Biblia, minden ami a Szentírással kapcsolatos - 2013

"Abdiás"

Állandó Tag
Állandó Tag
Mivel keresztény ember vagyok, tisztában vagyok azzal, hogy amit mondok, annak vannak következményei, így ahogy máskor is, most is igyekeztem ennek tudatában fogalmazni.

Azzal egyetértek Veled, hogy az a tény, hogy az ember más szinten kommunikál, mint az állatvilág - a növényvilág is képes erre -, még nem ok arra, hogy egyértelműen megállapítsam, hogy az ember magasabb létező, mint az állat.
A Bibliából arra a követleztetésre juthatunk, hogy a bűnbeesés elött az ember és állat tökéletesen tudott kommunikálni egymással, különben a Sátánnak nem lett volna értelme kígyó képében megjelennie. Az, hogy Évában semmiféle gyanakvás nem volt, sőt meg sem lepődött azon, hogy egy állattal beszél, nyilvánvalóvá teszi, hogy a bűnbeesés elött az ember és állat kommunikációja teljesen természetes volt.

Abban is igazad van, hogy az állatok és emberek ugyanannak a személynek a teremtményei, ám a teremtetésük között van 2 lényeges különbség, amelyet a teremtés könyve nyilvánvalóvá is tesz.

És monda Isten: Legyen világosság.....
És monda Isten: Legyen mennyezet.....
És monda Isten: Gyüljenek egybe az ég alatt való vizek.....
És monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet......
És monda Isten: Legyenek világító testek......
És monda Isten: Pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől....
Azután monda Isten: Hozzon a föld élő állatokat a nemük szerint.....

Isten a teljes látható világot a szavával teremtette, az embert viszont másként......

" És formálta vala az Úr Isten az embert a föld porából és lehelt az ő orrába életnek szellemét, és így lőn az ember élő lélekké."
1 Mózes 2:7.

Az ember annyival különlegesebb és kivételesebb teremtménye Istennek, amennyivel különb módon teremtette meg.
A saját kezével formálta - Ez egy bensőséges, intim, személyes kapcsolatot jelent Isten részéről az ember felé, ami azt jelenti, hogy az embert különös és egyedi módon teremtette, megkülönböztette minden más teremtményétől, de itt még nem állt meg, hanem a saját szellemét lehelte az emberbe, hogy örökké élhessen. Isten az embert olyan társnak teremtette, aki mindig a közelében lesz, aki örökké létezni fog.
Semmilyen más teremtménye nem kapott szellemet - itt a látható világban -, ezért az emberen kívül innen a földről senki sem léphet át az örökkévalóságba rajtunk kívül.

" Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon."
1 Mózes 1:26.

Az a tény, hogy Isten az embert a saját képére teremtette, igazolja, hogy az ember magasabb létező, mint az állat, amelyet nem a saját hasonlatosságára teremtett.
Másrészt ebből az igeversből az is kiderül, hogy a teljes látható világot az ember uralma alá hajtotta, vagyis hogy az állatokon is uralkodjon.
Amennyiben az állatok egyenrangú teremtényei lennének Istennek az emberrel, ez nem történhetett volna meg, mert Isten az embernek nem engedte meg, hogy uralkodjon és elnyomja a vele egyenrangúnak teremtett embertársát, és az, hogy az állatvilág felett megkapta ezt a hatalmat, azt fejezi ki, hogy nem egyenrangúak.
Amennyiben egyenrangúak lennénk az állatokkal, a hús fogyasztása is élesen szembe menne Isten törvényével.

Az, hogy valakinek van szelleme, azt jelenti, hogy nem tud a létezésétől megszünni, vagyis örökké létezni fog. A Törvény azért bünteti halállal az emberölést, mert amikor megöli az embertársát, a biológiai halál beálltával véglegesíti az elköltözött ember örökkévalóságban eltöltött helyét.
Salamon azt mondja a Prédikátor könyvében:

".....ha leesik a fa délre vagy északra, amely helyre leesik a fa, ott marad."
Prédikátor 11:3.

A fa a Bibliában az embert jelképezi. Itt az mondja, hogy amilyen szellemi állapotban éri el az embert a biológiai halál, abban az álapotban él az örökkévalóságban.
Az ember szelleme a bűn miatt halott állapotba került, vagyis a bűnös ember szelleme nem képes Istennel kapcsolatba lépni, és ha ebben az állapotában lép ki a látható világból, az útja lefelé, a Pokolba vezet. Ha megismeri az igazságot, elfogadja Jézus keresztáldozatát, amellyel bűnbocsánatot és sok mást is szerzett a számunkra, a bűn eltörlésével a szelleme élővé válik, újra személyes kapcsolatba tud lépni a Teremtőjével és a biológiai halál beálltakor az ő útja felfelé, Isten országába vezet. Az emberölés attól a lehetőségtől fosztja meg az embert, hogy legyen még ideje a sorsán változtatni.
Az Istennel való személyes kapcsolat ebben a mai világban elismerem, elég meseszerűen hangzik, de igaz....tudom mit írok, mert én is egy ilyen ember vagyok.
A bűnbeesés elött Ádám és Éva minden nap beszélgetett Istennel. Isten és ember kapcsolata között egyetlen akadály van: a bűn.
A templomban a szentély és a szentek szentje közötti kárpit pontosan ezt jelképezte, a bűnt, vagyis azt hogy az ember nem tud Isten jelenlétébe bemenni a bűnei miatt, el van zárva az út. Jézus kereszthalálakor a kárpit azért hasadt ketté, mert a bűnbocsánattal, amit Jézus szerzett meg a számunkra, a bűn félretolásával újra megnyitotta a szabad bejárást Isten jelenlétébe.

Továbbá amennyiben az egyenrangúság fennálna ember és állat között, az állatáldozat sem lenne megengedhető, mert akkor az tulajdonképpen azonos lenne az emberáldozattal, amelyet az Ige mélyen elítél.

Na persze ha abból indulunk ki, amit ma látunk, akkor elhiszem, hogy nehéz elhinni, hogy az ember Isten akaratából magasabb rangú lény az állatnál, mert a bűn olyan mértékű rombolást hajtott végre az ember szellemében, személyiségében, viselkedésében és lelkiismeretében, hogy a Biblia állítását sok ember esetében nehéz elhinni.
Isten ennek ellenére még mindig szeret minket, amint ahogy egy szülő is ragaszkodik a gyermekéhez akkor is, ha valami szőrnyű dolgot is követne el, ezért küldött nekünk Szabadítót, hogy megszabadúlva a romlott, bűnös természetünktől végre betöltsük azt a szerepet, amelyre az ember eredendően meg lett teremtve.....

" Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá?
Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!
Urrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél:
Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is,
Az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár."
8. Zsoltár 5-9.
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Ézsaiás próféta pecsétjét találhatták meg Jeruzsálemben

Ézsaiás próféta pecsétjét találhatták meg jeruzsálemi ásatásokon régészek - jelentette a Háárec című újság honlapja.

