Küldetéses Gyermekek: Autisták és Indigók

dreamaya

Kitiltott (BANned)
Ima az Őrangyalhoz

Lelkem Drága Testvére! A mennyekből küldött, Isten közelségében járó, Jóságos Barátom!
Köszönetet mondok Neked testem, lelkem oltalmáért!
Vezéreld tettemet és minden gondolatomat, tedd tele jó szolgálattal kosaramat, nehogy üres kézzel álljak egykor az Úr színe elé!
Hála legyen Teremtőmnek, hogy Benned szent társat rendelt mellém az égből.
Jöjj, taníts dicsőítenem Őt, ki Szívében melengeti féltő szeretettel a kihűlt világot. Amen.

 

dreamaya

Kitiltott (BANned)
<TABLE class=contentpaneopen><TBODY><TR><TD class=contentheading width="100%">Az anyaság mágikus hatalma - Hold és Neptunusz </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE class=contentpaneopen><TBODY><TR><TD vAlign=top colSpan=2><STYLE media=screen>span.joshide { display:none; }</STYLE>
astro_11.jpg
Sok - sok személyi horoszkópértelmezés, és az egyre szélesedő baráti és ismerősi köreinkben elért pozitív eredményeink bizonyítják és visszaigazolják, hogy azok, a genetika által kimutatható rendellenességek, illetve negatívnak nevezett biológiai örökségek, amelyek még nem okoznak a születendő gyermekben, veleszületett VÉGZETES(!) BETEGSÉGEKET, csak erős betegséghajlamokat és nem eredményeznek helyrehozhatatlan testi deformációt(!), a személyi horoszkópból (asztrogrammból) kiolvasható információk segítségével utólag, átváltoztathatóak (kijavíthatóak!) egészséges biológiai tulajdonságokká és képességekké. Jó példa erre a feleségemé és gyermekeinké. Feleségemet és testvéreit ugyanis az édesanyjuk nagyon nehezen szülte meg és szoptatni sem tudta, mert a teje hamar elapadt. Ráadásul a feleségem un. marfon koros (elnyúlt vékony) csontozattal és koponyával rendelkezik és a két testvére is apró - plasztikai műtétek útján utólag helyrehozott - testi rendellenességekkel is jött a világra. Eközben ő, akárcsak a horoszkópjukból kiolvasható anyai szellemi örökségüket elmélyülten tanulmányozó barátnőink, könnyen szülte meg a teljesen ép és egészséges csontozatú gyermekeinket. És több mint egy évig (viccesen: az unalomig) szoptatta azokat, annak köszönhetően, hogy a személyi horoszkópjaikból nem jósolgattam számukra semmit, hanem feltártam a karmikus meghatározódásaikat, annak érdekében, hogy haladják meg azokat.

A Vízöntő és a Halak konstellációk által megtestesített spirituális erőterek személyiség-változtató tulajdonságai és természete jelzik, hogy az állatokkal ellentétben, az ember szellemét nem béníthatja le, és nem határozhatja meg egy életre, sem a genetikai, sem a spirituális öröksége (karmája), hanem a spirituális értelme és az élet-képzelete (mágikus) ereje által lehetősége van az öröklött szellemi és biológiai (genetikai) programjainak a javítására, módosítására. Informatikai kifejezéssel: "a programjainak az átírására" - és ha kell, azok teljes kicserélésére. A genetikai kódrendszerünk ugyanis, nem a véletlen anyagi módosulások és a szükségszerű örökösödéseknek az egyedül és kizárólagosan a génsebészet által módosítható térképe, hanem mindössze következménye és leképeződése a spirituális és kauzális kódrendszerünknek. Ezt viszont irányítani és változtatni tudjuk - főként a magzatot a méhükben hordó anyák esetében, akiknek, amennyiben nem terhesnek, hanem áldott állapotban levő teremtői személyeknek tudják magukat, a legerősebb a mágikus képzeletük. Ez, az áldott állapoti mágikus képzelet, nem csak a magzat alakulására - fejlődésére, képes pozitívan hatni (vagy "terhes"-ségi koncepció esetén: rombolóan és károsan hatni) -, anélkül, hogy pl. génsebészeti beavatkozásokra lenne szükség. Sőt: talán hihetetlen, de ez, a mágikus erejű, tudatos, vagy önkéntelen családanyai képzelgés, az egész család jólétére is rendkívülien erős befolyást gyakorol.

Ez a tudatos, vagy önkéntelen családanyai képzeleti (mágikus) hatás olyannyira erős például, hogy egy huzamosan fenntartott és intenzíven átélt negatív családanyai imaginációval szemben, a férfi (az apa) teljességgel tehetetlen, bármit is tenne, nem képes azt elhárítani, vagy ellensúlyozni.

Az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjaival együtt, vagyis a Hamvas Béla által lefektetett metafizikai koncepciók szerint, asztrológusként és nem utolsósorban felelős szülőként is gondolkozó barátaimmal tehát, szüntelenül együttműködve és egymás gondolatait, eredményeit ellenőrizve - megbeszélve, és a különböző, un. jellegzetes horoszkóp-eseteket is megbeszélve, a Lilith nevű, Teremtés-provokáló, Teremtés-kényszerítő negatív(!) őserő abszolút létének (Abszolút mivoltának) és gyökerének a felfedezése és kimutatása után, felfedeztük a Lilith által megzavart abszolút-létből eredő, az abszolút-rend helyre-állításának a szükségében gyökerező, és az Abszolútumból kiváló - abból megszülető Teremtő létrejöttének az okát és célját. És így, a Teremtés igazi, "rend-helyreállítási" - okát és funkcióját: a rendeltetését és az un. "működési mechanizmusát".
Felfedeztük tehát minden pozitívan, vagy negatívan, de mindenképpen a sorsunkra és az egészségünkre (mágikusan!) ható és visszaható (Vallásos és nem-vallásos!) HITNEK A RACIONÁLIS ÉS LOGIKUS ALAPJÁT ÉS OKÁT: A VILÁG TEREMTÉSÉNEK A GYÖKERÉNÉL ÁLLÓ, VALAMINT A BENNÜNK IS LÉTEZŐ ÉS MŰKÖDŐ TEREMTŐ-KÉPZELET FUNKCIÓJÁT. Azt tehát, hogy a teremtés és az élet eredeti oka és funkciója pozitív, és, hogy ebbe a pozitív logikus lét-folyamatba, bárki, aki nem agysérült, bele tud a lelki-szellemi magatartása által kapcsolódni, és ennek a személyes, de mégis "tudományos" kapcsolatnak egyértelmű pozitív visszahatása és következménye van az illető személy életére és egészségére. Felfedeztük a hosszú évezredeken keresztül a "beavatott" bölcsek, misztikus próféták és vallásalapító szentek által MINDÖSSZE RÉSZBEN SEJTETT, DE TELJESSÉGÉBEN SOHA SENKI ÁLTAL MEG NEM TALÁLT - legalábbis eddig még fel nem fedett - ISTENI IGAZSÁGOT: AZ EGYETEMES (kauzális) TEREMTÉS ŐSI OKÁT, szükségét és FUNKCIÓJÁT(!), vagyis A LÉT ÉS AZ ÉLET EREDETI RENDELTETÉSÉT, értelmét és CÉLJÁT.

Az általunk művelt - kauzális - asztrológia tehát, elveti a jóslást, mint a teremtés eredeti rendeltetésével (funkciójával) és céljával nem egyező tevékenységet. Jóslás helyett a személyi horoszkópokból kiolvasható pozitív és negatív meghatározódásokra (karmikus determinációkra, öröklött személyi késztetésekre) összpontosít. Az auránk, illetve a tudattalan szellemvilágunk legfinomabb rétegeibe rejtett negatív (afunkcionális) tulajdonságok, öntudatlan és önkéntelen késztetések feloldását teszi lehetővé, vagyis ezeknek az örökletes negatív spirituális meghatározódásoknak az egyetemes létezés logikájával összhangban álló, pozitív képességekké, tulajdonságokká alakítását teszi lehetővé a nem-jóslási logikára alapozott, kauzális horoszkópértelmezés. És teszi ezt azáltal, hogy a horoszkópházak által jelzett egyéni életfeladatokat is részletesen feltárja. A kauzális asztrológia tehát, a karma-feltárás mellett, a negatív tulajdonságoknak a pozitív képességekké változtatását szolgáló személyi életfeladatoknak és individuális élet-küldetésnek a feltárását is elvégzi, valamint a személyi étfeladatok végrehajtását és beteljesítését akadályozó (külső és belső) tényezőknek a megnevezését. Meg adja tehát a horoszkóp minden egyes negatív eleméből kiolvasható negatív meghatározódásnak a feloldási és meghaladási lehetőségét, lehetővé téve ezáltal a harmonikus - egészséges és kreatív élet megvalósítását, amelyben nincs helye az abszurd véletlennek és amelyből természetes módon, a többi negatív "váratlan - véletlen" esemény mellett, eltűnnek a tragikus "belesetek" és a krónikus, illetve, végzetes betegségek is.

Mindez annak köszönhetően valósul meg, hogy miután az asztrológiai feltárás által, személy megismeri a saját életfeladatait és hathatós lépéseket, külső és belső erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ezeket felvállalva, végre a saját "kozmikus" útját járja, és ne a mások által (szülő, testvér, tanár, élettárs, pártvezér, pap, vagy guru, misztikus mester, vagy még misztikusabb szellemi vezető, stb., által) kijelölt tévutakon bolyongjon, illetve, hogy ne a rá befolyást gyakorló személyek és a negatív karmikus determinációi által befolyásolt önellentmondásos (zavaros) életképzelete által előidézett élethelyzetekben őrlődjön, és - az egyetemes törvényeket is megismerve és megértve, az általános, emberi rendeltetés szerinti életfeladataival is egyenesbe kerülve - az ily módon megtisztult: a tényleg egyénivé, és ezáltal egyetemessé is vált - tudatos és tudattalan (automatikus) - mágikus erejű életképzeletében olyan finom - az asztrológia által a naprendszer bolygóihoz rendelt - spirituális teremtőerők (életerőt adó spirituális energiák) szabadulnak fel benne, és olyan teremtőerőkkel kerül tudatosan harmonikus viszonyba, amelyek összhangban állnak ("találnak") az ő lét- és életforrását képező spirituális és kauzális struktúrájával, személyi rendeltetésével. Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim legfontosabb eredménye az emberi léleknek (spirituális és kauzális struktúrának) a mélyrétegeiben rejlő, családi vonalon az anyai ágon öröklődő, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló (az unokáknak anyai ágon átadott) spirituális tévképzeteknek az egyéni karakteri tulajdonságokként, vagyis jellegzetes negatív meghatározódásként átadott szellemi örökség-csomagjainak: az anyai ági családi életfeladat-öröklődésnek a felfedezése és a személyi horoszkópok kauzális értelmezése által történő kimutatási lehetőségének a felfedezése. Vagyis az egyéni KARMa igazi, gyakorlatilag is kimutatható eredetének, valamint az asztrológiai (horoszkóp szintű) kideríthetőségének és kimutathatóságának a felfedezése.

Ezek a születésünkkor már az auránkban rejlő, negatív szellemi program-rendszerek lehetnek például irracionális félelmek, vagy természetellenes ambíciók, személy- és személyiség-ellenes, vagy gyermek- magzat és életellenes késztetések, irracionális rombolási és önrombolási, büntetési és önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetések (önkéntelen és öntudatlan rejtett agresszivitásnak a), vagy szexuális devianciáknak is szellemi okai. Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése és megbeszélése (visszaigazolódása) után bebizonyosodott például, hogy azon személyeknek, akiknek a horoszkópjában a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódik egymáshoz, az anyai ági ősei, intenzíven átélt életellenes mentális (érzelmi és gondolati) folyamaton mentek keresztül tudatosan, vagy önkéntelenül, éveken át, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyűlölködés, bosszú vágy, vagy nyílt életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és felelőtlen átkozódás (kiátkozás) formájában. Ezek, a csecsemő korban is az aurában (tudattalan szellemi lényünkben) lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor időszakában érzékelhetően jelentkeznek erős depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionális félelmek és öngyilkossági késztetések, vagy a felnőtti léttel és az általános emberi életfeladatokkal szembeni averzió (pl. otthon- és családalapítás, gyermekvállalás és gondozás), az ilyen jellegű általános felelősségeknek az önkéntelen és öntudatlan elutasítása, kikerülésére való öntudatlan törekvések formájában. A racionális logikánk számára érzékelhetetlen (manipulatív) hatásukat azonban leginkább, a felnőtt korban fejtik ki, amikor civilizált önfegyelmünkkel magunkba fojtjuk ezeknek az imaginációnkat befolyásoló mentális programoknak a külső megnyilvánulási formáit. Annak ellenére ugyanis, hogy ez a civilizált "önfegyelmező" eljárásunk látszólag mindannyiunk megnyugtatására szolgál, az elfojtás a lehető legveszélyesebb eljárás (mentalitás) mind önmagunkra, mind környezetünkre nézve.

Ezek, a mélytudattalanunkba vésett, életellenes spirituális gócok, minél ésszerűbb és civilizáltabb gátlások alá helyeződnek, annál rejtettebben és veszélyesebben: követhetetlenül fejtik ki romboló hatásukat a láthatatlan és érzékelhetetlen szellemi-lelki folyamatainkon keresztül. Igazából mindannyian manipulálva vagyunk ezek által az anyáktól, vagyis az anyai ági női őseinktől örökölt, azok által a tudattalan képzeleti és gondolati és érzésvilág mélyrétegeibe lefojtott és így a generációk közötti tudattalan szellemi öröklődést biztosító spirituális memória révén az utódoknak átadott szellemi csomagok által, vagyis az auránkba kódolt, negatív (pl. sors- és Istenellenes, gyűlölködési - rombolási, vagy éppenséggel önámítási) szellemi programjaink által, miközben úgy képzeljük, hogy az értelem által vezetett szabad akaratunkat gyakorolva, pozitív vágyaink és ésszerű erkölcsi világképünk szerint gondolkozunk, érzünk és cselekszünk. Nem tudjuk, hogy ezek miatt, az anyai ágon öröklött negatív személyi programok rejtett, személyi hatásai miatt, illetve az általuk sugallt negatív, szellemi és lelki mentalitások önkéntelen átélése miatt, betegedünk meg látszólag indokolatlanul és miattuk sodródunk olyan konfliktusokba, nehéz és nem egyszer olyan tragikus kimenetelű helyzetekbe, amelyekbe nem csak hogy nem akartunk, hanem amelyekre még csak soha nem is gondoltunk.

Ezeknek az örökletes (szellemi) romboló programoknak a felfedezésének és a személyi horoszkópok segítségével történő kimutathatóságának a jelentősége nem is annyira a betegség- és konfliktus okozó szellemi gócoknak a tudatosítás segítségével történő megszüntethetőségében - feloldási lehetőségében áll, hanem a kismamák várandósági időszaka, valamint a születés aktusa közben fellépő veszélyes és sokszor tragikus következményeket okozó szövődmények megelőzési és kiküszöbölési lehetőségében. Mert ugyanúgy, ahogy a horoszkópban észlelt rombolási programok jellegének és hatáskörének az értelmezésével, azoknak a konkrét életterületek megnevezésével, ahol ezek megnyilvánulnak, meg lehet előzni a betegségek kialakulását, ugyanúgy a várandóság és a szülés közben fellépő, a nőgyógyászok által "Soha nem lehet tudni" névvel illetett szövődményeket is meg lehet előzni.

Szerző: Kozma Szilárd
www.kozmaszilard.tvn.hu

</TD></TR></TBODY></TABLE>
 

ruscus

Állandó Tag
Állandó Tag
cure what..

Az autisták többsége nem"Rainman" típusú... sokkal több, aki soha nem tanul meg beszélni, soha nem lesz önálló, veszélyérzetük hol nagy hol semennyi.. Másként hallanak, érzékelnek..az ingerküszöbük gyakran magasabb..
Az autista gyerekből autista öregember lesz.. ha kigyógyítható, akkor nem autista..
 

ruscus

Állandó Tag
Állandó Tag
Ölelésterápia

Köszönöm kedves Dreamaya a cikket, tényleg működik.. nem igaz az, hogy az autisták nem igénylik a közeledést. Nem mindig. És nem úgy ahogy épp közelítünk.. Mi is ilyenek vagyunk- csak ők jobban ki merik mutatni, mit éreznek.
a nem beszélő gyereknél- a viselkedése a kommunikáció. Így rudja kifejezni tetszését, nemtetszését.
 

ruscus

Állandó Tag
Állandó Tag
Talán illik ide is.. Marshall Rosenberg

Sosem találkoztam még lusta emberrel;
de olyan emberrel már igen, akit&shy;<O:p></O:p>
amíg figyeltem őt - még sosem láttam futni.
És találkoztam már olyan emberrel is,
aki néha megtette, hogy ebéd és vacsora között ledőlt aludni,
vagy otthon maradt egy esős napon,
de lusta, az nem volt.
Mielőtt bolondnak néznél, gondolkodj el, lusta volt-e ő valóban,
vagy csak olyan dolgokat tett,
amiért mi valakire a "lusta" címkét akasztjuk?
<O:p
Sosem találkoztam még hülye gyerekkel;<O:p</O:p
de olyan gyerekkel már igen, aki néha<O:p</O:p
számomra érthetetlen dolgokat művelt,<O:p</O:p
vagy úgy tett meg valamit, ahogy én nem tettem volna.
Találkoztam már olyan gyerekkel is,<O:p</O:p
aki másként látta a világot, mint én,<O:p</O:p
de hülye, az nem volt. Mielőtt hülyének neveznéd, gondolkodj el,
hülye gyerek volt-e ő, vagy csak olyan,
aki más dolgokat tudott, mint te?<O:p</O:p
<O:p
Bárhogy is kerestem,<O:p</O:p
még sosem találkoztam szakáccsal;<O:p</O:p
de olyan emberrel már igen,<O:p</O:p
aki a vacsoránkat a hozzávalókból összeállította.<O:p</O:p
És olyannal is, aki begyújtotta a tűzhelyet,<O:p</O:p
s figyelte, hogy megfőtt-e már rajta az étel.<O:p</O:p
Igen, ilyent már láttam, de szakácsot még nem találtam.
Áruld el, amikor ránézel, szakácsot látsz-e<O:p</O:p
vagy egy embert, aki olyant tesz,<O:p</O:p
amit mifőzésnek nevezünk?<O:p</O:p
<O:p</O:p

Akit egyesek lustának mondanak,<O:p</O:p
azt mások fáradtnak vagy lazának.<O:p</O:p
Akit egyesek hülyének neveznek,<O:p</O:p
azt mások csak másfajta gondolkodásúnak.
Szóval arra jöttem rá, hogy elkerülhetjük a zavart,
ha nem keverjük össze azt, amit látunk,<O:p</O:p
azzal, ami a véleményünk róla.<O:p</O:p
Mielőtt még rám szólnál, azt is elismerem,<O:p</O:p
hogy ez csak az én véleményem.<O:p</O:p
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Bocsánatot kérek, ha nem a témához tartozik, de miután elolvastam a cikkedet az anyasággal kapcsolatban, ezt a cikket találtam. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogyan befolyásolja a nőket az, hogy terhességnek, vagy áldott állapotnak fogják fel a gyermek várását. Megvárják-e, hogy magától előbújjon-e, vagy kicibálják. Ebben pont erről van szó.
Az a véleményem, hogy le kellene szokni arról a fogalomról, hogy teher bármi, bárki, főleg a még meg sem született gyermeke az embernek.
 

dreamaya

Kitiltott (BANned)
Köszönöm kedves Dreamaya a cikket, tényleg működik.. nem igaz az, hogy az autisták nem igénylik a közeledést. Nem mindig. És nem úgy ahogy épp közelítünk.. Mi is ilyenek vagyunk- csak ők jobban ki merik mutatni, mit éreznek.
a nem beszélő gyereknél- a viselkedése a kommunikáció. Így rudja kifejezni tetszését, nemtetszését.
Kedves Ruscus :)
Ez a cikk másfél évvel ezelőtt született és azóta sincs részletesebb tájékoztató erről a neten.
Ha lesz időm, akkor majd gépelek be könyvből.

A verset ill. dalszöveget már én is bemásoltam: tökéletesen ideillik. Köszi kiss
Szeretettel dreamaya :)
 

dreamaya

Kitiltott (BANned)
Bocsánatot kérek, ha nem a témához tartozik, de miután elolvastam a cikkedet az anyasággal kapcsolatban, ezt a cikket találtam. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogyan befolyásolja a nőket az, hogy terhességnek, vagy áldott állapotnak fogják fel a gyermek várását. Megvárják-e, hogy magától előbújjon-e, vagy kicibálják. Ebben pont erről van szó.
Az a véleményem, hogy le kellene szokni arról a fogalomról, hogy teher bármi, bárki, főleg a még meg sem született gyermeke az embernek.
Köszi Kicsi Fecske kiss
Ezt el fogom olvasni!
 

dreamaya

Kitiltott (BANned)
A halevéstől nőtt meg az agyunk?

Egy québeci kutató arra a következtetésre jutott, hogy az emberi agy térfogatának növekedését a halak és egyéb tengeri és édesvízi élőlények fogyasztása indította meg.

Agyunk térfogata 1200-1500 köbcentiméter, megközelítőleg kétszer akkora, mint a legkorábbi emberelődé, a kétmillió évvel ezelőtt élt Homo habilisé.
A tudomány világában régóta vitatott kérdés: azért nőtt-e meg agyunk, mert kialakult a beszéd és az eszközhasználat, vagy azért alakulhatott ki a beszéd és az eszközhasználat, mert a megnőtt agy kapacitása már elegendő volt ehhez.

Dr. Stephen Cunnane, a québeci Sherbrooke Egyetem anyagcsere-fiziológusa ez utóbbi mellett teszi le a voksot.
Úgy véli, hogy a vízi élőlények, halak, kagylók, békák fogyasztásának hatására indult meg az emberi agy nagymértékű növekedése.
A kutató a következőképpen indokolja feltevését.
A nagyméretű emberi agy tápanyagigénye is igen jelentős. Az újszülöttek, csecsemők napi energiabevitelük mintegy 75 százalékát az agy táplálására fordítják.

Az ember az egyetlen olyan emlősfaj, amelynél az utódok zsírfölösleggel jönnek a világra. Ez a bébiháj a testsúly körülbelül 14 százalékát teszi ki, és bőséges tartalék-tápanyagot biztosít a mindig éhes agy számára.

A babahájban nagy koncentrációban található docosahexánsav (DHS), egy olyan többszörösen telítetlen zsírsav, amely elengedhetetlen az idegsejtek megfelelő működéséhez.

A későbbi életkorban a zsír már sokkal kevesebb DHS-t tartalmaz.
Dr. Cunnane szerint a vízi élőlények fogyasztásával a DHS és az agy számára szintén elengedhetetlen jód nagy mennyiségben került a szervezetbe, és lehetővé tette a központi idegrendszer sejtjeinek gyorsabb ütemű fejlődését.

 

dreamaya

Kitiltott (BANned)
Felmerülhet a kérdés, hogy az autizmus hiánybetegség-e?
Igen: de több szinten jelentkezhet a hiány és ugyanakkor produkálhatja ugyanazokat a tüneteket.
:confused: Lehet tehát emögött spirituális szinten karmikus ok vagy deficit.
:confused: :confused: Ki tudja: talán szeretethiány lép fel a lélek emeletén.
:confused: :confused: :confused: De az is elképzelhető: az agy működéséhez esszenciálisan szükséges anyagok hiányoznak.
Szerintem mindez kiszűrhető 1 speciális algoritmus mentén.
 

sirkan49

Kitiltott (BANned)
vibrációs energia egyik formája, mellyel a Kristály Gyermekeknek nehézségei vannak, az elektromosság. Az elektromosság egy olyan energiaforma, mely a természetben is megtalálható, ám az, ahogyan alkalmazzátok, és részben az, hogy váltakozó áramot használtok, azt okozza, hogy a Kristály Gyermekeknek némi időre van szükségük ahhoz, hogy ezekhez alkalmazkodjanak. Ez elég humoros, mivel az elektromosságnak ezt a formáját egy olyan valaki dolgozta ki, aki maga is jelentős mennyiségű Kristály energiával rendelkezett (Nicolai Tesla). A Kristály Gyermekeknek meg kell tanulniuk alkalmazkodni a vibrációs energia ezen formájához. Addig is, ha kapcsolatba kerülnek vmiféle elektromos eszközzel, mikor épp nincsenek egyensúlyban, mérgesek vagy zavarodottak, akkor nagyon valószínű, hogy nemcsak hogy visszatükrözik az energiát, hanem fel is erősítik. Ez szó szerint megolvaszthatja a legtöbb ma használatban levő elektromos eszközt. Gyakorlattal a Kristály Gyermekek alkalmazkodni fognak az energiának ehhez az ember alkotta hullámformájához. Addig is az otthoni élet célszerűbb lehet számukra.

A fenti részt Targenor írásából idéztem,csak azért,hogy elmondjam,én is tapasztaltam már ilyesmiket.
 

dreamaya

Kitiltott (BANned)
Nem okoz autizmust
Veszélytelen a kombinált védőoltás?

A kanyaró, rózsahimlő és mumpsz elleni kombinált (MMR) védőoltás és az autizmus között nem talált kapcsolatot az eddigi legnagyobb vizsgálat, amelynek eredményeit brit kutatók az Archives of Disease in Childhood című folyóiratban publikálták.

1998-ban a londoni Royal Free Hospital kutatója, Andrew Wakefield és munkatársai indították el a szakemberek közt azóta is folyó vitát - a szülők körében nem kis riadalmat okozva - azzal kapcsolatban, jelent-e veszélyt a betegségek latin neve (morbillin, mumps, rubeola) alapján MMR-ként ismert védőoltás.
Mindhárom betegség előfordulása megszaporodott a vita megindulása óta.

A védőoltások higanytartalmát vélték az autizmus egyik okozójának.

A timerozal higanytartalmú szerves vegyület, amelyet a harmincas évek óta használnak tartósítószerként oltásokban és gyógyszerekben a baktériumok és a gombák szaporodása ellen.

Az Egyesült Államok oltási gyakorlatában például a nem bizonyított, ám lehetséges idegrendszeri hatások miatt ma nem alkalmaznak higanytartalmú oltásokat.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azonban továbbra is engedélyezi a timerozaltartalmú oltások használatát, mert ezek gyártása olcsóbb, így könnyebben hozzáférhetőek a világ számos országában.

Egy Argentínában lefolytatott vizsgálatban amerikai kutatók úgy találták, hogy a védőoltásokban tartósítószerként jelen lévő higany gyorsan kiürül a gyerekek szervezetéből, egy hónapon belül már az eredeti higanykoncentráció mérhető a vérükben.

Az oltás veszélytelenségét erősíti meg a brit tanulmány is, amelyben 100 autista, 52 tanulási nehézséggel küzdő és 90 átlagosan fejlődő gyereket vizsgáltak.
Az önkénteseket Gillian Baird és munkatársai 57 ezer olyan angliai gyerek közül választották ki, akik legalább egy MMR oltást már megkaptak.

A kutatók a gyerekektől vett vérben nem találták jelét rendellenes immunválasznak, nem volt nagyobb az antitestek mennyisége és kanyaróvírus sem maradt vissza az oltásból.
"Nem volt semmiféle különbség a csoportok között, az MMR oltásra adott válasz ugyanaz volt mindegyik csoportban" - hangsúlyozta a kutatásvezető.

Az oltások mellőzésével csökkent az immunizált gyerekek száma és visszatért a kanyaró a fejlett országokban is.
A szakemberek remélik, hogy a friss eredmények újra megerősítik a bizalmat az MMR védőoltások iránt.

 
Oldal tetejére