenek annak az ösvénynek a teljességének a megélésben. Abban, hogy megtapasztald ennek az életnek a teljességét, és hogy elengedésre kerüljön az ahhoz a hitrendszerhez való illúziókon alapuló ragaszkodásod, miszerint te nem vagy szabad, miszerint földi javaid gúzsba kötnek, és ennek következtében a visszatartottság egy érzése válik uralkodóvá, ami megakadályoz abban a képességedben, hogy szabadon bejárd a Földet és megtapasztald mindazt az örömet, amit ez számodra nyújtani képes.
<o:p></o:p>
A Föld szabadon való bebarangolása nem feltétlenül azt jelenti, hogy el kell utaznod a bolygó túlsó felére, hiszen ez az utazás megtörténhet az ember szívében is, ahol is beutazod annak az énnek a paradicsomát, aki a megnyilvánulásra, a beteljesülésre és a teljességre vágyik. Az, hogy emberi testben élsz, még nem azt jelenti, hogy soha nem tapasztalhatod meg a teljességet, az egészet. Az, hogy emberi testben élsz, nem jelenti azt, hogy arra vagy ítélve, hogy földi napjaid végezetéig a széttagolódás és az elkülönültség állapotában kell élned, és hogy az egységet csak akkor tapasztalhatod meg, ha majd visszatérsz a többi birodalomba. Nem, ez nem így van! Ez mind megváltozott! Most éppen abban a folyamatban vagy, hogy hozzászoktatod magad az élet új módjaihoz, ahol is az Univerzális Törvények felülírnak minden egyes ember által alkotott törvényt, amely gátolja a léleknek az élet felfedezésére vonatkozó szabadságát, továbbá azt, hogy kreativitását szabadon kifejezhesse, és ennek az új világnak a dinamikáján belül gyakorolhassa a társteremtést.
<o:p></o:p>
Most erősítsd fel energia meződ energiáját, és eközben hívd be magadba mindazokat a szabad aspektusokat, éned minden egyes autentikus hálóját, ami összhangban áll sorsod új ösvényével. (szünet) Nyisd meg energia meződet, hogy behozz minden személyt, minden helyet, minden ösztönzést és minden kifejeződést, ami biztosítani fogja annak az ösvénynek a teljes megtestesülését és megtapasztalását. (szünet) Azét az ösvényét, ahol elsőkézből fogod megtapasztalni társteremtői hatalmadat, ahol is a szabad megnyilvánulás szabad világában élsz, szabadon szeretsz, szabadon vándorolsz, szabadon utazol, és szabadon élsz, összhangban az Isteni Igazsággal, amit te, mint lélek választottál azzal a személlyel és azokkal az emberekkel együtt, akiket a legjobban szeretsz, akik megbecsülik utazásodat, és akik a részét képezik annak az ösvénynek. Hozd ezt be most, és szilárdan gyökereztesd le egész rendszeredben. (szünet) És közben a Sors Urai és Úrnői felerősítik azt a színes sugarat, ami most beáramlik a planetáris érzelmi test mátrixba, és folytatja annak az összes félelem alapú motivációnak a lebontását, amik egy félelemmel teli világ viselkedésévé és hitrendszereivé váltak, egy olyan világé, ami megdermedt az időben (szünet), egy olyan világé, aminek már nem vagy a része. (szünet)