A törött, hiányos agyagpecsétet Jeruzsálem jelenlegi, középkorban létrejött óvárosának falain kívül, az al-Aksza mecset alatt a városfaltól tíz méterre, a Dávid városának nevezett ősi Jeruzsálem irányában találták.

A szakemberek szerint ez a terület a Kr. e. 1000-től, Dávid királyságától Jeruzsálem elestéig, majd a babiloni fogságig, Kr.e. 587-ig, az akkori várfalakon belül volt, az Ófelnek nevezett részen, az első zsidó Szentély és az akkori város között.

20180223ezsaias-pecset.jpg

Ézsaiás próféta lehetséges pecsétjeFORRÁS: OURIA TADMOR/© EILAT MAZAR

A pecséten korabeli héber betűkkel világosan kiolvasható Ézsaiás neve (Jesajahu), és töredékesen a próféta szó (nevi). Eilat Mazar, a jeruzsálemi Héber Egyetem professzora Ezékiás júdeai király (Hizkijáhu) 2015-ben fellelt pecsétjétől mindössze három méterre találta meg ezt a kétezer-hétszáz évesre becsült leletet, mindeddig háborítatlan és érintetlen, eredeti környezetében, az egykori királyi sütöde mellett.

A régészek szerint igen valószínű, hogy az 1,3 centiméteres leleten az Ézsaiás név mellett a hiányos próféta szó szerepel, de az sem kizárható, hogy valamely más foglalkozást jelölt, és akkor csak egy Ézsaiás nevű hétköznapi emberé volt.

Ézsaiás próféta Ezékiás, a Kr.e. 727-698-ig uralkodó tizenkettedik júdeai király idejében élt, és próféciájában a Biblia szerint megjósolta, hogy az asszírok nem veszik be a várost. Ez akkor így is történt, és Jeruzsálemet csak Kr. e. 587-ben foglalták el a Babilóniai Birodalom seregei.
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Kérem a tisztelt Tagok bármelyikét, válaszoljanak a következőre: van -e a Bibliában olyan vers amely kb a következőket mondja: Testemet ne fogadja be a föld, lelkemet az ég(talán a menny)? Ha lehet, a választ a vers megjelölésével kérném az E-mail címemre -ha lehetséges "Emil-fordultával". Tisztelettel és köszönettel: dejcso

Kedves dejcsó!

Nincs az általad keresett szöveg a Bibliában legjobb ismereteim szerint. Az e-mail címedet sajnos nem tudom, de ha még jársz erre, akkor láthatod a válaszomat.
Az Újszövetségben ezer százalék, hogy nincs ilyen szöveg, de az Ószövetségben sem tudok ilyet, ráadásul az ószövetségi felfogásra nem volt jellemző, hogy az ember teste a földbe kerül, a lelke pedig valahová máshová.
A Prédikátor könyvében az áll:
"Az emberek sorsa olyan, mint az állatoké, egyforma a sorsuk: ahogyan meghal az egyik, ugyanúgy meghal a másik is, és egyfajta lélek van mindegyikben, nem különb az ember az állatnál... Mindegyik egy helyre kerül, mindegyik porból lesz, és újból porrá lesz mindegyik. Ki tudja, hogy fölszáll-e az emberek lelke a magasba, és leszáll-e az állatok lelke a föld alá?" (Préd. 3,19-21).
Tudtommal ez az egyetlen utalás arra, hogy az ember lelke felszáll-e, de ez is kérdés formájában áll, és az előtte lévő mondatok lényegében már megadták rá a választ, hogy nem az ember lelke se száll fel, ahogy az állatoké sem.

Valamint:
"Az emberek fiainak szíve is teljes gonoszsággal, és elméjökben minden bolondság van, a míg élnek, azután pedig a halottak közé mennek. a halottak semmit nem tudnak, és azoknak semmi jutalmok nincs többé; mivelhogy emlékezetök elfelejtetett. Mind szeretetök, mind gyűlöletök, mind gerjedezésök immár elveszett; és többé semmi részök nincs semmi dologban, a mely a nap alatt történik." (Préd. 9.5-7)

A Zsoltárok 90,3-ban pedig az áll:
"A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek!"

Tehát az általad idézett sornak a Bibliában nincs alátámasztása, és nem is tudok benne ilyet.
 
Kedves Jászladány! Köszönöm megtisztelő és kimerítő válaszát. " Kimoderálva!
Tisztelettel és köszönettel:
dejcso

E-mail cím kiírása tiltott!
 
Utoljára módosítva a moderátor által:

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Ha valaki a Bibliát átfogóan ismeri, akkor nem kérdés számára, hogy a Biblia írói és szerkesztői a királyságon kívül más államformát nem ismertek, ezért csak azt alkalmazták, és nem is látták szükségesnek a különféle államformákat összefoglaló "állam" szót megalkotni és leírni. Ez a korabeli héberektől nem is meglepő, de egy mindentudó istentől azért többet várna az ember.:)

Az egyiptomi államforma sem királyság volt, mert ott fáraó volt az uralkodó.
Amúgy mit értett volna a korabeli héber ember abból, ha Isten "miniszterelnökről" beszél nekik?

Ha csak egyet idézel, akkor tényleg egyértelmű.:) De ha nem csak mazsolázol a szövegből, Jeremiásnál pl. ez is olvasható (30.8): "az Urat, az ő Istenüket fogják szolgálni, és Dávidot, a királyukat, akit támasztok nekik". Izrael ma világi állam, köztársaság, és a népe nem királyt szolgál, hanem miniszterelnököt választ magának. És talán elkerülte a figyelmedet, de a világ (pontosabban a Föld bolygó:) zsidóságának kevesebb, mint a fele él ma Izrael állam területén, kb. annyi, mint az Egyesült Államokban. És természetesen mindeközben a befogadó nemzeteknek (köztük Magyarországnak) sem "vetett véget az Úr".

Reméljük, hogy nem is vet neki véget.
Ennek a próféciának még csak az a része teljesedett be, hogy Isten királyt támasztott Izraelnek Dávid házából, ez a Messiás, azaz Jézus. De jelenleg még nem Ő van hatalmon, és nem Őt szolgálják.

Igazad van, a szíriuszi szittyákon kívül más ilyen nép most nem jut az eszembe.:) De ez lehet annak a bizonyítéka is, hogy viszonylag kevés nép talál ki magának ilyen rossz természetű, terrorista istent, aki a saját népét így megszívatja.

Furcsa terrorista az, amelyik azért adja áldozatul önmagát, hogy másoknak "életük legyen és bővölködjenek". Ján. 10,10.

Nem tudom láttad-e a Ryan közlegény megmentése c. filmet. A kijelentésed kábé olyan, mintha Ryan közlegény, miután az osztag megmentette az életét, az őt megmentő katonákat gonosz terroristáknak nevezte volna. Bizonyára megöltek jónéhány ellenséget is, hogy Ryan közlegényt élve hozzák ki a frontvonalból. Ryan közlegény mégsem nevezte őket terroristáknak, hanem azt mondta a parancsnok sírjánál, aki az életét feláldozta érte, hogy "Köszönöm". És megöregedve könnyesen kérdezte, hogy vajon méltóképpen élt-e ahhoz, hogy valaki más az életét adta érte.

