Július 1-től életbe lép a KÖTELEZŐ SZÜLŐTARTÁS!

Július 1-től életbe lép a KÖTELEZŐ SZÜLŐTARTÁS! Itt vannak a részletek, amiket mindenkinek tudnia kell!

Július 1-től életbe lép a szigorított KÖTELEZŐ SZÜLŐTARTÁS!- perelhet a szülő ha nem kapja meg a neki járó szülőt illető tartást! Pereskedéssel járhat, ha nem fizeti a szülőtartási díjat!

FIGYELEM – MEGSZAVAZTÁK – JÚLIUS 1-TŐL ÉLETBE LÉP A KÖTELEZŐ SZÜLŐTARTÁS!!!

Habár nem új jogintézményről van szó, a módosítással mégis nyomatékosítanák a gyermekek szüleik irányába fennálló tartási kötelezettségét. Több kivétel is akad, amikor nem kötelező szülőtartást fizetni.

A szülőtartás nem új jogintézmény, azt már az Alaptörvény hatályba lépését megelőzően is szabályozta a Családjogi törvény, valamint a 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv is tartalmazza – a rokontartás szabályai között – a szülőtartásra vonatkozó rendelkezéseket. Eszerint a törvény jelenleg hatályos szövege is rögzíti, hogy tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a gyermeknek a szülőjével szemben.

A 2016. május 3-án az Országgyűlés elé terjesztett módosítási javaslat az indoklás szerint azonban azt hivatott nyomatékosítani, hogy a nagykorú gyermekek szüleik irányában fennálló tartási kötelezettsége kiemelt jelentőséggel bír a rokontartás szabályaihoz képest, ezért külön kiemelést igényel, hogy a nagykorú gyermekek kötelesek gondoskodni a rászoruló szüleikről.

Mostantól perelhet az is, aki ténylegesen eltartja a szülőt, de nem rokon

„Olyan idős személyek esetén, akiknek a szociális ellátásáról akár állami, akár egyházi fenntartású intézmények – nem térítésmentes szociális ellátás juttatásával – gondoskodnak és az idős személy az ellátás ellenértékét nem, vagy csak részben tudja finanszírozni, a ki nem fizetett térítési díjat követelni lehet a szülője iránt tartásra kötelezhető nagykorú gyermektől” – áll a javaslatban.

A módosító javaslat tehát egy igényérvényesítési lehetőséget vezet be arra az esetre, ha a tartásra önhibáján kívüli okból rászorult szülő szükségleteinek ellátásáról a tartásra köteles gyermek helyett olyan személy gondoskodik, akinek ez egyébként nem lenne kötelezettsége.

Az ilyen indokoltan nyújtott ellátás ellenértékének megtérítését a javaslat szerint a tényleges tartást nyújtó személy követelheti az ellátás nyújtásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül.

Ez utóbbinak az a jelentősége, hogy a Ptk. jelenleg hatályos szabályai szerint a szülőt illető tartás iránt alapvetően maga a szülő indíthatott pert, vagy az ő érdekében és az ő egyetértése mellett a járási hivatal. A tényleges tartást nyújtó személy – hacsak nem maga is tartásra kötelezett rokon – perindítását a Ptk. ezidáig nem tette lehetővé – magyarázta a hirado.hu-nak Sztanó Judit ügyvéd.

2013-ban még elutasítottak egy ilyen típusú keresetet

2013-ban például a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság elutasította a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által az időskorúak otthonában gondozott szülő térítésidíj-különbözetének megfizetése érdekében a gyermekekkel szemben benyújtott keresetét.

„Hiába mondja ki az Alaptörvény, hogy a felnőtt gyermekeknek kötelességük idős szüleik eltartása, azt a mindennapi élet során sokan nem tartják be, és szinte lehetetlen betartatni” – írta akkor közleményben a helyi idősotthon fenntartója.

A bíró az ítélet indoklása során azonbaazonban azt mondta, a felperes ugyan helyesen hivatkozott az Alaptörvény azon rendelkezésére, amely kimondja, hogy a gyermekek felelősséggel viseltetnek szülőik felé, ez azonban nem jelenti, hogy automatikusan, és minden esetben, minden költséget át lehet hárítani a tartásra kötelezhető hozzátartozóra.

