Eszperanto

whitecat témája a 'Tanulás' fórumban , 2010 Július 19.

 1. whitecat

  whitecat Állandó Tag

  Indítok egy ilyen témát.

  Akinek vannak eszperantó nyelvtanulással kapcsolatos könyvei, jegyzetei, itt megoszthatja.

  Egy kicsit az eszperantó nyelv eredetéről:

  A nyelv alapjait Lazaro Ludoviko Zamenhof białystoki születésű, zsidó nemzetiségű, orosz anyanyelvű, varsói szemorvos rakta le. A nyelvtervezetet bemutató tankönyv első kiadására 1887-ben, Varsóban került sor, először oroszul, majd lengyelül, németül, franciául és angolul. A nyelv eredeti neve Lingvo Internacia („nemzetközi nyelv”) volt, de igazán az első tankönyv szerzője álnevéről (Dr. Esperanto – „Dr. Remélő”) vált ismertté. Az eszperantó első vázlata még csak sematikus tervezet volt. A nyelv később, széles körű működése során vált autonómmá.

  Az eszperantó eklektikus nyelv, szókincse főleg újlatin (spanyol, francia, olasz, román), germán (angol, német) és szláv (lengyel, orosz) nyelvből származik, elsősorban olyan szavak, amelyek más nyelvekben is megvannak (interonimák). Szerzője nem szavakat, hanem szóelemeket (morfémákat) vett át (tehát a nyelv erős agglutináló jelleget mutat), és ezek kombinálásával biztosította a szókincs fejlődését.
  A nyelvet többen próbálták megreformálni, ennek egyik legismertebb eredménye az ido nyelv. Ennek azonban jóval kevesebb követője akadt.

  A világ minden táján találhatók emberek, akik valamilyen szinten beszélik a nyelvet. Az eszperantó földrajzilag egységes maradt, ezt a nemzetközi kongresszusoknak és az egységes oktatásnak köszönheti. Felügyeleti szerve az Eszperantó Akadémia.
  1913 óta a szabadkőművesség, mint világszövetség nyelve. Tudományos nyelvként 1925 óta használják. 1979 óta a Nemzetközi Kibernetikai Szövetség hivatalos nyelve az angol és a francia mellett, 1985 óta pedig a San Marinó-i Nemzetközi Akadémia (AIS) első hivatalos nyelve. Ezen kívül számos nem eszperantista szervezet is elfogadta és alkalmazza, például a Postaunió, és a Nemzetközi Rendőrszervezet eszperantóul szerepel.
  A nyelvet mind a mai napig gyakran összetévesztik a Karinthy által megalkotott eszperente nyelvi játékkal az elnevezések hasonlósága miatt.

  A nyelvet a világon a legkülönbözőbb intézményekben, ill. tanfolyami formákban oktatják. Magyarországon minden iskolatípusban hivatalosan oktatható, egyenjogú nyelv.
  A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete 2004 januárjában kiadott állásfoglalása szerint az eszperantó élő nyelv. Az utóbbi években emiatt sokan választották a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgának, így 2005-ben az angol és a német után a harmadik legnépszerűbb nyelv lett...

  (Forrás: Wikipedia)
   
 2. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  A levél elejére lehet írni:
  Dankon pro via longa kaj detala respondo / pro via longa kaj rapida letero.
  Köszönet a te hosszú és részletes válaszodért /hosszú és gyors leveledért.

  Pardonon pro mia longa silento, sed mi havis malmulte da tempo, ĉar mi devis multe lerni kaj labori……
  Elnézést az én hosszú hallgatásomért, de kevés időm volt, mert sokat kellett tanulni és dolgozni…..
  Mi petas pardonon, ke mi ne skribis al vi.
  Bocsánatot kérek, hogy nem írtam neked.
  Mi petas pardonon, ke mi ne skribis al vi, sed mi havis malmulte da tempo, ĉar mi multe laboris.
  Elnézést kérek, hogy nem írtam neked, de kevés időm volt, mert sokat dolgoztam.
  Nun mi skribas al vi pri mia somerumado. - Most írok neked a nyári szünetemről.
  Nun mi volas skribi al vi pri familia evento,kiu okazis hieraux en nia hejmo.
  Most akarok írni neked,arról a csal.eseményről, ami tegn. Történt otthonunkban.
  Dankon provia gratula letero okaze de mia nomuno je estro de la –köszönöm a gratuláló leveled ..vezető kinevezésem alkalmából
  naskixitago.
  Hieraux mi ricevis vian leteron. Kiel vi fartas?
  Vian adreson mi ricevis vian amikino.Mi deziras korespondi kun vi.
  Cux vi deziras korespondi kun vi?

  Levél végén lehet írni:
  Mi ne deziras cxion denombri, venu,kaj rigardu vi mem.-Nem kívánok mindenről
  Beszámolni,gyere és nézd meg magad.
  Nun mi finas mian leteron, atendante vian baldaŭan respondon.
  Most befejezem levelemet, várom mielőbbi válaszodat.
  Bonvolu veni cxi tien,miestas konvinkita,ke ankaux al vi placxos mia laborejo.
  Tesék eljönni ide, megvagyok győződve,hogy neked is tetszenk majd a munkahelyem6városom,stb.
  Kiuj similaj familiaj festoj okazas cxe vi,en via lando?
  Hasonlók a családi ünnepek,ti országotokban?
  Mi atendas vian rapidan respondon. Várom a gyors válaszodat.

  Skribu kiel eble plej baldaŭ Írj a lehető leghamarabb!
  Esperante, ke miaj konsiloj estas utilaj por vi,atendante vian plej baldauxan respondon,
  amike salutas vin, via amiko, Betti. Remélem, hogy tanácsaim hasznosak neked,várom
  legközelebbi válasodat,baráti üdvözlettel, a te barátod: Betti.
  Mi esperas ke ni baldaŭ denove vidos unu la alian.
  Én remélem, hogy hamarosan újból látjuk egymást.

  Skribu rapide kaj longe- Írj gyorsan és hosszan!
  Transdonu miajn bondezirojn ankaŭ por via edzino / por viaj gepatroj!
  Jókívánságimat add át a feleségednek is / a szüleidnek is!
  !/Kun amikaj salutoj!/ Kun koraj salutoj! !/Baráti üdvözlettel/Szívélyes üdvözlettel!!
  Via amikino- a barátnőd………Karajn salutojn! Baráti üdvözlettel!

  Budapeŝto, la 25-an de septembro 2004
  Gxis revido-Viszlát! Betti
   
 3. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  Előképzők
  Al-valamihez csatlakozás alparoli-hozzászól,alveni-megjön
  Cxef-fő cxefurbo-főváros
  Kontraux-ellen kontrauxdiro-ellentmondás
  bo-rokon házasság révén patro-apa bopatro-após
  dis-több irányba /szét/doni-adni disdoni-szétosztani
  ek-(hirtelen)elkezdeni vidi-látni ekvidi-meglátni
  eks-egykori,ex reĝo-király eksreĝo-volt /egykori/ király
  fi-rossz /nem jó/ (alapvetően jellemre)fidomo-bűntanya
  ge-a két nem együtt patro-apa gepatroj -szülők
  mal-egyáltalán nem; fordítva; ellenkezőleg malbona-rossz
  mis-nem helyesen; tévesen uzi-használni misuzi -rosszul használni
  pra-a távoli multban vagy (rokonokra vonatkozóan)pratempo-ősidő
  re-újból, újra, mégegyszer; ellenkező irányban reveni-visszajönni
  vic-helyettes,mostoha vicprezidento-alelnök
  fi-erkölcsi megvetés fihomo-gazember
  antaux-előtt antauxtagmezo-délelőtt
  dum-alatt dumvoje-útközben
  el-ki,kifelé eliri-kimegy
  for-el,távol,távol forveturi-elutazik re-vissza,újra,ismét revidi-viszontlátás
  retro-vissza,szok-sal szemben retroiri-hátrál
  sub-alul,alá-n subteni-alátesz
  sur-rajta,rá
  sur,on,en,ön –n
  tra-át,keresztül,trairi-ker.megy
  trans-át,túl,túlra-n transiri la dun. Átmegy a dunán

  utóképzők
  -aĉ-rossz, hitvány (alapvetően minőségileg)domaĉo-kalyiba,
  -ad-tartós vagy ismétlődő cselekv kantado-éneklés
  -aĵ-valami konkrét /dolog/altaĵo-magaslat
  -an-tag, hozzátartozó Kristo-Krisztus kristano-keresztény
  -ar-sok mint egy egész arbaro-erdő
  -ĉj-férfi beceneveket képez (a név 2-5-ik betűje után paĉjo-apuka
  -ebl-lehet csinálni/tenni/legebla-olvasható
  -ec-minőség, mint elvont fogalom rapideco-gyorsaság
  -eg-nagyon nagy; nagyon erősen varmega -forró
  -ej-hely, hol kuiri -főzni kuirejo -konyha
  -em-hajlam vagy szeretet dormi -aludni dormema-álmos
  -end-csinálni kell legi -olvasni legenda-elolvasandó (elkelolvasni)
  -er-töredék, része,darabja valamineksablo -homok sablero -homokszem
  -estr-ember: aki vezet, uralkodik, elnököl lernejestro-iskolaigazgató
  -et-nagyon kicsi; nagyon gyengénvarma -meleg varmeta-langyos
  -id-kölyök; fiatal állat hundido-kutyakölyök
  -ig-műveltető, okozni, hogy valamit/valaki tegyen laborigi -dolgoztatni
  -iĝ-valaki, valami valamivé válik ruĝa-piros, vörös ruĝiĝi-elpirul,
  -il-szer, eszköz tranĉi-vágni tranĉilo-kés, vágóeszköz
  -in-a női nemet jelzi legi-olvasni leginda-elolvasandó (érdemes elolvasni)
  -ing-valami, amibe valamit beletesznek, glavingo-kardhüvely
  -ism-gondolkodásmód, rendszer kristanismo- kereszténység
  -ist-foglalkozás, hivatás, folyamatos elfoglaltság laboristo -munkás
  -nj-női becenév (a név 2-5-ik betűje után) panjo-anyuka
  -obl-mennyiség; alkalmak du-kettő duoblo-kétszeres, dupla
  -on-rész, törtrész du-kettő duono-fél, ketted
  -op-gyűjtőszámnév képző du-kettő duope-ketten, kettesével
  -uj-tartályképző mono-pénz monujo-pénztárca, erszény
  -ul-személyképzőjuna -fiatal junulo-ifjú, fiatalember
  -um-határozatlan jelentésű utóképző komuna-közös komunumo-közösség


