Egy gondolat a zsarnokságról

Igen, ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nevezzük bárhogyan, illessük bármilyen álnévvel, legyen az álnév történelmi vagy szociológiai, a tautológia áll: ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van, s ezzel mindent el is mondtunk.

Magyarországon ma zsarnokság van, akárhogyan nevezzük is. Egy zsarnok uralkodik felettünk – akárminek nevezzük is.
(...)
A zsarnokság ismerős fogalom. Tyrannia – mondták a görögök. A tyrannia feje a tyrannosz, a zsarnok. Sokféle zsarnokság van, ahogy többféle zsarnok is. Lehet zsarnok egy családapa, egy gyülekezet vezére, de akár egy tanár is. A zsarnokság alapképlete azonban a politikai zsarnokság. Platón szerint ez minden politikai rendszer legrosszabbika. A zsarnok, így Platón, a demokrácia szülötte, mivel népvezérként kezdi, talpnyalókat gyűjt, eleinte rokonszenvet kelt, míg teljhatalmat szerezve emberből farkassá nem változik. Száműzetésbe kényszerít, s mindenkit rettegésben tart (végül ez is lesz a veszte).
Mint az írásból kitűnik, a zsarnok „típusa” nem korhoz kötött, hiszen minden zsarnok talpnyalókkal veszi körül magát, félelmet és gyűlöletet kelt, uszít a gazdagok vagy a szegények, az elégedetlenkedők, a kisebbségek ellen, mindenféle szabadság ellensége, a jobbakat száműzetésbe kényszeríti, emberből farkassá változik, s alkalomadtán gyilkol is.
Minden hasonlóság ellenére azonban a zsarnokság keletkezése, a zsarnok felemelkedése, működése, nagyon különböző lehet. Válhat zsarnokká egy legitim királyi sarj, egy hadsereggel trónra emelt császár, egy puccsista, egy forradalom vezére. Egyeduralmuk fenntartására mindezek különböző eszközöket használnak. De mind rettegést keltenek, s körülveszik magukat talpnyalókkal. Ha van rá idejük, akkor talpnyalóiknak földet, vagyont, rangot, aranyat, címeket, kegyeket adományoznak, de mindenek felett hatalmat, saját teljhatalmuk árnyékait. Ellenvéleményt nem tűrnek, illetve az ellenvéleményt hangoztatókat megrágalmazzák, bebörtönzik, száműzik, megöletik.
A XX: században, az első világháború után a zsarnokok új típusa jelent meg. Az egyeduralom diktatúrává alakult, többek között totális diktatúrává. Velük párhuzamosan a zsarnokság régebbi formái is tovább éltek mint a katonai diktatúra, vagy legalábbis a hadsereg által megszerzett és fenntartott diktatúra (Latin-Amerika, Spanyolország, Görögország, Portugália).
Melyek a sajátosságai a zsarnokság huszadik századi diktatúraformájának? A diktátor, akár forradalom, puccs, katonai manőver juttatta is a hatalomra, a hatalmat erőszakkal ragadja meg és azzal is tartja fent, kisebb vagy nagyobb terrorral, ahogy a helyzet éppen megkívánja. Az ősi modell a jakobinus diktatúra, mellyel „a nagy forradalmat elárulták”, azaz ellentétére fordították. Ez az első, de koránt sem utolsó eset (a kifejezés, „elárult forradalom”, különben Trockijtól származik).
A jakobinus diktatúra ismétlőivel tele van a XX. század. Mint említettem, szélsőséges esetük a totális diktatúra: a fasiszta (Mussolin- féle), mely eleinte nem teljesen totális, majd a totális diktatúrák alaptípusai, a bolsevik és a náci.
Minden modern, XX. századi diktatúra közös vonása, hogy osztálytársadalmakban születnek. Egy osztálytársadalomban ugyanis nem lehet általános választásokon kizárólagos hatalomra jutni, vagy ha igen, nem lehet kizárólagos hatalomban maradni. Az osztálytársadalmakban, amennyiben van szavazati joguk, a polgárok többnyire osztályérdekeik mentén szavaznak. Így nehéz egy diktatúra kialakítása a hatalom erőszakkal való megszerzése nélkül. Ez még az autokráciák esetében is így volt, mint Magyarországon, ahol a kormányzót senki meg nem választotta, s „puccsal” került hatalomra, de erős nagybirtokos, burzsoá és paraszti érdekvédelem miatt az ország nem alakulhatott totális állammá.