Hol is írt Dániel a rómaiakról? .

Olvasd el azt a részt, ahol elmagyarázza Nabukodnozornak az állóképről szóló álmát.

??? Úgy lesz teljesen zűrzavaros. Próbáltad már összeszámolni, hogy a keresztényeknek, aki hozzátették, hány felekezetük (kis- és nagyegyházuk, szektájuk, ágazatuk, stb.) van? Azok között viszont, akik nem tették az Ószövetséghez az evangéliumokat(pl. a judaizmus, vagy az iszlám) lényegesen nagyobb az egyetértés, ami a felekezetek kisebb számában is megnyilvánul. (Egyébként ezt a számbeli eltérést Mohamed próféta is megjövendölte.:))

Próbáld meg végiggondolni, mi lehet az oka annak, hogy a Biblia évszázadok óta mindig támadások kereszttüzében állt (lásd a mi csevejünket is), a Korán meg soha.
Mi lehet az oka annak, hogy a zsidóság és a kereszténység mindig is legüldözöttebb csoportok voltak a világon. És légyszíves ne sorod ide a középkori egyházat, amelyik a legnagyobb keresztényüldöző volt a történelemben, és aki halállal büntette a Biblia terjesztését is. Miért nem büntették soha halállal a Korán terjesztését? Miért nem a Koránt támadják a materialisták és az ateisták?
Miért a kereszténység a legüldözöttebb vallás ma is?
Csak próbálj meg erre válaszolni.
Lám, lám, Te is a Koránt véded, és a Bibliát támadod.

De kijelentette azt is, hogy Isten meg fogja őrizni az egyiptomi kivonulás fáraójának testét, aki a Bibliák zsidó és keresztény értelmezése szerint a tengerbe veszett. (A történettudomány mai állása szerint ez vagy II. Ramszesz, vagy Merneptah volt, mindkettőjük múmiáját megtalálták.)

A két fáraó közül egyik sem lehetett a kivonulás fáraója, mert mindkettő később uralkodott. A Kivonulás Kr.e. 15 században történt, mivel a Biblia a Királyok első könyve, hatodik fejezetében kijelenti, hogy a Kivonulás és a jeruzsálemi Templom Salamon által történt felépítése között négyszáznyolcvan év telt el. II Ramszesz ehhez képest 200 évvel később uralkodott.
Ramszeszt eleve elsőszülött fia követte a trónon, a kivonulás fáraójának elsőszülött fia viszont meghalt. Merneptah pedig a hadjárata során az Izraelitákat is ostrom alá vette Kánaán földjén, tehát akkor már régen letelepedtek ott.
Ettől függetlenül az, hogy valaki a tengerbe veszett, magyarul belefulladt, nem jelenti azt, hogy nem sodorta a víz a partra a testét, és nem találhatták meg. Nyilván felvetette a víz a tetemeket, de erről a Biblia nem tesz említést, mert az izraelitákkal foglalkozik a továbbiakban, nem az egyiptomiakkal.

Bocs, azt hittem, olvasni tudó felnőtt embernek ez nyilvánvaló, ezért nem kell külön magyarázni. Néhány sorral feljebb már írtam, hogyan lett pl. egyes Bibliákban Dánielnél kitteusból római. Nekem pl. otthon két bibliám van, és még a bennük levő könyvek száma sem azonos. De kaptam olyat is ajándékba, ami a fedőlapja szerint szintén Biblia volt, de az egész Ószövetség hiányzott belőle. A hagyomány szerint az első nem héber nyelvű Biblia az ún. "Hetvenesek" görög fordítása volt. (Maga a Biblia is görög szó.) Ez a héberhez képest már tartalmazott értelemzavaró hibákat, a leghíresebb közülük talán a Megváltó szűztől való születését jövendölő "prófécia". Ez alapján készültek aztán az Újszövetséggel megfejelve a nem héber nyelvű keresztény Bibliák, amiknek szöveghűsége végül már annyira megromlott, hogy a középkori reformáció elterjedésével az újabb fordítások kezdtek visszatérni a héber és arámi forrásszövegekhez. De pl. a katolikusok a mai napig folyamatosan változtatják a szövegeket, legutóbb pl. a pápa döntött úgy, hogy a "ne vígy minket a kísértésbe" nyilvánvalóan hibás fordítása Jézus szavainak. De találkoztam olyan "kisegyházas" aktivistával is, aki szerint az ő angol King Jamesből magyarra fordított Bibliájuk a szóról szóra, betűről betűre igaz Szentírás. És még ezekhez képest is más kánont, más Szentírást használnak pl. az etióp, a kopt, vagy a szír keresztények, a rasztafarik, vagy éppen a mormonok is.

Hogyan lehet még a Bibliával szemben érv az, hogy így meg úgy fordították. Már a neten is mindenki számára elérhetők az eredeti héber és görög szövegek, mindenki utána tud nézni maga, hogy melyik fordítás áll az eredeti szöveghez a közelebb, neked is ezt javaslom. Egyetlen Biblia van, ha valamelyik fordítás szerinted nem hiteles, vedd elő az eredeti szöveget. Én is ezt teszem.

Folytatom egy másik hsz-ben, mert az előbb ez elszállt.
 
Utoljára módosítva:

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Én speciel nem erre gondoltam, hanem arra, amikor azt mondja: "Vagy azt gondolod, nem kérhetném Atyámat, hogy most azonnal adjon mellém tizenkét légió angyalnál is többet? De akkor miként teljesednének be az Írások, hogy ennek így kell történnie?" Az általad említett példák szerintem más lapra tartoznak. Pl. a betlehemi gyermekgyilkosságok kérdése nagyon egyszerűen megoldható: meg kell kérni az egyik havert, hogy találjon ki valami jól eladható sztorit, amit nem hogy a korabeli források, de még a többi evangelisták sem erősítenek meg, aztán aki nem hiszi, járjon utána. Hasonló a helyzet a többi "jövendöléssel" is. Ha valaki valamikor tévedésből úgy fordította, hogy szűztől kell születnie, akkor ő szűztől fog születni, ha a fene fenét eszik is.:) .

Először is, Jézus kezdettől tisztában volt azzal, hogy róla szólnak az Ószövetségi próféciák. Azzal kezdte a szolgálatát, hogy ezt bejelentette, miután felolvasta a zsinagógában Ézsaiás könyvéből az egyik Őrá vonatkozó részt. Számos próféciát tudatosan teljesített be, a többi Tőle függetlenül teljesedett be az életében.

