Baranta, a régi-új pusztai magyar harcművészet

svaszon

Állandó Tag
Állandó Tag
B A R A N T A /BÖLLÖN/
[SIZE=+2]Az önálló tradicionális magyar harcművészeti stílus[/SIZE][SIZE=+1]Történelmi előzmények[/SIZE]
A harcművészetek kialakulásáig egészen az emberi társadalmak szerveződésének kezdetéig vissza kell tekintenünk. Már ekkor kialakulnak harcoló rendek, amelyeknek a legfontosabb feladata a harcra történő felkészülés, a tapasztalatok gyűjtése, továbbadása, kiképzési- és felkészítési formá k létrehozása volt. A csoportos felkészítés mellett ugyanakkora hangsúlyt fektettek az egyének képességeinek fejlesztésére. Egyiptomi és sumér forrásokból tudjuk, hogy már ebben az időben megszülettek az első írásos művek, amelyek a harci felkészítés gyakorlatának, elméletének és filozófiai struktúrájának rendszerével foglalkoztak. Ezen művek töredékeiben máig fennmaradtak.
Ezekben a harci „műhelyekben” a fegyveres- és pusztakezes alkalmazások mellett az emberi szellem fejlesztésével is foglalkoztak. Ur, Uruk , Babilon ,Ninive , Egyiptom férfijai ugyanúgy vallási és filozófiai tartalmakkal megtöltött testi és szellemi életmódként élték harchoz kötődő hivatásukat, mint az erőházakban /Zur-khane/ képzett perzsa fiatalok, a ksatria kaszthoz tartozó indiaiak, a pusztákon a harc szabadságát /magyarul fejérek/ választó népcsoportok vagy a születésüktől fogva harcosnak nevelt spártaiak. A vallási-, zenei-, filozófiai tartalmakkal megtöltött kiképzési és személyiségformálási módszerek legalább annyira alkalmasak voltak arra, hogy képviselőiket „harci művészeknek” vagy „harcművészeknek” nevezzük, mint későbbi kínai és japán társaikat. Nemcsak a filozófiai, társadalmi tartalmakból merítettek a későbbi keleti kultúrák, hanem az indiai kultúra közvetítésével a harci mozgásanyagból is. Némely ókori kultúrában a harcosnak a harc ismerete mellett a vallás, a tánc, a zene, a filozófia ismeretével felvértezve olyan életmódot kellet folytatnia, amely mindenki számára példát szolgáltatott. Mozgási kultúrájuk pedig vetekedett a ma legkiválóbbnak mondott harcművészeti formákkal. Volt rá idejük, hiszen évezredekről beszélünk. Ráadásul a fegyveres környezet kevésbé volt változó, mint az elmúlt évszázadokban.


[SIZE=+1]A pusztai népek szerepe a harcművészetek kialakulásában[/SIZE]
Sokan megfeledkeznek arról, hogy a ló és az ember viszonya is alkalmas arra, hogy harcban való alkalmazásuk művészi fokot érjen el. Nemcsak a japán lovas harci kultúra létezik. Sőt, azt kell hogy mondjuk, hogy sosem tartozott a világ élvonalába. Maga a lószegény környezet ezt nem is tette lehetővé. Harcolni nem csak gyalogosan lehet. Harci rendszert lovas alkalmazásokra is ki kellett dolgozni. Ezeknek a legnagyobb szakértői a történelem folyamán mindig a nagyállattartó lovas pásztornépek voltak. A szkíták, szarmaták, hunok, avarok, párthusok, magyarok, kunok, mongolok hadseregeiben a katonák felkészítésével foglalkozó tíznagyok és száznagyok olyan harci kultúra továbbörökítői voltak, amellyel érdemben nem tudta felvenni a versenyt /a nehézlovas eljárás szarmata találmány, ők is alapozzák meg a nyugati lovagi kultúrát/. Ennek az egyik legmagasabb színvonalat elért képviselői a magyarok voltak /Mátyás levele Ferdinánd nápolyi királynak/, aki a lovak kezelésében és harci felkészítésében teljesen sajátos „művészi tökéletességű” rendszert /szárnyék rendszer-suttogó/, dolgoztak ki. Évszázadokon keresztül törvény tiltotta a magyar lovak külföldre történő eladását, valamint a kiképzők /csikósok, katonák/ elcsábítását. Később egész Európa és Észak-Amerika is magyaroknak köszönheti a lovas hadi kultúra megújítását. A lovas alkalmazások mellett azonban jelentős hatással voltak a gyalogos technikákra is. A legtöbb ősi birodalomban megfigyelhetjük, hogy /főként a lovas alkalmazások tömeges elterjedése után/ vándorló, félig megtelepedett népek jelentős szerepet töltöttek be az államszervezet alakításában és a kultúra formálásában. Mezopotámiában az iráni fennsíkról érkező harcos népek a város környezetében egyfajta szimbiózisban élve látták el a hadi feladatokat. A görög leírások szerint egy szkíta gyalogosan /fogolyként/ még veszedelmesebb volt, mint lovon. A perzsák a médek lovas hadinépeként kezdték meg pályafutásukat, de „halhatatlanjaikkal” évszázadokon keresztül eredményesek voltak. A párthusok önálló birodalmukkal állították meg a római terjeszkedést. Egyiptomban a hükszoszok után a középkorban a mamelukok /a bizánciak által hadi szolgának eladott kunok/ irányították az állami életet és az alkalmazott harci gyakorlatot. A két hun birodalom /európai, ázsiai/ gyökeresen formálta át Kína és Európa harcászati elképzeléseit. A kínaiaknak kellett megtanulni és átvenni az ellenség harcmodorát és fegyvereit. Az Észak-Indiában megtelepedő heftalita hunok több harci irányzatot formáltak át a saját elképzelésük szerint. A pásztorkodó népek rituális és harci alkalmazásra törekvő birkózó és pusztakezes kultúrája beépült a koreai, a japán, az indiai és a kínai harci struktúrába.

[SIZE=+1]A Baranta /Böllön/ története[/SIZE]
Padányi Viktor írásai szerint a magyar harci alkalmazások első képviselőit az évezredekkel korábban élt kasszu és szabír népeknél kell keresnünk. Némely emberben az esetleg kétséget ébreszthet, hogy a magyarság és a magyar kultúra hogyan kapcsolódik –e népekhez /ez a kétsége azonban a „finnugor elméletre” százszor igazabb kell, hogy legyen/, de az nem vitatható el, hogy a szkíta /csak a görögök hívták így/, hun, avar kultúrának és életmódnak Európában egyetlen örököse van /maradt/ és ezt az örököst „magyar embernek” hívják.
A Baranta esetében ez azt jelenti, hogy minden információ, amit a történetírás és a régészet a rendelkezésünkre bocsát ezekkel a népekkel kapcsolatban az a magyar kultúrát, ezen belül a magyar harci kultúrát gazdagítja. A szkítákról szóló görög, perzsa és egyiptomi írások, a hunokról szóló kínai, latin és görög feljegyzések ugyanúgy feldolgozás alá kerültek, mint az avarokról szóló elbeszélések és régészeti leletek.

Szűkebb értelemben a Baranta a IX. század és a XX. század között élt magyarság harci kiképzési formáira épülő fegyveres- és pusztakezes harcművészeti irányzat. Jelentős szerep jut a Kárpát-medencei mozgásanyag mellett a feltételezett vándorlási területeken alkalmazott harci eljárások, a hasonló életmódközösségeket felépített népek (szkíták, hunok, avarok, türkök, onugorok, kazakok) harci és kiképzési kultúrája.

A Baranta (Böllön) mozgásanyagának visszafejlesztésében nagy szerepet játszottak az idegen (elsősorban Habsburg) uralkodók (birkózást, ökölharcot, vívást, íjászatot, lovaglást) tiltó vagy korlátozó törvényei. A mozgáskultúra nagy része így csupán harci táncokban, a pásztor életmódban, vívókönyvekben és művészeti ábrázolásokon maradt meg. A Baranta szó elsősorban az ország olyan nyugati és déli peremvidékein maradt fenn, ahol a lakosság összetétele a kezdetektől fogva magyar volt (Somogy, Ormánság, Göcsej, Őrség). A szépirodalomban a legtöbb alkalommal Kodolányi János műveiben találkozhatunk vele.
A szó jelentése: harcra, hadjáratra való felkészülés, törvényesen alkalmazható erőszak, ill. az erőszak alkalmazása.
A kunoknál zsákmányszerző utat jelent. A Somogyvár környékén fennmaradt szokás szerint a barantázók a régi törzsszövetség valamikori bírájának, a régi törvények oltalmazójának /Horka/ voltak a felesküdött, különlegesen kiképzett segítői.

A Baranta a magyar történelem kezdeti időszakaiban élő azon szabad jogállású tagjaitól származik (fejérek), akiknek kiváltsága és egyben kötelezettsége volt a hadakozás. A hadi hivatást mesteri módon elsajátító, sajátos kiképzési rendszert és taktikai elveket alkalmazó harcos réteg az előzménye a magyar történelemben évszázadokig fennmaradó harcoló /nemesi/ rendeknek, csoportoknak.

A hadi csoportosulások felkészítői és vezetői rendeletekben szabályozták az egyének és a csoportok hadi felkészítésének rendjét. A kölpények, kaplonyok, talmácsok, tíznagyok, száznagyok,a civilis-ek, várjobbágyok (iobagio castri), a keltjobbágyfiúk (iobagiones exemti), a hivatásos viadorok (pugilok), a gyepüvédők, őrök (speculator), a nemesek (nobilis),a Magyarországra telepedett hadi kötelezettségük folytán kiváltságokat birtokló népek, besenyők, böszörmények (muszlimok), kunok, jászok, a hagyományosan fegyverforgatással foglalkozó magyar nyelvű népcsoportok (székelyek, őrségiek, hajdúk) a speciális feladatokra létrehozott vegyes összetételű harci csoportok (nyőgérek, lövők, királyi vadászok, oroszok) /testőrzők-ajtonállók/, végvári vitézlő rend, huszárok) azt mutatják, hogy a magyar történelemben legalább másfélezer évet ölel fel a harci professzionalisták jelenléte, befolyása a politikai életre és a kultúrára. Hadi kultúra a magyarság társadalomszervező formáira is rányomta a bélyegét. A had szó nem csak „sereget” alkotó katonákat jelenti a magyar nyelvben, hanem az együtt élő és dolgozó önvédelmi és gazdasági egységet is.