Diktatúrát szavazatokkal megszerezni és megtartani osztálytársadalmak idején éppen az osztályérdekek mozgósító hatása következtében nem megy. Legjobb példa erre Nagy-Britannia vagy akár Franciaország. Nagy-Britanniában sosem esett választás diktátorra, úgyszintén Franciaországban, legalábbis Napóleon óta nem. Szintúgy nem kerülhet sor diktátorok megválasztására az Egyesült Államokban és Svájcban, tekintettel az ősi, azaz emberek tudatába is beírt alkotmányra, melyet valóban márványba, nem csak a márványnak kinevezett homokba véstek.
Mindezt csak azért írtam (javítsanak ki a történészek), hogy megértsem azokat, akik nemcsak Orbánban, hanem Erdog˘anban vagy Putyinban sem tudnak diktátort látni. Hogyan is? Hiszen megválasztották őket! Nem is egyszer, méghozzá többször, mi több, általános választójog alapján titkos szavazással! Ők kapták a többséget, ez tehát demokrácia. Vannak ellenzéki pártok Magyarországon? Ott ülnek a parlamentben! Tüntetni is szabad, nem igaz? Vannak ellenzéki lapok, még ha csak egy is, az is valami, van egy államilag nem kontrollált rádió, ha csak egy is, az is valami. A nyugat-európai agy (észlelés) számára egyetlen diktatúra van ma a világon: Észak-Korea. S talán még Kuba? Hozzáférhető-e Magyarországon az internet? Persze hogy hozzáférhető. Akkor hát mi a baj? Ők nem értik. Sokan közülünk sem értik. (Magam részéről ehhez csak azt tenném hozzá, hogy a Kádár-diktatúra alatt könnyebb volt hozzáférni alternatív, ellenzéki információhoz, mint manapság. Anyukám például csak a Szabad Európát hallgatta, ezt nevezte „a”’ rádiónak. Hogy „mit mondott a rádió”, az ő szájából azt jelentette: „mit mondott a Szabad Európa”. Ma nincs Szabad Európa, ahogy szabad Magyarország sincsen.)

Az utolsó évtizedekben, egyes helyeken hamarább, másutt később, de megváltozott a zsarnokság természetrajza. A zsarnokoknak már nincs szükségük arra, hogy erőszakkal szerezzék meg a hatalmat. Manapság választással, a többség „akaratából” kerülnek hatalomra és maradnak, megint a többség akaratából, hatalomban esetleg évtizedekig, esetleg egészen a halálukig, mint számos afrikai „független” zsarnok. Tekintsünk csak végig az országokat! Irántól Venezueláig minden zsarnok, még egy totalitárius rendszer diktátora is, választásról választásra kerül/marad hatalomban. Szaúd-Arábiában is vannak általános választások. Ettől demokrácia?
*
Orbán nem kivétel, hanem a szabály. Pillanatnyilag éppen Erdog˘ant másolja. Ami Erdog˘annak Gülen (ő szervezte meg az állítólagos puccsot, ő szervez minden tüntetést, ellenállást, ő áll minden ellenzéki újság, mi több, újságcikk mögött), az Orbánnak Soros. De még Gülent sem fogja az a galád Amerika jövendő gyilkosainak kiszolgáltatni! Soros pedig a „végén” (kinek a végén?) mégis csak nevetni fog.
Lehet, hogy az utánzás folytatódik? Hátha Orbán is meg fog szervezni egyik modellje, Erdog˘an nyomán egy jó kis puccsot maga ellen, vagy legalábbis azt állítani (hazudni persze), hogy efféle készül, úgy, hogy példaképéhez hasonlóan az egész ellenzékre lecsaphasson?

Tehát ha végigtekintünk a mai egyeduralmak kisszerű vagy kevésbé kisszerű zsarnokain, látni fogjuk, hogy a régi modell (erőszakkal magunkhoz ragadni a hatalmat, egypártrendszer) ma már csak ott létezik, ahol 1950–60 idején is létezett. Azaz még a régi kor maradványa. Ha megdöntik a régi típusú zsarnokot (például Aszadot), akkor jönnek majd a korszerű zsarnokok.
Mi tette az újszerű zsarnokságot lehetővé? Az, hogy az osztálytársadalmak tömegtársadalmakká alakultak. Ez a folyamat, mint Arendt már réges-régen kimutatta, minden totális államban gyorsan és erőszakkal lejátszódott, így például minden szovjet megszállás alatt álló kelet-európai országban, többek között Magyarországon is. De a folyamat lejátszódott békésen, lassan és fokozatosan a kontinentális Európa minden országában.
A tömegtársadalomban nincsenek osztályok, a szegényeknek nincs osztályérdekük vagy „osztálytudatuk”, aminek alapján közösen felléphetnének. Az általános választások eredményében tehát az osztályérdek nem játszik szerepet, azaz a döntés kevésbé racionális (egy érdek lehet rokonszenves vagy utálatos, de attól még racionális). A totalitárius pártok megtalálták az eszközt a tömegtársadalom kezelésére: ez az eszköz nem más, mint az ideológia. Egy ideológia Európában már az első világháború után minden politikai erő rendelkezésére állt: a nacionalizmus. Ekkor alakultak ki a nemzetállamok, s akkor lesz az európai népek vallása a nacionalizmus, és az európai népek istene a nemzet.