A héber eredetiben az almah szó áll, ami egy olyan fiatal korú nőt jelöl, aki már termékeny korban van, de még nem szült. Ilyen értelemben az almah lényegében szűz hajadont jelöl, mivel az akkori erkölcsi normák és a jogszokás szerint a lányoknak szűzen kellett férjhez menni, ezért aki még hajadon volt, az szűz is volt. Jelölhetne ugyan még várandós fiatal nőt is, de ebben az esetben logikátlan lenne a szöveg, hiszen aki várandós, az már fogant, tehát nem fog terhesen újra foganni.
Bizonyára ez az oka, hogy a Septuaginta fordítói is szűznek fordították a görög szövegben, és az az arámi nyelvű szóbeli zsidó hagyomány is szűzként őrizte meg a kifejezést.
Az Ézsaiás 7,14 próféciájában tehát egy szűzről van szó, nincs semmiféle fordítási hiba.
Amúgy mit gondolsz, miért kellett szűztől születnie a Messiásnak? Van-e máshol is utalás arra az Ószövetségben, hogy a Messiás szűztől fog születni? Elárulom: van.

A Názáret-kérdés is problémás, hiszen egyrészt a történettudomány adatai nem támasztják alá, hogy Jézus idejében lett volna ilyen nevű település Galileában, ill. hogy a mai Názáret helyén akkor lakott település lett volna. Másrészt az Újszövetség legkorábbi görög forrásaiban az annak megfelelő helyeken szereplő szavakból a "názáreti"-t nyelvtanilag szabályosan levezetni aligha lehet. Az már csak hab a tortán, hogy a Máté által említett próféciát, miszerint a Megváltót názáretinek fogják nevezni, még a legöregebb indián sem látta.

Sok dolgot sokáig nem támasztott alá a történettudomány abból, ami a Bibliában van, aztán a régészet szép lassan alátámasztotta. Nyugodt lehetsz abban, hogy volt Názáret nevű település Galileában Jézus idejében.
1961-ben Caesareában találtak a tenger alatt egy feliratot, amely a Galileában letelepedett zsidó papi családokat sorolja fel, és egyértelműen bizonyítja, hogy Názáret nevű település más az ókorban is létezett. Az is kiderült a feliratból, hogy a Názáret nevet nem is „z”-vel, hanem „c”-vel ejtették valahogy úgy, hogy Nácáret, ez pedig a nécer héber szóra utal, amely sarjat, csemetét, vesszőszálat jelent.

Elég fura, ha úgy gondolod, hogy Máté nem ismerte az ószövetségi próféciákat, sőt nem csak Máté, hanem az apostolok sem, sőt Pál apostol sem. Igazából ilyen hozzáállással nem is biztos, hogy érdemes vitatkozni.
Nézz utána, hogy hogyan hangzik héberül a Csemete szó a Zakariás 6,12-ben, illetve az a vesszőszál az Ézsaiás 11,1-ben (a két szó ugyanannak a héber szónak a fordítása egyébként).

Ezt is rosszul tudod. A Kr. e. 250 körül keletkezett Septuaginta eredetileg csak az Ótestamentum öt első könyvét tartalmazta, később fokozatosan bővítgették. A legkorábbi nyoma benne Dániel könyvének Kr. e. 100 körülről származik. A Kr. e. 200 körüli héber bibliai kánonban viszont még bizonyíthatóan nem szerepelt.

A Septuagintát 70 írástudó fordította 72 napon át. Nyilván Mózes könyveivel kezdték, mivel azzal kezdődik, de a teljes Ószövetséget lefordították a diaszpórában élő zsidóság számára.
Mi a bizonyítéka annak, hogy Kr.e 200 körül Dániel még nem tartozott a héber szent iratok közé, és nem volt benne a Septuagintában?
Arra viszont több bizonyíték is van, hogy Dánielt már jóval korábban is prófétának tekintették. Ezékiel, a fogság másik prófétája is tesz Dánielre utalást, (Ezék 14,14; 14,20; 28,3), mint elismert prófétára.
Plusz Josephus Flavius írása szerint amikor Nagy Sándor bevonult Jeruzsálembe, Kr.e 332-ben, a főpap megmutatta neki Dániel könyvéből a rá vonatkozó próféciát.

Ettől függetlenül nem ez a lényeg. Hanem az, hogy biztosan Krisztus előtt keletkezett, márpedig pontos idői próféciát tartalmaz Krisztus fellépéséről Jeruzsálemben, a Messiás megöléséről, és utána Jeruzsálem lerombolásáról.

A könyv szerzőjének Kr. e. VI. sz.-i perzsa és babilóniai viszonyokban való jártassága pedig költői túlzás.;) A történettudomány mai állása szerint "Baltazár" nem "Nabukodonozor" fia, hanem unokája volt, nem a médek, hanem a perzsák győzték le, és nem a "méd Dárius", hanem Kürosz vezetésével. Nincs nyoma "Ahasvérus" nevű királynak sem, aki a szintén ismeretlen "méd Dárius" apja lett volna. Nincs nyoma "Nabukodonozor" hét éves távollétének sem, viszont a fia, "Nabunáj", valóban évekig távol volt birodalmától, igaz, a történeti források szerint nem azért, mintha megőrült volna.

Na, akkor nézzük sorra. A Biblia a "fia" szó alatt legtöbbször "utódot" ért, és nem az első generációt, így lehetnek a zsidók is Ábrahám fiai, vagy Jézus Dávid fia, stb. Tehát a lényeg, hogy Belsaccár, akinek korábban a létezését is kétségbevonták a bibliakritikusok, Nabukodonozor utóda volt. Arról pedig, hogy van köztük egy generáció, mi sem tanúskodik jobban, mint hogy Belsaccár Dánielt "harmadik embernek" teszi meg a birodalmában, amikor a falon az írást megfejti. Másodiknak ugyanis nem tehette meg, mivel az Belsaccár volt, az első pedig az ő apja volt, Nabunaid, aki valóban nem tartózkodott az országban. A Biblia nem ír arról, hogy Nabunaid miért volt távol.
Amúgy Nabunaidról a történészek sokáig nem is tudtak, és nem értették, miért "harmadiknak" tette meg Belsaccár Dánielt, miért nem másodiknak. Hát most már mi is tudjuk.

És hogy ki győzte le Belsaccárt? Ez az egyik legfőbb bizonyíték arra, hogy Dániel könyvének a kor viszonyaiban való jártassága nem költői túlzás. "Naubnaid krónikájából tudjuk, hogy a várost nem közvetlenül Kürosz, hanem az egyik méd tábornoka, bizonyos Gubaru (vagy Ugbaru) foglalta el. Maga Küszor csak három héttel a város bevétele után vonult be a városba., és kinevezte Gubarut kormányzónak. Gubaru neve az uruki táblákon i.e. 535–525 között mint "Babilón és az Eufráteszen túli területek kormányzója" jelenik meg. Minden bizonnyal őt jelöli Dániel "méd Dareiosz" megnevezése. A lényeg, hogy valóban nem Kürosz foglalta el a várost, hanem egy méd hadvezére. Ezt pedig máshonnan aligha tudhatta Dániel, hanem személyesen látta az eseményeket.

