Istentől, vagy a majomtól származik az ember?

Melitta

Adminisztrátor
Fórumvezető
Rádiós
Isten teremtette az evolúciót is? Összeegyeztethető-e Isten, a különböző teremtéstörténetek és a darwini evolúció-elmélet? Mit mondanak erről a vallások képviselői?

Ferenc pápa evolúcióra vonatkozó kijelentése kapcsán kérdeztük meg a világvallások képviselőit a vallásuk és az evolúció tanának kapcsolatáról.
A konkrét kérdésünk így hangzott:

Mi a véleménye az evolúcióról?

Darvas István
Rabbi

A zsidóság különböző irányzatai eltérően viszonyulnak az evolúciós elmélet kérdéséhez. A reform és konzervatív judaizmus nem tartja összeegyeztethetetlennek vallásunk alapértékeivel, ugyanakkor az orthodox irányzat képviselőinek többsége elutasítja. Az egymásnak feszülő nézetek kapcsán számomra nem az a legérdekesebb, hogy melyik az igazi, tekintettel arra, hogy cáfolhatatlannak látszó bizonyítékot még egyik sem hozott, sokkal inkább a vita léte és annak heves indulatai ragadták meg a figyelmem. Nem teljesen értem ugyanis, hogy hívő emberek számára vajon miért bosszantó az evolúciós elmélet lehetősége, illetve legalább ennyire érdekes, hogy a kizárólag a tudomány tényeire támaszkodók miért próbálják sokszor a vallás szellemi sötétségével szemben meghatározni önmagukat és világnézetüket? Érdekes adalék lehet a lubavicsi rebbe által írt gondolat: “Felmerül a kérdés, hogy ha azok az elméletek, amelyek megkíséreltek magyarázatot adni a világ eredetére és korára, oly gyenge lábon állnak, hogyan lehetséges, hogy előkelő helyet vívtak ki maguknak? A válasz megintcsak egyszerű. Az ember természetéből adódóan mindenre, ami körülveszi, magyarázatot keres, és még a valóságtól elrugaszkodott elméletet is inkább elfogadja, mint a semmilyent legalábbis amíg valószínűbb magyarázatra nem akad”.

Az idézet kapcsán kijelenthető, hogy a rabbi mondatait egy tudós is mondhatta volna, amikor vallásos nézeteket analizál, és ez a leginkább árulkodó a vita mibenlétéről. Nem elsősorban érvek, hanem meggyőződések feszülnek egymásnak, és mindenki e meggyőződése (hite?) alapján foglal állást a kérdésben.

Ha minden kétséget kizáróan kiderülne az evolúció teoriájának igazsága, akkor lenne érdemes feltenni a kérdést, hogy miként összeegyeztethető a teremtéselmélettel, mert – számomra nem kérdés - meg lehet(ne) találni a megoldást, addig viszont jobb távol maradni egy parttalannak tetsző vitától.

Dobosy Antal
Zen buddhista tanító

A buddhizmusban – sajátos filozófiájánál fogva – általában nincs ellentét a világ tudományos megközelítése és a vallási megközelítés között. Gondolkodásunk, vélekedésünk, elvárásaink az igazsággal vagy a valósággal kapcsolatban és megoldásaink a világ működésére vonatkozóan egyaránt tudatfolyamatok. Az embernek a világ megértésére való törekvése minden kultúrában létrehozott egy arra a kultúrára jellemző természet-szemléletet, amely abban a kultúrában elfogadható volt, az akkori tudásnak megfelelt, és a gyakorlatban is bevált. A mai modern tudomány egészen más magyarázatokat talált, és így egészen más a valósághoz való viszonya is, nagyon különbözik az előzőektől. De ez a tudomány is az ember szellemi terméke, azaz az emberi tudat közreműködésével jött létre.