  Elöljárók
  Kun-val,vel, együtt, társhat.
  Per-val,vel,által,eszközhah.
  Al-nak,nek,hoz,felé,ba,be,re
  Por-nak,nek,számára
  Cxe-nál,nél,közv.közel
  En-ban,ben,ba,be+n
  El-ból,ből
  Sur-on,en,ön,ra,re+n
  De-ól,től
  De sur-ról,ről
  Pri-ról,ről,felől meg
  Dum-alatt igőhat.
  Ekde-óa
  De post-óta
  Je-kor,ra,re -nál
  Post-után,múlva mögött,mögé+n
  Antaux-előtt, elé+n
  Apud- mellett,mellé+n
  Preter-mellette el
  Super-felett,fölé+n
  Sub-alatt,alá+n
  Inter-közöt,közé+n
  Ekster-kívül-helyhat.
  Cxirkau-körül hely,idő
  Gxis-ig
  Tra-vmin át,keresztül
  Trans-vmin túl,túlra+n
  Kontraux-átellenben,szemben
  Laux-mentén
  Anstataux-helyett
  Krom-ívül-átvitt ért.
  Malgraux-ellenére,dacára
  Sen-nélkül
  Da-nyi ból,ből
  Po ával,ével
   
 4. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  1. Post la gimnastiko ili ĉiam … malsataj.
  a. estanta b. estaj
  c. --- d. estas

  2. Mi ne … lin. Kiu li estas?
  a. scias b. povas
  c. konas d. devas

  3. La komputisto de la asocio laboras … moderna tekniko.
  a. en b. kun
  c. per d. al

  4. Pardonu, ĉu vi … al mi?
  a. scias helpi b. helpu
  c. bonvolas helpon d. povus helpi

  5. La geamikoj …sidis la tablon.
  a. kun b.ĉirkaŭ
  c. sube d. de

  6. Ĉu … sukcesis fini vian laboron?
  a. per vi b. al vi
  c. vi d. por vi

  7. … vi volas?
  a. Kio b. Kiu
  c. Kion d. Kia

  8. Mi ne havas … veturadi.
  a. eblon b. povon al
  c. poveco d. eblo da

  9. … horo komenciĝos la prezentado?
  a. Je kiom da b. Kioma
  c. Kiama d. Je kioma

  10. Ni parolas ankaŭ la … lingvon.
  a. hispano b. hispanaj
  c. hispanan d. hispanon

  11. Li redonis la libron, … li finlegis ĝin.
  a. kiun, tiun b. tial
  c. ĉial d. kiam

  12. Ĉiu miraklo daŭras nur … tagojn.
  a. tri b. trian
  c. triajn d. triaj  13. Ni pasigis kune … .
  a. kelka tago b. kelkajn tagojn
  c. kelkaj tagoj d. kelke da tagojn

  14. Li … amis iun.
  a. neniam plu b.neniam ne
  c. ne scii d. neniam jam ne

  15. Mia papago forflugis tra la … pordo.
  a. ferma b. malfermigota
  c. malferma d. malfermita

  16. Donu … tiun libron!
  a. al mi b. mi
  c. mia d. min

  17. Kiu komencas paroli, tiu … .
  a. interparolas b. ekparolas
  c. parolaĉas d. paroladas

  18. Kie … la poŝtoficejo?
  a. trovis b. trovos
  c. trovigas d. troviĝas

  19. Trinku … teo!
  a. tason el b. taso da
  c. tason da d. tason de

  20. La svisa franko estas malpli forta … la angla funto.
  a. kiel b. ol
  c. des d. al

  21. La letero alvenis … aerpoŝto.
  a. per b. el
  c. kun d. tra

  22. En tiu kvartalo mi ĉiam … .
  a. perdas sin b. perdiĝas
  c. perdigas min d. perdiĝas min

  23. Je … ni renkontiĝu?
  a. kiom b. kioma
  c. kiam d. kioman

  24. Kie estas pano, ne mankas pan… .
  a. ero b. igo
  c. ado d. emo  25. Egoisto pensas nur pri … .
  a. sia b. si mem
  c. sin d. li

  26. Jozefo … serĉis sian hundeton.
  a. ĉien b. ĉie
  c. ĉiun d. ĉion

  27. Francisko ĉiam preferas ekskursi … lerni.
  a. aŭ b. kiel
  c. spite d. ol

  28. Granda ĝojo estas … .
  a. ĝojero b. ĝojeto
  c. ĝojiĝo d. ĝojego

  29. La karavano serĉis la vojon … la tuta tago.
  a. ĝis b. sur
  c. dum d. sub

  30. Ĉu vi havas hodiaŭ … ?
  a. tempon b. tempo
  c. da tempo d. tempoj

  31. Kion vi pensas … ?
  a. de sur ĝi b. de ĝin
  c. sur ĝin d. pri ĝi

  32. Karlo ne … skribi, ĉar li ne havas skribilon.
  a. volis b. sciis
  c. povas d. konas

  33. Ni iru … .
  a. hieraŭ b. kune
  c. unu kun d. rapida

  34. El … lando venis tiuj turistoj?
  a. kio b. kiom
  c. kiu d. kian

  35. Ĉu vi … al mi, kioma horo estas?
  a. povas diras b. diras povi
  c. scias diri d. povas diri

  36. Post manĝado mi restis malsata, … mi manĝis.
  a. kontraŭ sufiĉa b. kvankam sufiĉe
  c. spite sufiĉa d. malgraŭ sufiĉan  37. La gastoj en la drinkejo … manĝas kaj trinkas.
  a. sidintaj b. sidante
  c. sidanta d. sidantoj

  38. La fotoaparato de Stefano estas … Jozefo.
  a. per b. ĉe
  c. al d. da

  39. Panjo, mi petas ĉokolad… .
  a. a b. u
  c. oj d. on

  40. Mi ne povas legi ĉi tiun tekston, ĉar ĝi estas … .
  a. nelegenda b. neleginda
  c. nelegata d. nelegebla

  41. Estis tie … personoj.
  a. kvin cento b. kvincent
  c. kvincent da d. kvin centoj

  42. La kontrolistoj venis … kontroli la biletojn.
  a. por b. pri
  c. al d. per

  43. Vi jam parolis pri iliaj gefiloj, nun parolu pri … .
  a. la viaj b. la ili
  c. la siaj d. siaj

  44. Ĉu li petis, ke vi … lian hejman taskon?
  a. skribas b. skribu
  c. skribus d. skribis

  45. La voĉo de raportisto estas … .
  a. bonaŭdanta b. aŭdiĝas bone
  c. bone aŭda d. bone aŭdebla

  46. Se … por vi, renkontiĝu je la sesa.
  a. estas bone b. povas
  c. bona d. estas bona

  47. Ĉu li diris, … li estas?
  a. ke b. kiel
  c. kiam d. kie

  48. La araboj trinkas varman teon, … ke estas varmege.
  a. apenaŭ b. kontraŭ
  c. kvankam d. malgraŭ tio

  49. Mi ne vidis similan … .
  a. nenian b. nenie
  c. --- d. neniam

  50. Kiu pagos … ?
  a. la bileton havas prezo b. ĝia la prezon
  c. la bileto de prezo d.la prezon de la bileto
   
 5. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  Feleletválasztós nyelvtani teszt (15 p)

