Budapest Országház !

Elevator Boy témája a 'Építészet' fórumban , 2010 December 21.

 1. Elevator Boy

  Elevator Boy Állandó Tag

  Hazánk kiemelkedő építészeti alkotása Steidl Imre (1839 -1902 )
  épitő mérnök , egyetemi tanár müve a Budapest Orszáház !


  "A hazának nincsen háza" - írta 1846-ban keserûen a magyar
  polgárosodás hõskorának egyik legnagyobb költõje, Vörösmarty Mihály.
  A honfoglaló Árpád vezér unokái valóban sok évszázadon át
  úgy hoztak törvényt, hogy nem volt állandó szállása az országgyûlés
  nek. De erre nem is volt szükség, hiszen õk maguk - a fõpapok,
  bárók, nemesek és városi polgárok - voltak az "ország", amerre õk
  jártak, ítéltek, tanácskoztak, ott volt a "haza".
  Ám az államalapító nagy király, Szent István óta éppen Vörösmarty
  nemzedékének idején - a reformkorban, s az azt követõ, 1848-as
  forradalom éveiben - fordult a legnagyobbat a magyar történelem
  kereke. A gazdasági szükségletek, a társadalmi küzdelmek és a
  kulturális ösztönzések következményeként a társadalom kiváltságolt
  százezreibõl és alávetett millióiból ekkoriban formálódott ki az a
  történelmi közösség, amelyet magyar nemzetnek nevezünk. A Szé-
  chenyi István és Wesselényi Miklós, Deák Ferenc és Kossuth Lajos,
  Kölcsey Ferenc és Petõfi Sándor kezével, szavával alakított "ország-
  nak", az õk és legjobb társaik önfeláldozó munkájával tudatosan
  szervezett "nemzetnek" pedig már nagyon is szüksége volt arra, hogy
  saját háza legyen. A budai hegyen magasodó királyi várpalota töme-
  gének ellensúlyaként lent, a pesti Duna-parton. Az alattvalók fölött
  beláthatatlan magasságokban trónoló uralkodói akarat helyett az
  országlakosok önkormányzatának, saját sorsukról való demokratikus
  döntéseiknek ünnepélyes helyszíneként és lelkesítõ szimbólumaként.
   