Az ügyben a szülő ráadásul nem volt peres fél, az idősek otthonát fenntartó társulás és az alperesek között pedig nem állt fenn olyan jogviszony, amely alapján a gyermekek kötelezhetőek lennének a térítésidíj-különbözet megfizetésére – hangsúlyozta akkor a bíró, aki akkor arra is hivatkozott, hogy ilyen például akkor állna fönn, ha egy tartási vagy öröklési szerződést kötő hozzátartozó bízta volna meg az intézmény az idős gondozott ellátásával.

„Ha a szülő idősek otthonában él, de a jövedelme nem elegendő arra, hogy ezt fizesse, vagyona sincs, akkor ez az intézmény a javaslat szerint saját jogon indíthat mostantól pert. Nem kell azt mondani a bentlakónak, hogy ’vagy bepereled a gyerekedet, hogy fizessen helyetted, vagy kiteszünk az utcára’” – fogalmazott Illés Blanka ügyvéd a hirado.hu-nak.

A szakember szerint tehát a módosítás arra alkalmas, hogy nem szükséges egy idős embert lehetetlen helyzetbe hozni, és nem kell azt sem megvárni, hogy a járási hivatal pereljen, hanem mostantól ezek az intézmények saját kezükbe tudják venni az adósságok behajtását a bentlakó rokonain is.

Az Európai Unió országai mind ismerik a szülőtartás intézményét. Ezzel a kérdéssel foglalkozni is kell, hisz a demográfiai adatok alapján egyre kevesebb a gyermek és egyre több az idős ember – fogalmazott Illés Blanka, aki ugyanakkor aláhúzta, hogy a tartási kötelezettség sehol nem automatikus, mindenhol vizsgálják, hogy milyen okból kerül a szülő olyan anyagi helyzetbe, hogy nem képes már magát eltartani. Emellett például a Német Polgári törvénykönyv is kiemeli, hogy csak akkor jár a szülőtartás, ha az adott szülő eleget tett a gyermek felé a gondoskodási kötelezettségének – magyarázta Ilés Blanka.

Ki számít idősnek?

Sztanó Judit szerint sem a törvényjavaslat, sem az indokolása nem tér ki arra, hogy mit kell tekinteni a jogszabály alkalmazása szempontjából idős kornak. Amennyiben a törvényjavaslatot elfogadják, úgy ezt minden bizonnyal a bírói gyakorlat alakítja ki – fogalmazott.

A szülőtartás iránti perekben eddig kialakult bírói gyakorlat szerint az igény jogszerűsége szempontjából a nyugdíjkorhatár betöltésének fontos szerepe lehet, de egymagában ez nem alapozza meg az igényt.

A bíróságnak a megfelelő döntéshez tisztázni kell a tartást igénylő szülő jövedelmi és vagyoni viszonyait, valamint egészségi állapotát, családi viszonyait és életkörülményeit is – magyarázta Sztanó Judit.

Illés Blanka pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartásdíjat elsősorban pénzben kell szolgáltatni, de más módot is elrendelhet a bíróság, ha valamelyik fél kéri, hogy például személyesen ápolják őt és ne az ápolónőt fizessék – ez azonban csak akkor lehetséges, ha ez ellen a kötelezett nem tiltakozik.

Több feltételnek kell megfelelni

A gyermek szülő felé fennálló tartási kötelezettségének több feltétele is van, így önmagában egy bizonyos kor elérése nem alapozza meg a fizetési kötelezettséget.

A szülő ugyanis csak abban az esetben jogosult tartásra, ha önhibáján kívül rászorult és nincs tartásra kötelezhető házastársa, volt házastársa, vagy volt élettársa.

Rászorultnak pedig az olyan személy tekinthető, aki életkoránál, vagy munkaképtelen állapotánál fogva keresettel nem rendelkezik és nincs egyéb forrásból származó jövedelme sem, és – személyes szükségletei kielégítésére szolgáló vagyontárgyak kivételével – értékesíthető vagy hasznosítható vagyonnal sem rendelkezik.