A buddhizmus az emberi tudatból vezeti le a minket körülvevő világhoz való viszonyunkat. Így a mindenkori tudományok, melyek ezt a viszonyt írják le, saját magunk tükörképének tekinthetők. Amíg ismereteink csak addig terjedtek, hogy főleg a saját korunkban élő lényeket ismertük, addig az élőlények keletkezésével kapcsolatos elképzelések is inkább a teremtés elképzeléseknek feleltek meg. Abba jól illeszkedtek, és önmagában ellentmondás nélküli volt a rendszer. Azonban, amikor előkerültek olyan fosszíliák, melyek megkérdőjelezték, vagy olyan megfigyelések, melyek ellentmondtak addigi elképzelésünknek, felül kellett vizsgálnunk addigi viszonyunkat a világhoz, és új elképzelést kellett megalkotnunk. Olyat, amely feloldja a felmerült ellentmondásokat. A buddhizmusban ez természetes szellemi folyamat, csak helyesen kell látnunk saját megismerő tudatunk szerepét ebben a folyamatban. Így nemcsak a darwini evolúciós elméletet, más modern tudományos elméletet könnyen el tudunk fogadni, feltéve hogy a tudat oldaláról közelítjük.Madhupati Dász (Mérő Mátyás)
Vaisnava (Krisna-hívő) lelkész

Evolúción általában az élőlény-fajok spontán, irányítatlan változások útján történő fejlődését szokták érteni, mely elmélet alapjait Darwin fektette lel. A molekuláris biológia utolsó 30-40 évben elért eredményei azonban józan, pártatlan gondolkodók részére nyilvánvalóvá tették, hogy a világban, különösen az élővilágban tapasztalható hatalmas változatosság és a molekuláris szinttől az élő sejten és az élő szervezeten át a bioszféra szintjéig tapasztalható rendkívüli összetettség és szervezettség az átgondolt tervezés nyilvánvaló jegyeit viseli, és az ún. evolúcióelmélet gyermekes, tudománytalan elképzelés, amelyet csak az ateizmus iránti ideológiai elkötelezettség tart életben.

2001-Urodusszeia.jpg


Tudományos kérdés lehet azonban, hogy a Tervező, akit egyszerűség kedvéért nevezhetünk Istennek, vajon Általa irányított evolúció útján hozta létre az élővilágot, avagy a fajok változatlanok és a darwinisták által folytonosan módosított „evolúciós törzsfa” átmeneti formái valójában jelenleg nem élő, önálló és változatlan fajok-e.

A vaisnavizmus (Krisna-hit) a szentírások alapján az utóbbi mellett foglal állást. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs evolúció. A természetben 8,400,000 létforma létezik, és a lelki világból az anyagi világba leesett lélek születésről-születésre egyre magasabb tudatszintű fajban kap testet, mígnem eléri az emberi létformát, amely lehetőséget ad számára Istennel való kapcsolatának helyreállítására és arra, hogy visszamenjen Hozzá. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egyik faj alakul át egy másikká, hanem azt, hogy a lélek az adott és változatlan fajok létformái között vándorol, körülbelül úgy, mint amikor valaki egy Trabant után egy Suzuki, majd egy Mercedes típusú autóba ül be.Oláh Miklós
Görög katolikus lelkész

A fejlődés-elmélet valamikor az istenhitet súlyosan veszélyeztető elgondolásnak tűnt, - ma már egyenesen istenbizonyitéknak nevezhetjük. Hiszen az élettelen anyagról képtelenség feltételezni bármiféle fejlődést önmagától. Ha beletekintünk a csodálatos törvényszerűséggel működő világrendszer szerkezetébe, nem tulajdonítható józanul mindez a véletlennek. Ugyan mire ad magyarázatot a „csak úgy, magától” indoklás? „Ahol óra van, ott órásmester is van.”

Azt elhinni, hogy ez a világ magától teremtődött meg, olyan, mint elvárni, hogy egy forgószél a hangárban szétszerelt alkatrészekből felépítsen egy működőképes repülőt. (Fred Hoyle matematikus)

„A természet könyve is lényeges része annak a többszólamú szimfóniának, amelyben az egyetlen Ige fejezi ki magát. Maga a Szentírás hív, hogy a teremtést szemlélve ismerjük meg a Teremtőt” (XVI. Benedek pp.) A teremtés is kinyilatkoztatás!