folyt.köv...
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Továbbra is lélegezz mélyen, miközben Magasabb Éned, Jövőbeli Éned összeszövi energiarendszeredet ezzel az ösvénnyel, és összhangba hozza azt minden egyes életvonallal, energia frekvenciával, a fény kreatív füzérével, ami majd biztosítja, hogy minden és mindenki, akivel sorsszerű találkoznod, együtt lenned, közösen tapasztalnod, az mind eljöjjön hozzád, vagy összeolvadj vele, ha már összekapcsolódtál vele, kegyelemben, tökéletes, harmonikus és csodával határos módon. És azok közületek, akik esetleg a jövőben hallgatjátok vagy olvassátok ezt az anyagot, néhányan talán már találkoztatok is azzal a személlyel, azokkal az emberekkel, vagy már volt részetek olyan tapasztalásban, ami már része jövőbeli ösvényeteknek, és ez az a találkozás, ami cselekvésre szólít benneteket. Elengedésre és tovább lépésre szólít! Biztosíthatlak benneteket, hogy biztonságos erre hallgatni és cselekedni. (szünet)
<o:p></o:p>
Miközben mindezek az energiák rendszereteken belül újrakalibrálódnak szeretteim, a 12 DNS rétegetek összes energiája a rezgés egy következő oktávjára lép, csakúgy, mint asztrológiai képleted minden házában ottlévő összes bolygó energiája, minden numerológiai rezgés, minden napod minden órája, amivel összhangban vagy, most a megnyilvánulás egy magasabb oktávjára lép, pontosan úgy, ahogy te magad is. (szünet) Mind a 12 Sors Ösvényedet be kell teljesítened egy élet alatt ahhoz, hogy elérd a felemelkedést - ahogy ezt nevezni szokták. És ez az a meghatározott élet, ami lehetőséget kínál számodra arra, hogy mindezt beteljesítsd. Már nagy részét elvégeztétek, és általánosságban véve 4 vagy 6 vár még teljesítésére. Hogy ez mennyi időt vesz igénybe, az a választásaitokon múlik, illetve választásaitok hiányán. Minden a ti kezetekben vagy, és Magasabb Énetek, Jövőbeli Énetek engedélyetekkel biztosítja ennek véghezvitelét, egészen addig, amíg készen álltok arra, hogy kilépjetek hamis büszkeségetekből, a bűntudatból, a kötelesség hamis érzetéből, a félelem minden fajtájából, hogy kövessétek az igazságot. AZ igazságot. Azt az autentikus utazást, ami elvisz téged élettapasztalatod következő szintjére, ami mindenki összes hálóját összehozza, akik mind egyszerre tapasztalják meg az utazást. (szünet)
<o:p></o:p>
A sors felgyorsult spiráljai megszületnek planetáris szinten, és ahogy ezek a spirálok összekapcsolódnak, összeolvadnak egymással, ezáltal az Aranykorhoz vezető sors ösvények teljes egészében aktiválódhatnak, és ez mind beteljesülésre kerül az elkövetkezendő 36 hónapban. A végső alapok a következő 18 hét során kerülnek lefektetésre, és ti ennek a részét képezitek. A Sors Urai és Úrnői továbbra is dolgozni fognak energia mezőtökön, biztosítva, hogy minden összeköttetés létrejöjjön mindazokkal az emberekkel, akik részét képezik annak az ösvénynek. Ők szintén segítséget kapnak annak kapcsán, hogy válaszoljanak arra a hívásra, amire ti is, és akkor minden a helyére kerül, lehetővé téve ezeket a találkozásokat, ezeket a sorsszerű találkozókat és utazásokat, amit közösen létrehoztok. (szünet)
<o:p></o:p>
Köszönjétek meg ezt az alkalmat, és nyissátok meg energia mezőtöket, hogy behozzátok ezt az energiát, ahogy ezt éppen teszitek is. Képzeljétek el, ahogy egy arany palást borul energiameződre, ami egy védelmi köntösként szolgál, és állhatatosan azon lesz, hogy teljes egészében magadba integráld új élet ösvényedet (szünet), és ettől a pillanattól kezdve energia meződ aktív részévé válik. Vannak köztetek olyanok, akik már ráléptetek új ösvényetekre, és elkezdtétek energia mezőtökbe bevonzani az embereket és a tapasztalatokat, és néhányótoknál ez már egy éve elkezdődött. De most már készen álltok, hallottátok az igazság hangját. Soha ne habozzatok azt követni!
<o:p></o:p>
Mondjatok köszönetet Magasabb Éneteknek, Jövőbeli Éneteknek, és a Fény összes Isteni Lényének, akik segítenek titeket ennek az ösvénynek a testet öltésében. (szünet) Mondjatok köszönetet magatoknak a mai napon meghozott választásotokért. (szünet)
<o:p></o:p>
Kezdjétek el tudatotokat visszahozni fizikai testetekbe! Vegyetek egy mély levegőt, és miközben kilélegeztek, eresszetek gyökeret a Földbe, és érezzétek, hogy energiátok összes rendszere megfelelően működik fizikai testetekben. Vegyetek egy mély levegőt, és nyújtóztassátok ki lábatokat, mozgassátok meg bokátokat, nyújtsátok ki karjaitokat, körözzetek csuklótokkal, végezzetek váll és fejkörzést, lehetővé téve, hogy az energiák szabadon áramoljanak az ízületeiteken keresztül, és megfelelően lehorgonyzásra kerüljenek. (Szünet)