Az, hogy Ahasvérust a mai történetírás nem találja ezen a néven, nem jelenti azt, hogy nem létezett. Belsaccárt se találták sokáig, aztán mégis meglett. Lehet, hogy valóban valamelyik Xerxész az.

Mégis, szerinted hol írnak olyat, hogy egy központi vezetésnek tudomása lesz bármiről, vagy központilag engedélyez vagy letilt bármit? Mert a Bibliákban csak az van, hogy "a Fenevad" elrendeli a tilalmat, arról szó sincs, hogy azt - a szó mai értelmében véve - globálisan bárki ellenőrizné, vagy a megszegését szankcionálná. Ezért a szó szerinti értelmezésnek akár a falusi piacfelügyelő is megfelelhet, a te értelmezésedtől viszont még ma is nagyon messze vagyunk. (Szerinted milyen központi vezetés szerezhet tudomást pl. egy pápua felföldi falu minden adás-vételéről, és ki képes letiltani vagy engedélyezni az ottani "kagylópénz" mozgását?)

Lám, lám, és Te mondod nekem, hogy én nem tudok olvasni?
Jel. 13.16
Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; s hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma."

Ha Te nem tudsz se vásárolni, se eladni semmit a "bélyeg" nélkül, akkor ezt aligha lehet másképp értelmezni, mint úgy, hogy globálisan minden pénzügyi tranzakció, amit indítani kívánsz, egy központi ellenőrzés alatt áll. A szövegösszefüggésből kiderül, hogy ez nem lokális ellenőrzés lesz. És honnan veszed, hogy akkor még lesz "kagylópénz", vagy bármilyen készpénz?
A készpénz teljes megszüntetése nem utópia. Jelenleg folynak erre nézve erőfeszítések. Ami azt illeti, a nemzetközi terrorizmus is erre készteti majd a világot, mivel leginkább a pénzmozgás ellenőrzésével lehet a terrorizmust is visszaszorítani, csakúgy mint a szervezett bűnözést, a csempészést, és még sok nyavalyát. A készpénz megszűnése mégis elsősorban a bankszektor érdeke, akiknek óriási megtakarítást jelentene. Szóval csak várd ki nyugodtan a végét.
Egy érdekes cikk erről:
http://www.atv.hu/kulfold/20160319-2026-ra-tenyleg-megszunhet-a-keszpenz

Mivel a mondatban helyhatározó nincsen, jogod van így érezni, de ez akkor is csak egy érzés marad. És mivel a szöveg egy olyan korban íródott, amikor mind maga az ember, mind az érzékelése erősen helyhez kötött volt, jelezni illett volna, ha valaki eltér az ebből következő értelmezéstől. Az összes "népet, ágazatot, nyelvet" említő megfogalmazás tényleg pontosabb volna, de ez az "összes" tudomásom szerint egyik Bibliában sem szerepel. Sőt, vannak olyan változatok, amik szerint az általad felsorolt (vagy legalábbis hasonló) csoportokból sokan (tehát nem mindenki) látják (vagy nézik) az eseményt, ez pedig még akkor is a globális értelmezés ellen szól, ha ez alatt valami okból csak a Föld bolygó "egész emberiségének" mai fejlett távközlési eszközökhöz rendszeresen hozzáférő részét érted.

Olvasd tovább: Jel. 11.9 "És a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét három és fél nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtok..."
Tehát a "a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek közül valók" azonosak a "a földnek lakosaival".

Amúgy szőrszálhasogatásnak érzem ezt a problémát, hiszen ha a világ több táján látják egyszerre a megölt próféták holttesteit az utcán, az már épp elég, hogy a mai fejlett távközlési eszközöket feltételezzük. Nem kell, hogy minden egyes ember lássa, hisz a vakok pl. nyilván nem látják.
Ha összevetjük azzal, hogy János apostol korában hetekbe, hónapokba, sőt globálisan tekintve akár évekbe is telhetett, amíg egy információ eljutott egyik helyről egy másikra, akkor különösen meglepő, hogy a próféták megöléséről a föld lakosai napokon belül értesülnek.

Ismét egy újabb hsz-ben folytatom.
 
Utoljára módosítva:

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Ami pedig a kánonokat illeti, a zsidóknak is legalább három volt, (a legismertebb, ún. rabbinikus mellett az etióp, és a szamaritánus), de mint korábban már említettem, ezektől is eltérő kánonjuk van az etióp, kopt, és szíriai keresztényeknek, a rasztafariknak, és a mormonoknak is. És mivel a héber Biblia 24 könyvet számlált, nyilvánvaló, hogy a protestánsoknak is kellett hozzátenniük néhányat, hogy meglegyen a 39 az Ószövetségben, de egyes keleti ortodoxoknál ez már 51-re hízta fel magát. Az Újszövetségi kánon manapság egységesebb, de a könyvek számában és sorrendjében még itt is van néhány eltérés. Történeti szempontból viszont ezt tucatnyi különböző kánon előzte meg, János jelenéseit pl. utolsóként kanonizálták, néhány keleti egyház Bibliája máig sem tartalmazza. .

Nézd, nagyon egyszerű meghatározni, melyek a héber kánon ihletett könyvei. Azok, amelyeket maga Jézus, és az Újszövetségi szerzők azoknak tekintettek. Az Újszövetség több száz idézetet tartalmaz az Ószövetségből, ezek az Ószövetség összes könyvét felölelik. Ezt vedd alapul, és ne azt, hogy kisjóskapista mit tekint szentírásnak.

Pl. Jézus istenségéről az unitáriusoknak kissé más a véleménye, a Bibliád evangéliumai Jézus-képének teljességéhez pedig az Utolsó Napok Szentjei Jézus Krisztus Egyházának lenne egy-két szava.:) De a tiédtől leginkább eltérő vélemények János jelenései, és kisebb részben egyes ószövetségi próféciák értelmezésével kapcsolatban vannak, azt illetően, hogy azok éppen most teljesülnének be. Hozzád hasonlóan hitbuzgó katolikus és református ismerőseim az ilyesmit szektás eltévelyedésnek szokták nevezni.

Jézus Krisztus meghalt a kereszten a mi bűneinkért, eltemették, harmadnapra feltámadt, és ma is él. És vissza fog térni.
Miben különbözik ettől a hitvallástól az általad felsorolt felekezetek hitvallása?

Mivel nem vagyok hívő, egyik vagy másik isten "büntetésének" azt gondolom, amire egyik vagy másik szentírás azt mondja. És mivel a keresztény felekezetek többsége szerint a terrorista Jehova és a kis szőke Jézuska ugyanaz a személy, az előbbinek az Ószövetségben leírt disznóságaiért az utóbbi is felelős.

Lám, lám, az ember örökös önfelmentése! Olyan ez, mintha egy bűncselekmény elkövetője helyett a bírót szidnánk, amiért volt olyan gonosz, hogy elítélte a bűnözőt! Micsoda disznóság!
Nem, nem az a disznóság, amit a bűnöző csinált, hogy gyilkolt, lopott, csalt, erőszakoskodott, stb. Az a disznóság, hogy elítélik őt! Micsoda logika!