Bizonyítani kell

„Olyan eseteket láttam, ahol a szülő betegségre hivatkozott, de ha egy igazságügyi szakértő nem támasztja alá, hogy az adott szülő tényleg munkaképtelen, akkor nem fog tartásdíjat kapni. A bírói gyakorlat szerint, akinek csökkent a munkaképessége, az is köteles a megmaradt munkaerejét hasznosítani, és abból a megélhetését finanszírozni. Emellett a legtöbb ügyre az jellemző, hogy a gyermeknek is van gyermeke, és miután eltartja a gyermekét, valamint saját magát, utána már nem marad akkora jövedelme, amiből a szüleit is el tudná tartani – vagyis a tartási képesség hiányának megállapításával végződnek legtöbbször ezek a perek” – mondta Illés Blanka.

A fentiek tehát azt mutatják, hogy a gyermek teljesítőképessége a szülőtartás alapvető feltétele.

Ha tehát egy nagykorú gyermek például munkanélküli és betegsége folytán csökkent munkaképességű és csak alacsony összegű szociális járadékban részesül, úgy alapvetően nem várható el, hogy abból még a szülőjét is támogassa.

Jogvita esetén a perek során nemcsak a szülő, de a gyermek kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyait is nagyon alaposan fel kell tárni.

Súlyosan kifogásolható magatartás esetén nem jár tartás

A jelenleg is hatályos szabály azt mondja ki, hogy érdemtelen a tartásra az a szülő, aki a tartásra kötelezettel vagy vele együtt élő hozzátartozójával szemben olyan súlyosan kifogásolható magatartást tanúsít vagy olyan életvitelt folytat, amely miatt tartása a kötelezett gyermekétől nem várható el.

A törvény ezt az általános megfogalmazást tovább szűkíti azzal, hogy ha a szülő a tartási, gondozási és nevelési kötelezettségének eleget tett, a gyermek a vele szemben tanúsított kirívóan súlyos magatartás esetén hivatkozhat a szülő érdemtelenségére.

A bíróság részéről alapos vizsgálatot és mérlegelést igényel, hogy mi minősül ilyen kirívóan súlyos magatartásnak, de például a gyermek bizonyított bántalmazása ebbe a kategóriába tartozhat.

A rossz kapcsolat nem mentesít


Önmagában azonban a szülő és a gyermek közötti rossz viszony nem ad alapot a szülőtartás alóli mentesülésre – húzta alá Sztanó Judit.

Illés Blanka pedig arra híva fel a figyelmet, hogy az esetekben a bíróság egyedileg határozza meg, mi számít kirívóan súlyos esetnek, és ide tartozik például az alkoholizmus is, vagy az, ha a gyermeket más nevelte fel helyette, vagy például rendszeresen rágalmazza mások előtt.

Sztanó Judit elmondta: ismert olyan döntés a bírói gyakorlatban, melyben megállapította a bíróság, hogy a szülő az általában elvárhatónál durvább nevelési módszereket alkalmazott és nem nyújtotta az elvárható szeretet a gyermekének, azonban mivel a nagykorúságáig a gyermek lakhatását és nevelését biztosította, így a bíróság szerint nem tanúsított olyan erkölcsileg elítélendő magatartást, ami az érdemtelenséget indokolná.

„Praxisomban a szülőtartással kapcsolatos ügyek ritkák, tapasztalatom szerint ezek a perek a családjogi ügyek kisebb csoportját teszik ki. Gyakorlatomban leginkább olyan ügyek fordultak elő, amelyekben az alperes, azaz a gyermek vagy arra hivatkozott, hogy nem rendelkezik olyan jövedelemmel, hogy saját gyermekei mellett a tartást igénylő szülőt is eltartsa, vagy pedig azzal védekezett, hogy a szülőnek más, a tartási sorrendben őt megelőző tartásra kötelezhető rokona (házastársa, volt házastársa) van.