  Melitta, nefrisz és corci kedveli ezt.
 2. Elevator Boy

  Elevator Boy Állandó Tag

  Felépül a "haza háza"  Soprontól Szabolcsig, Besztercebányától Szegedig, Nagyszombat
  tól a Rákos mezejéig sokfelé ülésezett a magyar rendi országgyûlés
  az elmúlt ezredévben. A 18. századtól jobbára a Bécshez közeli
  Pozsonyban. Többször felvetõdõ javaslat megújításaként itt hangzott
  el 1843 júliusában az a reformellenzéki indítvány, hogy a törvényho-
  zásnak a formálódó régi-új fõvárosba, Pest-Budára kellene költöznie.
  Szeptember folyamán országgyûlési bizottság vette kezébe a ház
  ügyét, és a Pest városával folyó sikeres egyeztetõ tárgyalásokra utalva
  nem kisebb tekintély, mint a jövendõ miniszter, Klauzál Gábor jelen
  tette ki, hogy "hely lévén, az ige testté fog válni". Ám a következõ
  évben kiírt tervpályázat díjaiért - avagy csak beadott pályamûveik
  visszaszerzéséért - még a hatvanas években is hiába instanciáztak a
  résztvevõk! Amire végre törvény született az országházról, nemcsak
  a test lett egészen más, mint amilyennek négy évtizeddel korábban
  elképzelték. Az ige - a népképviselet és az annak felelõs kormányzás
  eszméje - is másképp csengett a század végén, az akut válság
  korszakába lépõ dualizmus éveiben, mint reformkori születésekor, a
  polgárosodás még nyitott alternatívái idején.
  Az 1882-ben kiírt újabb tervpályázatot Steindl Imre[32k] (1839-1902)
  mûegyetemi tanár nyerte meg. Nemzedéktársaihoz hasonlóan õ is
  úgy vélte, hogy korának építészeti problémáit úgy oldhatja meg a
  legjobban, ha - a modern technika segítségével - régmúlt korok
  stíluselemeibõl viszonylag szabadon állítja össze alkotásait.
  Ez a historizmus a felvilágosodás óta hódított a mûvészetekben,
  elõbb az antik görög és római stíluseszményt újrafogalmazó
  klasszicizmus, majd a romantika keretében, immár a középkor és a
  koraújkor építészeti formavilágának újraalkalmazásához nyújtva teret.
  A mûvészek egy csoportja valódi rekonstrukcióra, "tiszta" neoromán,
  neoreneszánsz vagy neobarokk alkotások létrehozására törekedett.
  Más mûvészek a nagy stíluskorszakok alapformáinak keverésével
  próbálkoztak, ám az így kialakuló eklektika is - néhány jelentõs
  kivételtõl eltekintve - a romantikus tartalom elmúltával mûvészi
  zsákutcába torkollott. A történeti formák építészeti közhellyé
  koptatása ugyanis idõvel lehetetlenné tette, hogy hitelesen
  hordozhassák az épületben kifejezhetõ emberi értékeket, mara-
  dandó mondanivalót.
  A mûvészettörténetírás és sokezer látogató közös véleménye,
  hogy Steindl Imre pompás Országháza[73k] a historizáló eklektika
  szerencsés kivételei közé tartozik. Külsejének stlílusa az 1830-as
  évek Angliájában kibontakozó Gothic Revival (gótikus újjászüle-
  tés) irányzatához kötõdik, - ebben a felfogásban született Ch. Barry
  és A. W. Pugin remekmûve, a londoni Parlament is. Steindl, az õ
  nyomukba lépve, nem félt merészen újítani ott, ahol az épület funkció
  ja megkövetelte: a gótikában jószerével ismeretlen formaelemet,
  kupolát helyezett monumentális alkotása középpontjába. Éppígy al-
  kalmazta az épület belsõ tereinek szervezésekor is a reneszánsz
  és a barokk elveit. Legnagyszerûbb példája ennek a kupolához vezetõ
  díszlépcsõ. "Én az új Országháznál új stílust nem akartam teremteni
  - vallotta akadémiai székfoglalójában -, mert ilyen, századokra
  szóló monumentális épületet ephemer részletekkel nem kezelhettem,
  hanem igenis arra törekedtem, hogy a középkor e remek stílusá-
  ba szerény módon, óvatosan, mint azt a mûvészet mindenkoron okvetlenül
  megkívánja, nemzeti és egyéni szellemet hozzak be."
  1885. október 12-én vágott bele az elsõ kapa a Lipótvároshoz
  tartozó rakparti Tömõ-tér laza talajába, és tizenhét éven át, átlag
  ezer ember dolgozott a mû elkészültén. A kor leghatalmasabb beru-
  házása volt ez, s mivel lehetõség szerint minden részletét magyar
  anyagból, magyar technikával, magyar mesterekkel akarták elkészít
  tetni, egész iparágakat lendített fel (pl. a márványbányászatot, izzó
  gyártást) a gigantikus összegbe - a tervezett 9 millió forint (18,5 millió
  korona) helyett 38 millió aranykoronába - kerülõ vállalkozás. Mintegy
  176 000 köbméter földtömeget mozgattak meg, 40 millió téglát
  húztak fel, fél milliónál több díszkövet faragtak a falak díszítésére. (A
  puha sóskúti mészkövet sajnos hamar kikezdte az idõ s az idõjárás;
  folyamatosan cserélik ki a jóval keményebb süttõire.) A 268 méter
  hosszú, középen 123 méter széles, a kupola tornyával 96 méter
  magasra emelkedõ épület közel 18 000 m2-t foglal el és 473 000
  köbméter térfogatú. Az épület egy három és fél hónapon át készült,
  átlagosan 2-5 méter vastag, hatalmas betontányéron áll. 90 külsõ és
  152 belsõ szobor[39k] magasodik a falakon, emellett kívül megyei és
  városi címerek, belül a hazai flóra virágmotívumainak sorai dekorál-
  ják a falakat. A díszítéseknél alkalmazott 22-23 karátos arany össz-
  mennyisége mintegy 40 kilogramm.
  Az épületnek 27 kapuja van, belül 29 lépcsõház és 13 személy- és
  teherlift szolgálja a közlekedést és szállítást. Az épületben valamivel
  több mint 200 irodahelyiség van. Az Országház méreteirõl fogalmat
  adhat a következõ becslés: mintegy 50 ötemeletes lakóház férne el
  a belsejében!
  Esztétikailag a Duna felõli oldal a fõhomlokzat, de a hivatalos
  fõbejárat a Kossuth térrõl nyílik. A kritikusok máig felemlegetik, hogy
  a tér és az Alkotmány utca hibás rendezése folytán (ezt Steindl
  amiként az épület teljes befejezését - már nem érte meg) sajnos nem
  nyílik kellõen távoli, reprezentatív rátekintési perspektíva a homlokzat
  és a kupola megfelelõ városképi érvényesüléséhez. Az épület szim-
  metrikus szerkezete alapjában követi egy kétkamarás országgyûlés
  funkcióit. Akár a washingtoni Capitolium esetében, itt is a törvényho-
  zás egy-egy házát szolgálta, illetve szolgálja az északi, illetve a déli
  szárny (közepükön a kiemelkedõ tetõvel jelzett üléstermekkel), és az
  összekötõ kapcsot - s egyben az együttes ülések színhelyét - adja a
  hatalmas kupolacsarnok. A II. világháború befejezése óta az épület
  a törvényhozó mellett otthont ad a végrehajtó hatalom legfelsõbb
  vezetésének is. Északi frontja a miniszterelnök, a déli a köztársasági
  elnök rezidenciája, míg a parlament elnöke a bejárati épületrész
  észak-keleti sarokszobáiban dolgozik.
   