De egyedül ez az ideológia egy totális rendszer fenntartására alig volt elégséges. Kizárólag Mussolini fasizmusának látszott egy ideig elegendő lenni. Mind a náci Németország, mind a bolsevik Szovjetunió új ideológiai fegyvereket kovácsolt, jobboldali és baloldali ideológiai fegyvereket. A totális társadalmak domináns ideológiája mindig követi a Robespierre kitalálta mintát: a terror gyakorlásához az szolgáltatja az eszmei igazoláson túl a személyes motivációt, hogy a terror gyakorlói magukat erényesnek tudják.
A poszttotalitárius európai társadalmak mind tömegtársadalmak. A tömegtársadalmakban a jogállamiságot képviselő pártok (s azok első emberei) általános választójog alapján időszakonként megtartott legális választásokon kapnak felhatalmazást kormányzásra. Hasonlóképpen a tyrannusok is általános választásokon győznek s ismételt, legális általános választásokon őrzik meg és teszik legálisan leválthatatlanná az önkényuralmat (a választási csalásokat zárójelbe teszem).
Hogyan szerzik meg a tömegtársadalmakban a pártok a kormányzáshoz szükséges többséget? Ideológiával. Mutasd az ideológiádat, s megmondom, ki vagy! Hogy mihez, milyen célból szerzi meg egy párt a hatalmat, azt a párt ideológiájából s annak terjesztéséhez használt eszközökből lehet lemérni.

Egy tömegtársadalomban minden párt populista, mivel mindegyik a többséget óhajtja ideológiák segítségével megszerezni. Akiket manapság populistáknak nevezünk, azok szélsőjobboldali vagy szélsőbaloldali ideológiákkal mozgósító pártok és vezetők. Az eszközeiket a totalitárius államok ideológiai eszköztárából válogatják: etnikai nacionalizmus, rasszizmus egyfelől, antikapitalizmus, „antiglobalizáció” másfelől. A jogállamiságot, a szabadságjogokat védelmező, liberális demokratikus pártok is támaszkodnak a nemzeti érzésekre (ki erre, ki arra a nemzeti hagyományra), s középpontba állítják a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését (ki így, ki amúgy), s kormányzatra jutásukhoz többek között számos betarthatatlan ígérettel, hamis remények felkeltésével szerzik meg a szükséges többséget. Másként ugyanis nem lehet. De sosem állnak elő olyan ideológiával, mely megbonthatná a jogrendet, s tiszteletben tartják a hagyományos alkotmányt.
*
Ne tévedjünk: csőcselék mindig van és mindig lesz. Ismerjük őket Arisztophanész komédiáiból, Shakespeare tragédiáiból. A modern világban Hegel „Pöbel”-nek nevezte őket, Marx „lumpenproletároknak”. Mindegy. Vannak olyan emberek, akik hajlamosak gyűlöletbeszédre és erőszakos akciókra kiszemelt áldozatok ellen, ha ezt megparancsolják nekik, vagy ha ezért jutalmat remélhetnek. Cinikusan vagy gyűlöletből, ez ebből a szempontból mindegy. A XXI. században, a totális államok hagyományaképpen a „randalírozás” erény, akár hőstett is.
(Mindez nem az általános választójog ellen szól. A kvalifikált, azaz korlátozott választójog számtalan gondolkodó, mérlegelő vagy osztályérdekét racionálisan képviselő választót – például nőket – zárt ki a választópolgárok sorából.)
A totális rendszerek sajátsága, hogy csőcselékké változtatja a lakosság olyan rétegeit is, melyek erre korábban hajlamot nem mutattak. Thomas Mann a nácizmust „söpredékuralomnak”, a kommunizmust „csőcselékuralomnak” nevezte. A „proletárdiktatúra” lényege – többek között – valóban az, hogy csőcselékuralom. Minél nagyobb a terror, minél erősebb a félelem, annál szélesebb lesz a csőcselék réteg, minél kisebb, száma egyre inkább csökken.

Ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Az Orbán-rendszer zsarnoki rendszer (nevezzük akárhogy). Arra a kérdésre, miért és hogyan jött létre, nem térek ki. Számos fontos, érdekes elemzés jelent meg politológusok tollából erről a témából. Csak annyit jegyzek meg, hogy bár Orbán Viktor általános választás révén jutott hatalomra, de azért nem a csőcselék segedelme nélkül. 2006 szeptemberében a csőcselék támadta meg a televízió épületét. Hogy milyen része volt ebben és egyéb akkoriban gyakori erőszakos akciókban a hatalomra törő pártvezérnek és pártnak, azt nem tudjuk. De azt igen, hogy a sikeres destabilizáció választási győzelmük egyik feltétele volt.
De mivel igazolom, hogy nálunk zsarnokság van? Mire alapozom ezt a kijelentést? A zsarnok szavaira. Orbán Viktor ugyanis sosem titkolta, hogy mi saját rendszerének lényege. S azt sem, hogy sírig tartó uralmat képzel el magának.
Hogyan írta le Orbán Viktor saját rendszerét? 1. Központi erőtér, 2. illiberális demokrácia, 3. etnikai homogenitás.
*
Kezdjük a központi erőtérrel. Bizonyára ma már kevesen vannak, akik olvasták Lenin összes műveit. De ha akadnak néhányan, talán emlékeznek a kommunista párt szervezeti szabályzata körüli vitára, egy vitára, melyben sor kerül a mensevik (szociáldemokrácia) és a bolsevik frakció szétválására. Lenin a „demokratikus centralizmus” mellett érvelt, minthogy csak egy efféle szervezettel lehet a párt olyan fegyelmezett, mint egy hadsereg, sikeres az ellenség elleni harcban s a hatalom megszerzésében. Ha elolvassák, látni fogják, hogy ez az Orbán-féle „centrális erőtér” első megfogalmazása.
Folytassuk az illiberális demokráciával. Ez először a Duce ötlete volt. Több mint egy századdal Orbán előtt már kijelentette, hogy a liberalizmus halott. (Annak idején Roosevelt szállt vele szembe.) Az „illiberális demokrácia” ugyanakkor pontos leírása a zsarnokság posztmodern formájának. Minden kormány demokratikus, ha megválasztják, nemde? De attól még nem kell a szabadságjogokat, a pluralizmust, a fékek és ellensúlyok rendszerét, az emberi jogokat tiszteletben tartani? Persze hogy nem, mert mi „illiberálisak” vagyunk. Igaz, még ezt a kifejezést sem Orbán találta ki, mivel először a Muszlim Testvériség egyiptomi választási győzelmekor alkalmazták.

Különben is, mára már minden tyrannia demokrácia. Ez sem tegnap kezdődött, hiszen ifjúságunk idején már azt tanították nekünk, hogy a proletárdiktatúra az igazi demokrácia, nem pedig a burzsoá, „formális” demokrácia. Nos, a mi mai demokráciánk nem formális, de nem ám.
Etnikai homogeneitás. Ez egy ideológiai fegyver a szélsőjobb fegyvertárából. Ezzel a fegyverrel könnyű a kirekesztés. Azt mondják, hogy ez nem fegyver, hanem fal – méghozzá az „illegális bevándorlók” ellen emelt fal. Csakhogy ezt a falat a nevezett zsarnok már korábban a „belső ellenség” ellen kiépítette. Falat emel mindenki ellen, aki nem őt támogatja, minden baloldali, minden liberális, minden ellenzéki ellen, merthogy ők nem tartoznak az etnikailag homogén magyarsághoz, mivel azok, akik nem őt támogatják, nem magyarok.
Nos ez az utóbbi a magyar tyrannus mindig bevetett, használt fegyvere. Minden ellenzékit „kívülről” igazgatnak, mind lényegében hazaáruló, egyetlen civil szervezet sem magyar.

Kinek van helye Magyarországon? Annak, akit a főnök erre érdemesnek ítél, aki az ő híve, talpnyalója. Annak adományozza a birtokokat, kastélyokat (ma már gyárakat is), ahogy minden abszolút uralkodó tette. Nevét pedig milliárdjainkból hatalmas presztízsberuházásokkal akarja megörökíteni, mint a keleti despoták.
A magyar egyeduralkodó eszköztára azonban nem fix, azaz Orbán nem tartozik – az etnikai nacionalizmus kivételével – az ideológiailag következetes diktátorok közé. Bármely ideológiai eszközt bevet, felhasznál, ami a hatalmát szolgálja, bármely hazugságot kitalál, bármely fantasztikus összeesküvés-elméletet fantáziál a „szent” cél érdekében. (A Soros-plakátokat látva eszembe jutott Hitler állítása, hogy a zsidók robbantották ki a második világháborút. Ezt el is hitték neki az összes csőcselékjelöltek.) Orbán egyedüli célja saját hatalmának maximálása, kerül, amibe (nekünk) kerül. Ez végtelen folyamat. A hatalomból, tudjuk, sosem lehet elég, mindig lehet több és több. A hatalom nem olyan, mint a szex vagy a pihenés, itt nem lehet kielégülni. Ahogy a birtoklásban sem. Ha jól értem jelenlegi zsarnokunkat, neki a vagyon sem az élvezet, hanem a hatalom célját szolgálja.

Arra a kérdésre nem akarok választ adni, hogy mi (ki) fog ennek a zsarnokságnak véget venni. Foglalkoznak ezzel eleget a politikusok. Én, mondhatnám, Ady-párti vagyok. Hogy is fejezte ő ki magát? „Rákóczi, akárki, / jöjjön valahára: / Kígyóinknak, Esze komám, / lépjünk a nyakára”.

Heller Agnes

Heller Agnes.jpg
 
Azert valasztottak MArcront ,es boritekolhato Merkel gyozelme is.


Ez viszont nagy baj mert ez mar okozott ket vialgegest europaba.