Tapasztalatom szerint a szülőtartás iránti perekben is előfordul, hogy a tartásra jogosult szülő arra hivatkozik, hogy a gyermeke a „papíron megjelenő”, bevallott jövedelménél a valóságban lényegesen többet keres és kedvezőbb anyagi viszonyok között él. Ilyen esetben – akárcsak a gyermektartás iránti perekben – a bíróságnak különösen részletes bizonyítást kell lefolytatni és meg kell próbálni feltárni – tanúkkal és egyéb bizonyítással – a valós jövedelmi és vagyoni viszonyokat” – mondta Sztanó Judit, aki nem számít a szülőtartással kapcsolatos perek számának megnövekedésére a törvénymódosítás után sem.

hirado

kötelező-szülőtartás.jpg
 
MIkor nem ertjuk meg a szocialisan raszolukat a betegeket a gyengebb kepessegueket ,oregeket, hogy vegzaljak oket, kivagjak a leszazlekolasbol ,megszuntetik a minimalis eletfeltetelet es a tarsadalom szoc halo nelkul turi, sot helyesli ingyen segely nem jar, akkor most lehet a bugyelarist kinyitni es fizetni ./Fidesznyikoknak ajanlva/

Az allam kotelessege minden allampolgarjat eltartani. Idos fiatal aki beteg segitsegre szorul.
Ezt otthon nem akarjak tudomasul venni. Akar szoc segely akar kiegeszito segely stb de elsosorban az allam felelossege es kotelessege.

Hogy ezt a pert is elveszitik Brusszelbe majdnem biztos vagyok. A civileket vegzaljak pl a Hospis alapitvanyt aki vegso stadiumu betegeket ellatjak Soros penzbol az allam nem csinalja ki akar bujni alola, a civilek ne csinaljak, mi a cel? setaljon maga az oreg a temetobe assa ki a sirjat es uljon a godor szelere hogy mikor jon a kaszas? mert a sirt is maganak kell kiasnia .

Nem szeretem a csunya beszedet,most mondanek nyomdafesteket nem turo mondatokat ....de az emberminiszter aki embertelen es az egesz bagazsnak utilapot kotnek a talpara.
 
MIkor nem ertjuk meg a szocialisan raszolukat a betegeket a gyengebb kepessegueket ,oregeket, hogy vegzaljak oket, kivagjak a leszazlekolasbol ,megszuntetik a minimalis eletfeltetelet es a tarsadalom szoc halo nelkul turi, sot helyesli ingyen segely nem jar, akkor most lehet a bugyelarist kinyitni es fizetni ./Fidesznyikoknak ajanlva/

Az allam kotelessege minden allampolgarjat eltartani. Idos fiatal aki beteg segitsegre szorul.
Ezt otthon nem akarjak tudomasul venni. Akar szoc segely akar kiegeszito segely stb de elsosorban az allam felelossege es kotelessege.

Hogy ezt a pert is elveszitik Brusszelbe majdnem biztos vagyok. A civileket vegzaljak pl a Hospis alapitvanyt aki vegso stadiumu betegeket ellatjak Soros penzbol az allam nem csinalja ki akar bujni alola, a civilek ne csinaljak, mi a cel? setaljon maga az oreg a temetobe assa ki a sirjat es uljon a godor szelere hogy mikor jon a kaszas? mert a sirt is maganak kell kiasnia .

Nem szeretem a csunya beszedet,most mondanek nyomdafesteket nem turo mondatokat ....de az emberminiszter aki embertelen es az egesz bagazsnak utilapot kotnek a talpara.
Bar sok mindenben egyetertek veled, azt megkerdojeleznem, hogy miert kell Brusszelben bizni?
Miert lenne Brusszel a mi megvaltonk?
En mar a belepeskor is azt mondtam, hogy ott ahol a Nemet es a Francia diktal ott egy kis orszagnak nincs keresnivaloja. Csak nezd at a tortenelmet. Az angolok rajottek.
Es mi az a "fidesznyik"? Ez a Harold King negativ jelzoje volt, de megkerdojelezem, hogy minden fidesz szavazo egyetertene a fidesz minden politikai lepesevel.
 
Minden per ott vegzodik,mintha nem is jogaszok irnak a jogszabalyokat. NEm tetszik ki kell lepni az EU bol, ez ennyire egyszeru. NEm kel lhaboru nem kell vilagmegvalto politika , meg kell szavazni es irany kelet.
Fidesznyik egy par eve a szlengbe szerepel.
Bar latnak fideszeseket akik nem ertenek egyet ezzel az amokfutassal.
 