Mindez azt jelenti, hogy a japán, a lengyel, a török és az orosz állami berendezkedéshez hasonlóan a magyaroknak is jelentős nagyságú csoportjai vállalták évszázadokon keresztül az életmódszerűen a harci szolgálatot, a kiképzést, a harci tudásanyag szellemi és fizikai fejlesztését, továbbadását.
A Baranta elsősorban az ő tudásanyagukra és az évszázadok alatt kialakult életfilozófiájukra épül. Ők a Baranta jogelődei. A szervezetten működő magyar harci kultúra a VII.-XVII. század között élte virágkorát. A Barantában három kiemelkedő időszakot különböztetünk meg: 1. A vándorló állam időszaka, 2. Az Árpádok időszaka, 3. A végváriak időszaka.
A XVI. század elejétől megindul a magyar kultúra kettéválása. Ettől az időszaktól fogva a népi kultúra őrzi csak tovább a magyar sajátosságokat. A nemesi kultúra (a harci kultúrát, mozgásos kultúrát is beleértve) egyre inkább nyugati jelleget ölt. Az ezt követő időszakokban már egyre inkább a társadalom perifériájára sodródik a harci jellegű tudásanyag.

A magyar harcművészet újjáélesztésére több kísérlet is történt. A két világháború alatt magyar katonatisztek állították össze az első komoly anyagot, amellyel a legénység harci képzettségét és nemzeti hagyományokhoz való ragaszkodását akarták előmozdítani. A kutatások eredményeinek néhány eleme a korabeli harci szabályzatokban is megjelent.

Az 1960-as években szintén több próbálkozás történt az egységes mozgásanyag és harci szemlélet kialakítására, de a távol-keleti irányzatok előretörésével és népszerűségével ez a törekvés nem tudta felvenni a harcot. A 80-as években egyes műhelyekben komoly kutatómunka alakult ki, amelynek a hatására 1993-ban az akkori Kossuth Lajos Katonai Főiskolán lefektették a sportág alapjait.

1997-ben létrejött a Baranta Szövetség (jelképe a rakamazi Turulmadár), 1998-ban rendezték az első magyar bajnokságot. A sportág fejlődésében fontos szerepet játszottak azok a mongol, kazak tanulmányutak, amelyet a sportág kutatói és segítői tettek meg az elmúlt évtizedben, valamint azok a mongol és török oktatók, aki a Közép-ázsiai fogáskészletekkel bővítették a Baranta tárházát.

Ma már a világ legjobb lovasíjászai ismét magyarok. Jelentős előrelépést jelentett Dr. Harnos Imre 10 danos stílusalapító nagymester látogatása is, melynek következtében a vezető magyarországi Zen Bu Kan Kempo Egyesületek jelentős része Baranta szakosztályokat indított. A régi pusztai tízes rendszerek mintájára 1999-ben alkották meg az első Fokozat- és vizsgaszabályzatot.
A barantázók ősi magyar állatneveket (az állat ereje szerint) kapnak a teljesített vizsgák alkalmával (Borsuk/borz, Burk/farkas, Bars/párduc, Kaplony/tigris). A Baranta az összetett képességű harcos lehetőségeit vizsgálja, ezért ugyanakkora hangsúlyt fektet a távra ható-, a vívó fegyverekre, mint a közelharcra és a pusztakezes megoldások alkalmazására. Egy oktatói vizsga (Bars-oktur, 5. fokozat) megszerzéséhez 34 különféle vizsgaelemből kell teljesíteni a megszabott minimum szinteket a vizsgázónak.

[SIZE=+1]A baranta szó jelentése[/SIZE]
Ma a Baranta az önálló magyar harci irányzatot jelenti. A szó eredeti jelentése: harcra, hadjáratra, rajtaütésre való felkészülés. A környező országokban rablást, fosztogatást jelent. A kaukázusi népeknél a konfliktusok erőszakos, de vér nélküli elintézési formáját, vagy harci vetélkedőt jelképez. A Baranta véráldozat nélküli jogos zsákmányszerzést is takarhat (törvénysértés, személy megsértése). A tradicionális magyar harcművészetet Barantának nevezzük, amíg csupán versengésről, felkészülésről, békeidőszakon belüli gyakorlatozásról szól. Az ellenség megsemmisítésére való törekvés esetén Böllönnek nevezzük. A felkészítés során a Böllön jellegű elemeket elsősorban hivatásos katonák és oktató szintet elért barantázók sajátíthatják el.

[SIZE=+1]Filozófiája[/SIZE]
A Baranta a tradicionális magyar életfelfogást fogadja el harci filozófiájának. Az ún. „szeres” gondolkodásmód a mellérendelt jellegű társadalmi kapcsolatok fontosságára és elsődlegességére épít. A hagyományos életelvek szerint élő ember először önmaga megismerésére és meghatározására törekszik, s ezt rendeli a fennálló világ rendje mellé. (Ma egy jelképesen működő Világ rendje alá rendelve építik fel az ember személyiségét, így sosem válhat önmagává, ezáltal nem rendelkezik egyedi személyiséggel. E nélkül felnőtt embernek és harcosnak is alkalmatlan.) A barantázókat nem fegyveres specialistáknak, hanem komplex képességekkel rendelkező harcosoknak nevelik. Ez azt jelenti, hogy a távolra és közelre ható fegyverek, a pusztakezes elemek, a lovas harci alkalmazások mellett a magyar kultúra egyéb évezredes eredményeivel is fel kívánja ruházni a hagyományok útjára lépő jelöltet. A magyar fegyveres-, eszközös táncok, a népi költészet munkái /dalok, mondák, regék/, az eszköz- és fegyverkészítés rejtelmei, a gyakorlati régészet, a történettudomány eredményei mellett a hagyományos magyar életvezetést is elsajátítják.
A barantázók egyik legfontosabb célja, hogy a hagyományos magyar harci kultúra elemeinek megismertetésével, a Baranta önálló harci rendszerének minél eredményesebbé tételével megismertesse és világszerte népszerűsítse a magyar kultúrát, a természetet és az embert tisztelő magyar énképet valamint, hogy az általuk űzött stílust az egyik legnépszerűbb harcművészeti irányzattá tegyék hazánkban és később a világon is. A terjeszkedés elsődleges irányát Erdély, a Felvidék, a Vajdaság, Kárpátalja és a Közép–ázsiai területeken élő testvérnépek szállásterületei jelentik.
Az egyéni kezdeményezőkészséget tisztelő, a kreativitást fejlesztő és elősegítő rendszere gyorsabb tanulási eredményekhez vezet. Ez igaz mind a mozgásos folyamatokra, mind a személyiség fejlesztésének lehetőségeire.

[SIZE=+1]A felkészítés folyamata[/SIZE]
A felkészítés és a versenyek során olyan hagyományos kiképzési elemeket használnak, amelyek a lehető legjobban megközelítik a valós harci helyzeteket. A kiképzési alapelemeket /iskolagyakorlatok, formagyakorlatok/ úgy állítják össze, hogy abban mindig szerepeljen az ellenfél, valamint olyan biztonsági elemek, amelyek a minimálisra csökkentik a sérülés veszélyét. A Baranta gyalogos (thug- a régi nemzetségfők gyalogos feladatokat is ellátó testőrzőinek lófarkas zászlaja) és lovas (ráró lovas harci alapalakulat) szakágak képességeiből áll.
Alapvető jellemzője a valódi harcot játékos jelleggel modellező felkészítési és versenyzési rendszer. Versenyeztetési formája bizonyos keretek között mozogva egy állandóan változó, fejlődő követelményrendszerre épül. A pusztakezes alkalmazások során arra törekszik, hogy a barantázó rövid időn belül kerüljön az ellenfél közvetlen közelébe, ahol erőteljes fájdalmakat okozó vagy fojtó, gerincfeszítő fogásokkal megfékezze (harcképtelenné tegye) ellenfelét. A fegyveres vívó mozgásokban halasztó jelleggel, a követő-, kiegészítő mozgások széles skáláját alkalmazva (nem csupán a fegyverre öszpontosítva) törekszik az ellenfél leküzdésére. Különös hangsúlyt helyeznek a helyzetek taktikai, logikai elemzésére.
A felkészítés során hagyományos ügyességfejlesztő elemeket alkalmaznak. A felkészítés folyamatára jó példa a kard oktatásának folyamata.
Az adott fegyverek oktatását (pl.kard) mozgáskoordinációt, eszközös ügyességet, memóriát, egyensúlyi képességet és állóképességet fejlesztő gyakorlatok előznek meg. Az iskolagyakorlatok során 1-25 elem a fegyver forgatási készségéről és lépéstechnika megtanulásáról szól. Ezek nagy része ún. táncvívási elem. Azokat a gyakorlatokat alkalmazzák, amelyekkel évszázadokon keresztül előkészítették a legénykéket, hogy felkészüljenek a kardvívás elsajátítására. A sok biztonsági elem megakadályozza a korai időszakokban a súlyos sérüléseket és előkészíti a következő mozgásos fázist. A 26-50 elemek során a test és a fegyver kombinációs alkalmazását készítik elő. A 51-75 során a harcban bármikor alkalmazható elemeket tanulják, a 76-100 iskolagyakorlatok során pedig a Baranta speciális vívási taktikai elemeit (belső körös vívás) sajátítják el. Az iskolagyakorlatokkal párhuzamosan folyik a Barantában oly fontos stabil védekezési struktúra kialakítása, amelyet a védekező gyakorlatok fejlesztenek készség szintre. A támadási technikák valós harcban való alkalmazása pedig a szabad vívó gyakorlatok /súlyra hozott imitációs fegyverrel/ során kerül számonkérésre. Itt törekednek, hogy mindenki a lehető legtöbb ellenfél ellen gyakorolhasson, valamint, hogy más vívási stílusok képviselői ellen is a lehető legtöbb tapasztalatot szerezzék meg. Némely fegyver esetében /Pl. fokos, szablya/ csak az „előzmény fegyverek” elsajátítása után tanítható meg /kard, bot/ eredményesen.
A Barantában az íj mindig a dinamikai fegyver szerepét tölti be. Ez azt jelenti, hogy statikus körülmények között nem használják. Az oktatás kezdeti pillanatait kivéve a harcszerű alkalmazáson van a hangsúly. A párbajszerű, mozgásos gyakorlatok elősegítik a gyors töltést, az ösztönös célzási képesség kialakulását és a helyes taktikai értékelés képességét. A Baranta esetében ez azt jelenti, hogy többet ér egy 20 cm-es szórással mozgásból lövő harcos, aki ezt a legtöbb körülmény esetében tudja produkálni, mint a 3cm-es szórásképpel rendelkező társa, aki csupán kimért pályákon, belövések után képes statikus helyzetből statikus célokra lőni.
A lovasíjászat során is hasonló az elképzelés. Az, hogy valaki egy vonalon mozogva megtanul előre oldalra és hátra lőni nyeregből, az csupán az első fázis. Ezt követően különböző távolságban és magasságban elhelyezett célokra gyakorolnak. Később a ló „másik oldalán” elhelyezett célokra is lőni kell. A következő fázisban ezek a célok mozognak /dobott korong, mozgó pajzsos segítők/. Az ötödik fázisban a mozgó célok lovas harcos elleni harci feladatokat imitálva haladnak. A hatodik fázis pedig arról szól, hogy az adott célterületre kiérkezve, a lovat testsúllyal és hangokkal úgy kell a célokra vezetni, hogy a célokat veszélyességük szerint osztályozva, taktikai elemek alkalmazásával küzdjük le /pl.az ellenünk tevékenykedőket olyan szögekből közelítsük meg, hogy egymást akadályozzák fegyverhasználatukban/. Valaki tökéletesen hajthat végre íjász lőfeladatokat lóról, de ha a ló irányításában és taktikai elgondolásokban nem fejlődik, akkor egy nála rosszabb lőkészségű lovas a harc során fölébe kerekedhet. Ezeket szintén párhuzamosan kell fejleszteni. A Barata ebben az esetben is jó példa arra, hogy a harc sokkal összetettebb, mint a sport. Külön hagsúlyt kapnak a csoportos alkalmazások.
A versenyek és az edzések során az íj, szablya, a kard, a fokos, a kopja, a lándzsa, a csatakereszt, a különböző hosszúságú botok, a kés, a pányva, a pajzs és a bárd használatáról adnak számot a stílus képviselői. Különösen kiemelt szerep jut a lónak, amelynek ismerete még a gyalogos szakág képviselői számára is kötelező.
Erről talán az mond a legtöbbet, hogy a barantázók nem „idomítják” a lovat, hanem megtanulnak vele együtt élni és dolgozni. A ló megismerése közelebb visz a természet valódi természetének megértéséhez. A Barantában nincsenek valóságos súly- és korcsoportok, mint ahogy erre a valódi harc sem ad lehetőséget. A versenyek során a 17 év alatti fiúk (Kesék-szakálltalanok), a 17 év feletti férfiak (Öskük-javakorabeliek), és a 13 évnél idősebb lányok és hölgyek (Menyétek) küzdenek meg bontott csoportokban. Az ősi időkben a lányoknál a kb.13 éves korban bekövetkező biológiai érés, a fiúknál 17 éves korban lezajló avatási ünnep (iniciáció) jelképezik a korcsoportok határait.

