Magyar őstörténet

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

Bihar

Kitiltott (BANned)
A Hun Törzsszövetség törzseiről...
Fehér hunok: mordvin, manysi, hanti, mari, suoma, észt, lett, komi, vepsze, vót, székihun (székely), kazahun, avar és a kabar.
Fekete hunok: úz, kun, jász, török, mongol, tatár, zsuán, csuvasz, bolgár, baskír, újgúr és a mandzsu.
A mai magyarok az Álmos féle utolsó honfoglalás után keveredtek a legjobban úgy a fekete mint a fehér hunokkal, mert a Kárpátmedencét nagyon sok ilyen hun törzs, népcsoport lakta, már jóval Álmosék előtt is..
A magyarok kaialkulása a manysikhoz és a kabarokhoz kötődik elsősorban, azonban mivel jórészt a manysik is kevert nép voltak már az Uralnál, ezért a mescserekhez és maramikhoz is kötődünk, ebben az "alaphelyzetben".
Voltak azonban a Hun Törzsszövetségen kívűli hunfajú npek is. Ilyenek pl a szkíták, a maramik, a szavárdok, a szabírok , a sumérok, kurdok, besenyők vagy az etruszkok... Ők is rokonnépeink. Minden ilyen nem a Törzsszövetségbe integrált népnek külön történelme is van, esetenként ez igen hosszú is lehet. Például az etruszkok történelmével kapcsolatos ismertetés 133 oldalnyi az Arvisurában..az etruszkok történelme Krisztust követően -erőszakos római hatásra- lassan elhalványult, mert beolvadtak a latinok közé. A Római Birodalom kb 42 népet beolvasztott.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Lásló Gyula régész ma 101. éve született az erdélyi Kőhalmon.
László Gyula addig jutott, hogy megkockáztatta, hogy az Álmos féle honfoglalást megelőzően volt még egy, az avaroké. Már ennyiért is támadták..
Több iskola is felvette László Gyula nevét, pl Budapesten a XV. Ker.-ben is van egy ilyen, igen jóhírű ált. isk és gimnázium.
László Gyula tusorr az Arvisuráról azonban nem ismerte, nem olvasta el.
Régészkedése során igen sok avarkori és honfoglaláskori sírt tárt fel és ebből igyekezettt következtetéseket levonni., mellyek több-kevesebb tévedést tartalmaznak.
Erdélyben -ahol születetett, a falujában- most emléktáblát avattak a tiszteletére.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Lásló Gyula régész ma 101. éve született az erdélyi Kőhalmon.
László Gyula addig jutott, hogy megkockáztatta, hogy az Álmos féle honfoglalást megelőzően volt még egy, az avaroké. Már ennyiért is támadták..
Több iskola is felvette László Gyula nevét, pl Budapesten a XV. Ker.-ben is van egy ilyen, igen jóhírű ált. isk és gimnázium.
László Gyula tusorr az Arvisuráról azonban nem ismerte, nem olvasta el.
Régészkedése során igen sok avarkori és honfoglaláskori sírt tárt fel és ebből igyekezettt következtetéseket levonni, mellyek több-kevesebb tévedést tartalmaznak.
Erdélyben -ahol születetett, a falujában- most emléktáblát avattak a tiszteletére.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Lásló Gyula régész ma 101. éve született az erdélyi Kőhalmon.
László Gyula addig jutott, hogy megkockáztatta, hogy az Álmos féle honfoglalást megelőzően volt még egy, az avaroké. Már ennyiért is támadták..
Több iskola is felvette László Gyula nevét, pl Budapesten a XV. Ker.-ben is van egy ilyen, igen jóhírű ált. isk és gimnázium.
László Gyula tusott az Arvisuráról, azonban nem ismerte, nem olvasta el.
Régészkedése során igen sok avarkori és honfoglaláskori sírt tárt fel és ebből igyekezettt következtetéseket levonni, mellyek több-kevesebb tévedést tartalmaznak.
Erdélyben -ahol születetett, a falujában- most emléktáblát avattak a tiszteletére.
 