Na igen, mindig más a hibás, sőt, Isten, sőt Jézus!
Jézust kétezer évvel ezelőtt is arcul köpdösték, akkor is eltűrte. Eltűri most is. Most is érvényes, hogy "Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek." (Luk. 23,34).
Hosszú az út, mire az ember eljut odáig, hogy nem másra mutogat, hanem magára. Mire rájön, hogy a kinyújtott mutatóujja mellett három másik ujja maga felé mutat. És akkor nem Istent vádolja többé, hanem azt mondja: "Kezedbe, lábadba a szegeket én vertem, véred minden cseppje égeti a lelkem."
 
Utoljára módosítva:

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Bocsánatot kell kérnem, itt tényleg nem fogalmaztam eléggé pontosan. Inkább úgy kellett volna írnom: eddig csak egy vallás próféciái egy felekezet szerinti értelmezésének ismeretéről adtál itt bizonyságot.
Az előző hozzászólásomban már hoztam fel néhány példát a Bibliád, és a felekezeted egyes hittételeinek más Bibliáktól és hittételektől való eltéréseire, ezért erre most nem térnék ki. Viszont az tény, hogy léteznek más vallások, más felekezetek, más szentírások is, és némelyikben egyenesen hamis prófétáknak és csalóknak bélyegzik a kedvenceidet, és állításaikat ugyanolyan irracionális érvelésekkel támasztják alá, mint te a tieidet. Ezért nem tartom valószínűnek, hogy racionális ismérvek alapján különbséget tudnál tenni az igazi próféták és a csalók között.

Nem tudom, milyen "egy vallás próféciáiról" és "egy felekezetről beszélsz". Jézus Krisztust nem egyetlen vallás vagy felekezet tartja Megváltójának, hanem az egész kereszténység, felekezettől függetlenül. Éppen attól kereszténység, mert Jézus Krisztus tartja Megváltójának. És az ószövetségi próféciák alapján tartja Jézust a Megváltójának.
És egy szóval sem beszéltem semmilyen vallásról, én Jézus Krisztussal való élő kapcsolatról beszéltem. Ez is független a felekezetektől.
És milyen "kedvenceimről" beszélsz?
Sajnálom, de úgy látom, nagyon nem értjük egymást.
A próféták között pedig nem én teszek különbséget, hanem az evangéliumok és az Újszövetség. Ők azok, akikre az Efézusi levél utal, amikor azt írja: "fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus," Eféz. 2.20

Ha azt mondod egy műre, hogy tökéletes logikai és szerkezeti egységet mutat, az nem érvelés, hanem egy állítás. Körkörös érvelés az, ha ezt az állítást azzal akarod igazolni, hogy a részei tökéletes logikai és szerkezeti egységgé állnak össze. És a bibliai kánonok fejlődéstörténete világosan mutatja, hogy mindig voltak, akik az éppen aktuális kánon mellett is úgy érezték, hogy "képben vannak", és nem vették észre, hogy pl. János jelenései, vagy akár Mária Magdolna evangéliuma hiányoznának a képből.

Bizonyára voltak, akik észre vették, mert János jelenéseit mégis beletették. És az sem véletlen, hogy mást meg nem tettek bele.

Aki pedig látja, hogy a Biblia különböző változatai, pl. amiket korábban említettem, különböző képeket rajzolnak ki Jehova tanúinak, az Ítéletnap Szentjeinek, az etióp keresztényeknek, vagy éppen a rasztafariknak, annak nem kérdés, hogy ha egyik vagy másik Biblia valamilyen istentől ered is, biztos, hogy nem mindegyik ugyanattól. És akkor még nem is beszéltünk más vallások állítólag más istenek sugallta szentírásairól.

Mit fentebb említettem, nem az számít, hogy xy vagy xy felekezet mit nevez ki szent könyvnek, hanem az, hogy Jézus melyeket tartotta azoknak.

Jó példa erre a gifed is. Mivel abban mindenki a cápát látja, ezért bizton állíthatjuk, hogy tartalmazza a cápa képét leíró információt. Ha viszont más egy ebihalat, Miki egeret, vagy a magát éppen galambnak álcázó Szentlélek-Jehova-Jézuskát látja benne, akkor legalábbis megkérdőjelezhető volna egy ilyen állítás, és óhatatlanul felmerülne az is, hogy a "látó" csak kitalálta az egészet.

A Bibliában mindenki Jézust látja, aki nem a saját maga alkotta vallást akarja beleszuszakolni.

Korábban már javasoltam, hogy nem kellene elmenni egy adott vallás hittételei idézgetésének irányába.

Akkor se értettem. Milyen hittételeket idézgettem?
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Nézd, kedves Umaksuman!
Ezt az eszmecserét végtelenségig folytathatjuk, és hozhatsz még bármennyi érvet a Biblia szavahihetőségének cáfolatára, biztos lehetsz benne, hogy azt a cáfolatot már rég felhozták mások a Biblia ellen, és már rég meg is dőlt. Úgyhogy nem valószínű, hogy Te most olyan cáfolatot tudsz előhozni, ami még soha senkinek se jutott eszébe, és azzal Te most egyszeriben megdöntöd az egész kereszténységet. A Bibliát évszázadok óta folyamatosan támadják, de még senkinek se sikerült tévedésen kapni. Sőt, az újabbnál újabb régészeti, történeti, sőt tudományos felfedezések is rendre a Bibliát igazolják, de semmiképpen nem cáfolják.
Szóval az általad előhozott, vagy előhozandó bibliaellenes érvekre mindre megtalálod az ellenérvet is a neten, ha kíváncsi vagy rá. Ezért ennek így sok értelme nincs.

Néhai kedves lelkész barátom, Zimányi József szokta volt mondani, hogy "Isten az üdvösségre senkit erővel nem hajt." Ezért nem fog a kezedbe adni semmilyen meggyőző érvet az igaza mellett, amíg Te magad a Tőle ellenkező irányba törekszel. Ráadásul "Az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád." (Jak 4,6). De egyedül csak Ő tud meggyőzni valakit a Bibliáról, Jézusról, a Megváltásról, és az összes többiről. Én maximum annyit tudok tenni, hogy információkat adok át a Bibliáról, vagy arról, hogy én milyennek ismertem meg Istent, milyen az életem, mióta kapcsolatban vagyok Vele, mit köszönhetek neki.