Krisztus megtestesülése világra szóló jelentőségű volt, mert nemcsak a próféták könyvei hirdették eljövetelét, hanem a mennynek és földnek könyve is. Erre figyelve a pogányok közül elsőnek a csillagvizsgálók érkeztek Jézus imádására!

Ahol rend van, ott terv is van. Ahol terv van, ott intelligencia is van. Értelmes formák u. i. csak értelmes lénytől származhatnak. A primitív élőlények „önprogramozása” pedig teljes képtelenség. A Biblia még nem így fogalmaz, mert nem a XXI. sz. emberének fogalmazott.

„Rejtély, hogy a természet miért matematikai alapú… Az a tény, hogy egyáltalán léteznek bármiféle szabályok, tulajdonképpen egyfajta csoda.”(Richard Feynman, aki kvantum-elektrodinamika területén végzett munkájáért kapott Nobel- díjat)

2011-ben XVI. Benedek azt mondta, hogy a világ fejlődését magyarázó tudományos elméletek nem állnak szemben a vallással, de számos kérdést válasz nélkül hagynak. Éppen a kezdet kérdését!Sulok Zoltán Szabolcs
Muszlim hitoktató

Az iszlám vallás szerint a világegyetem és az abban található minden létező Isten teremtésének eredménye. Isten minden teremtett dolog létezésének, változásának és elmúlásának oka. Isten egyedül teremtette a világegyetemet, Ő egyedül tartja fenn azt és Hozzá lesz a visszatérés az Ítélet Napján. Így az iszlám szerint semmi sem történik, s nem is történhet a világban Isten akarata nélkül. Ezzel szemben az evolúció elmélete (s itt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy csak egy elméletről van szó, amivel szemben tudományosan megalapozott kételyek merülhetnek fel) a világban végbemenő változásokat a „véletlen” vagy a „körülmények” művének tekinti. Ugyanakkor a teremtés történetének, folyamatának jelentős része a rejtett dolgokhoz tartozik, amelyekről csak Istentől kaphatunk információt. Allah azt mondja a Koránban: „Nem tettem meg őket tanúknak sem az egek és a föld teremtésekor, sem akkor, amikor őket magukat megteremtettem.” (Korán 18:51). Az élő és élettelen teremtmények vizsgálatával szerezhetünk ugyan tudást világunk működéséről, de létrejöttük, illetve a bennük bekövetkező változások végső okát soha nem fogjuk tudni feltárni, hiszen az maga Isten.

2001-Urodusszeia%281%29.jpg


A Koránban Isten nem nyilatkoztatta ki a teremtés pontos idejét, illetve menetét – hiszen a Koránban megjelenő sok más történethez hasonlóan – nem a teremtés ideje vagy pontos menete a fontos, hanem az abban rejlő tanulságok, bölcsességek és az emberre rótt kötelességek, amelyekkel Teremtőjének tartozik, annak „aki megteremtette a halált és az életet, hogy próbára tegyen benneteket, melyikőtöknek jobb a cselekedete” (Korán 67:2). Ezért a Korán soha nem került és soha nem fog ellentmondásba kerülni a tudományos vizsgálatok eredményeivel, amelyek a teremtmények minél pontosabb megismerésére törekszenek. S ezért nincs is szükségünk az evolúció elméletére. Allah azt mondja: „Megbecsültük hajdan Ádám fiait. És vittük őket a szárazföldön és a tengeren és (mindenféle) jó dologgal láttuk el őket. És azok között, akiket teremtettünk, sokak fölé emeltük őket jól láthatóan.” (Korán 17:70)