Azért azt tegyük hozzá - csak a jegyzőkönyv kedvéért -, hogy több történész is egyetért abban, hogy az I. világháború kitörésének igazából semmilyen "történelmi, gazdasági" indoka nem volt. Általános jólét volt Európában, az államok alapvetően fejlődtek, a gazdaság erősödött, tudományos és gazdasági konjunktúra volt. Semmi nem indokolta - mostani távlatokból visszatekintve - a háborút. Aztán jött egy agyatlan barom szerb, és minden összedőlt. Lehet elmélkedni, hogy milyen erők gondoskodtak arról, hogy ez a szerb barom azt tegye, amit tett. Ha ez nincs, valószínűleg máshogy provokálták volna ki a konfliktust.

A II. világháború szintén egy "világméretű" provokáció következménye. Az I. VH. lezárásával a németeket olyan helyzetbe hozták mind gazdaságilag, mind politikailag, mind erkölcsileg, hogy gyakorlatilag nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb "lépni fognak". (Nagyjából az is nyilvánvaló volt, hogy mit.)
Ha nagyon "feszegetni" akarom az "összeesküvés-elméletet", akkor elmondható, hogy akár úgy is történhetett, hogy kellett még egy világégés, hogy a németeket "egyszer s mindenkorra" lerendezzék. Hogy ez pármillió ártatlan ember halálával jár, azzal "ama bizonyos körök" soha, semmikor nem törődte, mint ahogy nem törődnek mostanában sem.
De ez már messzire vezet.

Ja, és tessék egy kicsit elgondolkodni azon, hogy Hamburgban kik is voltak azok, akik "szétverték, felégették, lerombolták" a fél várost? "Haladó, liberális, ultrabalos" csürhe!
 
Macront úgy választották meg, hogy kevesebb mint 40%-os volt a részvétel. Lehet azon elmélkedni, hogy miért, és hogy a "maradék" több mint 60% mit gondolt.
Egy a lényeg érvényes és eredményes volt.
Már amennyiben valaki magyar népszavazás okán is elmélkedni akar a 60%-n aki nem volt ott,kérdésében.
 
Fych , azért az az I. világháború kitörésének elég "indoka" volt ! Hiszen a két unokatestvér a Georg és a Niki elége frocclizták a harmadikat ! Értem itt Vilmost ! Még az afrikai koloniát is megkérdöjelezték . Az meg már Versaillesben is ismert volt , sok angol diplomata be is ismerte késöbb , hogy majd tudatosan csinálták ki a "központi hatalmakat" és igy egy újabb háborut kicsikartak ! De ez nagyon hosszúlenne itt .
 
Azért azt tegyük hozzá - csak a jegyzőkönyv kedvéért -, hogy több történész is egyetért abban, hogy az I. világháború kitörésének igazából semmilyen "történelmi, gazdasági" indoka nem volt. Általános jólét volt Európában, az államok alapvetően fejlődtek, a gazdaság erősödött, tudományos és gazdasági konjunktúra volt. Semmi nem indokolta - mostani távlatokból visszatekintve - a háborút. Aztán jött egy agyatlan barom szerb, és minden összedőlt. Lehet elmélkedni, hogy milyen erők gondoskodtak arról, hogy ez a szerb barom azt tegye, amit tett. Ha ez nincs, valószínűleg máshogy provokálták volna ki a konfliktust.

A II. világháború szintén egy "világméretű" provokáció következménye. Az I. VH. lezárásával a németeket olyan helyzetbe hozták mind gazdaságilag, mind politikailag, mind erkölcsileg, hogy gyakorlatilag nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb "lépni fognak". (Nagyjából az is nyilvánvaló volt, hogy mit.)
Ha nagyon "feszegetni" akarom az "összeesküvés-elméletet", akkor elmondható, hogy akár úgy is történhetett, hogy kellett még egy világégés, hogy a németeket "egyszer s mindenkorra" lerendezzék. Hogy ez pármillió ártatlan ember halálával jár, azzal "ama bizonyos körök" soha, semmikor nem törődte, mint ahogy nem törődnek mostanában sem.
De ez már messzire vezet.

Ja, és tessék egy kicsit elgondolkodni azon, hogy Hamburgban kik is voltak azok, akik "szétverték, felégették, lerombolták" a fél várost? "Haladó, liberális, ultrabalos" csürhe!
Igen az I-nél nem volt gazdasági világégés.
De volt helyette gyarmatbirodalom felosztottsága.
És újabb területeket akartak némelyek!!
A török uralom alól felszabadult Balkán újrafelosztása.
Ügy elég súlyos gazdasági és politikai ok.
Csak azt nem értem:
Magyaroknak mi a fenéért kellett ennyire támogatni a háborút.
Tisza István a véderőtörvénynyél nagyon harcias volt és sok egyéb jogtalansággal.Egyenes utat jelölt.
Utána már igaz hogy ellenezte.
Egy kis ál-húzódozás után.Megint csak harciaskodott.