  Melitta, nefrisz és corci kedveli ezt.
 3. Elevator Boy

  Elevator Boy Állandó Tag

  A díszlépcsõ  A hármas osztású, hatalmas fõbejárathoz vezetõ széles lépcsõ két
  oldalán oroszlánszobrok fogadják a látogatókat - Markup Béla, illetve
  a háborúban elpusztultat újraformáló Somogyi József alkotásai. De
  a turistacsoportok nem ezen az úton, hanem a XIl. kapun keresztül,
  a fõhomlokzattal párhuzamos belsõ folyosón érkeznek a díszlépcsõhöz,
  parlamenti sétájuk kezdetéhez.
  A fõbejárattól egyetlen lendülettel a kupolateremhez vezetõ
  díszlépcsõ-csarnok[91k] Steindl mester egyik legragyogóbb építõmûvészi
  alkotása. Különösen impozáns az a megoldás, hogy a pihenõtõl a kupola
  felé immár a belsõ tér majd teljes szélességében vezet tovább a
  fõlépcsõ! Méltán kapott éppen itt, a bal oldali márványfalon
  helyet 1904-ben a mûvész bronz mellszobra, Stróbl Alajos munkája.
  Az iparosmunka szeretetét ékszerész édesapjától örökölte Steindl
  lmre, de a bécsi neogótika kiemelkedõ mesterének, Friedrich
  Schmidtnek tanítványaként sem felejtette kõmûves inaséveit. Sõt,
  egyetemi tanárként sem átallotta kezébe venni a vakolókanalat, hogy
  a kõmûves mesterséget kitanulva még szakszerûbben vezethesse be
  tanítványait a mûemlékrestaurálás rejtelmeibe.
  A díszlépcsõ-csarnok mennyezetét tartó oszlopok közül kiválik
  nyolc sötétvörös színû, hat méter magas és négy tonna súlyú gránit
  szál. Svédországból származnak, egyetlen sziklatömb valahány. A lép-
  csõre lepillantó, koronázási jelvényeket tartó apródfigurák horgany
  öntvénybõl készültek, kissé erõltetetten idézve a festett gótikus faszob-
  rok modorát. A mennyezet tükreiben Lotz Károly három allegorikus
  freskója segít értelmezni, miféle fogalmakhoz társítsuk a csarnok
  nagyszerû térélményét. A bejárat oldalán "A törvényhozás apotheózi-
  sa" látható, pontosabban az ezeréves magyar törvényhozásé, mivel
  a kép centrumában magasodó oszlopon leghíresebb törvénycikkeink
  sorakoznak (aligha véletlenül a kiegyezéssel az élen...). Az antikizáló
  talapzatot a vérszerzõdés dombormûve díszíti, a figurák kezében
  pedig feltûnik a magyar címer és a szent korona. A másik kép tárgya
  "Magyarország dicsõítése"[77k], ugyancsak egyértelmû történelmi utalá-
  sokkal: a címerpajzsot tartó nõalak lábainál balról Széchenyi István,
  jobbról Petõfi Sándor vezeti Huszár Adolf nevezetes szobrát idézõ
  testtartásban a magyar ruhás, magyar zászlós lelkesült tömegeket.
  A kettõ között elhelyezkedõ harmadik képen a magyar állam ún.
  középcímerét - Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Erdély, Fiume és
  Magyarország egyesített heraldikai szimbólumát - tartják Lotz jelleg-
  zetes, légiesen könnyed angyalfigurái.


  A kupolacsarnok  A lépcsõn felérve a térélményt szenzációsan kitágító, tizenhatszög
  letû körfolyosóra lép a látogató. A kupolacsarnok[63k] belsõ csillagmeny-
  nyezete természetesen jóval alacsonyabb a külsõ kupolánál, de a
  leleményes szerkesztés folytán 27 méteres magasságát a körterem
  20 méteres átmérõjéhez képest így is imponálóan magasnak érez-
  zük. A pompás csarnok - az épület szerkezeti és gondolati középpont-
  ja - egykor az országgyûlés mindkét háza együttes üléseinek adott
  otthont. A fõbejárati fronttal együtt egyébként ez volt az Országház
  legkorábban elkészült része, mivel már 1896-ban itt tartották a parla-
  ment millenniumi ünnepi ülését.
  A kupolacsarnokban körbepillantva tizenhat uralkodó szobra és
  címerpajzsa ad rövid történelmi leckét - mind ezeréves históriánkból,
  mind a dualizmus korának történelemszemléletébõl - a pillérköte-
  gekben gyönyörködõknek. Szemben a fõlépcsõvel Árpád nyitja a
  sort, majd - balról jobbra haladva - Szent István, Szent László,
  Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla, Nagy Lajos, Hunyadi János és
  Hunyadi Mátyás következik; azután az erdélyi fejedelmek közül Bátho-
  ri István, Bocskai István, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György; végül
  pedig három Habsburg: lll. Károly, Mária Terézia és II. Lipót zárja e
  jócskán kompromisszumos összetételû szoborgalériát.
  A királyszobrok - s a társalgókban, termekben, folyosókon elhe-
  lyezkedõ megannyi társuk - alkotói a kor nevesebb szobrászai közül
  valók: többek között Bezerédy Gyula, Holló Barnabás, Kiss Antal, Kiss
  György, Kallós Ede, Köllõ Miklós, Ligeti Miklós, Mátray Alajos, Mayer
  Ede, Damkó József, Szécsi Antal. Anyaguk a már említett horgany
  öntvény mellett a modern magyar kerámiaipar európai rangú mûhe-
  lyében, Zsolnay Vilmos pécsi gyárában készült különlegesség : a
  pirogránit. Burkolásra ideális - az országház udvarainak falain szá-
  mos ponton pirogránit hordozza a hazai növényvilág stilizált motívu
  mait. De szobrászati alapanyagnak - immár kilenc évtizede egybe-
  hangzó kritika állítja - sajnos nem volt a legszerencsésebb választás.
  "Éktelenkedõ és papagáj színeitõl kacérkodó apró, szobornak neve-
  zett figurák" - így minõsítette Pap Zoltán képviselõ 1902-ben a kon-
  vencionális megformálásukat az élénk színekkel csak méginkább
  hangsúlyozó alkotásokat. Mivelhogy az anyag mellett legalább ilyen,
  vagy tán még nagyobb problémát jelent a megmintázás kötelezõen
  unalmas egyöntetûsége. A kritika tehát jogos, miközben maguk a
  szobrok kezdettõl fogva sajátos, nélkülözhetetlen összetevõi a "haza
  háza" hangulatának.
  A kupolacsarnok pilléroszlopainak oldalában márványtáblák jelzik,
  nem üres szó csupán az, amit úgy hívunk, nemzeti emlékezet. Az
  Országház megépítését, a honfoglalás millenniumának megünneplé-
  sét, Szent István intelmeinek részleteit, s végül - talán egyfajta kárpót-
  lásul, hiszen mindenképpen az uralkodók között lett volna a helye -
  II. Rákóczi Ferenc dicsõ emlékezetét hirdeti ez a négy márványba
  vésett oklevél.
   