Rába Géza


Urodusszeia(2).jpg
 

Angel Lilith

Állandó Tag
Állandó Tag
De jó, hogy taoista vagyok. Így a válasz az egészre: én teremtettem, mert mindannyian teremtők vagyunk, és mind egyek. ;)
 

vandorcsillag

Állandó Tag
Állandó Tag
...Az istenek hozták ide az embereket több millió évvel ezelőtt. Paradicsomi boldogságban éltek. A legendák erre a korszakra emlékeznek Aranykorként. Az itt élő embereknek még más volt a teste, sokkal éteribb, kevésbé anyagi. Természetfeletti képességekkel rendelkeztek, olyanokkal melyeket mai szóval paranormálisnak nevezhetnénk. Rendkívül sokáig éltek, aurájuk hatalmas volt, fejük fölött még a glória is látszott. A legcsodálatosabb időszakban mai értelemben vett halál sem létezett. Aki a szellemvilágba vágyott, testét képes volt fénnyé transzformálni...
 

blober

Őstag
Gyémánt támogató
Állandó Tag
Ha magát az evoluciót nézzük akkor elég volt ha Isten teremtett néhány egysejtüt. A többi már magától ment.
Ha az elsö emberpárt teremtte akkor az lenne a szomorú valóság, hogy ma valamennyien elmebetegek lennénk.
 

Angel Lilith

Állandó Tag
Állandó Tag
Ha magát az evoluciót nézzük akkor elég volt ha Isten teremtett néhány egysejtüt. A többi már magától ment.
Ha az elsö emberpárt teremtte akkor az lenne a szomorú valóság, hogy ma valamennyien elmebetegek lennénk.
Hát, a fanatikus hívők szerint ha nem történik meg a bűnbeesés, akkor betegségek sem lettek volna - tehát genetikai ballépések sem.
Érdekes belegondolni, ez miképp történt volna az eredeti forgatókönyv szerint.
 

Ernoe

Állandó Tag
Állandó Tag
Nem teljesen értem ugyanis, hogy hívő emberek számára vajon miért bosszantó az evolúciós elmélet lehetősége, illetve legalább ennyire érdekes, hogy a kizárólag a tudomány tényeire támaszkodók miért próbálják sokszor a vallás szellemi sötétségével szemben meghatározni önmagukat és világnézetüket?
-
Részben igaza van a reform-rabinak, valoban miért bosszanto az evolutio gondolata egy hivö számára? Mi csodálatosabb? Élölényeket sakkfiguraként a földre helyezni vagy az önszervezö rendszerek, egy világ ami olyan meglepö dolgokat képes létrehozni mind élölények, szárazorru majmok?
-
miként összeegyeztethető a teremtéselmélettel, mert – számomra nem kérdés - meg lehet(ne) találni a megoldást, addig viszont jobb távol maradni egy parttalannak tetsző vitától.
-
Egy hozzánk hasonlo teremtö lény egy rossz hypothezis mert rögtön implikálja a további kérdést: ki csinálta a teremtöt? A világ nem fazekasmester álltal formálodik azt látjuk, az elölények mind átmennek az egyselytü állapoton, egyikünk sem cilinderböl lett elöhuzva.
-
400_F_39994648_Sd0HEucuFzzz1XY71p2ayAbNW4ZggBKz.jpg