A II világháborút te az első következményeként tekinted.
Persze ilyen oldala is van a Németek részéről.
Az irredenta mozgalmak mint fő okok ott vannak természetesen
De a világgazdasági válságra adandó válasz is nagy szerepret játszott a Németeknél.
A munkanélküliség egyik megoldása a fegyverkezés és a hadi kiadásokba ölt pénz által teremtett munka
Ugyanakkor rohadtul félt a kommunista eszméktől
Így volt szocialista és nemzeti.
Vagyis náci
Provokáció?
Hát mit nem mondjak bukott háború utánra került.Ilyen helyzetbe.
Nem törvényszerű hogy Német árja felsőbbrendűséget hirdetve.
Új III.birodalom világhódító törekvések legyenek.
Nagyobbat akart mint amit elvesztett.
És így már semmiféle provokáció nincs .
Mohóság van.
 
Utoljára módosítva:
Egy a lényeg érvényes és eredményes volt.
Már amennyiben valaki magyar népszavazás okán is elmélkedni akar a 60%-n aki nem volt ott,kérdésében.
Ezt majd ugye a magyar választások után is hangoztatni fogod? :D
Meg a bevándorlással kapcsolatos népszavazás kapcsán is hangoztattad, ugye? :)
Mert hogy ott pont az volt a mantra a "ballibek" részéről, hogy érvénytelen volt. Az nem érdekelte őket, hogy a 95% nemmel szavazott! (És azért ne legyenek kétségeink, hogy a 3 millió szavazó alapján gyakorlatilag pontosan ugyanez lenne a megoszlás 100%-os részvétel mellett!)
 
A II világháborút te az első következményeként tekinted.
Alapvetően csak így lehet szemlélni.
A magyarok meg - sajnos - nem voltak önállóak. A Habsburg birodalom részeként léptünk be - voltunk kénytelenek belépni - az I. világháborúba. De végül az összes vesztes hatalom közül csak minket szívattak meg rettenetesen. (Azzal is szoktak foglalkozni bizonyos - nem túl ostoba - körökben, hogy pl. az akkor igencsak erős, és egyre erősebb Magyar Királyság "eltakarítása" is szerepelt kívánatos célként több egyéb mellett is. Franciaország, Németország mellett irritáló volt egy erős K-Európai ország. Tettek róla, hogy eltűnjön. Szerencsére a lengyelekkel ezt nem tudták megtenni, de nem bánták volna, ha az is széthullik... Az EU-nak nagyon jól jön, hogy igazából Kelet-Közép-Európa - a lengyeleket leszámítva - kicsi országok gyűjteménye. Ezért kellene nagyon szorosra fogni a V4-et, sőt kiegészíteni. Mert a V4-nek már lehet súlya akár egy német-francia "szövetséggel" szemben is. Pláne, ha a balkán is "becsatornázódna"... Nyugat-Európának nagyon jó, ha mi itt Kelet-Közép-Európában egymással vagyunk elfoglalva, egymást ütjük. Tiszta Trónok harca. )
 
Tornando , kis tévedés van irásodban a II. világháboru kitörése indoklásában ! Az joval összetevödöbb mint ahogyan megfogalmazod és azt is elégé felületesen ! Mert az igaz , hogy nemcsqak Németországban , de az egész világ retteget a "vörös" szörnytöl ! Hiszen szépe megmutatta igazi arcát a dicsö 133 napalatt Magyaroszágon és azért is engedték meg a "gyöztes" hatalmak a Románok területi megszállását , mészárlását Magyarországon és megteremtve az utat Horthynak !
 
Kedves fych!

Mi van a "jobblibekkel"? Mintha nem is léteznének.

Miért lenne baloldali, aki liberális?

Miért lenne káros, ha valaki liberális?

Miért kell gyűlölni azt, aki másképp gondolkodik, mint Te?

Hogy nevezed azt az együttélési formát, ahol tilos a saját nézeteidet elmondani, mert kártékonynak minősítenek?

A történelem azt bizonyítja, hogy az ún. baloldali kormányok mindig szélesebb tömegek érdekeit képviselik, míg a jobboldaliak a saját érdekeik mentén cselekszenek, ami inkább a hatalom és pénzuralom politikája, fűszerezve a másképp gondolkodók földbedöngölésével.

Ami Colorado okosságát illeti - biztosan így van, ám ennél fontosabb adat lenne, az intelligenciájuk, beleértve a szociális intelligenciát, érzelmi intelligenciát is, ami ebben az esetben alapot adhat a válaszhoz (a problémamegoldó gondolkodással ellentétben).
 
Utoljára módosítva:
Kedves fych!

Mi van "jobblibekkel"? Mintha nem is léteznének.

Miért lenne baloldali, aki liberális?

Miért lenne káros, ha valaki liberális?

Miért kell gyűlölni azt, aki másképp gondolkodik, mint Te?

Hogy nevezed azt az együttélési formát, ahol tilos a saját nézeteidet elmondani, mert kártékonynak minősítenek?