  1. … volas, … povas.
  A) Kiu – tiu C) Kiam – tiam
  B) Tiu – kiu D) Tiam – kiam
  2. Ŝi promenadas … la pluvo.
  A) kontraŭ C) apenaŭ
  B) malgraŭ D) preskaŭ
  3. Mi ofte iras … kinejo.
  A) en C) al
  B) je D) por
  4. Estas arboj … la domo.
  A) krom C) preter
  B) al D) apud
  5. Ni multe parolis kaj pensis … li.
  A) por C) pro
  B) pri D) per
  6. La insulo apartenas … nia lando.
  A) por C) al
  B) ĉe D) kun
  7. La edzo de mia filino estas mia …
  A) gefilo C) panjo
  B) pranepo D) bofilo
  8. La kampo … tie.
  A) trovas C) trovindas
  B) trovigas D) troviĝas
  9. Du… tri estas ses.
  A) foje C) foja
  B) obla D) oble
  10. Mi razas min … razmaŝino.
  A) kun C) por
  B) pro D) per
  11. Li jam estis en … landoj de Azio.
  A) ĉio C) ĉiuj
  B) ĉiu D) ĉioj
  12. Morgaŭ mi ne estos en la oficejo, mi estos …
  A) for C) trans
  B) je D) tra
  13. …horo ni komancis labori?
  A) Je kiom C) Je kioma
  B) Je kiam D) Kiam
  14. Mi preferas vian amikecon … via amo.
  A) kiel C) tiel
  B) ol D) al
  15. Li estas … alta inter la tri amikoj.
  A) plej alta C) la plej alte
  B) plej alte D) la plej alta
  16. Ne li mem faris la tablon, li … ĝin.
  A) farendis C) fariĝis
  B) farindis D) farigis
  17. Mi kredas, ke ni jam vidis …
  A) unu la alia C) unun la alia
  B) unun la alian D) unu la alian
  18. Mi diris tion al li almenaŭ cent…
  A) ono. C) foja.
  B) obla. D) foje.
  19. Mi amas vin …, … vi amas min.
  A) tiel, kiel C) tia, kia
  B) kiel, tiel D) kia, tia
  20. Sendu la leteron … aeropoŝto.
  A) per C) pro
  B) por D) pri
  21. … la kunveno ni silente aŭskultis la prelegon de la ĉefo.
  A) Sub C) Dum
  B) Sur D) En
  22. Ĉu la tasko estas jam …?
  A) farinta C) farita
  B) farinde D) farende
  23. En tiu momento ni estis …la gazetojn.
  A) leganta C) legata
  B) legantaj D) legataj
  24. Mi volas aĉeti du … lakto.
  A) botelon de C) botelojn da
  B) botelon da D) botelojn de
  25. Mi kredas, ke via patrino estas en la …, ŝi kuiras tie.
  A) kuirujo C) kuiraĵo
  B) kuiringo D) kuirejo
  26. Mi ankoraŭ … partoprenis Esperantan Kongreson.
  A) neniu C) neniam ne
  B) neniam D) nenie ne
  27. Kiom kostas la lakto? Ĝi kostas 360 …
  A) forintojn C) forinton
  B) forintoj D) forinto
  28. Mi kredas, ke mi ankoraŭ havas monon en la …
  A) monejo C) monaro
  B) monujo D) monero
  29. Ĉu vi havas … ?
  A) moneton C) monaron
  B) moneron D) monegon
  30. Vi ricevos …
  A) duopajn pomojn C) du pomoj
  B) po du pomoj D) duono pomo
  31. Mi zorgos … ili.
  A) sur C) pri
  B) per D) kun
  32. Estis …, kion li diris.
  A) belo C) bela
  B) bela D) beli
  33. Li montris al la seĝo kaj aldonis: „Bonvolu …”
  A) sidi C) sidadi
  B) sidigi D) sidiĝi
  34. La avo de mia patro estas mia …
  A) avo C) praavo
  B) nepo D) nevo
  35. Ne forgeru aĉeti kvar … sukero, bonvolu!
  A) kilogramon de C) kiolgramon da
  B) kilogramojn de D) kilogramojn da
  36. La bona dommastrino ĉiumatene … la florojn.
  A) akvas C) akvadas
  B) akvigas D) akvumas
  37. La tasko, kiun oni devas fari, estas … tasko.
  A) farinda C) faranta
  B) farebla D) farenda
  38. Mi ne … la viron ĉe la tablo. Kiu li estas?
  A) povas C) volas
  B) scias D) konas
  39. Prenu … libron, … kuŝas sur la tablo.
  A) kian – tian C) tion – kion
  B) tian – kian D) tiun – kiun
  40. Kuri estas …, sed kelkfoje …
  A) honta – utila C) hontebla – utilebla
  B) honte – utile D) hontema – utilema
  41. La personoj sen hejmo estas …
  A) senhejmoj C) senhejme
  B) senhejma D) senhejmuloj
  42. Li estas tre …. Li timas eĉ mian malgrandan hundeton.
  A) timinda C) timema
  B) timenda D) timida
  43. Mi ne scias, kie ni estas. Mi certe ….
  A) malvojiĝis C) revojiĝis
  B) eksvojiĝis D) misvojiĝis
  44. Li levis la glason kaj diris: … via sano.
  A) je C) sur
  B) pri D) en
  45. Li metis la panon … la tablon.
  A) sur C) al
  B) pri D) je
  46. Oni ne … legi, estas tro mallume por legi.
  A) konas C) povas
  B) scias D) ekas
  47. Sen mono, oni aĉetas …
  A) nenion C) tion
  B) ion D) ĉion
  48. La arbaro estas …
  A) ekster la urbo C) ekster la urbon
  B) krom la urbo D) krom la urbon
  49. … stulteco ne estas rimedo.
  A) Malgraŭ C) Kontraŭ
  B) Kvankam D) Anstataŭ
  50. La … estis tre bela.
  A) mateno C) matene
  B) matena D) mateni
   
 6. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  V. Szövegértést ellenőrző feladat
  Maximális pontszám: 25 pont

  Kalocsay kaj Baghy en Ĉinio
  Ekde la 20-aj jaroj ĉinaj esperantistoj ekprezentis alilandajn literaturaĵojn, precipe la orienteŭropajn, al ĉinaj legantoj per Esperanto.
  En januaro 1929 Lusin kiel redaktoro de la gazeto Torento ricevis kontribuaĵon kun letero de iu nekonata junulo Sun Yong, kiu samtempe informis Lusin, ke li ĉinigis fabel-epopeon de Petőfi Sándor, Johano la Brava, el la esperanta traduko de Kálmán Kalocsay. Sun Yong petis helpon por eldoni sian tradukon. Lusin tuj respondis: "Se vi povas sendi la tradukitan epopeon, eble mi publikigos ĝin en la gazeto. Eldono nur en libra formo estas tre malfacila, ĉar nun legantoj de poemoj estas nemultaj kaj pro tio eldonejoj ne interesiĝas. Sed mi povas demandi al Beixin-Librejo, kaj se ĝi volos akcepti, tiam mi sciigos vin kaj vi povos rekte trakti kun ĝi."
  Lusin mem tre ŝatis Petőfi, kelkfoje verkis pri ties vivo kaj verkado en siaj eseoj, eĉ propramane ĉinigis ses poemojn de Petőfi el la germana lingvo. Ricevinte la tradukojn, Lusin klopodis por ilia eldono. Li deziris, ke la ĉinaj legantoj povu ĝui la belajn versojn en bela prezento, eĉ skribis leteron al amiko studanta en Germanio por aĉeti eldonon kun ilustraĵoj. Dume li ankaŭ proponis al Sun Yong: "Ĉu ĉe via flanko troviĝas ebleco aĉeti tian eldonon kun ilustraĵoj pere de esperantisto en Hungario?" Sun Yung tuj ekkorespondis kun Kalocsay, la esperantiginto, kiu tre ĝojis akcepti la peton. Post serĉada strebo li sendis al la ĉiniginto 12 belajn kolorajn bildojn.
  Lusin estis ravita. Li eĉ intencis represi laŭ la originaloj kolore, tamen la tro altan koston neniu eldonejo volis akcepti. Poste li turnis sin al gazeto kun propono de trikolora preso, kies kliŝojn li povus prunti por libroforma eldono; tion la gazeto rifuzis. Tiam eĉ Beixin-Librejo perfidis sian promeson eldoni la epopeon, pro timo de malprofito. Lusin kolere skribis al Sun Yong: "Eldonejoj ĉasas profiton, kio kaŭzas, ke al Ĉinio mankas bonaj libroj."
  Lusin decidis per propra financo eldoni la epopeon je mil ekzempleroj kaj ofsete represi la bildojn. Fine malgranda eldonejo Hufeng-Librejo konsentis eldonon de la libro, postulante nur ke Lusin antaŭpagu por kliŝfarado kaj honorario al la tradukinto. Lusin konsentis tion. Post klopodado de jaro kaj duono la fabelo de Petőfi aperis antaŭ la ĉinaj legantoj.
  Dum la korespondado kun Kalocsay, Sun Yong akceptis lian peton helpi pri la esperantigo de poemoj de Li Bai, la granda poeto de la Tang-dinastio. Sun detale klarigis al Kalocsay la enhavon kaj propran metrikon de elektitaj poemoj. Tiu kunlaboro trans landlimoj postlasis valoran beletran heredaĵon en la Esperanta kulturo: sep poemoj de Li Bai aperis unue en Literatura Mondo, poste en la poemaro Eterna Bukedo. Aliflanke Sun Yong ĉinigis poemojn de Petőfi el la tradukoj de Kalocsay, kiuj en 1951 en Pekino aperis kiel 40 poemoj de Petőfi. Poste, dank'al du hungaraj studentoj, kiuj studis en Pekina Universitato, Sun Yong ĉinigis pli ol cent poemojn de Petőfi, eldonitajn en la libro Poemoj de Petőfi (Pekino, 1959).
  Bakin, fama ĉina verkisto, ekiris sur la literatura vojo per tradukoj el Esperanto. Post sia esperantistiĝo en 1924 li ĉinigis verkojn de E. Amicis, L. Tolstoj kaj Akita Ujaki el Esperanto; nur en 1927 li verkis sian unuan romanon, Pereo. Kiam en 1931 aperis la romano de Julio Baghy Printempo en la aŭtuno, ĝi tuj kaptis la animon de la juna Bakin, kiu publikigis ĉinan tradukon jam en 1932 ĉe Kaiming-Librejo, Shanghai. La koincidoj estas interesaj: Baghy verkis la romanon en unu semajno, Bakin tradukis ĝin en unu semajno, kaj ankaŭ en unu semajno en 1932 li verkis propran romanon sub ĝia influo, Aŭtuno en la printempo.
  La romano de Baghy rapide havis fortan eĥon ĉe la ĉina legantaro, precipe la junularo. De 1932 ĝis 1981 tiu romano estis represita 17-foje. Multaj uzis kaj uzas ĝin por ellerni Esperanton kaj la tradukarton.
  La granda hungara ĝemelstela paro Baghy kaj Kalocsay multe kunlaboris al nia Esperanta kulturo,sed ankaŭ sur la paĝoj de la ĉina literaturo estas gravurita ilia merito.