Engem nem különösebben foglalkoztat az, hogy mások miben hisznek, kit, mit tartanak istenüknek, vagy szentírásuknak. Én mindig azt mondom, mindenkinek a maga dolga, hogy miben hisz, én senkit nem akarok meggyőzni arról, hogy az ő hite nem helyes. Ha visszanézed akár ezt a topicot is, a megnyilvánulásaim kizárólag a Bibliával kapcsolatos téves információk helyesbítésére szorítkoztak, ahogy a veled való beszélgetésem is.
Az viszont mindig meglepett, ha mások azzal akarták igazolni a saját hitvallásukat vagy világnézetüket (hogy az ateizmust is idesoroljuk, hiszen az is egy hitvallás), hogy a Biblia szavahihetőségét próbálták rombolni. Úgy tűnik, mintha némelyeket megerősítene a maga felfogásában az, ha a Biblia nem lenne igaz, vagy legalábbis megnyugtatná őket.

Én erre csak azt tudom mondani, hogy kár erőlködni, mert jelenleg nincs semmiféle döntő érv a Biblia szavahihetőségével szemben. Igaz, hogy mellette sincs olyan érv, ami mindenkit egyértelműen meggyőzne az igazáról. De ahogy Józsi bácsi mondta: Isten az üdvösségre senkit erővel nem hajt. Ehelyett azt mondja: "aki akarja, vegye az élet vizét ingyen." (Jel 22,17). Aki akarja... Nem kötelező! Nem tukmálja magát sem rád, sem senkire. Ezért nem kell ellene kézzel-lábbal rugódozni. Hátat lehet neki fordítani. Sőt, szemen lehet köpni, lehet gyalázni, szidalmazni, rágalmazni, Ő ezt is elviseli, ahogy elviselte 2000 évvel ezelőtt is, amikor emberként eljött.
Akkor két kereszt volt a két oldala felől, amiken a két lator volt megfeszítve, akik az emberiség két részét képviselték. Először mindkettő szidalmazta és gúnyolta Jézust. Mindkettő ugyanazt a Jézust látta, ugyanazoknak az eseményeknek volt szem és fültanúja. Mindkettő ugyanúgy látta Jézus szenvedését, hallotta az imáját a kínzóiért, ugyanúgy láttak mindent. De csak az egyik lator szállt magába ezek láttán, és mondta ki a döntő vallomást: "mi ugyan méltán..." (Luk. 23,41.) Mi ugyan méltán... Önvizsgálatot tartott. Elismerte, hogy ő méltán szenved... Ő rászolgált. Nem úgy, mint Jézus. És ekkor nyílott meg a szeme, és látta meg Istent a másik kereszten függő, véres emberi roncsban. "Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban!" Nem volt semmi, ott, akkor ez a felismerés!
És Jézus azonnal válaszolt neki! Ott, a legnagyobb szenvedések közt is meghallotta ezt a kérést! És rögtön igent mondott!
A másik lator pedig mindezt látja és hallja. De ő dacol, kemény marad, tele váddal és haraggal a világ és talán Isten iránt is. Ő nem szól semmit, és Jézus sem szól hozzá. Nem győzködi, nem unszolja.
Ez a két oldal létezik ma is. És Isten így reagál ma is. "A kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád". Mivelhogy a kevélyek meg sem szólítják, nem is méltatják Őt figyelemre, sőt, inkább megvetik és gúnyolják. Ő pedig hallgat, akárcsak ott a kereszten. Ő sem szól hozzájuk, nem győzködi őket. De a másik oldalon állók legnyomorultabb, leghalkabb könyörgésére is azonnal felel! Az enyémre is!!!
 
Utoljára módosítva:

imbusz

Állandó Tag
Állandó Tag
Az 1Móz 9:20-27 az alábbiakat tartalmazza:

20. Noé pedig földmívelő kezde lenni, és szőlőt ültete.
21. És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén.
22. Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírűl adá künnlevő két
testvérének.
23. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok
mezítelenségét; s arczczal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét.
24. Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala:
25. Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.
26. Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán!
27. Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán!

Érdekelne, mi történt itt valójában? Mit vétett Khám, de főleg Kanaán? Meglátni atyádat meztelenül egy komoly, nemzetségre kiható átkot érdemel, vagy másról van szó?
 

wolff László

Állandó Tag
Állandó Tag
Mivel keresztény ember vagyok, tisztában vagyok azzal, hogy amit mondok, annak vannak következményei, így ahogy máskor is, most is igyekeztem ennek tudatában fogalmazni.

Azzal egyetértek Veled, hogy az a tény, hogy az ember más szinten kommunikál, mint az állatvilág - a növényvilág is képes erre -, még nem ok arra, hogy egyértelműen megállapítsam, hogy az ember magasabb létező, mint az állat.
A Bibliából arra a követleztetésre juthatunk, hogy a bűnbeesés elött az ember és állat tökéletesen tudott kommunikálni egymással, különben a Sátánnak nem lett volna értelme kígyó képében megjelennie. Az, hogy Évában semmiféle gyanakvás nem volt, sőt meg sem lepődött azon, hogy egy állattal beszél, nyilvánvalóvá teszi, hogy a bűnbeesés elött az ember és állat kommunikációja teljesen természetes volt.

Abban is igazad van, hogy az állatok és emberek ugyanannak a személynek a teremtményei, ám a teremtetésük között van 2 lényeges különbség, amelyet a teremtés könyve nyilvánvalóvá is tesz.

És monda Isten: Legyen világosság.....
És monda Isten: Legyen mennyezet.....
És monda Isten: Gyüljenek egybe az ég alatt való vizek.....
És monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet......
És monda Isten: Legyenek világító testek......
És monda Isten: Pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől....
Azután monda Isten: Hozzon a föld élő állatokat a nemük szerint.....

Isten a teljes látható világot a szavával teremtette, az embert viszont másként......

" És formálta vala az Úr Isten az embert a föld porából és lehelt az ő orrába életnek szellemét, és így lőn az ember élő lélekké."
1 Mózes 2:7.

Az ember annyival különlegesebb és kivételesebb teremtménye Istennek, amennyivel különb módon teremtette meg.
A saját kezével formálta - Ez egy bensőséges, intim, személyes kapcsolatot jelent Isten részéről az ember felé, ami azt jelenti, hogy az embert különös és egyedi módon teremtette, megkülönböztette minden más teremtményétől, de itt még nem állt meg, hanem a saját szellemét lehelte az emberbe, hogy örökké élhessen. Isten az embert olyan társnak teremtette, aki mindig a közelében lesz, aki örökké létezni fog.
Semmilyen más teremtménye nem kapott szellemet - itt a látható világban -, ezért az emberen kívül innen a földről senki sem léphet át az örökkévalóságba rajtunk kívül.

" Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon."
1 Mózes 1:26.

Az a tény, hogy Isten az embert a saját képére teremtette, igazolja, hogy az ember magasabb létező, mint az állat, amelyet nem a saját hasonlatosságára teremtett.
Másrészt ebből az igeversből az is kiderül, hogy a teljes látható világot az ember uralma alá hajtotta, vagyis hogy az állatokon is uralkodjon.
Amennyiben az állatok egyenrangú teremtényei lennének Istennek az emberrel, ez nem történhetett volna meg, mert Isten az embernek nem engedte meg, hogy uralkodjon és elnyomja a vele egyenrangúnak teremtett embertársát, és az, hogy az állatvilág felett megkapta ezt a hatalmat, azt fejezi ki, hogy nem egyenrangúak.
Amennyiben egyenrangúak lennénk az állatokkal, a hús fogyasztása is élesen szembe menne Isten törvényével.