NEm tetszik ki kell lepni az EU bol, ez ennyire egyszeru.
Ennekem ne mond mert en sosem leptem be. Ez igy nagyon konnyu es lekezelo modja a parbeszednek. Nem lehet valami kozeput valahol ahol nem kell midennek behodolni de tamogatni a hasznos elveket?
Gondolom itt a liberalisokra szavaztal, de ez azt jelenti hogy minden egyes lepesukkel feltetlenul egyetertesz?
 
Pierre95
Kozep ut az ugy nezne ki ?, hogy a lovet adjak, az elszamolasra letrehozott ugyeszseget nem akarjuk, hogy minden zokkenes mentesen egyenesen a offshore paracsicsomba bunteto ugy nelkul aramoljon a penz.
Ne kelljen a Cofnek elszamolnia csak a Soros fele alapitvanyoknak, mar ne minden faluba epuljon stadion, hanem minden foci jatekosnak, egy.
MInden peres ugy amit elvesztettek a kartalanitast tapsolva fizetik ki az adofizetok penzebol es a kedves fidesz hiveknek tetszik ez.
Tudod hogy neked nem tetszik az Eu nem csodalkozok. de egy tarsadalomba elsz es a tobbseg megszavazta, igy lenyegtelen hogy neked tetszik vagy nem. Lehet menni Putyinhoz es epiteni az orosz baratsagot.
Jobb, bal,oldal demokratikusok igen komoly tudasu szakemberek ezer helyen leirtak hogy Mo mennyi tamogatast kapott,-e nelkul keptelen megelni onnalloan az orszag, akkor kelet fele kell menni ha nem nem felel meg a nyugat.
 
"Pont erről szól, ez a velejéig rohadt pénzfaló szörny amit magyar államnak becézünk újabb kötelezettséget tol le magáról és rak másokra"
Nem az én szavaim, de igaz.
Kicsit módosítottam.
 
A szülő ugyanis csak abban az esetben jogosult tartásra, ha önhibáján kívül rászorult és nincs tartásra kötelezhető házastársa, volt házastársa, vagy volt élettársa.

Volt házastárs? Volt élettárs? Tehát a "míg a halál el nem választ" szó szerint értendő, s úgy ismerkedjen mindenki, hogy innentől kezdve tényleg a sírig fog tartani minden kapcsolat. Mivel nincs benne nemi diszkrimináció, így Magyarországon az asszonytartás mellé bevezették a férjtartást is.
 
Pierre95
Kozep ut az ugy nezne ki ?, hogy a lovet adjak, az elszamolasra letrehozott ugyeszseget nem akarjuk, hogy minden zokkenes mentesen egyenesen a offshore paracsicsomba bunteto ugy nelkul aramoljon a penz.
Ne kelljen a Cofnek elszamolnia csak a Soros fele alapitvanyoknak, mar ne minden faluba epuljon stadion, hanem minden foci jatekosnak, egy.
MInden peres ugy amit elvesztettek a kartalanitast tapsolva fizetik ki az adofizetok penzebol es a kedves fidesz hiveknek tetszik ez.
Tudod hogy neked nem tetszik az Eu nem csodalkozok. de egy tarsadalomba elsz es a tobbseg megszavazta, igy lenyegtelen hogy neked tetszik vagy nem. Lehet menni Putyinhoz es epiteni az orosz baratsagot.
Jobb, bal,oldal demokratikusok igen komoly tudasu szakemberek ezer helyen leirtak hogy Mo mennyi tamogatast kapott,-e nelkul keptelen megelni onnalloan az orszag, akkor kelet fele kell menni ha nem nem felel meg a nyugat.
Leírták, számosan leírták, hogy Magyarország mennyi pénzt kapott az EU-tól. De mások azt is leírták, hogy ennek fejében mennyi pénz ment ki az országból az EU-ba.
"2004-2008 között mintegy nettó ötmilliárd euró uniós támogatás érkezett, ezzel szemben hazánk ugyanezen időszak alatt nettó harmincmilliárd euró jövedelemátutalást teljesített a centrumországok felé."