  Válaszoljon magyarul a kérdésekre:
  1. Ki Lusin; életművében milyen szerepe volt Petőfinek és mit tett, hogy Kínában megismerjék Petőfit? (7 pont)
  2. Mi mindent fordított le Sun Yong? (2 pont)
  3. Sun Yong nem tudott magyarul. Hogyan értette meg Petőfi műveit? (4 pont)
  4. Mit küldött Kalocsay Sun Yong-nak? (2 pont)
  5. Mit kért Kalocsay Sun Yong-tól, mi lett az együttműködés eredménye? (4 pont)
  6. Baghy Gyula regénye hogyan hódította meg fordítóját és kínai közönségét?
  (6 pont)
   
 7. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  V. Szövegértést ellenőrző feladat
  Maximális pontszám: 20 pont
  La muziko, kiu konkeris la mondon
  Ĵazo estas muzikstilo nun internacie konata kaj alte taksata kiel serioza, respektinda arto. Sed ne ĉiam estis tiel. Antaŭ cent jaroj la ĝermoj de ĵazo estis malestimataj kiel senkultura kaj eĉ maldeca muziko. Do kiel tia "muzikaĉo" (laŭ la kontraŭuloj) fariĝis la plej populara muziko en Usono (dum kelka tempo) kaj finfine fariĝis eĉ arta muziko? Por ekscii tion ni devas unue reiri al la sklaveca epoko de la usona sudoriento – la tempo, en kiu aperis la antaŭaĵoj de ĵazo.
  Malgraŭ la klopodoj de la blankulaj sklavkomercistoj kaj sklavposedantoj forpreni la kulturon, lingvon, religion kaj identecon de sklavigitaj afrikanoj, multaj elementoj de afrika kulturo travivis. Unu el la plej persistaj postrestaĵoj de afrika kulturo estis muziko. La ritmoj kaj kantmanieroj de Afriko miksiĝis kun eŭropaj muzikiloj kaj muzikformoj kaj la angla lingvo. Ĉi tiu kunfandiĝo naskis novajn freŝajn sonojn, ĝis tiam konataj nek en Eŭropo nek en Afriko.
  Verŝajne la plej grava muzikformo naskiĝinta senpere el la sklava kulturo estas bluso (de la angla blues [bluz] mallongigo de "blue devils" – melankolio, malbonhumoro.) Bluso estas tre simpla kompare al ĵazo. Ĝi estas precipe kantata, ĉu kun muzika akompano aŭ ne. Bluskantoj sekvas sufiĉe striktan poezian formulon., kaj la muziko kutime enhavas bemoligitajn notojn (kutime la tria kaj la sepa notoj de la gamo). La temoj de la kantotekstoj kaj la tono de la muziko estas malgajaj kaj melankoliaj, pro tio ke la muziko esprimas la suferojn de sklaveco kaj (post la abolo de sklaveco) malriĉeco, senlaboreco, amproblemoj k. s. Bluso dum multaj jaroj restis simpla muziko de malriĉaj kamparaj nigruloj en la sudoriento, sed pro la iom-postioma translokiĝo de nigruloj al urboj (serĉante laboron), bluso pli rafiniĝis kaj profesiiĝis.
  Alia ege grava elemento de ĵazo estis ragtimo. La nova PIV difinas ragtimon kiel „Speco de muziko skribita, precipe por piano, naskiĝinta en la kleraj nigraj komunumoj de S(uda) Usono, karakterizita de sinkopa traktado de eŭropdevena muziko, kaj iĝinta unu el la ĉefaj fontoj de ĵazo”. Aldone, la etimologio de la vorto "ragtimo" – angle ragtime [ragtajm] – estas rag (ĉifono) plus time (tempo) – aludo al la sinkopo (mislokigo de la regula akcento) de la muziko. Sed kvankam ragtimo, kiel bluso, estis produkto de la ĝenerala suda nigrula kulturo, ĝi ja esprimas tute alian parton de tiu kulturo. Kleraj urbaj nigrulaj muzikistoj, kiel la fama kaj popularega ragtimmuzikisto Scott Joplin [skot ĝoplen], studis eŭropajn muzikstilon kaj teorion, sed aldonis al tiu bazo fortan spicaĵon de la afrikdevena kulturo – precipe la ritmo. Ĉi tiu kombinaĵo estis sukcesega. Inter 1890 kaj 1915 (proksimume) ragtimo furoris - eĉ inter blankuloj. Unuafoje en la usona historio produkto de nigrula kulturo gajnis vastan akcepton inter blankuloj.
  Ankoraŭ plia, malpli konata fonto de ĵazo estis la latuninstrumentaj bandoj de la urbo Nov-Orleano. (Nov-Orleano, krome, estas konata kiel kunfandejo de la kulturoj de tri kontinentoj: Ameriko, Eŭropo kaj Afriko. La influo de tiuj tri kontinentoj montriĝas en la manĝaĵoj, arkitekturo, lingvaĵo, muziko kaj religio de la urbo.) Ĉi tiuj bandoj fontis el la kultura riĉeco de la Nov-Orleanaj nigrulaj komunumoj de la post-sklaveca epoko. La muziko de ĉi tiuj bandoj, simile al ragtimo, estis kombinaĵo de eŭropaj muzikiloj kaj melodioj kun afrikaj ritmoj. Ĉi tiu pra-ĵazo rolis ĉefe kiel danca kaj marŝa muziko por festoj, funebraj procesioj kaj paradoj - kaj speciale por la plej granda, plej fama stratfesto - Nov-Orleana karnavalo, - kiu finiĝas je la famega tago Mardi Gras ("Grasa Mardo" estas la tago antaŭ Cindromerkredo kaj la lasta tago de karnavalo en Nov-Orleano.) Sed la plejmulto da tiuj muzikistoj ne estis profesie trejnitaj kaj ne povis legi muziknotojn. Pro tio oni kutime ludis muzikaĵojn parkere kaj ofte iom malstrikte – eĉ foje kun originalaj spontaneaj aldonaĵoj. Ĉi tia libera sinteno al la muziko naskis intencan improvizadon – eble la plej unika en la ĵazo.
  Kvankam ne ekzistas unusola difinita naskiĝloko de ĵazo, la urbo Nov-Orleano estas ofte nomata la "lulilo de ĵazo", ĉar la diversaj elementoj de frua ĵazo facile kaj harmonie kuniĝis en la diverskultura, muzikema medio de tiu urbo. Kaj ankoraŭ Nov-Orleano estas mekko por amantoj de tradicia ĵazo.
  En la frua parto de la dudeka jarcento (ĉirkaŭ la tempo de la Unua Mondmilito) multaj nigrulaj kaj blankulaj muzikistoj migris de Nov-Orleano al Ĉikago. De Ĉikago ĵazo povis disvastiĝi pli rapide kaj atingi pli grandan aŭskultantaron ol de Nov-Orleano, kaj baldaŭ ĵazo populariĝis tra la tuta Usono. Ĵazo tiel furore populariĝis kaj tiel difinis la tiutempan popularan kulturon, ke la 1920aj jaroj ricevis la kromnomon "Ĵazepoko".
  ________________________________________
  1. Milyen kulturális elemekből jött létre a jazz? (3 pont)
  2. Melyek a jazz zenei forrásai, miben különböznek egymástól? Töltse ki a táblázatot! (12 pont)
  zenei forrás előadók hangszer egyéb jellegzetessége(i)  3. Melyik várost nevezik a jazz bölcsőjének, miért? (2 pont)
  4. Mi segítette elő a jazz elterjedését, s mikorra tehető a jazz fénykora? (3 pont)
   
 8. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  III. Íráskészséget mérő feladat


  Külföldi barátja/barátnője azt írja, hogy Magyarországon szeretné tölteni a szabadságát.
  Egy 8-10 soros válaszlevélben

   javasoljon időpontot és helyszínt;
   számoljon be a szálláslehetőségekről és programokról;
   írja le, hogy Ön miben tudna személyesen segíteni neki!


  II.
  Számoljon be külföldi ismerősének arról, hogy autót vásárolt!
  • Miért vett autót, milyen változást hozott ez az életében?
  • Hogyan választotta ki az autóját?
  • Mi tette lehetővé, hogy megvegye?
  • Milyen anyagi terhet jelent ma Magyarországon az autó fenntartása?
  • Mi a véleménye a hazai közlekedési morálról?
  I.
  Egy amerikai ismerőse az év első hat hónapját egy magyar egyetemen fogja tölteni. Öntől érdeklődött, hogy mit hozzon magával.
  • Válaszában mutassa be az éghajlati viszonyokat, tegyen javaslatot a ruhatárra!
  • Megnézte a kollégiumi szobát, számoljon be róla!
  • Írja le, hogy milyen étkezési lehetőségek vannak a környéken!
  • Írjon a könyvtári és könyvesbolti kínálatról!
  • Ajánlja fel további segítségét, legyen nagyon barátságos és megnyugtató!
  I.
  Egy levelezőtársa látott egy statisztikát, amely szerint Magyarország élenjár az alkoholfogyasztásban. Azt kéri öntől, hogy írjon erről a témáról. Válaszában térjen ki az alábbi szempontokra:
  • Az ön személyes tapasztalata szerint mennyire súlyos probléma az alkoholizmus Magyarországon?
  • Mi vezethet alkoholizmushoz? Milyen szerepük lehet a társas kapcsolatoknak?
  • Milyen károkat okoz ön szerint a túlzott alkoholfogyasztás?
  • Az ön egyik ismerőse soha nem iszik alkoholt. Mi erről a véleménye?
  • Mesélje el, ön hogy találkozott először szeszes itallal, és az ön életében milyen szerepe van az alkoholnak?
  Ön három évvel ezelőtt egy nyári eszperantó rendezvényen barátságot kötött egy örmény fiatallal, sokáig leveleztek. Az elmúlt évben nem kapott hírt tőle. Most végre rászánja magát, hogy írjon neki. Levelében
  • Fejezze ki sajnálatát, amiért megszakadt a kapcsolatuk, ön is mentegetőzzék!
  • Kérdezze meg, hogy mi az oka barátja/barátnője hallgatásának!
  • Idézze fel a közös élményeket!
  • Mesélje el, hogyan változott meg az ön élete!
  • Javasoljon egy újabb közös programot!
  Irányított fogalmazás – 17-20 sorban (20 p)

  Írjon levelet barátjának Lengyelországba (Bjalistoko, strato Zamenhof 18) az alábbi szempontokkal:

  - írja meg barátjának, hogy most értesült arról, 2009-ben Białystokban lesz az Universala Kongreso, s ön is szeretne részt venni a kongresszuson
  - érdeklődjön barátjánál, milyen látnivalók vannak a környéken és a városban, mely Zamenhof szülővárosa is egyben
  - puhatolózzon, lehetséges-e, hogy a kongresszus ideje alatt esetlegesen barátjánál szálljon meg
  - ha pedig történetesen barátjánál nem tudna megszállni, érdeklődjön olcsó szállások (kemping, panzió) felől a városban.
   