A Barantában fontos szerepet játszanak az edzések, versenyek és vizsgák mellett a bemutatók. Az egyesületek, szakosztályok évente 50-220 hagyományőrző bemutatót is tartanak belföldön és külföldön. Ezek egy része hagyományőrző bemutató, egy része harcművészeti program. Ma jelenleg 6 sportegyesület és 4 egyesület működtet Baranta szakosztályt. Ezekben kb. 300-350 fő vesz rész az edzéseken. Jelenleg kb. 40 fő versenyképes és ebből 22-24 fő kiemelkedő színvonalon képes a Barantát képviselni akár más harcművészeti irányzatok kiemelkedő képviselőivel szemben is. Külön öröm, hogy az utóbbi években már sikerült olyan tehetséges fiatalokat felkészíteni, akik a gyalogos és a lovas szakágakban is kiemelkedő szerepet foglalnak el. Egy lovas harcosnak meg kell tapasztalnia, hogy egy gyalogos milyen képességeket fejleszthet ki, hogy eredményesen és körültekintően tudjon ellene harcolni és ez fordítottan is igaz.
Az 1929-41, 1967-78, 1992-2004 közötti újraalkotási folyamat egyik legnagyobb próbatétele az edzőképzés megvalósítása. 2002-ben a Baranta bekerült a Nemzeti Alaptantervbe (katolikus középiskolák), 2004-től a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen választható tantárgy. 2005-ben megindul a kétéves edzőképzés. A képzés két központi egyesülete a Szentendrén működő Lovasíjász Hagyományőrző Sport Egyesület és a Honvéd ZHSE Baranta Szakosztálya Budapesten /Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem/. Jelenleg versenyeinkre Szlovákiából (Felvidék), Ukrajnából (Kárpátalja), Romániából (Erdély és Moldva) és Mongóliából érkeznek résztvevők.


[SIZE=+1]A barantázó más emberré válik[/SIZE]
A Baranta szerteágazó ismereteinél és ősi gyökereinél fogva alkalmas arra, hogy újralapozza a magyar kultúra szétzilált közösségi környezetét és szellemi mozgatórugóját. A mozgásos kultúrában és szellemi erejében ránk hagyományozott örökségénél fogva a legrégibb harcművészetek közé tartozik. Miután művelőinek /magyaroknak/ a kreativitása és a testi mozgásokra való genetikai alkalmassága adott, így csak rajtuk múlik, hogy milyen színvonalra emelik. Összetettsége miatt alkalmas arra, hogy a világot, az embert és a harcot tudatosan szemlélő személyiséget építsen ki. Gondolatisága az ember és a természet legrégibb együttélő és együttműködő közössége felé mutat, megelőz minden más „művileg” kreált filozófiát és dogmát. A régi magyar gondolkodás folytán újra tudjuk tanulni, hogy a lehető legegyszerűbb meglátni a jót és a rosszat. A harcművészet életformát követel. A baranta megtanít életmódszerűen magyarul élni. „Beszélő emberként”, „emberként” élni, mint ahogy a magyar szó jelentése is mutatja. Egy Barantával foglakozó embernek hinnie kell abban, hogy a „régiek” látják az ő munkáját, a belefektetett energiát és „megelégedéssel” tölti el őket, hogy „látják” önmaguk továbbélését. A barantázónak is fel kell nőnie a Barantához. Ez nem hiba, csupán állapot. Senki sem válik tökéletessé, de szándék lehet tökéletes Történelmi. Az élet túl értékes ahhoz, hogy a ”semmivel” töltsük el. Hogy kell élni? Ahogy a dal is mondja:
„Hogy, ha „megérkezel” csodáljon ősöd, s fogadjon el….”

Mert egyszer mindenki meg fog érkezni…

[SIZE=+1]A Baranta felkészítés tartalma:[/SIZE]
-Tradicionális/hagyományos/ magyar övbirkózás (Kajar)
-Földharc
-Harci birkózás
-Böllön /ütő , rugó, söprő, fojtó, feszítő, rögzítő/ pusztakezes elemek
-Magyar késtechnikák
-Fustélyvívás
-Rövid botos vívás
-Hosszú botos vívás
-Vívólándzsa alkalmazása
-Kelevéztechnika
-Hagyományos hajítófegyverek /kereszt, kelevéz, gerely, balta, kés/
-Kötél- és szíjtechnika
-Késjáték
-Fokosvívás
-Szablyavívás
-Kardvívás
-Csatabárd /egykezes, kétkezes/
-Vívófegyverek pajzzsal
-Harci akrobatika
-Kopjahasználat
-Íjászat
-Harci íjászat
-Lovasíjászat
-Harci lovasíjászat
-Kard, fokos és szablya használata lóról
-Lovas hajítófegyverek
-Lovas birkózás
-Lovas harci birkózás
-Ló kezelés
-Ló harci mozgások
-Pányvahasználat
-Ostorhasználat
-Harci felkészítésű futómozgások
-Pásztor erősítő gyakorlatok
-Hagyományos magyar eszköz- és fegyverkészítés
-Hagyományos magyar életmód
-Magyar népzene
-Magyar eszközös -és fegyveres táncok
-Köbbörő /Buszkasi, Kök-par/[SIZE=+1]A hagyományos magyar harci kultúra eddig kutatott területei:[/SIZE]
A kutatott területeken az egyes eljárások során egyes fogások, fogáscsoportok maradtak fenn, az idő múlásával több elemük elveszett, így önálló rendszert nem alkotnak.
(A csoportosítások a kutatások előrehaladtávval változhatnak.)​
Késtechnika:
- Ormánsági késtechnika
- Felső-Tiszavidéki késtechnika
- Nyírségi késtechnika
- Hajdúsági késtechnika
- Hajdúsági csutakolás
- Belső-somogyi késtechnika
- Őrségi késjáték
- Kaukázusi késtechnika

Bottechnikák:
- Zalai-Göcseji bottechnika
- Hortobágyi bottechnika
- Széki bottechnika /Erdély/
- Somogyi bottechnika

Kard- és szablyatechnikák:
- Kolozsvári iskola
- Szabadkai iskola
- Magyarkanizsai iskola
- Oszét /kaukázusi/ szablyavívás
- Török szabjavívás

Fokosvívás:
- Belső-somogyi fokos és baltahasználat
- Bakonyi baltahasználat
- Hódsági fokoló
- Hortobágyi fokosvívás
- Tiszaháti fokostechnika
- Közép-ázsiai / történelmi/ népek fokostechnikája

Puszta kéz:
- ölre menés
- csülökre menés
- magyar övbirkózás
- botbirkózás
- böllön /Göcsej, Őrség, Belső-Somogy, Hajdúság, Tiszahát/
- szíj/hurok-birkózás
- övbirkózás /keleti/
- övbirkózás /nyugati/

Íjászat, lovasíjászat:
- Párbaj íjászat /Székelyföld, Őrség/
- Kassai lovasíjászat
- Kelemen lovasíjászat
- Ösztönös íjászat
- Khalka /halha/ stílus
- Uryankhai stílus
- Burját stílus
- Kazak stílus
- Ujgur stílus

Ha az ismertető kicsit is tetszett, alakíts saját csapatot. Mi is ezt tettük itt Zircen.