-
a Tervező, akit egyszerűség kedvéért nevezhetünk Istennek, vajon Általa irányított evolúció útján hozta létre az élővilágot, avagy a fajok változatlanok és a darwinisták által folytonosan módosított „evolúciós törzsfa” átmeneti formái valójában jelenleg nem élő, önálló és változatlan fajok-e.
-
A ma embere a holnap Neandervölgyije. Ez ellen felesleges kapállodzni, minden élölény egy "átmeneti lény" a szülei és a gyerekei között. Mi csak azért "nem fajzunk el" mert az öseink nem lépnek félre majmokkal (igaz az öserdöben a majmok ezt még megkisérlik menstruálo benszülötteknél).
-
Az élölényeknek egy sejtütöl valo származása sokkal valoszinübb mind ha milliárdnyi fajt "helyezett volna egy alien a földre". Egyébbként ki csinálta a teremtö alient? Ha a kreationista argument helyes lenne akkor ez egy elengedhetetlenkérdés kéne legyen?
-
Hiszen az élettelen anyagról képtelenség feltételezni bármiféle fejlődést önmagától. Ha beletekintünk a csodálatos törvényszerűséggel működő világrendszer szerkezetébe, nem tulajdonítható józanul mindez a véletlennek. Ugyan mire ad magyarázatot a „csak úgy, magától” indoklás? „Ahol óra van, ott órásmester is van.”
-
Ilyesmit csak olyan ember mond akinek a világa lehorgonyzott a menyei fazekasmester képénél. A quantummechanika szerint a világ ugyan ugy létrejöhetett a "semmiböl" mind ahogy a virtuális részek csak ugy nyüzsögnek a vákumban. A quantummechanika segit nekünk tervezni, a produktok müködnek.
-
Azt elhinni, hogy ez a világ magától teremtődött meg, olyan, mint elvárni, hogy egy forgószél a hangárban szétszerelt alkatrészekből felépítsen egy működőképes repülőt. (Fred Hoyle matematikus)
-
Nagyon félre van magyarázva a mathematikus, neki csak az volt a szándéka, hogy egy ritka eseményt szemléltessen.
-
Elöször is a világ nem ugy müködik, hogy egy szél söpör össze mindent, az elemi részecskék egymáshoz valo viszonya ami létrehozza a strukturákat, atomokat, molekulákat, planétákat, galaxysokat... elefántot és embert..
-
A csavarok, fogaskerekek nem "maguktol" állnak össze,
nekünk kell a természet ellen erölködnünk, az atomok elemirészek azok igen. A részecskék mágnesként keresik meg egymást....
-
A láthato világ alig 100 különbözö atombol épül fel mégis a variátios lehetöség orjási. A szén egyszer grafit, egyszer gyémánt egyszer ember attol függöen milyen kapcsolatban van a többi anyaggal.
-
Hagy nevezzek meg egy valoban ritka jelenséget. A Nap 1,5 millio km átméröjü, a belsejében orjási a nyomás, az anyagi részecskék nagyon közel vannak egymáshoz, a hömérséklet nagy ami azt jelenti, hogy benne a mozgás intenziv, egyre másra ütköznek az elemek egymással.
-
Es most jön a meglepö. Egy protonnak a Napban átlagosan 2 millio éven keresztül kell orjási sebességgel (nagyobb mind a részecskegyorsitoban) ide-oda szágoldania amig végre frontálisan összeütközik egy másik protonnal és lesz belölle egy hélium.Képzeljük el hány eredménytelen ütközés.
-
Hangsulyozom átlagosan 2 millio évig tart és mégis minden pillanatban orjási menyiségö anyag fuzionál a Napban. Ami a Földön, a Naprendszerben történik azt mind a Napnak köszönhetjük.
-
Krisztus megtestesülése világra szóló jelentőségű volt, mert nemcsak a próféták könyvei hirdették eljövetelét, hanem a mennynek és földnek könyve is. Erre figyelve a pogányok közül elsőnek a csillagvizsgálók érkeztek Jézus imádására!
-
Hát igen, ahogy mondtam, minden jo és rossz a menyböl jön, az esö, a villámlás, a napfény, a a dinoszauruszokat kiirto meteorok... Az egyik arab proféta felfigyelt arra, hogy egy kö leesett az égböl "Na nu, ugy látszik van odafennt valaki!" Igy született meg az isten képe. Ezt a követ még ma is tisztelik az arabok, mindenki szeretné egyszer az életében körülfutni a Mekkába találhato követ.
-
Ahol rend van, ott terv is van.
-
Miféle rend? Miféle terv? Az univerzumban sokkal több "rendetlenség" van mind rend. Az univerzum televan káotikus jelenségekkel. A földön sem zajlik le minden a mi akaratunk szerint. Akár merre nézünk még nem találtunk egy lakhato planétát. Mi egy szerencsés véletlen tulajdonosai vagyunk, amig elnem gázol bennünket egy auto, megnem hibbanunk öreg korunkra...
-
Ahol terv van, ott intelligencia is van. Értelmes formák u. i. csak értelmes lénytől származhatnak. A primitív élőlények „önprogramozása” pedig teljes képtelenség.
-
Miféle intelligentia? Az elménkben visszatükrözödik a világ, áztán megvagyunk lepve, hogy ez a tökörkép hasonlit az öt létrehozo környezetre. Ez az "intelligentia", felismerés bennünk van.
-
Már miért lenne képtelenség, hogy komplikált molekulák tudatos beavatkozás nélkül lekopirozzák magukat. Az ebola-virusnak se lába se szárnya, mégis megtalálja az álldozatát, bemászik a sejtfalon a sejben, legyártatja magát.....
-
Ki vezérli ezeket a nanoméretü korokozokat? Ha a Joisten akkor megvan rolla a véleményem. :)
-