Az, hogy valakinek van szelleme, azt jelenti, hogy nem tud a létezésétől megszünni, vagyis örökké létezni fog. A Törvény azért bünteti halállal az emberölést, mert amikor megöli az embertársát, a biológiai halál beálltával véglegesíti az elköltözött ember örökkévalóságban eltöltött helyét.
Salamon azt mondja a Prédikátor könyvében:

".....ha leesik a fa délre vagy északra, amely helyre leesik a fa, ott marad."
Prédikátor 11:3.

A fa a Bibliában az embert jelképezi. Itt az mondja, hogy amilyen szellemi állapotban éri el az embert a biológiai halál, abban az álapotban él az örökkévalóságban.
Az ember szelleme a bűn miatt halott állapotba került, vagyis a bűnös ember szelleme nem képes Istennel kapcsolatba lépni, és ha ebben az állapotában lép ki a látható világból, az útja lefelé, a Pokolba vezet. Ha megismeri az igazságot, elfogadja Jézus keresztáldozatát, amellyel bűnbocsánatot és sok mást is szerzett a számunkra, a bűn eltörlésével a szelleme élővé válik, újra személyes kapcsolatba tud lépni a Teremtőjével és a biológiai halál beálltakor az ő útja felfelé, Isten országába vezet. Az emberölés attól a lehetőségtől fosztja meg az embert, hogy legyen még ideje a sorsán változtatni.
Az Istennel való személyes kapcsolat ebben a mai világban elismerem, elég meseszerűen hangzik, de igaz....tudom mit írok, mert én is egy ilyen ember vagyok.
A bűnbeesés elött Ádám és Éva minden nap beszélgetett Istennel. Isten és ember kapcsolata között egyetlen akadály van: a bűn.
A templomban a szentély és a szentek szentje közötti kárpit pontosan ezt jelképezte, a bűnt, vagyis azt hogy az ember nem tud Isten jelenlétébe bemenni a bűnei miatt, el van zárva az út. Jézus kereszthalálakor a kárpit azért hasadt ketté, mert a bűnbocsánattal, amit Jézus szerzett meg a számunkra, a bűn félretolásával újra megnyitotta a szabad bejárást Isten jelenlétébe.

Továbbá amennyiben az egyenrangúság fennálna ember és állat között, az állatáldozat sem lenne megengedhető, mert akkor az tulajdonképpen azonos lenne az emberáldozattal, amelyet az Ige mélyen elítél.

Na persze ha abból indulunk ki, amit ma látunk, akkor elhiszem, hogy nehéz elhinni, hogy az ember Isten akaratából magasabb rangú lény az állatnál, mert a bűn olyan mértékű rombolást hajtott végre az ember szellemében, személyiségében, viselkedésében és lelkiismeretében, hogy a Biblia állítását sok ember esetében nehéz elhinni.
Isten ennek ellenére még mindig szeret minket, amint ahogy egy szülő is ragaszkodik a gyermekéhez akkor is, ha valami szőrnyű dolgot is követne el, ezért küldött nekünk Szabadítót, hogy megszabadúlva a romlott, bűnös természetünktől végre betöltsük azt a szerepet, amelyre az ember eredendően meg lett teremtve.....

" Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá?
Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!
Urrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél:
Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is,
Az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár."
8. Zsoltár 5-9.
 

wolff László

Állandó Tag
Állandó Tag
Az 1Móz 9:20-27 az alábbiakat tartalmazza:

20. Noé pedig földmívelő kezde lenni, és szőlőt ültete.
21. És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén.
22. Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírűl adá künnlevő két
testvérének.
23. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok
mezítelenségét; s arczczal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét.
24. Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala:
25. Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.
26. Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán!
27. Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán!

Érdekelne, mi történt itt valójában? Mit vétett Khám, de főleg Kanaán? Meglátni atyádat meztelenül egy komoly, nemzetségre kiható átkot érdemel, vagy másról van szó?
 

wolff László

Állandó Tag
Állandó Tag

Az 1Móz 9:20-27 az alábbiakat tartalmazza:

20. Noé pedig földmívelő kezde lenni, és szőlőt ültete.
21. És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén.
22. Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírűl adá künnlevő két
testvérének.
23. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok
mezítelenségét; s arczczal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét.
24. Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala:
25. Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.
26. Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán!
27. Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán!

Érdekelne, mi történt itt valójában? Mit vétett Khám, de főleg Kanaán? Meglátni atyádat meztelenül egy komoly, nemzetségre kiható átkot érdemel, vagy másról van szó?
 

wolff László

Állandó Tag
Állandó Tag
Az 1Móz 9:20-27 az alábbiakat tartalmazza:

20. Noé pedig földmívelő kezde lenni, és szőlőt ültete.
21. És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén.
22. Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírűl adá künnlevő két
testvérének.
23. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok
mezítelenségét; s arczczal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét.
24. Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala:
25. Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.
26. Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán!
27. Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán!

Érdekelne, mi történt itt valójában? Mit vétett Khám, de főleg Kanaán? Meglátni atyádat meztelenül egy komoly, nemzetségre kiható átkot érdemel, vagy másról van szó?
Az 1Móz 9:20-27 az alábbiakat tartalmazza:

20. Noé pedig földmívelő kezde lenni, és szőlőt ültete.
21. És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén.
22. Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírűl adá künnlevő két
testvérének.
23. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok
mezítelenségét; s arczczal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét.
24. Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala:
25. Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.
26. Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán!
27. Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán!

Érdekelne, mi történt itt valójában? Mit vétett Khám, de főleg Kanaán? Meglátni atyádat meztelenül egy komoly, nemzetségre kiható átkot érdemel, vagy másról van szó?
 

Éleskés

Kormanyos
Fórumvezető
Kormányos
Kedves @wolff László és mindenki, aki ebben a cipőben jár!
Az nem válasz, hogy a tetsző, avagy nem tetszó részletet visszaidézik megjegyzés nélkül. Még akkor sem, ha másnak is "tetszik" az bemásolt részlet. Ezzel csak a szerver terhelése növekszik, feleslegesen.
Egy kevés munka nem ártana, hogy mégis tudjuk, mi járt a hozzászóló fejében.
Ezért ezeket a hozzászólásokat legkésőbb dec. 30-án törölni fogom. Addig is kérek mindenkit, hogy egészítse ki, vagy ha nem, akkor törölje. Ha már nem képes törölni, akkor jelezze felém.
 

Melitta

Adminisztrátor
Fórumvezető
Rádiós
A Wolfnal nem az lehet a baj hogy nem tud valaszolni rendesen? Szerintem etchnikai problemaja van.
___________
kitoroltem az email cimet, es reklamot ahol invitalnak tarock oldalra es iskolara, Hitlernek sincs semmi keresnivaloja .
 
Oldal tetejére