Minden tőlünk telhetőben segítünk.

Minden jót:

[email protected]
 

svaszon

Állandó Tag
Állandó Tag
Kardiskola

THUG(gyalogos)-BARANTA


Egykezes/másfélkezes kard /Hungarian Sword-Fighting/<O:p</O:p
( alap-iskolagyakorlatok )
</O:p
Az iskolagyakorlatok a Baranta technikai elsajátításának alapgyakorlatai. Egy részük a fegyveres alapmozgások megtanításában segédkezik /alapállás, alap forgatások, elmozgások, védőmozgások, fegyverelvételek, ugró testhelyzetek/, egy részük valós harci mozzanat /akció/ modellezése. Minden Baranta fokozatvizsgához szorosan kapcsolódnak. Az egyes szintekhez megfelelő számú iskolagyakorlat alkalmazói /készség/ szintű ismerete szükséges. Az iskolagyakorlatok számozása követhető a Baranta Szövetség által kidolgozott rendszerben, de más rendszerben összeállított mozgásbázis szerint is. A gyakorlatok mennyiségi ismeretének azonban egyeznie kell. <O:p</O:p

Az iskolagyakorlatok elősegítik, hogy a gyakorlásokat végrehajtó barantázók egy felépített rendszer szerint csiszolják mozgásukat, kombinatív készségüket és elsajátítsák a fegyver kezeléséhez és az azzal való mozgáshoz feltétlenül szükséges alapismereteket. Az iskolagyakorlatokat célszerű állandó jelleggel vívópárban /folyamatosan cserélődő/ gyakorolni, mivel az ellenfél mozgási reakcióinak folyamatos érzékelése elősegíti a valós vívás során az eseményekre történő gyors reagálást.<O:p</O:p
<O:p</O:p

A gyakorlatok esetében nem a naptári idő a legfontosabb mérőszám, hanem a végrehajtások száma, minősége és gyorsasága. A gyakorlások során ajánlott képzettebb vívópárral gyakorolni, mert így lényegesen lerövidül a képzési idő és a hibák azonnali javítása elősegíti a megfelelő stílus kialakítását. Az egyes elemeket lassan, elemző magyarázattal kell betanítani, ezután következik a folyamatos végrehajtás. A gyakorlatok megfelelő ismerete esetén a mozgás gyorsítására, valamint a gyakorlófegyverek súlyának növelésére kell fektetni a legnagyobb súlyt. Az iskolagyakorlatok többsége magyar táncvívási elemeket tartalmaz. A mozgás oktatása során először az ún. „Vonalvívás”-t kell oktatni, majd a az „elmozgásos-köríves” alaplépések rögzítése után a „belső körös” harci szemlélet lépéstechnikáját.<O:p</O:p
A Barantában a kard alkalmazása során egy kb <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
><st1:metricconverter w:st=
90 cm</st1:metricconverter> hosszúságú keményfa bottal sajátítják el a az egy kezes és a másfél-kezes kard alap mozgatási formáit.

<O:p</O:p
<O:p</O:p
Magyar jellegzetességek:<O:p</O:p
<O:p</O:p
-A gyakorló kardként funkcionáló bot a testmagasságnak megfelelő 80-<st1:metricconverter w:st="on" ProductID="90 cm">90 cm</st1:metricconverter> / +5%, -5%/ hosszúságú, 3-<st1:metricconverter w:st="on" ProductID="4 cm">4 cm</st1:metricconverter> átmérőjű keményfából /tölgy, bükk, kőris/ készült harceszköz.<O:p</O:p
-Az oktatás elején keresztvas nélkül is alkalmazható. A keresztvas alkalmazására később nagy figyelmet kell fordítani.<O:p</O:p
-A magyarságnál az ún. „szerszámfogás” volt elterjedt, ami azt jelenti, hogy (az oktatás elején már másfél-kezes fogással kezdünk, hogy ki legyen kényszerítve a testrészek harmonikus mozgása, a másik kéz közelítő helyzete /egykezes alkalmazásnál/) a jobb kéz a markolatgombhoz, a bal kéz a keresztvashoz van közelebb. Ennek a fogásformának a más kardfogással rendelkezőkkel szemben számos előnye van (kiforgatások, ellépések, fegyverelvételek), azonos fogású ellenfél esetében viszont nincs.<O:p</O:p
-A vívás halasztó jellegű, ami azt jelenti, hogy egy magasan fejlett védekezési rendszert felépítve időarányos információt gyűjt az ellenfélről, majd a hibákat kihasználva támad. A kezdeményezést továbbra is mi tartjuk magunknál, hiszen mi döntöttünk erről a formáról és nem mások kényszerítettek ebbe bele.<O:p</O:p
-A vívás során folyamatosan törekednek a vívás-mozgás összhangjának megteremtésére. Így biztosítják az ellenfél megfelelő távolságban tartását és a minimális reagálási időt /a védekezés szempontjából/.<O:p</O:p
-A védekezés blokkolás és csúsztatás kombinációjára épül, ami a legtöbb esetben az élhez közelítő helyzetű és a fegyver alsó kétharmadával valósít meg.<O:p</O:p
-A vívás alaphelyzete 45 fokos döntésű, markolat-köldök elhelyezkedésű, rogyasztott vállszélességű támadó terpesz.<O:p</O:p
-A magyarok az egyenes fegyverek használatánál kerülték a kéz nyújtott helyzeteit, a támadások iránya egyben védő irány is.<O:p</O:p
-Az ún. „fej-pajzs” rendszert használták, ami a nehezebb eszközök kezelését segítette, valamint a támadásokat az utolsó pillanatig fenntartott horizontális helyzetekből indítja.<O:p</O:p
-Az alkalmazások közben jelentősek a már-már öncélúnak tekinthető virtuóz forgatások, amelyek a váratlan támadás lehetőségét teremtik meg az ellenfél megfélemlítése mellett.<O:p</O:p
-Jelentős szerepe van a kard alkalmazása során a kéz, a láb és a fej /ütés, rúgás, söprés, fejelés/ kisegítő szerepének.<O:p</O:p
-A gyalogos /thug/ alkalmazás mellett jelentős szerepe van a kard lovas /ráró/ alkalmazásának is.
<O:p</O:p

<O:p</O:p

<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 21.5pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-table-layout-alt: fixed; mso-border-alt: solid windowtext 1.5pt; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; mso-border-insideh: .75pt solid windowtext; mso-border-insidev: .75pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.5pt; mso-border-left-alt: 1.5pt; mso-border-bottom-alt: .75pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=66>
Elem<O:p</O:p
sorszáma<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>
Az elem leírása<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .75pt; mso-border-right-alt: 1.5pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=168>
Kiegészítés<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
1.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.<O:p</O:p

Röviden: <O:p</O:p
FEJ<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
Vívás - mozgás összhangja a védőnél és a támadónál.<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
2.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal a nyak, a halánték, illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a kard pengéjével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve ).<O:p</O:p

Röviden:<O:p</O:p
NYAK-NYAK<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
Vívás-mozgás összhangja a védőnél és a támadónál, a védekező minden támadó lépésre ellentétesen reagál.<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 3"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
3.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd ( ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el., majd a kard pengéjével a nyak, ill. a váll felületét támadja balról (bal lábbal előrelépve), utána ütemkiesés nélkül a pengével jobb oldalról ( jobb lábbal előrelépve ).<O:p</O:p

Röviden:<O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
Vívás - mozgás összhangja a védőnél és a támadónál, a védekező minden támadó lépésre ellentétesen reagál.<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 4"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
4.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Röviden: <O:p</O:p
NYAK-NYAK-LÁB-LÁB<O:p</O:p
<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
Vívás -mozgás összhangja a támadónál és a védőnél, a védekező minden támadó lépésre ellentétesen reagál.<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 5"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
5.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Röviden:<O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
Vívás- mozgás összhangja a védőnél és a támadónál, a védekező minden támadó lépésre ellentétesen reagál.<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 6"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
6.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest.<O:p</O:p
<O:p</O:p
Az utolsó láb támadásnál egy lendülettel átfordítja az ellenfél fegyverét (láb-fej fölött-láb ívben) a másik oldalra ,majd az leszorítva a földön tartva a fölül levő kezével vagy a kard markolatával eltaszítja az ellenfelét magától.<O:p</O:p

Röviden:<O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB- ÁTFORDÍT -ELLÖK<O:p</O:p

<O:p</O:p

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
<O:p</O:p
UA.<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
Az utolsó mozzanatnál az ellenfél mozgásával belesegít a lökés hatásosságába.<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 7"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
7.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.<O:p></O:p>
A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest.<O:p</O:p
Az utolsó láb támadásnál az ütés ütemében kilöki oldalra az ellenfél fegyverét, sarkon fordul (a fejét gyorsabban fordítva az ütés irányába, mint a fegyvert ), s az alsó bordák magasságát támadva üt, amit az ellenfél ég felé szúrt egyenes tartással , a támadás elől oldalra kilépve véd.<O:p</O:p

Röviden: <O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB-KICSAP-MEGFORDUL -OLDALT<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
UA.<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p

Az utolsó mozzanatnál az ellenfél a test vonalával párhuzamos irányba állítja a fegyverét és a penge kiterjedésével védekezik a bordákat megcélzó ütés ellen.
<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 8"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
8.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest.<O:p</O:p
.Az utolsó láb támadásnál az ütés ütemében kilöki az ellenfél fegyverét oldalra, majd támadja a fejet oldalról a halántéknál, az ív végénél pedig a másik oldalra érve visszafelé támadja a bokákat. Az ív alsó részéhez érve visszafordulva az alsó bordák magasságát támadva üt.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Röviden: <O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB-KICSAP- FEJ FÖLÖTT-LÁB ALATT- OLDALT<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
UA.<O:p</O:p
Az utolsó mozzanatnál az ellenfél fejét lehúzza derékmagasságig, majd a következő ütemnél felrántja a lábait térd magasságig, s az utolsó mozzanatnál az ellenfél a test vonalával párhuzamos irányba állítja a fegyverét és a penge kiterjedésével védekezik a bordákat megcélzó ütés ellen.
<O:p</O:p
Csak reagáló mozdulatra ütünk!<O:p</O:p
<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 9"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
9.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest.<O:p</O:p
Az utolsó láb támadás után a pengével a fejet támadjuk fölülről, majd pedig alulra fordítva a pengével támadunk alulról felfelé a has, illetve a torok irányába.<O:p</O:p