„Rejtély, hogy a természet miért matematikai alapú… Az a tény, hogy egyáltalán léteznek bármiféle szabályok, tulajdonképpen egyfajta csoda.”(Richard Feynman, aki kvantum-elektrodinamika területén végzett munkájáért kapott Nobel- díjat)
-
Na, na, na.. Nem igaz, hogy a világ követné a mathematikát hanem mi probáljuk a mathematikát a világra kényszeriteni. Valoban sok dolgot jol letudunk vele irni "megközelitésekkel" talán erröl beszélt Feyman de semmi többet.
-
A "leg determinisztikusabbnak" tartott természeti törvények a Newton szabályok utján ismertek. Ezzel a három egyenlettel lelehet irni az össze égi és földi mozgást. Kitudjuk számolni egy planéta, egy auto, egy üstökös mozgását. De hogyan?
-
Newton elsö "törvénye" nem tény hanem egy axioma!!!!! Egy feltételezés mind amin az Euklideszi, vagy Bolyai geometria nyugszik. Két égitest mozgását letudjuk irni de ha egy harmadikat odateszek nem érvényes az analytikus mathematika.
-
Felejtsed el a számolo Jézuskát. Az ember tulajdonsága, hogy különbbséget tud tenni hasonloság és különbözöség között.
-
2011-ben XVI. Benedek azt mondta, hogy a világ fejlődését magyarázó tudományos elméletek nem állnak szemben a vallással, de számos kérdést válasz nélkül hagynak. Éppen a kezdet kérdését!
-
Na ezzel rögtön qualifikálta magát a Szent Szék örzöje. :)
-
A tudományos eredményeket kutatások elözik meg a Pápa nem csinál ilyet mégis azt állitja, hogy ö nemcsak azt tudja hogyan jött létre az univerzum hanem még a teremtés célját is ismeri. Egyszerüen az ölébe hulottak az ismeretek a menyei tollbamondásbol.
-
A tudomány arrol szol hogyan müködik a világ nem arrol, hogy ki csinálta.
-
Valoszinüleg nem csinálta senki. Ami egészen biztos, hogy nem egy a képünkre és hasonlatosságunkra emlékeztetö lény. A "Vice-Jézus" az egy jo foglalkozás.
-
Ezért a Korán soha nem került és soha nem fog ellentmondásba kerülni a tudományos vizsgálatok eredményeivel, amelyek a teremtmények minél pontosabb megismerésére törekszenek.
-
A gyakorlat sajnos másképp néz ki. A mohamedánoknak köszönhetjük, hogy megörizték nekünk a régi görög kulturát, a kereszténység sajnos mindent tönkretett ami nem volt kapcsolatban Jézussal. Egy uj fejezetett kelett kesöbb nyitnunk "reneszance", hogy elöbányásszuk amit tönkretettek.
-
Sajnos még mindig vannak emberek akik egy földönkivüli tekintélyre hivatozva a saját beteges elképzelésüket probálják a másikra eröltetni.
 