 9. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  IV. Irányított fogalmazás
  Maximális pontszám: 20 pont

  Írja le gondolatait a kiválasztott témáról úgy, hogy minden irányítási szempontra térjen ki. Fontos, hogy a fogalmazás egységes szöveget alkosson, ezért kérjük, hogy az egyes gondolatkörök közti átmenetet biztosítsa. A levélforma jellemzőit tartsa be! (Dátum, megszólítás, üdvözlő forma, aláírás.)
  Terjedelem: 22 - 25 sor

  I.
  Egyik barátja/barátnője nemrég plasztikai műtéten esett át: megoperáltatta az orrát, mert túl nagynak találta. Azóta sokkal jobban érzi magát a bőrében, valósággal kivirult. Ön nem érti igazán a döntését, úgy véli, hogy egyáltalán nem lett volna szükség erre a beavatkozásra. Most levélben számol be a történtekről külföldi ismerősének.
  Jelzi, hogy mi késztette Önt a levélírásra, és elmeséli az esetet.
  Felidézi, hogy mivel indokolta az illető a döntését.
  Elmeséli, hogyan fogadta a környezete, amikor megjelent az új arcával.
  Leírja, mit szólna az Ön családja, baráti köre, ha megváltoztatná a külsejét.
  Kifejti véleményét a manapság tapasztalható "szépségkultuszról".

  Vagy

  II.
  A TV5 műsorán látott egy riportot, amely a fiatalok körében tapasztalható erőszakról szólt. A jelenség napjainkban egyre aggasztóbb méreteket ölt, különösen a nagyvárosok külterületein. A riport végén a műsorvezető megadta az adás címét, arra kérve a tévénézőket, hogy írják meg a témával kapcsolatos véleményüket. Ön most levelet ír a műsor szerkesztőségének.
  Utal az Ön által látott adásra, annak tartalmára.
  Leírja, hogy Ön szerint mivel magyarázható az erőszak terjedése, milyen megnyilvánulásai vannak, kik az elkövetők, kik az áldozatok.
  Elmesél egy olyan esetet, amikor közvetlenül szembesült az erőszakkal.
  Megírja, hogy véleménye szerint hogyan lehetne megoldani ezt a problémát.
  Javasol a szerkesztőségnek egy másik égető témát, amellyel érdemes lenne foglalkoznia.
   
 10. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  III. Fordítás idegen nyelvről magyarra
  Maximális pontszám: 20 pont

  Memoro pri io bela
  La cirkoarto, por esti komprenata ne postulas de la publiko iun ajn lingvon - tial ĝi estas inter la plej internaciaj el ĉiuj artoj. En la pasinteco oni ofte konsideris la cirkoarton kiel ion nenaturan, kiel ion misteran, kaj apartaj cirkanoj aŭ eĉ tutaj trupoj estis persekutataj, pro tio, ke ili praktikis ion malklaran por la homoj. Nun la cirkoarto okupas gravan lokon en la kultura vivo de multaj popoloj. Preskaŭ ĉiu homo en sia infanaĝo revis estiĝi artisto en cirko, kvankam nur tiuj, kiuj kontaktas cirkanojn aŭ legas pri ili, ricevas impreson pri ties vivo.
  En la naciaj literaturoj, same kiel en Esperanto, oni malofte havas okazon legi pri la cirkoarto; Sub cirkotendo estas eble la unua tiuspeca libro en la Esperanta literaturo. En ĝi la aŭtoro rakontas pri la vivo en iu ĉeĥa cirko antaŭ trideko da jaroj. La libro mem ne pretendas, ke ĝi prezentas la vivon en ĉiuj cirkoj kaj en ĉiuj tempoj - prave, ĉar la vivo en ĉiu cirko estas malsama kiel la homoj mem. Mi mem dum kelkaj jaroj laboris sub cirkotendo, kaj la libro memorigas min pri io bela, pri io mia.
  Tamen Stan Bubeniĉ laŭ mi ne tute bone konas la vivon de la migrantaj artistoj. Nur kiam li ne plu povis praktiki sian laboron kiel juristo, li fariĝis cirka muzikisto, kaj kvankam en la cirko ĉiuj - la artistoj, muzikistoj, reĝisoroj - estas unu tuto, la aŭtoro faras ian diferencon inter la muzikistoj kaj la aliaj. Li fakte tute ne tuŝas la temon de la cirko kiel arto, kvazaŭ ĝi estus fremda al li, sed liaj herooj estas homoj el karno kaj sango, kaj iliaj travivaĵoj estas interesaj.
  Maximális pontszám: 25 pont
  Reĝino de la maroj
  Queen Mary 2 (Reĝino Maria la 2-a), la plej granda pasaĝerŝipo en la mondo, konstruita en Francio por la kompanio Cunard, forlasis sian konstruejon en decembro 2003 cele al provvojaĝo. La konstrulaboro komenciĝis en januaro 2002. Pli ol 800 diversaj firmoj kun entute 12 000 dungitoj kunlaboris. La ŝipo estos uzata i. a. por sestagaj transatlantikaj krozoj, kiuj kostos inter 3100 kaj 41 000 eŭrojn.
  Dum la planado kaj konstruado oni tre atentis la sekurecon. En la savboatoj estas pli da lokoj ol pasaĝeroj. Eĉ se la ŝipo flankenkliniĝas je 20 gradoj, eblas surmarigi ambaŭflanke la savboatojn. Ĉie en la ŝipo troviĝas kameraoj, ŝprucigiloj, fum- kaj fajro-detektiloj.
  Gravas ankaŭ la ekologiaj postuloj. La internaciaj maraj normoj severas, sekve la ŝipo devas enteni diversajn ilojn – cindrigilojn, pistilojn, kompaktigilojn – por ke neniu solida rubo estu ĵetita enmaren.
  Kvar elektraj motoroj troviĝas sub la ŝipo: rezulte, neniu stirilo kaj neniu helico povas vibrigi kaj bruigi la ŝipon. La moveblaj motoroj kapablas rotacii je 360 gradoj, kaj tiel la ŝipo povas surloke turniĝi. Gasturbinoj – similaj al tiuj de grandkapacitaj aviadiloj, kaj pli puraj kaj silentaj ol dizelaj motoroj – estas uzataj por produkti la elektran energion por la motoroj.
   
 11. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  • II. Közvetítési készséget mérő feladat

  • Maximális pontszám: 10 pont.

  • Az Ön évfolyamtársai még nem tudnak jól eszperantóul, de szeretnék a nyár egy részét nemzetközi társaságban, kirándulással tölteni. Az alábbi hirdetés tartalmát foglalja össze számukra magyarul

  • NI INVITAS VIN AL UKRAINIAJ KARPATOJ
  • Tie vi povos enspiri puran montaran aeron, vi povos trinki freŝan akvon el fonto, ekskursi kaj dormi sub la ĉielo.
  • Ni organizas Esperanto–tendaron ĉe vilaĝo Dovhe, en la Montaro Velikij Dil. Nia unusemajna aranĝo komenciĝos la 8an de aŭgusto.
  • Ni dormos en tendoj aŭ dormosakoj apud fajro, ni povos rigardi la belegajn falantajn stelojn dum la nokto kaj aŭskulti fabelojn de diversaj nacioj.
  • Pliaj programoj: piedmarŝoj en la montaro, ekskurso al la kastelo en Mukaĉeve. Vi povos lerni pri la ukraina mitologio, estos Esperanto-kursoj, instruado de la ukraina lingvo por eksterlandanoj. Manĝado estas memstara.
  • Aliĝkotizo: 5 EUR
  • Bonvolu kontakti: [email protected]

  • Az Ukrán Kárpátokban lehet:


  • Milyen rendezvényről van szó, hol, mikor:


  • A tűz mellett:

  • Tanulhatunk:
   
 12. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  II. Magyar szöveg tömörítése idegen nyelven
  Maximális pontszám: 25 pont
  Tömörítse a szöveget eszperantóul kb. fele terjedelembe, a szöveg után található szempontok felhasználásával!
  Édes élet
  A helyszín Alba, egy kis olasz város, az időpont 1946. A helyi cukrászmester, Pietro Ferrero híján van a csokoládénak, az emberek pedig a pénznek, hogy a drága édességet megvegyék. A szükségből erény lesz, a mester a környék legendásnak mondott mogyoróját pirítja, majd őrli meg és keveri össze kakaóval, kakaóvajjal, növényi olajjal, tejporral, vaníliával és szójalecitinnel. A finom krémet üvegben árulja, amit a háziasszonyok az édesség elfogytával is hasznosíthatnak. A siker leírhatatlan, olyan tömegben vásárolják a mogyorókrémet, hogy a gyártó nem győzi buzdítani a környék gazdálkodóit a mogyorótermesztésre. Három évvel később a padrone még kenhetőbbé, még ízletesebbé teszi a mogyorókrémet. A közönségsiker olyan átütő, hogy az olasz élelmiszerboltok új szolgáltatást vezetnek be: ha a gyerekek betérnek egy karéj kenyérrel, rákenik a mogyorókrémet. Ferrero utóbb azt állította, azért találta ki a puha, csokis-mogyorós, kenyérre kenhető krémet, hogy a szigorú anyukák ne tudják eltiltani a gyermekeket az édességtől.
  Pietro és testvére, akivel a mester együtt édesítette az olaszok életét, az ötvenes években meghaltak, s a vállalkozás az apjához hasonlóan ötletgazdag Michelére maradt. Ő ma, 77 esztendősen még mindig vaskézzel irányítja az immár 13 ezer embert foglalkoztató, 1,7 milliárd euró forgalmú birodalmat. Maga a Ferrero família az olasz nagyvállalkozó-családok többségével – a De Benedettikkel, a Barillákkal, a Benettonokkal, az Agnellikkel – ellentétben szinte láthatatlan: sem a Forbes magazin gazdasági világlistájának 128. helyén szereplő atya, sem fiai, a harmincas éveik közepén járó Pietro és Giovanni nem jelennek meg fogadásokon, nem támogatnak futballcsapatokat és nem adnak interjúkat. A nyilvánosság előtt 1994-ben tűntek fel először egy nagy árvíz után Albában, amikor – története során első ízben – átmenetileg be kellett zárni az ottani üzemet. Aztán újra elrejtőztek, állítólag Belgiumban élnek.
  ________________________________________
  1. Mikor, hol, miért keletkezett a mogyorókrém?
  2. Miből készült eredetileg, hogyan fejlesztették tovább?
  3. Hogyan magyarázza Ferrero a krém keletkezését, milyen szolgáltatás "igazolja" ezt az indítékot?
  4. A vállalkozás jellemzői számokban.
  5. A tulajdonosok jellemzése.
   
 13. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  I. Olvasáskészséget mérő feladat
  Maximális pontszám: 20 pont


  KCE (Kultura Centro Esperantista)
  La Chaux-de-Fonds, Svisio

  Agrablaĵoj de la regiono

  Vintre:
  o Ski-eblecoj je 300 metroj for de KCE.
  o Pluraj kilometroj da promen-skiaj vojoj.
  Somere:
  o La lago de Neuchatel estas agrabla celo por tuttaga ekskurso.
  o Mirindaj promenadoj plezurigos vin.

  En La Chaux-de-Fonds mem estas grandega ekstera naĝejo por la tuta familio kaj ĉarma bestĝardeno, internacia horloĝmuzeo kun mirindaj kolektoj, arta kaj naturscienca muzeoj.

  Kiel atingi nin?
  Preskaŭ meze de Eŭropo, nia urbo estas facile atingebla. El Ĝenevo vi veturu trajne al Neuchatel. El Zuriko aŭ Bazelo vi trajnu al Biel/Bienne. El tiuj urboj estas trajnoj ĉiŭhoraj al La Chaux-de-Fonds.
  Alvenante al La Chaux-de-Fonds, vi povas uzi buson por atingi KCE-n. Antaŭ la stacidomo staras la ĉefa bushaltejo. Elektu buson numero 1 ĝis haltejo ESPERANTO. Sekvu la indikilojn al KCE. Ĝi situas tute proksime al la bushaltejo.

  Ĉe KCE proponiĝas por vi ….
  o Esperanto-lingvokursoj paralele al la someraj aranĝoj kaj ankaŭ je diversaj semajnfinoj dum la jaro.
  o Libro-servo kun 15000 libroj, 2000 titoloj. Niaj libroj estas aĉeteblaj surloke kaj koresponde.


  1. Milyen intézményről szól ez a leírás, melyik országban található? (4 pont)


  2. Milyen környékbeli programokat ajánlanak az egyes évszakokban? (8 po)


  3. Milyen múzeumok vannak a városban? (6 pont)


  4. A múzeumlátogatáson kívül mit lehet még csinálni a városban? (4 pont)


  5. Hogyan lehet Zürichből eljutni a városba, s ott az intézménybe? (8 pont)


  6. Mutassa be az intézmény két fő szolgáltatását? (10 pont)
   
 14. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  Junulara kongreso sen miss-oj Olvasott szöveg értését ellenőrző feladat (25 p)
  La Loka Kongresa Komitato de la ĉi-jara Internacia Junulara Kongreso en Zakopane decidis revivigi malnovan tradicion kaj okazigi belec-konkurson sub la titolo "Miss Esperantio". Lastfoje tia konkurso okazis en IJK en Debrecen, Hungario, en 1983. Jam printempe respondeculoj de UEA klopodis konvinki la organizantojn rezigni pri la ideo, sed vane. Tamen, ja efikis protestoj de kongresanoj en Zakopane. Ankaŭ la bando Esperanto Desperado protestis kontraŭ la planita konkurso dum sia koncerto en Zakopane.
  La Internacian Junularan Kongreson en Zakopane malfermis salutvortoj de la pola prezidento. En la programo estis parolado de eŭropa parlamentano, fama japana mecenato kaj pintaj bandoj. Tamen la plej priparolata programero estis la konkurso pri la plej bela kongresanino - kvankam ĝi ne okazis.
  Jen kiel la organizantoj de la IJK prezentis la konkurson:
  Ĉu vi estas bela? Ĉu vi estas knabino? Ĉu vi estas Esperantistino? Ĉu vi ĉeestos IJK-on? Tiukaze do ĝuste vi devas aliĝi al la konkurso "Miss Esperantio", kies celo estas elekti La plej belulin' de IJK. Kion vi povas atendi? Nu - kiel kutime: mallonga sinprezento, promenado en vespera robo, libera disciplino = dancado, kantado, poem-deklamado... Aliĝu jam nun por la konkurso (valoraj premioj jam atendas!)
  La organizantoj ŝajne komprenis, ke ne ĉiuj aprezas belec-konkursojn, kaj aldonis apartan klarigon "por feministoj":
  Rimarko (porfeminista): Organizantoj ne celas malestimi inan sekson - tute male, ili per la okazaĵo volas kliniĝi antaŭ virinaj beleco, ĉarmo, kapableco, multflankeco (...) - kaj elekti "la plej" knabinon de Esperantio (malgraŭ konscio, ke ĉiu Esperantistino estas la plej...
  Eble surprize por la organizantoj, ne nur reprezentantoj de la plenkreskula movado, sed ankaŭ tre multaj partoprenantoj de la IJK opiniis la ideon de belec-konkurso neaprobinda. Estis laŭtaj protestoj, kaj fine la jam anoncita konkurso estis nuligita.
  - Pri tio mi persone ege ĝojas! La ideo organizi tiun konkurson dekomence estis fia, opinias la rusa kongresinto Oleg Izjumenko.
  Laŭ li, la cetera programo de la IJK estis tre bona, sed la planita konkurso estis tute neakceptebla.
  - Tiaj konkursoj, pro tio ke ili fondiĝas sur patriarkiaj stereotipoj, malaltigas la rolon de virino, eliminas ŝian dignon, kaj degenerigas kaj la partoprenantojn kaj la spektantojn. Tial mi estis kaj daŭre estas kontraŭ ajnaj "belec-konkursoj".
  - Ja eblas konkuri en aliaj kampoj, kiuj estas ne malpli gravaj ol fizika allogeco, kaj ja ankaŭ viroj povas partopreni diversajn konkursojn kune kun virinoj, tiel ne substrekante nur unu sekson aŭ gravecon de nur unu trajto (nome de fizika aspekto) de tiu sekso, opinias Oleg Izjumenko.
  Kim Henriksen de Esperanto Desperado same ĝojas, ke la konkurso estis nuligita.
  - Mi parolis kurte kun Vera de la LKK, laŭ ŝi oni rezignis pri la konkurso pro tro da protestoj de okcidentuloj... Cetere mi mem dum nia koncerto de Esperanto Desperado parolis kontraŭ la konkurso. Kiam ni kantis Aline ni ja en la fino kantas ke ĉiuj estas belaj (vi povas aŭdi ĝin sur la unua kasedo de Amplifiki - Tute ne gravas).
  - Tio fakte memorigis al mi kial ni havis tiun finon de Aline. Ĝi estis verkita dum la IJK en Debrecen en 1983, kiam mi lastfoje spertis ke oni aranĝis tian konkurson. Tiufoje ni fakte eĉ klopodis ridindigi ĝin en tiu maniero, ke ni estis pluraj viroj kiuj lasis inoj aligi nin en siaj nomoj, kaj poste ni venis vestite kiel inoj. Sed la aranĝantoj kaptis nian intencon kaj lasis nin promeni unue, kaj poste daŭrigis la konkurson...
  Laŭ alia ĉeestinto, Chuck Smith, preskaŭ ĉio estis bona en Zakopane:
  - La koncertoj bonis, la dancejo bonis, la programoj bonis... La sola malbona afero estis la malvarmeco kaj pluveco de la vetero, sed la organizantoj bedaŭrinde ne povis prizorgi tion.
  Por Anderson Mills el Teksaso, Usono, la vojaĝo al Vilno kaj poste al Zakopane estis neforgesebla travivaĵo post dujara studado de Esperanto. En sia dulingva blogo li skribas:
  - Mi ne posedis la kapablon por imagi kiel mirinda sperto estos; mia mensa framo ne sufiĉe grandis. Mi povis sidi kaj simple paroli kun homoj el la tuta mondo en personaj konversacioj, kiuj konkrete montris kiel mirinde similaj estas homoj dum ankoraŭ ili vivas laŭ sia propra kulturo.
  Honora patrono de la IJK estis Aleksander Kwaśniewski, la prezidento de Pollando, kaj lian saluton oni legis en la solena inaŭguro. Estis 575 aliĝintoj al la kongreso, kaj pli ol cento el ili helpis pri la programo de la kongreso. Inter la prelegantoj estis la esperantista EU-parlamentano Małgorzata Handzlik kaj la konata japana mecenato de Esperanto Etsuo Miyoshi.
  Same kiel en Universalaj Kongresoj, merkredo estis ekskursa tago. Ĵaŭde oni aranĝis, laŭ metodo jam multfoje provita en Rusio, "lingvan festivalon" por ekstera publiko.
  http://www.liberafolio.org/2005/Agado/zakopane2/?searchterm=robo
  1. Hol van az idei Nemzetközi Ifjúsági Kongresszus? (1 p)
  2. Mikor és hol rendeztek utojára Miss Esperantio-versenyt? (2 p)
  3. Mikor, miről és milyen eredménnyel próbálta meggyőzni az UEA az idei IJK vezetőit? (3 p)
  4. Mi az Esperanta Desperado és hol tiltakozott a szépségverseny gondolata ellen? (2 p)
  5. Kinek az üdvözlő szavaival nyílt meg az idei IJK? (1 p)
  6. Mivel magyarázzák a szervezők a feministák számára írt megjegyzésükben a szépségverseny megrendezését? (5 p)
  7. Kim Henriksen szerint mikor és hol keletkezett az Aline c. szám? (2 p)
  8. Hogyan próbálták meg nevetségessé tenni a legutolsó szépségversenyt Kim Henriksenék? (4 p)
  9. Mire panaszkodott Chusk Smith a rendezvény kapcsán? (2 p)
  10. Hol írt Anderson Mills a kongresszuson szerzett tapasztalatairól? (1 p)
  11. Mi történt a hagyományoknak megfelelően szerdán és csütörtökön a kongresszus alkalmával? (2 p)
   