Röviden:<O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB-FEJ-TOROK<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
UA.<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
A torok támadásakor el kell rugaszkodnunk a földtől.<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 10"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
10.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest.<O:p</O:p
Az utolsó láb támadás után a pengével (fordulás nélkül) a bordákat támadjuk oldalról az egyik, majd a másik irányból, fej fölötti váltással. A védő fél az oldalcsapások során a támadó fegyverének teljes kizárására törekedve oldalirányú ellépéssel és törzsfordítással, fél-közép rogyasztással helyezkedik el.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Röviden:<O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB-OLDALT-OLDALT<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
<O:p</O:p

Az utolsó mozzanatnál az ellenfél a test vonalával párhuzamos irányba állítja a fegyverét és a penge kiterjedésével védekezik a bordákat megcélzó ütés ellen az egyik ill. a másik irányba.<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 11"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
11.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő, fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest.<O:p</O:p
Az utolsó láb támadásnál az ütés ütemében kilöki az ellenfél fegyverét oldalra, majd (a lendületi irányt visszavezetve) támadja a fejet oldalról a halántéknál (gyakorlásnál a fej magassága fölött), az ív végénél pedig a másik oldalra érve visszafelé támadja a bokákat (gyakorlásnál közel a földhöz). Az ív alsó részéhez érve visszafordulva az alsó bordák magasságát támadva üt.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Röviden: <O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB-KICSAP- FEJ FÖLÖTT(láb alatt)-LÁB ALATT(fej fölött)- OLDALT<O:p</O:p
<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
UA.<O:p</O:p
Az utolsó mozzanatnál az ellenfél fejét lehúzza derékmagasságig, majd a következő ütemnél felrántja a lábait térd magasságig, a támadó ellentétes felugrással és lehajlással követi a mozdulatsort, s az utolsó mozzanatnál az ellenfél a test vonalával párhuzamos irányba állítja a fegyverét és (rogyasztva) a penge kiterjedésével védekezik a bordákat megcélzó ütés ellen.
<O:p</O:p
<O:p</O:p
Csak reagáló mozdulatra ütünk!<O:p</O:p
<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 12"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
12.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő, fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest.<O:p</O:p
Az utolsó láb támadásnál egy lendülettel átfordítja az ellenfél fegyverét (láb-fej fölött-láb ívben) a másik oldalra ,majd az leszorítva a földön tartva az ellenfél fegyverét a továbbforgató irányban megfordul a test tengelye körül, elcsap az ellenfél feje fölött, majd visszacsapva támadja a bordákat oldalról. A védő az oldalra történő védekezés kardállását felhasználva befűzi az ellenfél kardját és a fejek fölé kényszerített kardokon át (hát a hátnak helyzetben) az ellenfelet saját tengelye körül megforgatja, s kardját a földre zárja. A földre zárás után rálépve a földre tapossa.
<O:p</O:p

<O:p</O:p
Röviden:<O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB- ÁTFORDÍT -HÁTTAL FORDUL-FEJ FÖLÖTT-VISSZA OLDALT- BEFŰZ-ÁTFORGAT TENGELY KÖRÜL-LEZÁR-TAPOS<O:p</O:p

<O:p</O:p

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
<O:p</O:p
UA.<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
Gyakorlás során az ellenfél rásegít a beforgatásoknál és a befűzéseknél..<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 13"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
13.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő, fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest.<O:p</O:p
Az utolsó láb támadásnál az ellenfél egy fejre mért ütéssel támad előre. A fej támadást védve a fegyver keresztvasával az ellenfél pengéjét oldalra és lefelé kiszorítva magam mellé zárom a fegyvert, majd a fegyver markolatával (gombjával az arc irányába / a fejre/ (sisakra) csap.<O:p</O:p

Röviden: <O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB - FEJ – KERESZTVASSAL LEFORGAT- GOMBBAL FEJRE / SISAKRA/ ÜT<O:p</O:p
<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
Csak reagáló mozdulatra ütünk!<O:p</O:p
A gyakorlásnál a védő segíti az átforgatást , a sisakra mért mérsékelt erejű ütést lereagálja egy ellentétes irányba történő fejrántással.<O:p</O:p
<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 14"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
14.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő, fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest.<O:p</O:p
Az utolsó alsó helyzet után a védő fegyverével egyenes ütést mér a fejre, amit a oldalirányba kilépve hárítunk és blokkolunk, majd az ellenfél fegyverét egy ütemben félretolva a fejre vágunk, vagy szúrunk.<O:p</O:p

Röviden:<O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB-FEJ-OLDALT-FÉLRETOL-FEJRE ÜT<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
Vívás- mozgás összhangja a védőnél és a támadónál, a védekező minden támadó lépésre ellentétesen reagál.
<O:p</O:p


Az oldalra lépés és a fegyver félretolása egy ütemben történjen.<O:p</O:p

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 15"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
15.<O:p></O:p>


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest.<O:p</O:p
Az utolsó láb támadásnál egy lendülettel átfordítja az ellenfél fegyverét (láb-fej fölött-láb ívben) a másik oldalra, majd az leszorítva a földön tartva az ellenfél fegyverét, háttal mér a fejre egyenes ütést, majd pedig lehajolva jobbra fordulva egy szúró-csapó mozdulattal támadja az ellenfél térde és combja közötti területet.<O:p</O:p

Röviden:<O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB- ÁTFORDÍT -HÁTTAL FEJRE-ALUL OLDALRA CSAP<O:p</O:p

<O:p</O:p

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
UA.<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
A fejre mért ütés a test tengelyében történjen!<O:p</O:p
A védő gyors mozdulattal foglalja el védő pozícióját.<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 16"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
16.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé emelt, vízszintesen tartott penge kiterjedésével véd ( ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve), majd a pengével a nyak, ill. a váll felületét támadja balról (bal lábbal előrelépve), utána ütemkiesés nélkül l jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve).<O:p</O:p
A védekező ezek után visszatámad egy fejre mért ütéssel. A támadás felfogása után a támadó az ellenfél kardját beforgatja a hóna alá, majd ezt a fegyvert testsúlyának hátradöntésével kifeszíti az ellenfél kezéből.<O:p</O:p

Röviden:<O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB-FEJ-BEFORGAT-HÓNALJ FOG-MEGFESZIT- KIDOB<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
A támadó a beforgatás közben tértnyerően előrelép. A kard hónaljba szorításával egyidőben a másik kezével ráfog a penge elejére. A feszítés után a kettős kardfogást nyitja a kard kiesése érdekében.<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 17"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
17.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest.<O:p</O:p
Ekkor az ellenfél visszatámad egy fejre mért ütéssel. A támadást kivédve, oldalra lépve a kard pengéjével (a másik kézzel rásegítve) az ellenfél kardját kitolja oldalra (balra). Az oldalra történő mozgással párhuzamosan a saját fegyver markolatával/gombjával továbblendít és /előrelépve/ az ellenfél fejét támadja.<O:p</O:p

<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
Röviden:<O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB-FEJ-FÉLRETOL-OLDALT LÉP-ELŐRE LÉP-KERESZTVASSAL FEJRE TOL<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
UA.<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
Az utolsó mozzanatnál visszatartani a támadó fegyvert.<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 18"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
18.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest. Visszatámad oldalra. A védő az ellenfél fegyverét fordított védekező tartással /előrelépve/ beforgatva megfordul a saját tengelye körül, az ellenfél felé szúr, aki hátralépve a kard pengéjével oldalt elvezeti a szúró kard hegyét.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Röviden:<O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB-OLDALT-ELŐRELÉP-BEFORGAT-SZÚR-ELVEZET<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
Vívás- mozgás összhangja a védőnél és a támadónál, a védekező minden támadó lépésre ellentétesen reagál.<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 19"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
19.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest. Az utolsó láb támadás után a pengével (fordulás nélkül) a bordákat támadjuk oldalról az egyik, majd a másik irányból, fej fölötti váltással. A védő fél az oldalcsapások során a támadó fegyverének teljes kizárására törekedve oldalirányú ellépéssel és törzsfordítással, fél-közép rogyasztással helyezkedik el. Az utolsó oldalt csapás után a védő kézzel félretolja /oldalra/ az ellenfél fegyverét és a belső helyzetben maradó szabad fegyverével /hátralépés közben/ nyakra vág.<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p

Röviden: <O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB-OLDALT-OLDALT-FÉLRETOL-NYAKRA VÁG<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
Vívás- mozgás összhangja a védőnél és a támadónál, a védekező minden támadó lépésre ellentétesen reagál.<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 20"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
20.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest. Az utolsó láb támadás után visszacsap fejre. A fejre csapást a védő az ellenfél támadó fegyverét belépő helyzetben fogadva keresztlépéssel és kitartott kezű törzsfordítással az ellenfél fegyvere alatt és teste mellett ellépve a hasfalat vágja, majd továbblép.<O:p</O:p
<O:p</O:p

Röviden: <O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB-FEJ-BELÉPVE FORDUL-HASAT VÁG-TOVÁBBLÉP<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
Vívás- mozgás összhangja a védőnél és a támadónál, a védekező minden támadó lépésre ellentétesen reagál.<O:p</O:p
Az utolsó mozdulatnál a hárítás helyzetét a csapás pillanatáig fenn kell tartani.<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 21"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
21.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest. Az utolsó láb támadás után visszacsap oldalra. A védő ráfog az ellenfél kardjának pengéjére, 45 fokban fölfelé továbbcsúsztatva /emelve/ a saját fegyvere pengéjét támadja az ellenfél csuklóban megtört kezét. A feltolás után a markolat mögötti területet kifeszítve elveszi az ellenfél kardját, majd a felfelé toló mozdulat folytatásaként lecsap a védtelen felsőtestre.<O:p</O:p

Röviden:<O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB-VISSZA OLDALT- RÁFOG-FELTOL-KIFESZÍT-FEJRE CSAP<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
Vívás- mozgás összhangja a védőnél és a támadónál, a védekező minden támadó lépésre ellentétesen reagál.<O:p</O:p
<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 22"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
22.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest. Az utolsó láb támadás után visszacsap fejre.<O:p</O:p
Az utolsó láb támadásnál egy lendülettel átfordítja az ellenfél fegyverét (láb-fej fölött-láb ívben) a másik oldalra, majd ezzel egy időben a jobb lábbal támadja a fejet. A földre lépés után folytatja /testfordulat után/ a másik lábbal söpörve, ezt követően pedig alsó csapással támadja az ellenfél lábát.<O:p</O:p

Röviden:<O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB- ÁTFORDÍT –RÚG-SÖPÖR-ALUL CSAP<O:p</O:p

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
Vívás- mozgás összhangja a védőnél és a támadónál, a védekező minden támadó lépésre ellentétesen reagál.<O:p</O:p
<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 23"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
23.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest. Az utolsó láb támadás után visszacsap fejre.<O:p</O:p
<O:p</O:p
A védekező ezek után visszatámad egy fejre mért ütéssel. A támadás felfogása után a támadó az ellenfél kardját beforgatja a hóna alá, majd a saját kard pengéjét az ellenfél nyakára feszíti.<O:p</O:p

Röviden:<O:p</O:p
FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB-FEJ-BEFORGAT- HÓNALJ FOG-NYAKRA TOL<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
Vívás- mozgás összhangja a védőnél és a támadónál, a védekező minden támadó lépésre ellentétesen reagál.<O:p</O:p
<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 24"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=66>
24.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=354>A karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.
<O:p</O:p

A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest. Az utolsó láb támadás után rálép az ellenfél kardjára és a földre tapossa.<O:p</O:p

Röviden:<O:p</O:p

FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB-RÁLÉP<O:p</O:p

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=168>
Vívás- mozgás összhangja a védőnél és a támadónál, a védekező minden támadó lépésre ellentétesen reagál.<O:p</O:p
<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 25; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; WIDTH: 49.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .75pt; mso-border-left-alt: 1.5pt; mso-border-bottom-alt: 1.5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=66>
25.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 265.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext 1.5pt" vAlign=top width=354>A kardot fordított fogással tartva a karddal (bal lábbal támadólag előrelépve) felülről egyenes ütés a fejre, amit a védő a feje fölé és maga elé emelt, 40-45 fokban tartott penge kiterjedésével /erő ellentartással/ véd (ideális vívótávolságot tartva jobb lábbal egyet hátra lépve). A védő fegyvert tartó keze a saját jobb válla előtt és fölött helyezkedjen el.<O:p</O:p
A karddal a nyak, a halánték illetve a váll felületét támadjuk balról (bal lábbal előrelépve), majd az ütés kivitelezése után a pengével jobb oldalról (jobb lábbal előrelépve). Ez után ütemkihagyás nélkül a pengével (bal lábbal előrelépve) támadjuk belülről kifelé az ellenfél elől levő lábát balról, majd a másik oldalról ugyanígy (jobb lábbal előrelépve). A védő fél a súlypontot a támadási iránynak megfelelően változtassa, úgy, hogy a védekezés során a védő penge 90 fok körüli értéket zárjon be a támadó fegyverrel, teste pedig minden mozzanatnál ún. „kizárt” állapotban legyen az ellenfél eszközéhez képest.<O:p</O:p
Röviden:<O:p</O:p
FORDÍTOTTAN FEJ-NYAK-NYAK-LÁB-LÁB<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 126pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=168>
Vívás- mozgás összhangja a védőnél és a támadónál, a védekező minden támadó lépésre ellentétesen reagál.<O:p</O:p
Az ívre folyamatosan figyelni, csuklóhelyzetet kiemelni.<O:p</O:p


</TD></TR></TBODY></TABLE>​

[email protected]
 

svaszon

Állandó Tag
Állandó Tag
<O:p</O:p
A Baranta fegyverei:
<O:p</O:p
<O:p</O:p
- rövid bot 90 -<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
><st1:metricconverter w:st=
100 cm</st1:metricconverter> hosszú keményfa bot<O:p</O:p

- fustély 110-<st1:metricconverter w:st="on" ProductID="130 cm">130 cm</st1:metricconverter> hosszú keményfa bot<O:p</O:p
- hosszú bot 170-<st1:metricconverter w:st="on" ProductID="190 cm">190 cm</st1:metricconverter> hosszú keményfa bot<O:p</O:p
- kámfák kettő, <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="60 cm">60 cm</st1:metricconverter> hosszú keményfa rövid bot<O:p</O:p
- marokfa 20-<st1:metricconverter w:st="on" ProductID="30 cm">30 cm</st1:metricconverter> hosszú tompa keményfa bot<O:p</O:p
- cüvek 20-<st1:metricconverter w:st="on" ProductID="30 cm">30 cm</st1:metricconverter> hosszú hegyezett keményfa bot<O:p</O:p
- ágas 60-<st1:metricconverter w:st="on" ProductID="160 cm">160 cm</st1:metricconverter> hosszú, párban, vagy egyedül használt 20-30 cm-es kettős villában végződő keményfa bot<O:p</O:p
- karikás ostor több tájegységi változatban<O:p</O:p
- fokos több tájegységi változatban<O:p</O:p
- íj Baranta íj ill. több történelmi kor változatai<O:p</O:p
- kard több történelmi kor változatai<O:p</O:p
- szablya több történelmi kor változatai<O:p</O:p
- bárdok és harci balták<O:p</O:p
- buzogányok és harci csákányok<O:p</O:p
- kés, tőr<O:p</O:p
- kelevéz<O:p</O:p
- gerely<O:p</O:p
- lándzsa<O:p</O:p
- kopja<O:p</O:p
- csatakereszt, csatacsillag, hajítóbárd, libucütő, hajítófa<O:p</O:p
- hadaró két, különböző hosszúságú , bőrrel, lánccal rögzített keményfa bot<O:p</O:p
- villa<O:p</O:p
- bog csomózott vagy hurkolt kb. <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="130 cm">130 cm</st1:metricconverter> hosszú kötél vagy szíj<O:p</O:p
- pányva 6-<st1:metricconverter w:st="on" ProductID="14 m">14 m</st1:metricconverter> hosszúságú kötél vagy szíj<O:p</O:p
- parittya
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
Az edzések segédeszközei:
<O:p</O:p
<O:p</O:p
-fekete vászon Baranta nadrág<O:p</O:p
-Baranta öv és gyakorló póló ill. Baranta felső<O:p</O:p
-350 N fejvéd és torokvédő<O:p</O:p
-500 N fejvéd és torokvédő<O:p</O:p
-mellvédő (nőknek)<O:p</O:p
-gyakorló szablya<O:p</O:p
-gyakorló kard<O:p</O:p
-gyakorló lándzsa<O:p</O:p
-íjász párbaj íjak<O:p</O:p
-íjász párbaj nyílvesszők<O:p</O:p
-gyakorló libucütő<O:p</O:p
<O:p</O:p

A Baranta/Böllön fokozatai
<O:p</O:p


A fokozatok a régi pusztai tízes harci rendszerek elvét követik. Emelkedő rendben mutatják meg, hogy az adott barantázó milyen mértékben birtokolja az ősei által reá hagyományozott harci örökséget szemléletet valamint, hogy milyen mértékben képes ezt alkalmazni és fejleszteni. Az emelkedő tízes rendszerhez a népi állatmegfigyelések harci értékeit társító, régi magyar és kun állatmegnevezések tartoznak.<O:p</O:p

Ezek nemcsak elért teljesítményekről, hanem a természet és az ember megismerésének is bizonyos szintjeiről is tájékoztatást adnak. <O:p</O:p
A test, a szellem együttes fejlődése biztosítja a fokozatos előrehaladást. A népi megfigyelések állattulajdonságai jobban jelképezik a haladás formáját és körülményeit, mint a csak az emberre vetített egyedi tulajdonságok. Ezek bizonyos keretek között mozogva, de mégis önálló, egyedi utat határoznak meg. A tulajdonságok keverednek, csupán bizonyos elemeik egyes fejlődési fokozatoknál jobban előtérbe kerülnek.<O:p</O:p
A vizsgázott jogosult öltözetén, veretes övén megjelölni a teljesített fokozat szimbólumát. A viselés nem korlátozódik csupán a veretes öv felületeire. Alkalmazható sport- és harci ruházaton, különböző anyagokból készült vértezeten és egyéb felszerelésen. Az elért fokozat szimbóluma ábrázolható önállóan, vagy egyéb stilizált környezetben. <O:p</O:p
A Baranta Szövetség hivatalos ábrázolása mellett a fokozat szimbóluma feldolgozható a magyar jelkép- és szimbólumrendszer hagyományain alapuló önálló, egyedi formában is. A fokozatok odaítélése során a vizsgabizottság azt a tényt jelzi, hogy az elvárt testi-, lelki-, erkölcsi képességek, készségek és tartalmak magasabb szintre emelkedtek /közeledve a harcos szintjéhez/. <O:p</O:p
Az első Baranta fokozat megszerzése után a barantázó jogosult /a rovás jel és szimbólumrendszer szabályainak megfelelő/ személyes tulajdonjegyet /tamgát-rójegyet/ viselni. Az egyes állatnevek a harci képességek egy-egy szintjét jelölik az alábbiak szerint:
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 21.5pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: double black 2.25pt; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 2.25pt double; PADDING-LEFT: 3.5pt; BACKGROUND: #666699; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 123.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-top-alt: double 2.25pt; mso-border-left-alt: double 2.25pt; mso-border-bottom-alt: solid .75pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: black" vAlign=top width=165>Fokozat hagyományos neve<O:p</O:p

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 2.25pt double; PADDING-LEFT: 3.5pt; BACKGROUND: #666699; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 315.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-top-alt: double 2.25pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .75pt; mso-border-right-alt: double 2.25pt; mso-border-color-alt: black" vAlign=top width=421><O:p</O:p

Mai jelentése<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 123.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=165>Bodur<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 315.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=421>Törpe, apró állat- az önvédelem felvállalása

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 123.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=165>Borsuk<O:p</O:p

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 315.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=421>Borz – a teljes odaadással küzdés

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 3"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 123.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=165>Burk<O:p</O:p

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 315.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=421>Farkas – az együttműködés képessége

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 4"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 123.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=165>Rüs<O:p</O:p

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 315.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=421>Hiúz – óvatosság és kiszámíthatatlanság

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 5"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 123.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=165>Bars<O:p</O:p

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 315.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=421>Hó párduc – ruganyosság, test és erő optimális összhangja

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 6"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 123.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=165>Csanád<O:p</O:p

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 315.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=421>Tompa orrú ló – természet és a harcos összhangja

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 7"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 123.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=165>Arslan<O:p</O:p

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 315.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=421>Oroszlán – a magabiztosság és a nyugalom

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 8"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 123.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=165>Kaplony/Kaplan<O:p</O:p

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 315.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=421>Tigris – a harc időpontjának és módján a helyes megválasztása

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 9"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 123.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=165>Belénd/Bilok<O:p</O:p

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 315.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=421>Bölény/Tulok – Az ősi, ösztönös erők tudatos hasznosítása

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 10; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 123.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 2.25pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .75pt; mso-border-left-alt: double 2.25pt; mso-border-bottom-alt: double 2.25pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: black" vAlign=top width=165>Tepremez<O:p</O:p

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 315.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 2.25pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=421>Rendíthetetlen – a népet jelképező tökéletesedő harcos, a képességek teljessége nem más, mint az ember teljessége

</TD></TR></TBODY></TABLE>
<O:p</O:p
<O:p</O:p

A fokozatok tagolása
<O:p</O:p

A régi rurális társadalmakat kialakító népek szokásait követve a harcosok legkiválóbbjait az adott nép nevével, vagy megtisztelő melléknevével illették. Ezzel utaltak kiválóságára s, hogy benne foglaltatnak mindazon erények és értékek, amelyeket az adott nép fontosnak, továbbörökítendőnek gondolt. <O:p</O:p
A magyarok környezetében élő pusztai népek még emlékeztek a nép tisztelgő melléknevére. Az első írásos források (Konstantinos Porphyrogennetos) is így őrizték meg a magyarok népnevét: „szabartoj aszfaloj”, ”szavartü aszfalü- „rendíthetetlen szabír / szavárd”. A kunok is ezzel a névvel /melléknévvel/ illetek hírneves magyar vitézeket. Az ő nyelvükön a rendíthetetlen – Tepremez.<O:p</O:p
A legmagasabb fokozatot birtokló egyéneknek kötelességük a bennük lévő régi értékeket továbbadni, továbbfejleszteni és megőrizni. Ők a letéteményesei a mindenkori magyar harcosnak és ennek a népközösségnek.<O:p</O:p
A fokozatok az alábbi rendben követik egymást. Az első fokozat kivételével ezen megnevezéseket megkerülni nem lehet. A 2. fokozattól a 10.-ig mindenkinek vizsgán, vagy versenyen kell bizonyítania, hogy az elnevezésnek megfelelő harci értékekkel bír.
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p

<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 39.5pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: double black 2.25pt; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 2.25pt double; PADDING-LEFT: 3.5pt; BACKGROUND: #666699; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 59.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-top-alt: double 2.25pt; mso-border-left-alt: double 2.25pt; mso-border-bottom-alt: solid .75pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: black" vAlign=top width=79>
Sorszám<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 2.25pt double; PADDING-LEFT: 3.5pt; BACKGROUND: #666699; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 110.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: double black 2.25pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=147>
Tagozat<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 2.25pt double; PADDING-LEFT: 3.5pt; BACKGROUND: #666699; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 164.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: double black 2.25pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=219>
Fokozat hagyományos neve<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 2.25pt double; PADDING-LEFT: 3.5pt; BACKGROUND: #666699; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 87.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-top-alt: double 2.25pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .75pt; mso-border-right-alt: double 2.25pt; mso-border-color-alt: black" vAlign=top width=116>
Mai jelentése<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 59.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=79>
1.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 110.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=147 rowSpan=2>Csobáncok<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 164.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=219>
Bodur


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 87.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=116>
Törpe, apró állat


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 59.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=79>
2.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 164.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=219>
Borsuk


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 87.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=116>
Borz


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 3"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 59.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=79>
3.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 110.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=147 rowSpan=2>Vitézlők<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 164.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=219>
Burk


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 87.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=116>
Farkas


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 4"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 59.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=79>
4.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 164.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=219>
Rüs


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 87.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=116>
Hiúz


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 5"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 59.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=79>
5.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 110.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=147 rowSpan=4>
<O:p</O:p


Okturok<O:p</O:p


(oktatók)<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 164.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=219>
Bars


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 87.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=116>
Hó párduc


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 6"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 59.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=79>
6.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 164.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=219>
Csanád


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 87.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=116>
Tompa orrú ló


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 7"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 59.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=79>
7.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 164.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=219>
Arslan


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 87.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=116>
Oroszlán


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 8"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 59.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=79>
8.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 164.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=219>
Kaplony/Kaplan


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 87.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=116>
Tigris


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 9"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 59.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=79>
9.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 110.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 2.25pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-bottom-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=147 rowSpan=2>
Kajtorok<O:p</O:p


visszatérők<O:p</O:p

(az ősökhöz közel állók)<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 164.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=219>
Belénd/Bilok


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 87.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=116>
Bölény/Tulok


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 10; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 59.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 2.25pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .75pt; mso-border-left-alt: double 2.25pt; mso-border-bottom-alt: double 2.25pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: black" vAlign=top width=79>
10.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 164.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 2.25pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-bottom-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=219>
Tepremez


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 87.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 2.25pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=116>
Rendíthetetlen


</TD></TR></TBODY></TABLE>​

<O:p</O:p

<TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 100%; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-cellspacing: 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 4.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 4.5pt; PADDING-BOTTOM: 2.25pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 2.25pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">
A fokozatok megszerzésének ideje és módjai
<O:p</O:p

<O:p</O:p
A Baranta rendszere elfogadja az egyének fizikai-, pszichikai- és szellemi különbözőségét, ezáltal az előremeneteli rendszer ilyen irányban történő megnyilvánulását is. Ezáltal csupán kereteket határoz meg időhatárokként. Az első keretszám azt az időpontot jelöli amely időn belül nem lehet egy fokozatvizsgára jelentkezni. <O:p</O:p
Ez az első keretszám azonban a Barantával való foglalatoskodás kezdő időpillanatához kötődik. A második keretszám azt mutatja, hogy az adott fokozatban mennyi időt tölt el az adott „csatár”. Ha ezt a keretszámot túllépi és még nem jelentkezett magasabb fokozat teljesítésére, akkor meg kell ismételni az utolsó vizsgáját, hogy címét továbbra is megtarthassa. Ellenkező esetben elveszíti fokozatát. A második keretszámba a vizsgabizottság beszámíthatja a „társ harcművészetekben” eltöltött idő 1-30 % -át is.<O:p</O:p
A régi rendhez igazodva így próbálja a Baranta elkerülni a harci értékek devalválódását. Kivételt képeznek azok a barantázók, akik átlépik az 50 éves korhatárt. Ezek a barantázók, mint „megállapodottak”, viselhetik címüket.
<O:p</O:p
<O:p</O:p

<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 30.5pt; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 450.8pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: double black 2.25pt; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=601 border=1><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 2.25pt double; PADDING-LEFT: 3.5pt; BACKGROUND: #666699; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 26.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-top-alt: double 2.25pt; mso-border-left-alt: double 2.25pt; mso-border-bottom-alt: solid .75pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: black" vAlign=top width=35>
Sz.<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 2.25pt double; PADDING-LEFT: 3.5pt; BACKGROUND: #666699; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 172.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: double black 2.25pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=230>Fokozat hagyományos<O:p</O:p

neve<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 2.25pt double; PADDING-LEFT: 3.5pt; BACKGROUND: #666699; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 99.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: double black 2.25pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=133>
Első keretszám<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 2.25pt double; PADDING-LEFT: 3.5pt; BACKGROUND: #666699; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 152.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-top-alt: double 2.25pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .75pt; mso-border-right-alt: double 2.25pt; mso-border-color-alt: black" vAlign=top width=204>
Második keretszám<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 26.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=35>
1.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 172.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=230>Bodur<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 99.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=133>
2 hónap


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 152.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=204>
2 év


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 26.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=35>
2.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 172.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=230>
Borsuk<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 99.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=133>
6 hónap


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 152.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=204>
2 év


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 3"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 26.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=35>
3.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 172.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=230>
Burk<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 99.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=133>
1 év


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 152.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=204>
3 év


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 4"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 26.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=35>
4.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 172.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=230>
Rüs<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 99.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=133>
2 év


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 152.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=204>
3 év


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 5"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 26.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=35>
5.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 172.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=230>
Bars<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 99.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=133>
3 év


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 152.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=204>
4 év


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 6"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 26.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=35>
6.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 172.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=230>
Csanád<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 99.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=133>
4 év


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 152.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=204>
4 év


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 7"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 26.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=35>
7.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 172.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=230>
Arslan<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 99.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=133>
5 év


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 152.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=204>
5 év


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 8"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 26.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=35>
8.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 172.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=230>
Kaplony<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 99.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=133>
6 év


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 152.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=204>
5 év


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 9"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 26.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=35>
9.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 172.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=230>
Belénd<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 99.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=133>
8 év


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 152.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=204>
7 év


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 10; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 26.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 2.25pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .75pt; mso-border-left-alt: double 2.25pt; mso-border-bottom-alt: double 2.25pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: black" vAlign=top width=35>
10.


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 172.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 2.25pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-bottom-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=230>
Tepremez<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 99.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 2.25pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-bottom-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=133>
10 év


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 152.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 2.25pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=204>
7 év


</TD></TR></TBODY></TABLE>​

<O:p</O:p
<O:p</O:p
A barantázó az alábbi módon juthat fokozatokhoz:
<O:p</O:p

<O:p</O:p
-A mindenkori éves Baranta Országos Fokozatvizsgákon. A vizsgarendi utasítás által meghatározott aktuális követelmények teljesítése alapján a vizsgabizottság megállapíthatja a cím jogosságát.<O:p</O:p
-Az évente egy alkalommal megrendezett Baranta Magyar Bajnokság öskü kategóriájában elért győzelem és pontszám alapján. Kivételt képeznek a Bodur, Borsuk valamint a Belénd, Tepremez fokozatok valamint a versenyeken sérülést okozó versenyzők.
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<O:p</O:p
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 48.5pt; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 412.1pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: double black 2.25pt; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=549 border=1><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 2.25pt double; PADDING-LEFT: 3.5pt; BACKGROUND: #666699; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 304.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-top-alt: double 2.25pt; mso-border-left-alt: double 2.25pt; mso-border-bottom-alt: solid .75pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: black" vAlign=top width=406>Baranta Magyar Bajnokságon elért összesített pontszám alapján<O:p</O:p

</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 2.25pt double; PADDING-LEFT: 3.5pt; BACKGROUND: #666699; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 107.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-top-alt: double 2.25pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .75pt; mso-border-right-alt: double 2.25pt; mso-border-color-alt: black" vAlign=top width=144>Az elnyerhető fokozat<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 304.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=406>
4000 pont<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 107.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=144>
Burk<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 304.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=406>
5000 pont<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 107.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=144>
Rüs<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 3"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 304.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=406>
6 000 pont<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 107.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=144>
Bars<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 4"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 304.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=406>
6 500 pont<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 107.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=144>
Csanád<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 5"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 304.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=406>
7 000 pont<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 107.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: double black 2.25pt" vAlign=top width=144>
Arslan<O:p</O:p


</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 6; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 2.25pt double; WIDTH: 304.2pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 2.25pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .75pt; mso-border-left-alt: double 2.25pt; mso-border-bottom-alt: double 2.25pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: black" vAlign=top width=406>
7 500 pont<O:p</O:p


</TD><TD style="BORDER-RIGHT: black 2.25pt double; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 107.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 2.25pt double; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt" vAlign=top width=144>
Kaplony<O:p</O:p


</TD></TR></TBODY></TABLE>

<O:p</O:p-Az első két fokozat esetében a harci szállást vezető oktur vizsgáztatása és ajánlása alapján. /Harci szállásnak azok a felkészítő helyszínek számítanak, ahol legalább Bars fokozatú (oktur) barantázó vezeti a kiképzést és az arra fordított idő eléri a heti 2x2 órát./<O:p</O:p
<O:p</O:p

</TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"><O:p</O:p

</TD></TR></TBODY></TABLE><O:p</O:p
 

svaszon

Állandó Tag
Állandó Tag
Köszönet a jó szóért Gabi bácsi!

Akit egy kicsit is érdekel az ízelítő után ez a sport (életforma), lehetőségeim szerint további információkkal szolgálok.

tisztelettel:
svaszon
 

svaszon

Állandó Tag
Állandó Tag
Kérem, hogy senki érdeklődőt ne riasszon el ez a szörnyű adathalmaz, csak a tisztánlátás kedvéért raktam fel így. Egy (mondjuk 5 éves) cél elérése érdekében.
Mi is "hozott anyagból" (ami van) indítottuk a csapatunkat most szeptembertől.
De nagyon szeretjük.
 

svaszon

Állandó Tag
Állandó Tag
Mi pedig nemrégen (Pünkösdkor) voltunk a zirci barantásokkal Csíksomlyón. Érdekes volt például, hogy a japán származású tagunkat a helybéliek azonnal rokonként szólították. Joicsi kérdésére(így hívják a japán fiút), miszerint Magyarországon miért nem számít rokonnak - nem tudtam elfogadható választ adni.
 

Ikerapu

Állandó Tag
Állandó Tag
Nemrég láttam egy bemutatót mezőkovácsházán ,úgy tudom békésben egyedül ők foglalkoznak ezzel.
 

svaszon

Állandó Tag
Állandó Tag
üdv

Elnézést a hosszas hallgatásért, de a nyárra nagyon "feltuningoltuk" ezt a baranta dolgot. Jelenleg 28 bemutatón vagyunk túl a szezonban. Nagyon emlékezetes volt az aug.20.-i ópusztaszeri bemutatónk (
http://www.promenad.hu/modules.php?name=coppermine&file=displayimage&album=394&pos=42 ezek mi vagyunk) és a Kurultáj (http://www.kurultaj.hu/kepek2008) is. Még hátra van az őszi nagyrendezvényünk, az "Őszi Behajtás" a vizsgával, és szusszanunk.
Kedves ikerapu!
Sajnos a mezőkovácsházai csapatot még nem ismerjük, de remélem nem lesz mindig így...
Mindenkinek a legjobbakat kívánom:
svaszon :)
 

HG3FCB BARBARA

Állandó Tag
Állandó Tag
Elnézést a hosszas hallgatásért, de a nyárra nagyon "feltuningoltuk" ezt a baranta dolgot. Jelenleg 28 bemutatón vagyunk túl a szezonban. Nagyon emlékezetes volt az aug.20.-i ópusztaszeri bemutatónk (
http://www.promenad.hu/modules.php?name=coppermine&file=displayimage&album=394&pos=42 ezek mi vagyunk) és a Kurultáj (http://www.kurultaj.hu/kepek2008) is. Még hátra van az őszi nagyrendezvényünk, az "Őszi Behajtás" a vizsgával, és szusszanunk.
Kedves ikerapu!
Sajnos a mezőkovácsházai csapatot még nem ismerjük, de remélem nem lesz mindig így...
Mindenkinek a legjobbakat kívánom:
svaszon :)
Sziasztok!
Szerintem az a video illit ide.
Kurultaj - magyar-madjar találkozó

http://naput.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=951&Itemid=30
 

svaszon

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedveseim!
Elnézést, kicsit hanyagoltam a lapot...
Először is: Bartxxx! Ha esetleg valóban meg szeretnéd próbálni és közeli csapatot keresel, csak írj!
HG3FCB BARBARA !(Elnézést, bemásolnom könnyebb volt) Tökéletesen igazad van, de a Kurultáj általam ajánlott képein a mi csapatunk is rajta van :).
don12 -nek: Ha 4-5 jóbarát elkezdi, hamarosan jönnek a többiek is. Mi hárman kezdtünk, lettünk vagy harmincan, most 18 az állandó létszám
 

dareDevil

Állandó Tag
Állandó Tag
Tetszik a botvívás része a dolognak, de sajnos közelebbről még nem ismerem a barantát.
Kicsit furcsa,hogy milyen váratlanul bukkant fel ez az ősi harcművészet...
 

Zsila

Állandó Tag
Állandó Tag
Tetszik a botvívás része a dolognak, de sajnos közelebbről még nem ismerem a barantát.
Kicsit furcsa,hogy milyen váratlanul bukkant fel ez az ősi harcművészet...
Majd 10 ével ezelött kezdödöt mindaz ami mára kibontakozott sokadszori probálkozásra.Mindazt kevesen tudják és a történelem könyvekben is más hogy van leírva 900as években már ismeretes majd 950-ben nagy szabású hadjárat ííndul amelyet Bulcsú vezet Máshogy irva Vér bulcsú a név is találó olyan személyiség volt aki mind a neve is utal magyara leforditva Bölcset jelent nem csak hadvezér volt.Ám amiért elindult nem járt sikerrel kudarcot valott.Valaha a legnagyobb hadmüvelet volt a tizedik században és azt már végképp kevesen tudják miért is indult e sereg.Mindazért 14 vagy 17 szekér kincsért amit innen Attilla a hun király országábol elvitek idegen honba azért mentek hogy viszahozzák.A hadjárat utvonala végig kolostorok templomok és egyébb egyházi épületekben rejteték el a kincseket ami azota sem került vissza az anyaországba!Mindezt nemrég egy Magyar egyházi személy püspök úrtól volt halható akinek volt beletekintése azokba a korai feljegyzésekbe.Hivatalosan 1308-ban királyi parancsra feloszlatják végérvényesen amelyben nem csak a király sereg vesz részt egy nemzetség is részt vesz mindaban mert parancsba kapják a királyainkat a kezdetektöl a leghübb embereik testöröket,koronaörök,a legvitézebb emberek néhány hadvezér is inen kerül ki e nemzetségböl aki gyözelemre emeli a magyar sereget a huszitákal szemben.Ez mára már történelem és ejő az idő mikor újra visszatér egy lovag nemesember egy levélel a kezében békét ajálva melyre 700-éve várnak!Isten áldjon
 

Zsila

Állandó Tag
Állandó Tag
Bizonyára sikerült elolvasni Szent istván törvénykönyveit is ha nem tedd meg és okulni tudsz belöle néhány évszámot illetöen és törvény betartását!Másfélkezes kardot illetve inkább egy újkori fogalom s talán régi idökben sosem létezett.A népünknél aminek mai napig is ismertnek kellene lennie az a szabja amely ivelt egyélü kard tipus sok féle fegyvert vettünk át idegen népektöl vivó könyv ami magyar hát nemtudom mit is gondoljak róla.Ami biztos az a Német és Olasz vivókönyvek maradtak fenn ott van részletes használat és felállás útmutató.De mindez csatában hasztalanak látom.Úgyanis ha egy kétkezes kardot meglenditenek legyen ember a talpán ha azt védi egy pajzsal is mert az éles kard a pajzsba úgy bele vág hogy öröm lesz nézni,Pláne hogy akkortájt még fából és vas keretel készültek.De a börpasjzsok még ha pikejezett boritásu is volt kétlem hogy kibirta a használoja!A kardforgatást illetöen az iskolagyakorlatok ki is tette le azeknek az alapját?Az alapállás biztos véletlen hogy a samurai bárbaj alapállása azt a néhány alapelemet ami ugyanitt van alapelemként!Olyan érdekes mindez pont egy olyan ember teszi le az alapiskola gyakorlatait aki egy több danos mester.Távolkeleti harcmüvészetet folytat hogy is illik bele mindez?Nem célom a bántás és megbántás sem de tudni kell különbbséget tenni!Mi az ami igaz és mi az ami nem!Tisztelem Vúkics Ferenc munkáját de egyet ne felejtsünk már el NE AKARJON SENI MAGYARABB LENNI!!!!E- nép multját még ma is homály fedi egy páratlan kulturát hoztunk magunkal és illő megörizni és tiszteletben tartani!!!!Isten ovja-e népet.
 
Oldal tetejére