A szülőtartáshoz: normális emberek és körülmények között nem lehet kérdés, hogy a rászoruló szülőjét támogatja az ember. Ha meg olyan vita merül(het) fel, amit törvény elé kell vinni... abban talán egyik fél sem vétlen.
 
A szülő ugyanis csak abban az esetben jogosult tartásra, ha önhibáján kívül rászorult és nincs tartásra kötelezhető házastársa, volt házastársa, vagy volt élettársa.

Volt házastárs? Volt élettárs? Tehát a "míg a halál el nem választ" szó szerint értendő, s úgy ismerkedjen mindenki, hogy innentől kezdve tényleg a sírig fog tartani minden kapcsolat. Mivel nincs benne nemi diszkrimináció, így Magyarországon az asszonytartás mellé bevezették a férjtartást is.

Ez nekem is erősen csípi a szememet.... egyébként még özvegyi nyugdíjra is jogosult a volt házastárs.
Ha pl. egy pasi 1 évig él egy nővel aki 3 évvel fiatalabb nála, elválnak, újra nősül, az új asszonnyal él 25 évet, de az mondjuk mondjuk 11 évvel fiatalabb nála, a pasi meghal nyugdíjasként (új asszony még 11 évig aktív korú) az elvált nej jogosult, az új pedig nem özvegyi nyugdíjra, mert 10 éven túl megy nyugdíjba.
Fokozva az agyrémet... ha mindenki közel olyan korú, az elvált nej folyamodhat örvegyi nyugdíjért és akkor a két asszony megosztva kapja.
Aki ezeket kitalálta nem volt 100-as.
 
"2004-2008 között mintegy nettó ötmilliárd euró uniós támogatás érkezett, ezzel szemben hazánk ugyanezen időszak alatt nettó harmincmilliárd euró jövedelemátutalást teljesített a centrumországok felé."
1/2 üveg konyak után kis zöld emberkék bármilyen tanulmányt írnak. :D
Ha valós számok érdekelnek, kezd pl. az ÁSZ jelentésnél: E 1413/2015 (ez már a Zorbán rezsim terméke, fidesznyikeknek is elfogadható)
 
Hosszú.
Hívd fel a NYUFIG-ot az ügyintézővel vagy a revizorral beszélj meg találkozót félfogadási időbe, vigyél be minden papírt és tisztázzátok, mi miért szabályos vagy tévedés. Az is a dolga, h mindent elmagyarázzon.
Utána nem fogja semmi csípni a szemed. :) (és akkor már nem mentél hiába)
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Sziasztok!
Apáczai 2.osztályos év végi (tanévzáró)felméréseket keresném de nem nagyon találom.Tudna vki segíteni?
Előre is köszönöm
Roland51 wrote on vgyula's profile.
Kedves Gyula!
Sajnos elfelejtettem válaszolni a kérdésedre, hogy milyen fileban kellene a dal.
A legjobb Wav-ban, mert Roland FP-30-as zongorán szeretném lejátszani, de ha nehéz megoldani,
Mp3-ban is megfelelne, köszönöm!
Üdv. KS
Sziasztok ! Az év végi hajrában szükségünk lenne 6. osztályos Természetismeret OFI ( Horváth Miklós, Molnár László ) témazáróra, téma: Hazai tájakon, Vizek vízpartok életközössége,
és Nyelvtan témazáróra,Raátz Judit Minden segítséget előre is nagyon szépen köszönök!
Agenta wrote on tass500's profile.
Szia!

'Frank Schätzing: Limit' c könyve németül.

Mobi és epub formában, nem tudom melyik a jó Neked.

Üdv!
A.
Sziasztok én 5.osztályos történelem mf megoldásokat keresem mozaik kiadó 2020-as kiadását.Illetve 5 osztályos történelem év végi dolgozat kérdéseit megoldókulcsal előre is köszönöm a segítséget.

Statisztikák

Témák
36,441
Üzenet
4,398,216
Tagok
591,110
Legújabb tagunk
Megyei Zsuzsanna
Oldal tetejére