 15. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  Előképzők
  Al-valamihez csatlakozás alparoli-hozzászól,alveni-megjön
  Cxef-fő cxefurbo-főváros
  Kontraux-ellen kontrauxdiro-ellentmondás
  bo-rokon házasság révén patro-apa bopatro-após
  dis-több irányba /szét/doni-adni disdoni-szétosztani
  ek-(hirtelen)elkezdeni vidi-látni ekvidi-meglátni
  eks-egykori,ex reĝo-király eksreĝo-volt /egykori/ király
  fi-rossz /nem jó/ (alapvetően jellemre)fidomo-bűntanya
  ge-a két nem együtt patro-apa gepatroj -szülők
  mal-egyáltalán nem; fordítva; ellenkezőleg malbona-rossz
  mis-nem helyesen; tévesen uzi-használni misuzi -rosszul használni
  pra-a távoli multban vagy (rokonokra vonatkozóan)pratempo-ősidő
  re-újból, újra, mégegyszer; ellenkező irányban reveni-visszajönni
  vic-helyettes,mostoha vicprezidento-alelnök
  fi-erkölcsi megvetés fihomo-gazember
  antaux-előtt antauxtagmezo-délelőtt
  dum-alatt dumvoje-útközben
  el-ki,kifelé eliri-kimegy
  for-el,távol,távol forveturi-elutazik re-vissza,újra,ismét revidi-viszontlátás
  retro-vissza,szok-sal szemben retroiri-hátrál
  sub-alul,alá-n subteni-alátesz
  sur-rajta,rá
  sur,on,en,ön –n
  tra-át,keresztül,trairi-ker.megy
  trans-át,túl,túlra-n transiri la dun. Átmegy a dunán

  utóképzők
  -aĉ-rossz, hitvány (alapvetően minőségileg)domaĉo-kalyiba,
  -ad-tartós vagy ismétlődő cselekv kantado-éneklés
  -aĵ-valami konkrét /dolog/altaĵo-magaslat
  -an-tag, hozzátartozó Kristo-Krisztus kristano-keresztény
  -ar-sok mint egy egész arbaro-erdő
   
  doe883, erabig, Eukaliptusz és 1 másik tag kedveli ezt.
 16. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  -ĉj-férfi beceneveket képez (a név 2-5-ik betűje után paĉjo-apuka
  -ebl-lehet csinálni/tenni/legebla-olvasható
  -ec-minőség, mint elvont fogalom rapideco-gyorsaság
  -eg-nagyon nagy; nagyon erősen varmega -forró
  -ej-hely, hol kuiri -főzni kuirejo -konyha
  -em-hajlam vagy szeretet dormi -aludni dormema-álmos
  -end-csinálni kell legi -olvasni legenda-elolvasandó (elkelolvasni)
  -er-töredék, része,darabja valamineksablo -homok sablero -homokszem
  -estr-ember: aki vezet, uralkodik, elnököl lernejestro-iskolaigazgató
  -et-nagyon kicsi; nagyon gyengénvarma -meleg varmeta-langyos
  -id-kölyök; fiatal állat hundido-kutyakölyök
  -ig-műveltető, okozni, hogy valamit/valaki tegyen laborigi -dolgoztatni
  -iĝ-valaki, valami valamivé válik ruĝa-piros, vörös ruĝiĝi-elpirul,
  -il-szer, eszköz tranĉi-vágni tranĉilo-kés, vágóeszköz
  -in-a női nemet jelzi legi-olvasni leginda-elolvasandó (érdemes elolvasni)
  -ing-valami, amibe valamit beletesznek, glavingo-kardhüvely
  -ism-gondolkodásmód, rendszer kristanismo- kereszténység
  -ist-foglalkozás, hivatás, folyamatos elfoglaltság laboristo -munkás
  -nj-női becenév (a név 2-5-ik betűje után) panjo-anyuka
  -obl-mennyiség; alkalmak du-kettő duoblo-kétszeres, dupla
  -on-rész, törtrész du-kettő duono-fél, ketted
  -op-gyűjtőszámnév képző du-kettő duope-ketten, kettesével
  -uj-tartályképző mono-pénz monujo-pénztárca, erszény
  -ul-személyképzőjuna -fiatal junulo-ifjú, fiatalember
  -um-határozatlan jelentésű utóképző komuna-közös komunumo-közösség
   
  doe883, erabig, Eukaliptusz és 1 másik tag kedveli ezt.
 17. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  Elöljárók
  Kun-val,vel, együtt, társhat.
  Per-val,vel,által,eszközhah.
  Al-nak,nek,hoz,felé,ba,be,re
  Por-nak,nek,számára
  Cxe-nál,nél,közv.közel
  En-ban,ben,ba,be+n
  El-ból,ből
  Sur-on,en,ön,ra,re+n
  De-ól,től
  De sur-ról,ről
  Pri-ról,ről,felől meg
  Dum-alatt igőhat.
  Ekde-óa
  De post-óta
  Je-kor,ra,re -nál
  Post-után,múlva mögött,mögé+n
  Antaux-előtt, elé+n
  Apud- mellett,mellé+n
  Preter-mellette el
  Super-felett,fölé+n
  Sub-alatt,alá+n
  Inter-közöt,közé+n
  Ekster-kívül-helyhat.
  Cxirkau-körül hely,idő
  Gxis-ig
  Tra-vmin át,keresztül
  Trans-vmin túl,túlra+n
  Kontraux-átellenben,szemben
  Laux-mentén
  Anstataux-helyett
  Krom-ívül-átvitt ért.
  Malgraux-ellenére,dacára
  Sen-nélkül
  Da-nyi ból,ből
  Po ával,ével
   
  doe883, erabig, Eukaliptusz és 1 másik tag kedveli ezt.
 18. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  ankaŭ - is, szintén,aŭdi – hallani,bruo – zaj,danci – táncolni,esti – lenni,ĝoji – örülni,ideo - eszme, ötlet,interesa – érdekes,laŭta – hangos,maniero – mód,nomo – név,nova – új,ofte – gyakran,pravi - igaza van,rakonto – elbeszélés ,renkonto – találkozó,rilati - vonatkozni, viszonyulni,scii – tudni,tro – túlságosan,veni – jönni
  Kabe: Saluton! Ina: Saluton! Kabe: Mi estas Kabe, kiu vi estas? Ina:Mia nomo estas Ina.
  Kabe: Mi ĝojas. Ina: Ankaŭ mi ĝojas. Kabe: Ĉu vi ofte venas al tiu ĉi dancejo? Ina: Ne. Ĉu vi?
  Kabe: Ankaŭ ne. Ina: Kabe estas interesa nomo... Kabe:Ĉu? En kiu maniero?
  Ina:Ĝi rilatas al Esperanto. Kabe:Kio? Mi ne aŭdis bone. La muziko estas tro laŭta. Ina:Mi diris ke via nomo rilatas al Esperanto. Kabe:Ĉu vere? Tio estas novaĵo por mi. Ina:Ĉu vi aŭdis pri Esperanto?
  Kabe:Jes, sed mi ne sciis ke mia nomo rilatas al ĝi... Fakte, kia estas la rilato?
  Ina:Ho, tio estas longa rakonto. Mi rakontos al vi poste se vi volas. En ĉi tiu loko estas tro da bruo.
  Kabe:Jes, vi pravas. Ĉu ni dancu? Ina:Bona ideo! Kabe: Dankon por agrabla vespero.
  Ina:Dankon al vi. Estis vere bona. La muziko ege plaĉis al mi. Kabe:Ankaŭ al mi. Estis tre amuze danci kun vi.
  Ina:Jen mia karto, se vi volas. Sur ĝi estas ankaŭ adreso al paĝaro kun Esperanto-kurso.
  Kabe:Dankon... Mi retpoŝtos al vi. Ina:Bone. Ĝis kaj bonan nokton! Kabe:Ĝis la!
   