Kicsit nézz utána, hogy a magukat (bal)liberálisnak vallók milyen engesztelhetetlen gyűlölettel üldöznek minden más gondolatot. (A legtöbb "liberális" csoportosulás alapvetően inkább baloldali.)
És annak is nézz utána - a megnyilatkozásaik alapján -, hogy mennyire semmi közük már a liberalizmushoz. Nevezzük őket inkább álliberálisoknak.
Aki nem azt gondolja, amit ők, az minimum bugris paraszt.
Aki nem azt mondja, amit ők, azt azonnal el kell hallgattatni! (Éljen a szólásszabadság, a vélemény nyilvánítás szabadsága, ugye!)

MO-on - sok ún. liberális közszereplő "áldásos ténykedése" nyomán a "liberális" gyakorlatilag ugyanolyan szitokszó lett, mint a "fasiszta". (Magyar Bálint, Kuncze, Fodor Gábor, Horn Gábor...) Ahogy látom, egész Európában ez az "irány".

http://mandiner.hu/cikk/20170802_melyponton_van_martin_schulz_nepszerusege

Nem nekem van bajom a másként gondolkodókkal, pont az a bajom, hogy az ún. liberálisok szemében én, aki mást gondolok mai fajsúlyos témákról - migráció, melegházasság, kisebbségek pozitív diszkriminációja, iszlám terjedése, stb.stb. -, szóval az ún. liberálisok szemében én vagyok minden rossz megtestesítője, az antikrisztus, a kiirtandó, elpusztítandó, de legalább is egy sötét lyukba örökre elzárandó ősellenség.

Ma az ún. liberálisok maguknak vindikálják a jogot, hogy eldöntsék, ki demokrata, ki nem, ki szalonképes, ki nem. Csak halkan jelzem, pont így kezdődött a holokauszt is. Voltak egyesek, akik "rangsorolták" az embereket. (És volt mögöttük egy hatalmas agymosott tömeg, akik ebben segédkeztek. Persze, máshogy nem is lehet.)

Minek tekinthető pl. Horn Gyula akkor, amikor kijelenti, hogy aki a miépre szavaz, az nem normális? Ugyan miért? Amíg bármelyik párt a hatályos törvények szerint működik, tehát legitim, addig mindenki szavazhat rá, ha akar. Vagy pl. az USÁban a demokraták hisztije Trump győzelme miatt. Igazi, virtigli demokraták, tényleg. Ha kell felgyújtják az USÁt, csak nehogy már a nekik nem tetsző ember legyen az elnök... Khm...
 
Kedves fych!

Mi van "jobblibekkel"? Mintha nem is léteznének.

Miért lenne baloldali, aki liberális?

Miért lenne káros, ha valaki liberális?

Miért kell gyűlölni azt, aki másképp gondolkodik, mint Te?

Hogy nevezed azt az együttélési formát, ahol tilos a saját nézeteidet elmondani, mert kártékonynak minősítenek?

A történelem azt bizonyítja, hogy az ún. baloldali kormányok mindig szélesebb tömegek érdekeit képviselik, míg a jobboldaliak a saját érdekeik mentén cselekszenek, ami inkább a hatalom és pénzuralom politikája, fűszerezve a másképp gondolkodók földbedöngölésével.

Ami Colorado okosságát illeti - biztosan így van, ám ennél fontosabb adat lenne, az intelligenciájuk, beleértve a szociális intelligenciát, érzelmi intelligenciát is, ami ebben az esetben alapot adhat a válaszhoz (a problémamegoldó gondolkodással ellentétben).

Valamit keversz. Az intelligenciának (a "vegytiszta" IQ-nak), mint olyannak, az égegyadta világon semmi köze sem szociális sem érzelmi területekhez. Amire te gondolsz, az az empátia.
Ettől persze még igaz az, hogy a magasabb intelligencia jellemzően magasabb szociális és érzelmi "érzékenységgel" jár. Ebben is vannak persze kivételek. De szigorúan véve az IQ-nak semmi köze az EQ-hoz.
Továbbá az is igaz - megint csak nem kizárva a kivételek lehetőségét -, hogy az intelligensebb emberek érdeklődőbbek, kiváncsibbak sokminden téren. Ezért jobban értekli őket a jelenük és jövöjük több aspektusa, hajlamosabbak az őket érintő kérdésekben jobban elmélyülni, több szempontnak utánajárni. (Felmelegedés, migráció, 4. ipari forradalom, stb.stb.) Emiatt aztán - statisztikailag - megalapozottabb a véleményük, mint az "egyszerűbb" sorstársaiké.
 
Ezt majd ugye a magyar választások után is hangoztatni fogod? :D
Meg a bevándorlással kapcsolatos népszavazás kapcsán is hangoztattad, ugye? :)
Mert hogy ott pont az volt a mantra a "ballibek" részéről, hogy érvénytelen volt. Az nem érdekelte őket, hogy a 95% nemmel szavazott! (És azért ne legyenek kétségeink, hogy a 3 millió szavazó alapján gyakorlatilag pontosan ugyanez lenne a megoszlás 100%-os részvétel mellett!)
Az érvénytelen és eredménytelen az egy szabály.
A nép szavazás érvénytelen lett ebből következik eredménytelen is lett.
A választások is lehetnek érvénytelenek.És eredménytelenek is talán.
Bár eredménytelen akkor se lesz, ha nem lesz többségi kormányzás.
Ez is egy változat.
 