folyt.köv..
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Szeretteim, életfontosságú, hogy ezt az ösvényt önmagatok új részeként fogadjátok el, ne valami másként, és ne féljetek tőle. Semmi olyan dolog nem kerül eltávolításra életetekből, ami ösvényetek részét képezi. Az, hogy egy új ösvényre lépsz, még nem jelenti azt, hogy mindenek össze kell omlania. Ne feledjétek, hogy veletek együtt sokan mások is most mennek át ezen a folyamaton, és arra kérünk benneteket, hogy becsüljétek meg mindazokat a hangokat, azokat az akadékoskodó aspektusaitokat, akik belsőtökben megpróbálják felkelteni magukra a figyelmeteket, és fogadjátok el, hogy mindaz, ami már nem kényelmes, többé már nem tartozik hozzád. Hiszen itt az ideje, hogy önmagadnak egy új szintjét, a szabadság egy új szintjét megtapasztald. Tehát valójában azzal, hogy egybehívod, összegyűjtöd önmagad azon darabokra hullott aspektusait, amelyeket elmúlt életeteknek neveztek, a történelem egyetlen megnyilvánulássá válik, hogy úgy mondjam az összes réteg integrálásra kerül. És ezért olyan értékes ebben az időben az, hogy tudatában légy választásaidnak, hiszen ezekkel az egymást átfedő hálókkal, felállítjuk az összes háló egybeolvadásának a színpadát. A fény minőségei eltávolításra kerülnek minden egyes szintről, minden egyes párhuzamos és alternatív valóságból, és egyetlen megnyilvánuló egységbe, egy világba rendeződik, amit Aranykornak neveznek. Ezért a történetek egészéből egy történet kerekedik, és ez egy új történet lesz. Gondolkozzatok el mindezen, hiszen ti is ugyanezt a folyamatot fogjátok átélni, mikor összes hálótok egybegyűlik, egymásba olvad, és az összes tökéletesített aspektus lepárlódik, hogy egy történetté álljon össze.
<o:p></o:p>
Ezért nagyon lényeges, hogy túllépjetek saját történeteteken, és eképpen megtisztítsátok az érzelmi test mátrixot, hiszen ennek célja van, mégpedig az, hogy a történeteteket magatok mögött hagyjátok, a régi sebeket elengedjétek, és az újat válasszátok! Arra fókuszáljatok, ami itt és most van, és hogy az hogyan válik a jövőtökké, ne pedig folyton a történeteiteken lovagoljatok! A történelem már csak olyan, amilyen, régmúlt, egy régi történet, amiből tanultatok, és nem arra való, hogy egyre csak ismételgessétek.
<o:p></o:p>
Szeretteim, új történetetek élete töltse hát be lényeteket, és ez az új történet hozza el a gyógyulást, és töltse azt fel mindazzal a minőséggel, ami eredendően nektek lett szánva! A bölcsesség történeteivel, a megtanult leckékkel, tökélyre vitt képességekkel, azaz azzal a hatalmas intelligenciával, ami képes valami új megalkotására a múlt tapasztalatából. Legyen ez a küldetésetek és ez a rendszer vezessen el benneteket a jövőbe!
<o:p></o:p>
Továbbra is bízzatok meg a sok láthatatlan karnak az ölelésében, tudva, hogy egyetlen egy pillanat sem létezik, amikor egyedül lennétek, amikor félnetek kellene, vagy kétségbe kellene vonjátok szeretetünket, vagy kozmikus szüleink irántatok való szeretetét, vagyis tulajdonképpen mindannyiunk irántatok érzett szeretetét. Megvilágosodott utazásotok legyen az öröm története, amit meg kívántok majd osztani mindazokkal, akik követni fognak benneteket ezen az úton.
<o:p></o:p>
Kuthumi vagyok, a Bölcsesség és Szeretet Arany Sugarának Őrzője, szeretetem üdvözlete és áldása legyen veletek! Adonai!
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
(Fordította: Telegdi Ildikó)