  Melitta, nefrisz és corci kedveli ezt.
 4. Elevator Boy

  Elevator Boy Állandó Tag

  Termek a kupolacsarnok körül  Nevezetes helyiségek övezik a kupolacsarnokot a Duna felõli olda-
  lon. Szemben a díszlépcsõvel az impozáns méretû - a folyó menti
  homlokzaton oszlopsoros erkélyfolyosóval kitüntetett - Vadászterem
  nyílik, az Országház nagyebédlõje. "Megharsan a völgyben hajtók
  riadása, / Nincs földön, égen sincs, vadnak maradása" - idézi fel
  Arany János gyönyörû sorait Körösfõi-Kriesch Aladár a déli falra
  festett freskón. Az alagsori konyhából ételliften érkezõ ebédet nem
  szokványos látványként köríti a bölénnyel viaskodó hun testvérkirá-
  lyok, Buda és Attila fejedelmi mulatsága. Ám ha valaki a vadászdrá-
  ma helyett békésebb látványra vágyik, a terem északi oldalán a
  magyar szecesszió kiemelkedõ mesterének balatoni halászatot ábrá-
  zoló freskójában gyönyörködhet. A tihanyi félsziget, s rajta a bencés
  monostor, az elõtérben pedig a hálóvonást irányító szerzetesek meg
  jelenítése ezeréves történelmünk egy másik tradíciójáról, civilizációs
  teljesítményeink csöndes munkásairól mesél. A mennyezeten Tar-
  dos-Krenner Viktor ábrázolta az aratás, a szüret és a bõség allegóriáit,
  míg a bejárati falsíkon Spányi Béla festette meg öt híres-neves ma-
  gyar vár mûvészi látványát. A háború alatt a képek sajnos elpusztul
  tak, de nemrég valamennyit gondosan újrafestették. Az elsõ a Hunya-
  di-birtokok központja, Vajdahunyad; azután a Thurzókat, s Thökölyt
  idézõ Árva vára következik; középen az Anjouk és a Hunyadiak
  Visegrádja (az egyetlen, amelyik ma is Magyarországon magasodik);
  majd Klissza, a német lovagrend nevezetes dalmáciai erõssége, s
  végül Csák Máté fészke, Trencsén.
  A Vadászterem sarkainál két kisebb terem nyílik: a déli a képviselõi
  büfének ad otthont, míg az északi - a Gobelinterem - sajtótájékozta-
  tók gyakori színhelye. Az 1920-as években került a falára a nevét adó,
  kilencszer három méter széles szõttes, harminc szövõnõ két évi mun-
  kájának pompás eredménye. "A vezér és nemesei elrendezték az
  országnak minden szokástörvényét meg valamennyi jogát - idézi fel
  a Rudnay Gyula tervezte kép Béla király névtelen jegyzõjének sorait:
  ... azt a helyet, ahol mindezt elrendezték, a magyarok a maguk
  nyelvén Szerinek nevezték el azért, mert ott ejtették meg a szerét az
  ország egész dolgának. "Bár több mint valószínû, hogy hazaszerzõ
  õsapáink sohasem tanácskoztak Pusztaszeren, Anonymus ötletes
  helynévmagyarázata immár évszázadok óta szilárd szimbóluma a
  magyar alkotmányosság megszületésének.


  A képviselõházi ülésterem és társalgó  Ha a díszlépcsõ felõl érkezve megállunk a kupolacsarnok közepén
  a hatalmas rózsacsillár alatt, jobbra s balra pillantva csodálatos térél-
  mény keretében tárul fel elõttünk az épület funkcionális szerkezete.
  A mindkét irányban húzódó társalgókon és a nyitott ajtókon keresztül
  akadálytalanul hatolhat az üléstermekig, az elnöki pulpitusokig a
  tekintet. Az épület külsõ megformálása során Steindl mind az északi,
  mind a déli szárnyon kiemelkedõ tetõszerkezettel jelezte, hol tanács-
  kozik a történelmi magyar országgyûlés két háza. Mivel 1944 decem-
  bere óta a magyar törvényhozás egykamarás, tehát csak egy testület
  bõl áll, az északi oldali, egykori fõrendiházi ülésterem gyakran nemzet-
  közi tanácskozások színhelyeként szolgál. Forduljunk tehát elõbb a
  déli oldal, a mai magyar országgyûlés otthona, a képviselõházi üléste-
  rem felé.
  Az út a társalgón[35k] keresztül vezet. Ez a terem a képviselõk közötti
  termékeny eszmecserék helyett - ennek ma már inkább a folyosó a
  színtere - elsõsorban a sajtó hadiszállása. Hatalmas, vöröses árnyala-
  tú szõnyege nemzetközi ritkaság; szobordíszei a reáltudományokat,
  továbbá az ipar és a kereskedelem fontosabb ágazatait megjelenítõ
  allegóriák. A kutatók a korszak ellentmondásos mûvelõdéspolitikájá-
  nak jeleként értékelik, hogy az Országház festészeti feladatainak elké-
  szítésében aránytalanul nagy szerepet kapott a szerényebb tehetségû
  Vajda Zsigmond. Ebben a teremben jobbára meglehetõsen zsúfolt
  kompozíciói közül a hun-magyar mondavilág körébõl vett jelenetek
  - Csodaszarvas, Attila kardja, Buda halála, Emese álma - láthatók.
  A társalgóval átellenben, rövid keresztfolyosó túloldalán nyílik a
  képviselõházi ülésterem[35k]. A kiemelkedõ tetõ csúcsíves ablakain át
  egyenletes fény világítja meg a "haza háza" legfontosabb termének
  hatalmas, patkó alakú, 25 méter mély, hátsó falánál 23 méter széles,
  17 méter magas belsõ terét. A színhatásban az arany mellett egy
  méltán híres építõ- és díszítõanyag, a szlavóniai tölgyfa meleg barna
  tónusa érvényesül - e nemes anyagból hasították egykor a Lánchíd
  zárgátjának cölöpjeit is! A kiváló akusztikájú ülésteremben eredetileg
  438 képviselõnek készítettek speciálisan formatervezett bõrüléseket,
  míg a patkó belsõ körének bársonyszékeiben a mindenkori kormány
  épp jelen lévõ miniszterei ülnek. A teremnek a félemelet terébe már
  belesüllyesztett középsõ részén, az elnöki emelvénybõl nyíló, a gépíró
  terembe vezetõ lejárat elõtt a gyorsírók asztala áll. Egykor minden
  ülés elõtt ide tornyozta fel a parlamenti hivatalszolga a magyar állam
  tíz évszázados jogalkotó tevékenységének summázatát, a Corpus
  Juris köteteit is.
  Az akusztikai okokból viszonylag magasra épült emelvényen az
  elnök és a jegyzõk foglalnak helyet. Közvetlenül az elnöki asztal
  középsõ faragványában mementóként õrzött sérülés: a parlament
  tárgyalási szabályait durván megsértõ Tisza István házelnököt célozta
  az a pisztoly, amelybõl végül ide csapódott be a golyó. Az 1912. június
  4-én elkövetett merénylet azon törvénytelen és erõszakos lépéseket
  igyekezett megtorolni, amelyekkel Tisza letörte az ellenzéknek a par-
  lamentet megbénító obstrukcióját (a tárgyalások technikai akadályo-
  zását). Az ellenzék viszont arra hivatkozott, hogy a lakosság többségét
  kirekesztõ, szûk választójog alapján választottakkal szemben nem köti
  a parlamentarizmus erkölcsi szabályrendszere. A merénylõ azután
  maga ellen fordította fegyverét, a sértetlen házelnök pedig rendületle-
  nül vezette tovább az ülést.
  Akadtak máskor is drámai pillanatok a "haza házá"-ban, a berende-
  zés összetörésétõl kezdve ellenálló képviselõk rendõri kivezettetéséig.
  Az elnöki emelvény két szélén nyíló ajtók fölé ezért is kerültek oda a
  rendcsinálás hatékony segítõi, az ún. viharcsengõk. De hangjuk he-
  lyett inkább a magasban látható szobrok - az Egyetértés, a Béke és
  a Bölcsesség allegóriái - hivatottak csendesíteni a honatyákat. Bár
  igaz, ami igaz: a kazettás mennyezet közelében álló, jócskán aranyo-
  zott horganyfigurák között ott a Dicsõség, az Ékesszólás és a Háború
  is...
  Az elnöki emelvény felett a középcímer látható, míg a zárófal két
  oldalán Vajda Zsigmondnak - a társalgókban festetteknél jobb kvali-
  tású - temperaképei. A bal oldali az Osztrák-Magyar Monarchia
  szimbolikus születésnapját - az aradi vértanúkat bitóra küldõ Ferenc
  József magyar királlyá koronázását - ábrázolja. Sokszorosan fonto-
  sabb azonban a másik: ezen szintén egy Habsburg a fõszereplõ - az
  elõbbi apjának unokatestvére -, de jócskán eltérõ szerepkörben.
  A kép[45k] a modern magyar parlamentarizmus nevezetes pillanatát ra-
  gadja meg: István nádor 1848. július 5-én megnyitja az elsõ népképvi-
  seleti országgyûlést.
  Az országgyûlés intézményének magyarországi történetérõl persze csupán
  a célzatos legendák és a romantikus vágyálmok állíthatták, hogy eredete
  a honfoglalás koráig nyúlik vissza. A kutatás ma már meglehetõs
  biztonsággal meg tudja állapítani, hogy a mintegy kétszáz évvel korábbi
  eseményeket felidézni törekvõ Anonymus a maga korának miféle intézményeit
  vetíthette bele a vérszerõdés bizonytalan emlékeinek leírásába, avagy -
  amiként a Gobelinteremnél már szóba került - a Pusztaszer helynév
  magyarázatába. A középkori történelemben ugyanis szerte Európában az
  országlakosok gyûléseinek igen sokféle típusával találkozhatunk.
  Közülük - hazai viszonylatban is - a kora feudális államot
  irányító királyi tanács a legfontosabb. Az országos jelentõségû bírósági és
  kormányzati ülésszakokon - pl. a szent király István-napi ünnepén, augusz-
  tus 20-án - fokozatosan bõvülhetett ennek összetétele azáltal, hogy azon a
  fõpapokon és a bárókon kívül valamilyen formában megjelentek a társada-
  lom más csoportjainak képviselõi is. Sokszor hadiszemle adott alkalmat
  gyûléseik tartására, máskor egyházi tanácskozás: az I. Szent László[30k] király
  elnökletével 1092-ben tartott, nevezetes szabolcsi zsinaton például világi
  elõkelõk közremûködésével, a papság és a nép tanúskodása mellett szület-
  tek a határozatok.
  Az országlakosok ezekhez hasonló gyûlésébõl igazi országgyûlés termé-
  szetesen csak akkor lehet, ha már létezik az "ország" fogalma, vagyis a
  területi uralom olyan elképzelése, amelynek már nem kizárólag a király
  személye, hanem - vele együtt - egy olyan közösség a hordozója, amely
  több kisebb, politikai jogokkal rendelkezõ egységbõl épül fel. Amiként azt
  a középkori oklevelek összetett vizsgálata bizonyította, ezek az egységek
  a rendek - jogaik és érdekeik közösségét az újrafelfedezett római jog és az
  ennek hatására is változó kánonjog segítségével fogalmazták meg. Az utóbbi
  évek egyik idõtálló kutatási eredménye, hogy bebizonyosodott: Hispánia,
  Anglia, egyes skandináv területek és egy közeli, kis fejedelemség, a friaul
  aquileiai patriarchátus mellett Magyarországon jelentek meg a legkorábban
  - már az 1270-1300 közötti évtizedekben - a korai rendi fejlõdés intézmé-
  nyei.
  1277-ben, a Rákos mezején már olyan gyûlést tartottak az "ország" tagjai,
  amelyen együtt vettek részt a fõpapok, a bárók, a nemesek és a kunok.
  A nemesek - zömében az egykori királyi szerviensek, a nevezetes Aranybulla
  kiharcolói - persze messze voltak még attól, hogy a királyi hatalom
  kellõen erõs támaszai lehessenek a tartományurak elleni hatalmi küzdelemben.
  Ám az 1290. és az 1298. évi országgyûlések törvényei - különösen a király
  formális rendi ellenõrzés alá helyezése két püspök és két nemesi tanácsos
  kirendelésével - azt világosan jelezték, hogy a korai rendiség intézményeit
  szervezõ magyar fõpapi, egyházi értelmiségi csoport nem csupán a korabeli
  európai jogi-politikai mûveltség élvonalába tartozott, de imponáló
  felelõsségtudattal igyekezett irányítani az Árpádok végnapjaiban anarchikus
  viszonyok közé süllyedõ ország sorsát.
  Az Anjou-kori felvirágzás idején a korai rendi intézmények emléke elhalvá-
  nyult. E korszak ritkán tartott országgyûlései nem maguk hozták, csupán a
  királytól kérték a törvényt. Majd csak a 15. század elsõ felében, Zsigmond
  uralkodása végén, I. László s fõként Hunyadi János kormányzósága idejé-
  ben szilárdult meg a rendi monarchia, s annak központjában - a királyt
  segítõ, de egyben törvényekkel korlátozó - rendi gyûlés intézményrendszere
  Magyarországon. Ekkorra már negyedikként az országlakosok egy újabb
  csoportja, a városi polgárság is jogot nyert arra, hogy képviselõi bekapcso-
  lódjanak a törvényhozás, az adómegajánlás, a hadüzeneti és békekötési
  tárgyalások, esetenként a nádor- és más fõméltóság választások, a bírásko-
  dás stb. országgyûlési munkájába. 1608-ban törvény rögzítette az évszáza-
  dos szokásjogot arról hogy a fõpapok és a bárók személyesen a felsõ táblán,
  míg a megyék, a szabad királyi városok, a szabad kerületek (jászok, kunok,
  hajdúk) és a káptalanok választott követeik útján, az alsó táblán intézik az
  ország dolgát.
  A felvilágosodás szellemi programja, az ember személyes önrendelkezési
  jogának filozófiai és politikai elismerése a 18. század végétõl új követelmé-
  nyeket támasztott a magyar törvényhozással szemben. Ha születésénél fogva
  minden ember egyenlõ, akkor az "ország"-nak sem csupán a kiváltságosok,
  hanem minden honfitársunk ugyanolyan teljes jogú tagja! A jobbágyokat s
  a többi nincstelen milliókat tehát mielõbb "be kell emelni az alkotmány
  sáncaiba", vagyis õk is nyerjenek országgyûlési képviseletet - ez lett a
  gazdasági és társadalmi válságfolyamatoktól egyaránt sarkallt magyar pol-
  gári átalakulás reformkori alapozó szakaszának egyik legfontosabb követelé-
  se. Az államszerkezet polgári átalakításának programjában ez a törekvés
  tehát a népképviselet megteremtése a megyékben és az országgyûlésen
  szervesen kiegészült a parlamentarizmus másik alapkövetelménye, a felelõs
  kormányzás bevezetésének sürgetésével.
  E kettõs problémakör számos fontos részletét már az 1790-es években
  megfogalmazta Hajnóczy József, korai polgárosodásunk legjelentõsebb
  gondolkodója és vértanúja. Az 1830-as évek elején fokozatos bevezetésük
  fõbb lépéseiért indított harcot a jobbágyok és nemesek érdekegyesítését
  politikai programmá emelõ Wesselényi Miklós és Kölcsey Ferenc, avagy a
  modern polgári nyilvánosság megteremtésében oroszlánszerepet vállaló
  fiatal Kossuth Lajos. Ugyanõ képviselte a leghatározottabban az 1840-es
  évek Deák Ferenc és Batthyány Lajos vezette liberális reformellenzékében
  azt a felismerést is, hogy a kiváltságosoknak a bécsi udvarra támaszkodó
  erõi ellenében az országgyûlés csupán a népképviseleti reformmal kiszélesít-
  ve tudja gyõzelemre vinni a "haza és haladás" ügyét.
  1848 forradalmi tavaszának lehetõségét kihasználva, de valójában az azt
  megelõzõ évtizedek szívós küzdelmének eredményeként születtek meg vé-
  gül a népképviseletrõl és a felelõs kormányzásról szóló törvénycikkek
  ezeken nyugszik mai országgyûlésünk mûködése is.
  Vajda Zsigmond képe tehát - térhetünk vissza az ülésterembe - az
  elsõ olyan parlament megnyitását ábrázolja, amely kiváltságos ren-
  dek helyett immár szabad polgárokat képviselt (ha számukat vagyoni
  és értelmiségi cenzus szûkítette is), és történelmünk során elõször
  rendelkezett a végrehajtó hatalom alkotmányos felelõsségre vonásá-
  nak jogával. A festmény Borsos József és August Pettenkofen litográ-
  fiája alapján készült, így a nádor és a Batthyány-kormány középponti
  csoportja mellett hitelesen jelennek meg a kor olyan neves liberális
  politikusai, mint a jobbszélen a kopaszodó Bezerédj István, tõle balra
  az õszhajú, a képbõl felénk kitekintõ Beöthy Ödön, az emelvényhez
  legközelebb álló Pulszky Ferenc, azután a bal oldalon, egy papi figura
  jobb és bal oldalán Teleki László és Andrássy Gyula grófok, avagy a
  balszélen ülõ román demokrata tudós, Eftimiu Murgu.
   
  Melitta, nefrisz és corci kedveli ezt.
 5. Elevator Boy

  Elevator Boy Állandó Tag

  A volt fõrendházi ülésterem és társalgó  A korábbi alsóházi - ma képviselõházi - ülésteremmel átellenben,
  a kupolacsarnokból jobbra nyíló északi szárnyon található a rendi
  gyûlés egykori felsõ táblájának örököse, a fõrendiház tanácskozói
  terme.[64k] A hozzá vezetõ társalgó szõnyege és falai - az építészeti
  szimmetriára dekorációs ellentéttel felelve - kék tónusúak; a szoborfi-
  gurák az agrár- és ipargazdaság néhány ágának allegóriái; végül a
  mennyezet[69k] képei Vajda Zsigmond történeti tárgyú kompozíciói közül
  valók: Szent László gyógyfüvet talál, Könyves Kálmán eltiltja a boszor-
  kányégetést, Szent István fogadja a koronát hozó Astrik apátot, a
  Szent Kereszt apoteózisa, az igazságot szolgáltató Mátyás király, Nagy
  Lajos elrendeli a kassai dóm építését. Érdekes kuriózum, hogy a
  mûvész e legutóbbi képre nemcsak önmagát festette oda, hanem a
  székesegyház restaurátorát, Steindl Imrét is.
  A fõrendiház termének impozáns belsõ tere a háború idején
  erõsen megsérült. Javításakor - fõképp az ülésrendszert - nem
  eredeti állapotában állították helyre, de megõrizte barna-arany ragyo-
  gását, és természetesen megmaradtak a zárófal felsõ karzatát díszítõ
  aranyozott horganyszobrok - a Tudomány, az Erõ, az Igazság, a
  Kritika, a Hit és a Jótékonyság - allegórikus figurái. Jantyik Mátyás
  képei is az egykori, a képviselõházéhoz hasonló aggályossággal kiszá-
  mított politikai tartalmat õrzik: itt a magyar örökség önálló témakörét
  az ellenállási záradékot is tartalmazó Aranybulla kihirdetésérõl készí-
  tett kompozíció hordozza, míg a Habsburgokhoz lojális történeti szá-
  lat a fiatal Mária Terézia trónját megoltalmazó katonai segély meg-
  ajánlása képviseli.


  A Delegációs terem és folyosó  Az üléstermek felõl több folyosón[77k] át, változatos útvonalakon közelít-
  hetjük meg a díszlépcsõ-csarnok eddig nem említett, fõbejárat felõli
  oldalát. Útközben Róth Miksának, a századvég legjelesebb üvegfestõ-
  jének csodálatos ablakkompozícióiban[36k] gyönyörködhetünk. Külön
  figyelemre érdemesek a fûtõrendszer díszrácsai, amelyeken át - a
  távvezetéken keresztül érkezõ fûtõgõzzel temperált levegõ egyenlete-
  sen tartja a ház hõmérsékletét. A mûszaki tudás kellõ gyakorlati
  leleményességgel párosul: a folyosókon számozott szivartartóval ellá-
  tott hamutálcák találhatók, így a képviselõnek nem kell eloltania az
  illatos havannát, amíg beszalad szavazni az ülésterembe!
  A Delegációs terem folyosóját Dudits Andornak a fõbb miniszteriá-
  lis ágakat szimbolizáló képei dekorálják: Honvédelem, Vallás és Kultú-
  ra, Igazságszolgáltatás, Földmûvelés, lpar, Kereskedelem. Egykor
  ugyanis innen nyíltak a miniszterek dolgozószobái (a házelnökében
  pl. korábban a vallás- és közoktatásügyi miniszter dolgozott). A fõbe-
  járat fölött elhelyezkedõ nagyméretû terem onnan nyerte nevét, hogy
  a dualizmus idején az ún. közös minisztériumok (hadügy, külügy és
  a rájuk vonatkozó pénzügy) felett a két birodalomrész parlamentjeibõl
  kiküldött, 60-60 fõs delegációk gyakorolták a felügyeletet. Pesti ta-
  nácskozásaik idején az osztrák partnerek nyilván örömmel gyönyör-
  ködtek Dudits mester ifjúkori fõmûvének, a terem nyugati falát borító
  hatalmas szekkónak a látványában. Ferenc József 1867. évi megko-
  ronázásának kardvágási jelenete persze napjainkban már kevésbé e régen
  elmúlt "rendszer" eredményeinek, mint inkább illúzióinak sajátos szimbóluma.
  A folyosó déli végén nyíló egykori miniszteri tanácsterem nevezetességei
  Lotz Károly "Erélyesség" és "Bölcsesség" címû mennyezetképei - a mester
  legkiválóbb országházi alkotásai.


  A köztársasági elnök fogadószobái  Napjainkban az Országház szárnyainak két szélsõ traktusa kiemel-
  kedõ közjogi méltóságaink rezidenciái: az északi a miniszterelnök, a
  déli pedig a köztársasági elnök munkahelye. Az elnöki irodából két
  nevezetes terem is nyilik. Az egyikben a két világháború között a
  magyar kormányzók apoteózisát festette meg Udvary Géza és Diósy
  Antal. Elõbbi a hosszanti falfelületen a déli harangszót hallgató Hu-
  nyadi János diadalát ábrázolta - innen származik egyébként a Nán-
  dorfehéruári terem elnevezés. Ugyanõ festette az északi falon Kos-
  suth Lajos kormányzói apoteózisát (Petõfivel, Bemmel, Damjanich
  csal), míg az ablakok közt - Diósy Antal ecsetje nyomán - éppen
  Szilágyi Mihály kiáltja ki magyar királlyá az ifjú Hunyadi Mátyást.
  A negyedik fal képe eredetileg Horthy Miklóst dicsõítette, de ezt a
  háború után eltávolították és Patay Lászlónak II. Rákóczi Ferenc és
  Esze Tamás találkozását bemutató festménye került a helyére.
  Az elnöki irodából nyíló Munkácsy-terem a Parlament legjelentõ-
  sebb mûtárgyának otthona. A Párizsban élõ mester "Honfoglalás"[48k]
  címû alkotása eredetileg a képviselõházi ülésterembe készült, de nem
  csupán az akusztikai okokból megemelt elnöki emelvény miatt nem
  került oda. Számos honatya kifogásolta ugyanis, hogy Munkácsy
  Mihály gyõzedelmes alávetés helyett békés üdvözlésként ábrázolta a
  honfoglalók és a vízzel, földdel megjelenõ õslakosság (a nemzetisé-
  gek!) elsõ találkozását. Csak a húszas években került végül a kép mai
  helyére.


  Az Országgyûlési Könyvtár  Nincs a világon parlament, amelynek ne lenne saját könyvtára. A jó
  döntések szakmai fedezetéhez rengeteg információ kell, s mivel az
  Országgyûlési Könyvtár ezt szolgáltató apparátusa a képviselõk szá-
  mánál jelentõsen több olvasó tájékoztatására képes, így e pompás
  intézmény egyben országos szakkönyvtárként mûködik a jogtudo-
  mány, a legújabbkori történelem, az ENSZ-kiadványok és természete
  sen a parlamenti könyvészeti anyag területén. Itt található az Európa
  Tanács Információs és Dokumentációs Központja is. (Az Országgyû-
  lés iratait saját levéltára kezeli.) A mintegy félmilliós állomány haszná-
  latát számos modern információs rendszer segíti. A hatalmas olvasó
  terem a fõemeleti Vadászterem alatt helyezkedik el.
   
  Melitta, nefrisz és corci kedveli ezt.
 6. corci

  corci Állandó Tag

  Az Országház a Duna túlpartjáról nézve.
  [​IMG]
   
  Melitta, nefrisz, Buboska és 1 másik tag kedveli ezt.
 7. corci

  corci Állandó Tag

  [​IMG]
  Még egy kép a Duna túlsó partjáról.
   
  Melitta, nefrisz és Elevator Boy kedveli ezt.
 8. corci

  corci Állandó Tag

  A parlament főbejárata a Kossuth Lajos téren
  [​IMG]
   
  Melitta, bice, nefrisz és 1 másik tag kedveli ezt.
 9. corci

  corci Állandó Tag

  Még egy kép a Kossuth Lajos tér felől nézve:
  [​IMG]
   
  Melitta, nefrisz és Elevator Boy kedveli ezt.
 10. corci

  corci Állandó Tag

  Belső tér: a főlécső
  [​IMG]
   
  Melitta és nefrisz kedveli ezt.
 11. corci

  corci Állandó Tag

  A kupola-terem
  [​IMG]
   
  Melitta, nefrisz és Elevator Boy kedveli ezt.
 12. corci

  corci Állandó Tag

  Itt őrzik a Szent Koronát

  [​IMG]
   
  Melitta, bice, nefrisz és 1 másik tag kedveli ezt.
 13. corci

  corci Állandó Tag

 14. corci

  corci Állandó Tag

  Az ÜLÉSTEREM
  [​IMG]
   
  Melitta, bice, nefrisz és 1 másik tag kedveli ezt.
 15. corci

  corci Állandó Tag

  Képviselői ülésterem
  [​IMG]
   
  Melitta, bice, nefrisz és 1 másik tag kedveli ezt.
 16. corci

  corci Állandó Tag

  GALÉRIA
  [​IMG]
   
  Melitta, bice, nefrisz és 1 másik tag kedveli ezt.
 17. corci

  corci Állandó Tag

  [​IMG]
  NÁNDORFEHÉRVÁRI TEREM
   
  Melitta, bice, nefrisz és 1 másik tag kedveli ezt.
 18. corci

  corci Állandó Tag

  MUNKÁCSY TEREM
  [​IMG]
   
  Melitta, nefrisz és Elevator Boy kedveli ezt.
 19. corci

  corci Állandó Tag

  LÉPCSŐHÁZ
  [​IMG]
   
  Melitta, bice, nefrisz és 1 másik tag kedveli ezt.
 20. corci

  corci Állandó Tag

  KÖNYVTÁR
  [​IMG]
   
  Melitta, nefrisz és Elevator Boy kedveli ezt.

Megosztás