Utoljára módosítva:
Valamit keversz. Az intelligenciának (a "vegytiszta" IQ-nak), mint olyannak, az égegyadta világon semmi köze sem szociális sem érzelmi területekhez. Amire te gondolsz, az az empátia.
Ettől persze még igaz az, hogy a magasabb intelligencia jellemzően magasabb szociális és érzelmi "érzékenységgel" jár. Ebben is vannak persze kivételek. De szigorúan véve az IQ-nak semmi köze az EQ-hoz.
Továbbá az is igaz - megint csak nem kizárva a kivételek lehetőségét -, hogy az intelligensebb emberek érdeklődőbbek, kiváncsibbak sokminden téren. Ezért jobban értekli őket a jelenük és jövöjük több aspektusa, hajlamosabbak az őket érintő kérdésekben jobban elmélyülni, több szempontnak utánajárni. (Felmelegedés, migráció, 4. ipari forradalom, stb.stb.) Emiatt aztán - statisztikailag - megalapozottabb a véleményük, mint az "egyszerűbb" sorstársaiké.
Észrevetted hogy nem válaszoltál neki?Vagy két levél volt?
  1. Mi van "jobblibekkel"? Mintha nem is léteznének.
  2. Miért lenne baloldali, aki liberális?
  3. Miért lenne káros, ha valaki liberális?
  4. Miért kell gyűlölni azt, aki másképp gondolkodik, mint Te?
  5. Hogy nevezed azt az együttélési formát, ahol tilos a saját nézeteidet elmondani, mert kártékonynak minősítenek?
 
Utoljára módosítva:
MO-on - sok ún. liberális közszereplő "áldásos ténykedése" nyomán a "liberális" gyakorlatilag ugyanolyan szitokszó lett, mint a "fasiszta". (Magyar Bálint, Kuncze, Fodor Gábor, Horn Gábor...)
Éppen ez az szitokszóvá manipulálnak szavakat csak sokszor kell lenézően mondani.
Vagy egy mondatban becsmérelni.
Az az előbb lejáratni miközben ellenségként tüntetik fel.
Ez a Fidesz módszer.
A komcsizással kezdődött.
Pedig az se állja meg a helyét időnként.
Most éppen nevesítesz is néhány liberálist
Magyar Bálint, Kuncze, Fodor Gábor,
Nem tudsz te ezeknek olyan nagy bűnt felsorolni.
A Magyar Bálint oktatásért volt felelős.(őt pedagógusok időnként szidták)
Neked mi kifogásod van Magyar Bálint oktatáspolitikájával?
Fodor Gábor is volt valamikor oktatásért(Őt a tandíj miatt támadták)
Nézd meg van tandíj Orbántól is.
Fodor Gábor (kender engedélyezési kiálló is volt)
Kuncze Gábor talán belügyminiszter volt.(nem tudom mért támadták)
De elmondhatod nekünk te miért nem szimpatizálsz velük
 
Utoljára módosítva:
Azt tudom, hogy akik ma magukat liberálisnak nevezik, azoknak általában semmi közük az igazi liberalizmushoz. Olyan ez, mint a '84-ben a különböző minisztériumok. Pont ellentétes a nevük azzal, ahogyan működnek.
Schultz pl. a legvadabb ordas fasiszta eszméket hirdeti. :)
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Iren84 wrote on usakriszta's profile.
Szia! Bocsika a zavarásért. :) Olyan kérdésem lenne hogy megvan még esetlega Zóna Fun 2 dvd-d? Sajnos a linkek közül már csak 1 müködött. :) Köszi szépen. Ici
joesea wrote on kevidiak's profile.
Helló!
Butcher - Fehér éjjel (Dresden akták 09) nincs meg véletlenül ebookban?
Köszönöm!
Joe
berczineani wrote on Ajuda67's profile.
Kedves Ajuda! Köszönet minden fordításodért. Csodálatos. Nemrégiben felfedeztem egy oldalt ahol is sok sok könyv magtalálható ( angolul). Christine Feehan több sorozata is. Szerintem sokakat érdekelhet. A Kárpátok vámpírjai 35 rész is fent van. címe Sötét tarot. Sandu és Adalasia története.
Kiss Tibor Miklós wrote on Melitta's profile.
Kedves Melitta! Érdeklődöm, miért nem reagál senki , ha kérek kottát a "kotta, akkord ,dalszövegek oldalon. Korábban flottul" működött. Lehet , hogy köze van ,ahhoz hogy megváltoztattam az E-mail címem. Nem az van amivel ide regisztráltam: Kérlek segíts, mert a zenei előmenetelem az oldal nélkül visszafejlődik/szaxofon/ Előre is köszönettel Kiss Tibor /bocs a nyafogásért

Statisztikák

Témák
37,180
Üzenet
4,558,697
Tagok
600,492
Legújabb tagunk
trash trash
Oldal tetejére