Utoljára módosítva:

blober

Őstag
Gyémánt támogató
Állandó Tag
Hát, a fanatikus hívők szerint ha nem történik meg a bűnbeesés, akkor betegségek sem lettek volna - tehát genetikai ballépések sem.
Érdekes belegondolni, ez miképp történt volna az eredeti forgatókönyv szerint.
Ha Isten teremtette az emberiséget akkor miért nem tudta úgy teremteni, hogy ne legyen bün, ne legyen bünbeesés? Ezzel a logikával a bünözés egy valami amiröl az ember nem is tehet és akkor miért büntetni érte?
 

gumelig

Állandó Tag
Állandó Tag
...Az istenek hozták ide az embereket több millió évvel ezelőtt. Paradicsomi boldogságban éltek. A legendák erre a korszakra emlékeznek Aranykorként. Az itt élő embereknek még más volt a teste, sokkal éteribb, kevésbé anyagi. Természetfeletti képességekkel rendelkeztek, olyanokkal melyeket mai szóval paranormálisnak nevezhetnénk. Rendkívül sokáig éltek, aurájuk hatalmas volt, fejük fölött még a glória is látszott. A legcsodálatosabb időszakban mai értelemben vett halál sem létezett. Aki a szellemvilágba vágyott, testét képes volt fénnyé transzformálni...
Nagyon romantikus elképzelés. Ezt honnét szedted?
 

vandorcsillag

Állandó Tag
Állandó Tag
Ha Isten teremtette az emberiséget akkor miért nem tudta úgy teremteni, hogy ne legyen bün, ne legyen bünbeesés? Ezzel a logikával a bünözés egy valami amiröl az ember nem is tehet és akkor miért büntetni érte?

Az egyik pap szerint nem Isten adta a bűnt hanem az ember játszotta ki magának,mivel szabadakaratot kapott.Mily nagy,mélyenszántó gondolatok,szabadakarat...stb :dr_104::rolleyes2:

De még soha nem adtak választ arra,hogy Isten hogyan keletkezett,a nagy bumm ,miből??????
A semmiből hogyan????Isten előtt is volt élet????
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
A ma embere a holnap Neandervölgyije. Ez ellen felesleges kapállodzni, minden élölény egy "átmeneti lény" a szülei és a gyerekei között. Mi csak azért "nem fajzunk el" mert az öseink nem lépnek félre majmokkal (igaz az öserdöben a majmok ezt még megkisérlik menstruálo benszülötteknél).

Látom, beindított a téma, Ernoe :)
Azért ne felejtsd el hozzátenni: A Te hited szerint....
Mert nagy hit kell ahhoz, hogy elhidd, ha az ember félrelép a majommal, abból bármilyen köztes utód lenne :o
Ilyen alapállással persze lehet hinni az evolúcióban is ;)
 

Jaszladany

Állandó Tag
Állandó Tag
Az egyik pap szerint nem Isten adta a bűnt hanem az ember játszotta ki magának,mivel szabadakaratot kapott.Mily nagy,mélyenszántó gondolatok,szabadakarat...stb :dr_104::rolleyes2:

De még soha nem adtak választ arra,hogy Isten hogyan keletkezett,a nagy bumm ,miből??????
A semmiből hogyan????Isten előtt is volt élet????

De arra választ adnak, hogyan kerülhetsz közel Istenhez.
Szabad akaratodból...
 

Angel Lilith

Állandó Tag
Állandó Tag
Ha Isten teremtette az emberiséget akkor miért nem tudta úgy teremteni, hogy ne legyen bün, ne legyen bünbeesés? Ezzel a logikával a bünözés egy valami amiröl az ember nem is tehet és akkor miért büntetni érte?
Sőt, továbbmegyek: ha minden parancsolatot betartok rettegésből az vajon miért lenne értékes egy felsőbb hatalom szemében?
Itt valami nem stimmel.
 
Oldal tetejére