alcy

Állandó Tag
Állandó Tag
A Kárpát-medence őstörténetét mutatja be "A FAL mögött" című film, megdöbbentő összefüggések taglalásával. (Elérhető: puzdra.com)
Az eddigi kutatások eredményei több tudományág téziseit írják felül.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Átalában egy film csak figyelemfelkeltésre alkalmas ha a történelemről van szó. De már az is valami lehet, ha helyes irányba mutat. Ugyanis a filmek tartalma általában tévedések halmaza.Teljeskörű információkat ilyen nagy időkről, területről csak sokéves kutatások, és komoly --többnyire igazolt- könyvek nyújthatnak.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Anonymusról..
Pósa András volt a neve. a kancellárián dolgozott és a Karakórumba járt sámánképzésen, így azután tudott mongolul..
Pósának és Kézainak maradt fenn a magyarokról szóló történelmi írása. Pósa idejében kifejezetten egy ilyen pályázatot hírdetett a kancellár, több pályázó volt, azonban -ha hisszük, ha nem- csak a Pósáé maradt fenn.
A Gesta Hungarórum nem egy hosszú olvasmány. De sajnos annál kevésbé értékes. Talán ezért is maradt fenn, mert alig tisztáz valamit. Sajnos, mert egy olyan tévedéshalmaz, melynek alig van értékelhető része, mondata.
Csak az elejéről írok most pár dolgot: a dentű mogyerok, vagyis a szittyák (ezek eleink nvei lennének) a Fekete tenger és a Don között éltek...Ez bizony nem így van. A magyarok
-először is- nem szkíták vagy szittyák...a magyarok ugyanis magyarok. A jelzett terület pedig csak az Álmos féle honfoglalás előtt szolgát ideiglenes hazaként, 25-30 évig. Az őshaza messzebb, keletebbre, főleg az Uralnál volt. A szittyákat még hungarusoknak is nevezik -írja a Gesta, mert Hungvárról nevezték el őket...ez aztán a zöldség. Pesze azt, hogy hol volt ez a Hungvár, nem írja, azt sem, hogy mi köze ehhez a településhez a hungárusoknak...mert ez a hely nem a Kárpátokon kívűl volt(talán Ungvárra gondolt?).
A folyóink pedig gyöngyöket és drágakövet tartalmaztak...hát..Pósa szerint.
Az első szkíta király Mágóg volt--írja, amennyiben úgy írná, hogy Magóg a fehér hunok ősapja, az igaz lenne. Mágóg utódja Atilla volt, aki 451.-ben jött be a Kárpátokon...a valóságban pedig ez 433.-ban történt. Na és Atilla sokezer évvel Magóg után élt..
Viszont igaz, hogy Álmos apja Ügyek volt, az anyja pedig Emese (Önedbeila lánya) viszont nem tudja, hogy Álmos születésekor meghalt Emese...Álmost különben a turul nemzette...a Gestában. Álmos születési időpontját tévesen írja (812), mert 820-ban született. Érdekes kitétel a Gestában, hogy Álmos annak ellenére, hogy magas és jó megjelenésű mégis pogány...A felesége nevét (Enéh) azonban már nem ismerte Pósa.
A hét vezér hírből ismeri, hogy Atilla földje Pannonia volt--írja. Pannónia azonban csak a Dunántúlt jelenti, Atilla fővezéri szállása pedig nem a Dunántúlon volt..hanem Pusztaszeren, lovasainak számát Pósa nem ismeri.
A vérszerződés helyét nem említi ( a Szeret folyónál és Pusztaszeren is volt) azonban azt írja, hogy bár pogányok voltak -a hét vezérek- de betartották...
Mint írja -új elem ez- a szittyák vért ittak, emberhúst ettek...és kemény harcosok..ne szidjuk tehát a későbbi nyugati szerzőket, ha még Pósa is ezt írja...A hét vezér teória onnan eredhet, hogy hét Magyar Törzsszövetségi törzs érkezett ide, a tízből ( ugyanis kinnt is maradtak) de ehhez három más - rokonnép törzs- is csatlakozott, törzsi fejedelmeikkel..A csatlakozók nem voltak tagjai a Magyar Törzsszövetségnek azonban, nem is éltek közös hazában a magyarokkal.
Azért jöttek be mert kevés volt a helyük , nem fértek el...írja a Gesta. A honfoglalásnak azonban igencsak komoly külső (kazárok, sok csatározás...)és belső (behívás az ittélő rokonnépekől...) okai léteztek, mellyeket jóelőre tisztáztak, megvitattak Álmosék.
A hét fejedelem megállapodott a honfoglalásban...írja Pósa - követői- ,de bizony tíz törzs jött be..és voltak kintmaradottak is (a Béla, Gyarmat törzs fele, Gyula törzse...) akiket nem említ. A bejövetel végrehajtásáról semmit sem ír, sem Álmos haláláról. Nem tudja kik voltak Álmos fiai (Kurszán, Gyula, Árpád..) közülük csak Árpádot említi...Árpád fiait -pedig már felnőttek voltak a honfoglaláskor- nem is említi a Gesta ( Laád, Tarhos, Üllő, Jutas). A fejedelemséget öröklő Zsoltot, aki második házasságából származott viszont Zoltaként megemlíti.
Nagyon fotos lett volna említeni- ha erről tudott Pósa- Lebedet, mert velük alkotott itt kettős fejedelemséget a bejövő magyarság. