Kompetencia elvű nevelés az óvódában, iskolában

nrita

Állandó Tag
Állandó Tag
Hálás köszönet a nyitott topikért és a feltett anyagért. Nagyon sok hasznát tudjuk venni, mert nálunk éppen aktuális. Pár napja tettem fel a kérések rovatba, hogy keresem a PILOTA sorozat kiadványait és már itt is vannak. Nagyszerű. Lelkes szülőként nagyon örülnék, ha jól működne ez a rovat, biztos sokat tudnék belőle profitálni.
E témában tudomásom szerintem csak most kezdenek megjelenni anyagok. Egyátalán mióta van jelen az oktatásban? Vagy egyszerűen csak új nevet kapott valami?
 

marchello

Állandó Tag
Állandó Tag
Kompetencia

Hálás köszönet a nyitott topikért és a feltett anyagért. Nagyon sok hasznát tudjuk venni, mert nálunk éppen aktuális. Pár napja tettem fel a kérések rovatba, hogy keresem a PILOTA sorozat kiadványait és már itt is vannak. Nagyszerű. Lelkes szülőként nagyon örülnék, ha jól működne ez a rovat, biztos sokat tudnék belőle profitálni.
E témában tudomásom szerintem csak most kezdenek megjelenni anyagok. Egyátalán mióta van jelen az oktatásban? Vagy egyszerűen csak új nevet kapott valami?


Nem olyan régi ez az oktatási módszer. Minden vele kapcsolatos anyagot le lehet tölteni a Sulinova oldaláról. Az ovisat innen: http://sulinovaadatbank.hu/index.php?akt_menu=254
De a következő oldaltól fent vannak a suliban használható anyagok is.
 

kolett01

Állandó Tag
Állandó Tag
Nagyon jó ölet volt feltenni a kompetencia alapu nevelést, mert mióta gyesen vagyok használja az ovoda , most készülök visszamenni dolgozni és lenne hozzá egy pár anyagom.
KÖSZI
 

Erőleves

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!
Nálunk senkit sem iskoláztak be erre- csak elmondta az igazgató,hogy építsük be a tanmenetekbe ("nem kell ebből olyan nagy ügyet csinálni").
Én ezt találtam:


Kiemelt fejlesztési feladatok
A kulcskompetenciák csoportjai egyensúlyba helyezik az értelmi és érzelmi intelligencia területeit, valamint a megismerési, érzelmi-akarati és mozgásos követelményeket.
A képességfejlesztés útjai-módjai igen különbözőek lehetnek, sokféle ismereten, az ismeretek változatos kombinációin alapulhatnak.

 európai azonosságtudat - egyetemes kultúra (E K )
 énkép és önismeret (ÉN )
 felkészülés a felnőtt lét szerepeire (F )
 hon- és népismeret (H )
 információs és kommunikációs kultúra ( I )
 környezeti nevelés (K)
 tanulás ( T )
 testi és lelki egészség (TE)

Kulcskompetenciák
A kiemelt fejlesztési feladatok az iskolai oktatás valamennyi elemét áthatják, elősegítik a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését.

 kommunikációs (ko)
 kritikai (kr)
 problémamegoldó (p )
 együttműködési ( eg )
 életvezetési (é )
 lényegkiemelő (lk)
 szabálykövető ( sz )
 döntési (d)
 narratív (n)
 komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek (kk)
 

Erőleves

Állandó Tag
Állandó Tag
No és ,hogy lássátok, milyen régóta téma ez, íme egy cikk:
Kompetencia alapú tankönyvek és oktatási programcsomagok
2008. augusztus 01.
Az átlagos tankönyvek árainak háromszorosáért kínálják az új, úgynevezett kompetencia alapú tanítás tankönyveit.
Az új oktatási módszert szeptembertől 1000 iskola alkalmazza, az Oktatási Minisztérium terve alapján pedig a jövőben az összes magyarországi iskola átvenné.

Egy hagyományos tankönyvcsomag körülbelül 10 ezer forint. Ennyivel számolnak az iskolák, az önkormányzatok és a szülők is beiratkozáskor. Az új, úgynevezett kompetencia alapú tanításhoz készült vadonatúj tankönyvekért azonban a megszokott összeg többszörösét kérik (kb. 30-35 ezer forint). Ennek oka, az alacsony példányszámban keresendő. Minél nagyobb példányszámban rendelik meg ezeket a könyveket, az ár annál alacsonyabb lesz, de a kevesebb megrendelés magasabb árakat eredményez.

A tankönyvek online, ingyenesen is letölthetőek, ezért összesen 100 iskola rendelte meg a tankönyveket a programban résztvevő 1000 iskola közül. Egy neve elhallgatását kérő tanár az RTL Hírek.hu-nak azt mondta: ők inkább fénymásolják a könyveket, mert a nyomtatópatronok beszerzésére uniós támogatást kapnak. Így marad a kevesebb példányszám, és a magas ár is.

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok részét képezi, a tankönyveken kívül, rengeteg segédanyag a tanárok számára, mely segíti a kompetencia alapú oktatás megértését és alkalmazását. Például a programcsomagok tartalmaznak részletes pedagógiai-szakmai koncepciót, általános szakmai koncepciókat és programtanterveket. Ezek a segédanyagok is ingyenesen letölthetőek.
 

Erőleves

Állandó Tag
Állandó Tag
Anyanyelvi kommunikáció
A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli formában történő kifejezésének és értelmezésének képessége (szövegértés, beszéd, olvasás és írás), valamint a megfelelő módon történő nyelvi érintkezés képessége a társadalmi és kulturális kontextusok teljes skáláján – az oktatásban és képzésben, a munkahelyen, otthon és a szabadidőben.

Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció nagyjából ugyanazokat a fő területeket öleli fel, mint az anyanyelvi kommunikáció: a gondolatok, érzések és tények szóban és írásban történő megértésének, kifejezésének és értelmezésének alapja (szövegértés, beszéd, olvasás és írás) a társadalmi kontextusok megfelelő skáláján – a munkahelyen, otthon, a szabadidőben, az oktatásban és képzésben – az egyén igényei vagy szükségletei szerint. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan készségeket is igényel, mint a közvetítéshez és a kultúrák közötti megértéshez kapcsolódó készségek. A nyelvtudás foka a négy dimenzióban, a különböző nyelveken, valamint az egyén nyelvi környezetétől és örökségétől függően eltérő lehet.

Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák
A matematikai kompetencia magában foglalja az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, a százalékok és a törtek használatát fejben és írásban végzett számítások során, különféle mindennapi problémák megoldása céljából. A hangsúly inkább a folyamaton, mint annak kimenetén van, azaz inkább a tevékenységen, mint az ismereteken.
A természettudományi kompetencia a természeti világ magyarázatára szolgáló ismeretek és módszerek használatára való képesség és hajlam. A technológiai kompetencia ennek a tudásnak és módszertannak az értő alkalmazása akkor, amikor az ember a természeti környezetet felismert igényeinek vagy szükségleteinek megfelelően átalakítja.

Digitális kompetencia
A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben és a kommunikáció során. E kompetencia a logikus és kritikus gondolkodáshoz, a magas szintű információkezelési készségekhez és a fejlett kommunikációs készségekhez kapcsolódik. Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos készségek a legalapvetőbb szinten a multimédiás technológiájú információk keresését, értékelését, tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását, valamint az internetes kommunikációt és a hálózatokban való részvétel képességét foglalják magukban.

A tanulás tanulása
A „tanulás tanulása” a saját tanulás önállóan és csoportban történő szervezésének és szabályozásának a képességét foglalja magában. Részét képezi a hatékony időbeosztás, a problémamegoldás, az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek különböző kontextusokban – otthon, a munkahelyen, oktatásban és képzésben – történő alkalmazásának a képessége. Általánosabban fogalmazva a tanulás tanulása erőteljesen befolyásolja, hogy az egyén mennyire képes saját szakmai pályafutásának irányítására.

Személyközi és állampolgári kompetenciák
A személyközi kompetenciákhoz tartoznak mindazok a viselkedésformák, amelyeket az egyénnek el kell sajátítania ahhoz, hogy képes legyen hatékony és konstruktív módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén meg tudja oldani a konfliktusokat. A személyközi készségek nélkülözhetetlenek a hatékony személyes és csoportos érintkezéshez, és mind a köz-, mind a magánéletben alkalmazhatók.

Vállalkozói kompetencia
A vállalkozói kompetenciának egy aktív és egy passzív összetevője van. Magában foglalja egyrészt a változás kiváltására való törekvést, másrészt a külső tényezők által kiváltott újítások elfogadásának, támogatásának és alkalmazásának a képességét. A vállalkozói kompetencia része az egyén felelőssége saját – pozitív és negatív – cselekedetei iránt, a stratégiai szemléletmód kialakítása, a célok kitűzése és elérése, valamint a sikerorientáltság.

Kulturális kompetencia
A kulturális kompetencia a gondolatok, élmények és érzések különféle módon – többek között zene, tánc, irodalom, szobrászat és festészet – történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában.
 

Erőleves

Állandó Tag
Állandó Tag
A nem szakrendszerű oktatásban a képességek fejlesztésére helyeződik a hangsúly.
Alapkészségek:
olvasáskészség, íráskészség, elemi számolási készség,
elemi rendezési képesség és elemi kombinatív képesség.
Olvasás:
olvasáskészség gyakoroltatása.
Íráskészség:
kiírt íráskészség fejlesztése.
Elemi számolási készség:
számolás készsége, mértékegység-váltás és a négy alapművelet gyakoroltatása.
Elemi rendező és kombinatív készség:
az elemi kombinatív készség fejlesztése az egyes tanulók vonatkozásában.

Az oktatásszervezésnél az alábbi területek kapnak kiemelt figyelmet:
- az önálló tanulás, jegyzetelési technikák tanítása 10-12 éves korban,
- az információszerzés-, és feldolgozás ( forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés,
felhasználás, új kontextusban alkalmazás ) képességének fejlesztése,
- a kommunikációs képességek ( pl.: műfajok ismerete, értése, nyelvhelyessége, helyes-
írása, alkotása hétköznapi helyzetekben ) erősítése,
- a szociális kompetenciák fejlesztése,
- a térbeli, időbeli mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódás,
- az 5. és 6. évfolyamokon kialakítandó tanulásszervezés során a módszertani kultúra
 

Erőleves

Állandó Tag
Állandó Tag
Fejlesztendő kulcskompetenciák és egyéb fejlesztendő területek
Anyanyelvi kommunikáció
Szókincs
Nyelvtani ismeretek
Nyelvi funkciók
Szóbeli kapcsolattartás
Irodalmi és nem irodalmi szövegek megértése
Nyelvi stílusok érzékelése és adekvát alkalmazása
Kommunikációs helyzetek változatai

Szövegértési-szövegalkotási kompetenciák
Beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése és alkotása
Olvasás, írott szöveg megértése
Írás, szövegalkotás
A tantárgyakon átívelő tanulási képesség
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék


Matematikai kompetencia
számok, mértékek és struktúrák megértése, alkalmazása
alapműveletek rutinos végzése
matematikai fogalmak megértése felismerése és alkalmazása
összefüggések átlátása
érvek láncolatának megértése és hasonlók alkotása
a bizonyítás eszközei és törvényszerűségei
matematikai, információszerzési eszközök hatékony alkalmazása
tájékozódás a térben
tájékozódás az időben
tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban
A tapasztalatszerzés, a képzelet, az emlékezés, és a gondolkodás
alapműveletei a matematikában és a verbális tevékenységekben

A hatékony, önálló tanulás
írás, olvasás, számolás
saját tanulási stratégia
összpontosítás
tanulás céljának mérlegelése
közös munka
támogatás kérés

Gazdasági nevelés
tudatos fogyasztóvá válás
kockázatok mérlegelése
rövidebb és hosszabb távú előnyök

Környezettudatosságra nevelés
fenntartható fejlődés
állampolgári kötelességek
személyes felelősség
válságjelenségek
fogyasztás és erőforrások

A tanulás tanítása
Érdeklődés
Önállóság
könyvtári és más információforrások
előzetes tudás mozgósítása
csoportos tanulás módszerei
az emlékezet erősítése
jegyzetelési technikák
forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés, felhasználás, új
kontextusban alkalmazás

Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció
elemeivel jellemezhető: alapvető fogalmak, tények megértése,
kifejezése és értelmezése szóban és írásban

Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban:
IST) használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén.

Egészséges életmódra nevelés
A rendszeres testmozgás és a sport iránti igény megerősítése és
kielégítése. Az egészséges életmóddal összefüggő pozitív beállítódások, magatartásoknak és szokások megerősítése.

Természettudományos kompetencia
E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta
változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
 

kmarcsy

Állandó Tag
Állandó Tag
Kérés


Drága látogatók!

Óriási szükségem lenne a segítségre. Tudnátok segíteni nem szakrendszerű tanmenetekben??? :confused:
Ének és Rajz (vizuális kommunikáció) tanmenetek kellenének 5. és 6. osztály számára...
Tudnátok segíteni merre induljak? ... hogyan? ...van valamilyen netes oldal ahol hasznos dolgokat találok?!
Légyszíves segítsetek nekem!:)

Köszönöm előre is!
Kmarcsy
 

macsek65

Állandó Tag
Állandó Tag
dokumentumok

Sziasztok!
Nálunk a tavasszal nyert pályázatot az óvoda a kompetencia nevelés bevezetésére, sajnos még nem voltunk továbbképzéseken , de már szeptembertől az uj módszerek szerint kell dolgoznunk.
Nagy segítségét venném a kompetenciával kapcsolatos dokumentációval kapcsolatos tanácsoknak, mintáknak.
Akár tanterv mintának, hogyan tudtátok összedolgozni a helyi és a kompetencia program anyagát a négy őselemet, a eddigi 4 évszak szerinti
tantervet.
 
Szia macsek65!
Mi már ennek a megtartásánál tartunk.
Nem volt egyszerű átszokni erre a rendszerre, de ha belegondolsz, pl. a Tűz jól passzol a télhez (karácsony, mécses stb.). Mi nem vettünk át persze mindent szóról szóra, viszont sok mindent használtunk fel belőle. Ha ti megtehetitek, hogy válogassatok belőle, az nagy segítség (különben is, mindent nem is lehet átvenni, mert minden csoport más és más).
 

Kilap

Állandó Tag
Állandó Tag
napló

Mi már túl vagyunk 1 továbbképzésen. Pénz, anyag még sehol, de hajrá, csinálni kell!
Ovis csoportnaplóhoz ötletet vagy mintát ha tudna valaki mutatóba, az most sokat segítene nekem.
Előre is köszi!
 

kmarcsy

Állandó Tag
Állandó Tag
Segítségkérés SOS!!!

Kérlek benneteket, segítsetek nekem 5-6. osztályos nem szakrendszerű tanmenetben ének és rajz tantárgyból!!!

Köszönöm:
Kmarcsy
 
Oldal tetejére