A többi rész a csatolásbanolvasható!
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Mi az Arvisura?
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 10.5pt; HEIGHT: 7.5pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///F:\DOCUME~1\KARSAY~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="cid:[email protected]"></v:imagedata></v:shape> Az Arvisura egy nagy terjedelmű, összefüggő, térben és időben igen nagy távolságot átfogó, jelentős irodalmi alkotás, amely a magyarság évezredes regevilágán keresztül mutatja be a magyar nép régmúltját. Közelebbről: a 24 Hun Törzsszövetség sámánjainak rendszeresen írt és őrzött hagyománya. Műfaját nehezen lehetne beazonosítani, leginkább a rege világához áll közel. A monumentális, mégis egységes történeti rendszer, amely e munkát olvasva elénk tárul, a történelem előtti, számunkra már mitologikus időkből szinte napjainkig vezet. Az Arvisura története az elsüllyedt őshaza földjén, Ataiszon kezdődik, amely ősföld hasonló a Platón által leírt Atlantiszhoz, azzal mégsem ugyanaz. A rege szerint innen kerültek a hunok Mezopotámián keresztül Ordoszba, ahol időszámításunk előtt 4040-ben megalapították a 24 törzsből álló szövetségüket. A "Palócok Regevilága" a 24 Hun Törzsszövetségbe tömörült törzsek életét írja le nemzedékről nemzedékre, Kr.e. 4040-től Kr.u. Mátyás királyig, illetve Mária Teréziával bezárólag. E hatalmas ívű mestermunka évezredeket fog át, logikus rendbe sorolva azokat az eseményeket, amelyek a minket ma körülvevő világot létrehozták, bár némiképp más alapállásból, mint ahogyan azt az iskolában tanulhattuk. Másrészről az Arvisura egy beavatott ember különös hagyatéka. Az Arvisura-ban egy olyan őstörténet tárul elénk, amely évezredeket átfogó krónikát ad azokból az időkből, amelyekből nincsenek írásos emlékeink, vagy ha vannak is, egészen más alapállásból mutatkoznak meg nekünk.
<o:p></o:p>
<v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 54.75pt; HEIGHT: 54.75pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///F:\DOCUME~1\KARSAY~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002.gif" o:href="cid:[email protected]"></v:imagedata></v:shape>
<o:p></o:p>
<v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 10.5pt; HEIGHT: 7.5pt" alt="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata src="file:///F:\DOCUME~1\KARSAY~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="cid:[email protected]"></v:imagedata></v:shape> A mű egy különös őstörténete a magyarságnak. Természetesen ez az őstörténet is - jellegéből fakadóan - mitológiai szinten kezdődik, ha nem is a sokat vitatott Nagy Bumm-tól, de mindenesetre a világot jelenleg irányító intelligencia születésétől. Ezután megismerkedhetünk az emberiség őstörténetével, amely az elsüllyedt földrészen kezdődik - ezt ismerjük már valahonnan, ugye? Innen követi az elmenekülők útját, azokét az emberekét, akik a világ különböző helyein partot érve birtokba vették a mai kontinenseket. Az egész monumentális történet természetesen előtérbe helyezi a magyarokat, illetve elődeiket, a magyarokkal rokon népeket, törzseket, így elsősorban a hun törzs-szövetséget, de foglalkozik minden olyan néppel, amellyel az évezredek során valamilyen kapcsolatba kerültünk. (...)

Hogyan keletkezett az Arvisura?
<o:p></o:p>
Történelmi visszatekintés

<v:shape id=_x0000_i1028 style="WIDTH: 10.5pt; HEIGHT: 7.5pt" alt="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata src="file:///F:\DOCUME~1\KARSAY~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="cid:[email protected]"></v:imagedata></v:shape> Eleink ősi sámánhite alapján kétezer évente, azaz az egyes világhónapok váltása idején a rokon népeknek át kell adniuk egymásnak a szellemi és hitélet központját, valamint azt a feladatot, hogy gondoskodjanak a hitvilág fennmaradásáról és a múltban felhalmozott szellemi örökség, ismeretanyag megőrzéséről. A világhónapok folyama során a Vízöntő jegyébe lépés következett a Halak-ból, és a manysi népnek, akik e feladatot kétezer évig ellátták, át kellett, hogy adják megbízatásukat az úzoknak.
 

Karsay István

Kitiltott (BANned)
Sziasztok, mellékelek egy csodálatos anyagot!

és két kép a múltkori előadádomról, ilyen szép lányok is járnak hozzám, és hízlalják az egómat!
 
Oldal tetejére