  doe883, erabig, Eukaliptusz és 1 másik tag kedveli ezt.
 19. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  ankoraŭ – még,aperi – megjelenni,baldaŭ - csakhamar, nemsokára,bedaŭri – sajnálni,certa – biztos,devi – kelleni,diversaj – különböző,dum - alatt /idő/, közben,ekzemplo – példa,fino – vég,for - el, tova,helpi – segíteni,jam – már,komenco – kezdet,kompreni – érteni,legi – olvasni,mesaĝo – üzenet,multaj – sok,nun – most,pardoni – megbocsájtani,paroli – beszélni,pensi – gondolni,perfekte – tökéletesen,povi - -hatni, -hetni, képesnek lenni v.mire,preta – kész,provi – próbálni,respondo - válasz, felelet,rigardi – nézni,sabato – szombat,saĝa – okos,sed - de, hanem,sufiĉe – eléggé,ŝajni - tűnni, látszani,tuj - azonnal, rögtön,tute - teljesen, egészen,vespero – este,volonte – szívesen
  apitro 2.1 - Ĉe la kurspaĝaroKabe aperas en la tujmesaĝilo
  Ina:Saluton! Ĉu vi estas tiu Kabe kiu dancis kun mi sabatnokte? Kabe: Sa Ina! Jes, estas mi.
  Ina:Mi ĝojas ke vi venis al la paĝaro. Ĉu ĝi plaĉas al vi? Kabe: Jes ja, ĝi estas tre bela kaj ŝajnas interesa :).
  Ina: Ĝi ankoraŭ ne estas tute preta, sed baldaŭ estos. Kabe: Mi komprenas.
  Ina: Sed jam estas multaj helpiloj, ekzemple vortaroj, superrigardo de la gramatiko, tujmesaĝilo kaj diversaj ekzercoj.
  Kabe: Estas bona komenco...
  Ina: Pardonon. Mi devas paroli kun alia persono. Mi estas ŝia 'lingvohelpanto' kaj nun ŝi volas paroli pri unu ekzerco. Mi baldaŭ revenos al vi.
  --- post kelkaj minutoj ---
  Ina: Nun ni finparolis pri la ekzerco. Kabe:Mi legis pri Esperanto dume. Ina: Bone. Ĉu ĝi plaĉas al vi?
  Kabe:Mi ne certas. Mi ankoraŭ ne scias sufiĉe pri la lingvo... Ina:Saĝa respondo. Kabe: Mi rigardos en la paĝaro kaj provos iom lerni. Ĉu vi volas esti mia 'lingvohelpanto'? Ina:Volonte. Kabe: Dankon :)
  Ina: "Nedankinde, sed kisinde" ;-) [Ina diras tion en Esperanto.] Kabe:Kio? Mi ne komprenas...
  Ina: Vi povas rigardi en la vortaro. Bedaŭrinde mi devas foriri de Interreto nun. Mi revenos vespere. Kabe:Mi pensas ke mi estos ĉe la paĝaro tiam. Ina:perfekte. Do, ĝis tiam! Kabe: Ĝis poste. Ina: Resaluton! Kabe: Saluton denove. Mi rigardis preskaŭ ĉiujn paĝojn de la paĝaro. Ina: Bonege. Kabe: Mi havas kelkajn demandojn. Ĉu vi havas tempon?
  Ina:Jes, mi havas liberan vesperon. Do, skribu viajn demandojn. Mi provos respondi.Kabe:Mi legis ke Esperanto havas kulturon. Tamen mi ne komprenas kie mi povas trovi tiun kulturon. Ina:Vi trovos ĝin ĉie kie estas homoj kiuj parolas Esperanton. Kabe:Sed neniu popolo uzas Esperanton… Ina:prave. Sed homoj kiuj parolas Esperanton ofte vojaĝas kaj renkontas aliajn Esperantistojn. Dum tiuj renkontoj ili uzas la lingvon en plej diversaj situacioj. Do, tie vi trovos la kulturon de Esperanto.
  Kabe:Bone... Ĉu ekzistas muziko, literaturo, teatraĵo ktp? Ina:Jes, jes. Same kiel estas por aliaj lingvoj. La kvanto ne estas same granda kiel en naciaj lingvoj, sed tio ne gravas. Almenaŭ ne por mi. Kabe:Mi komprenas...
  Ina:Jen se vi volas aŭskulti kanton en Esperanto: persone__liza_pentras_bildojn.mp3.
  Kabe: Ne malbone... Ina:Kaj vi trovos multajn librojn en Esperanto ĉe eLibrejo.
  Kabe: Sufiĉe multaj... Ĉu vi legas multe en Esperanto?
  Ina:Jes, de tempo al tempo. Se vi iam lernos la lingvon, mi rekomendos al vi kelkajn bonajn librojn.
  Kabe:Dankon :). be: Mia alia demando temas pri mia nomo... Vi diris antaŭe ke ĝi havas rilaton al Esperanto.
  Ina:Ha, jes, pri Kabe. Iam vivis viro kun la nomo Kabe. Li estis tre aktiva en la Esperanto-movado kiam ĝi estis tute nova kaj tradukis multajn librojn al Esperanto. Kabe: Kaj tio faris lin fama?
  Ina:Ne. Certe li estis unu el la plej gravaj por Esperanto tiam kaj li multe influis la stilon de la lingvo. Tamen, li subite forlasis la movadon kaj Esperanton. Mi imagas ke estis granda ŝoko por multaj...
  Kabe:Kial li forlasis Esperanton? Ina:Mi kredas ke li estis malkontenta pri la Esperantistoj... Li diris ion similan al "Esperanton devas lerni la Esperantistoj mem!". Kabe: Kion li volis diri per tio? Ina: Verŝajne ke homoj tiam malbone parolis Esperanton... En la jaro 1911 Kabe forlasis Esperanton. Sed mi pensas ke hodiaŭ la lingvonivelo de la Esperantistoj estas pli alta.
  Kabe:Do mi devas bone lerni la lingvon por esti bona Kabe ;-). Ina:Jes :). Kaj vi devas uzi simplan stilon ĉar tio estis tre grava por Kabe.
  Kabe:Tio plaĉas al mi. Ina: En Esperanto eĉ ekzistas vorto "kabei", kiu signifas forlasi la movadon.
  Kabe:Interese! Mi nun scias unu vorton en Esperanto kaj verŝajne mi neniam forgesos ĝin ;-).
  Ina:Jen, rigardu, invitilo por IJK! Kabe:Kio? I-J-kio? Ina:I-J-K estas "Internacia Junulara Kongreso". Mi planas iri al ĝi. Ĉu ankaŭ vi volas iri?
  Kabe:Nu... "kongreso" ne sonas tre interese. Ina: Sed estas! Ne pensu pri iu teda malvigla kongreso. Simple temas pri renkonto kun junuloj de multaj landoj. Verŝajne estos 300 ĝis 400 homoj tie kaj preskaŭ ĉiuj parolos Esperanton.
  Kabe:Bone, sed mi ne bone parolas Esperanton.
  Ina:Ne gravas, eblas partopreni en Esperanto-kursoj tie. Kutime estas du niveloj, unu por komencantoj kaj alia por homoj kiuj jam eklernis la lingvon.
  Kabe:Kutime? Ina:Jes? Kio? Kabe:Vi diris "kutime"...
  Ina:Ha, IJK okazas ĉiu-jare, ĉiu-foje en alia lando. Pro tio ĉiu IJK estas alispeca. Sed ankaŭ estas programeroj kiuj ofte revenas. Ekzemple, preskaŭ ĉiam eblas sportumi, kart-ludi, babili kun amikoj dum la tuta nokto, kanti ĉirkaŭ fajro, danci, partopreni koncertojn ktp.
  Kabe:Nu, tion mi povas fari ankaŭ hejme... Ina:prave, sed la grava afero dum IJK estas ke la partoprenantoj venas de multaj diversaj landoj. Pro tiu mikso de diversaj homoj estas bona etoso kiu tre plaĉas al mi. Kabe:Bone. Sonas interese... Mi pripensos. Ina Certe.Kabe: Tamen, problemo estas ke mi ne havas tiom da mono nun... Ina:Mi komprenas, sed ne estus multe-koste mia-krede. Jen, se vi rigardas la kotiztabelon de la IJK-invitilo, vi vidas ke por vi temas pri entute nur 50 eŭroj, se ni dormas surplanke. Kabe:Bone, tio sonas en ordo. Sed kio pri la vojaĝo... Ina:Trajno kostus ĉirkaŭ 70 eŭrojn, ĉu tio eblus por vi? Kabe:Espereble... Sed daŭrus sufiĉe longe per trajno...Ina:Jes, sed ni povas halti en unu aŭ du urboj dum la vojo. Kabe:Kaj la tranoktado? Ĉu vi pagus por ĝi? Ina:Ne, ne mi, sed ne estas problemo. Kabe:Ĉu vere?! Kiel vi planas solvi tion? Ina:Nu, mi baldaŭ montros al vi... Sed unue pli da teo, ĉu ankaŭ vi volas? Kabe:Jes, dankon.
   
 20. kovibetti

  kovibetti Állandó Tag

  adreso – cím,amaso – tömeg,bezoni - szüksége van v.mire,birdo – madár,bonvolu - légyszíves /legyen szíves/, parancsolj /parancsoljon/,dispono – rendelkezés,elspezi - kiadni, költeni /pénzt/,enspezi – beszedni,fakto – tény,funkcii – működni,gasto – vendég,ĝusta - helyes, megfelelő,hotelo - hotel, szálloda,kapti - elkapni, felfogni,klara – világos,koni – ismerni,kontinento - kontinens, földrész,letero – levél,loĝi – lakni,mondo – világ,nur – csak,organizo – szervezet,pasi – eltelni,pasporto – útlevél,persono – személy,porti - vinni, hordani,preta – kész,rapida – gyors,regiono - régió, térség,sako - zsák, táska,servo – szolgálat,signifi – jelenteni,sperti – tapasztalni,ŝati - kedvelni, szeretni,vizo – vízum
  Ĉapitro 5.1 - Planado kaj Pasporta ServoEn la sama kafejo, Ina kaj Kabe daŭrigas la planadon
  Ina:Bonvolu, jen via teo. Kabe:Dankon. Mi dume rigardis la invitilon por IJK. Mi multon komprenas, sed ne ĉion...
  Ina:Bone, bone. Nur demandu. Kabe:Jen la aferoj kiuj estas malklaraj por mi: aliĝilo, TEJO, Pepo kaj amasloĝejo.
  Ina:Aliĝilo estas ilo por al-iĝi, en kiu vi skribas vian nomon, adreson ktp. TEJO estas mallongigo de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo. Pepo estas la amuza birdo de TEJO. Amasloĝejo estas ejo kie amaso de homoj loĝas, kutime oni bezonas dormosakon tie.
  Kabe:Hmm, vi klarigis tro rapide. Mi ne kaptis ĉion... Ina:Mi pensas ke ne tre gravas nun. Poste ni povas pli paroli pri la IJK-invitilo.
  Kabe:Do, vi volas plani la vojaĝon nun, ĉu? Ina:Jes volonte. Tiel vi vidos ke la vojaĝo ne kostos tiom multe.
  Kabe:Mi scivolas pri kiel vi solvos la tranoktadon ĉar mi ne havas monon por hotelo aŭ junulargastejo...
  Ina:Jen la solvo! Libreto kun la nomo "Pasporta Servo". Kabe:Servo por kio?
  Ina:por homoj kiel ni... Kiuj ŝatas vojaĝi kaj sperti landojn sen elspezi multe da mono.
  Kabe:Bone... kaj kiel funkcias tiu servo? Mi vidas ke en la libreto estas multe da adresoj de pluraj landoj.
  Ina:Ĝuste. Fakte ili ĉiuj estas je via dispono! Kabe:"Je via dispono", kion signifas tio?
  Ina:Signifas ke homoj ĉe tiuj adresoj pretas gastigi vin kaj helpi vin konatiĝi kun ilia regiono.
  Kabe:Sonas interese... Do, oni loĝas en la hejmo de aliaj Esperantistoj, ĉu?
  Ina:prave, mi havis plurajn interesajn spertojn per Pasporta Servo... Mi uzis ĝin en tri kontinentoj kaj ĝis nun funkciis tre bone.
  Kabe:Bonege, kien ni iru? Ina:Do, mia plano estas ke ni...
   

Megosztás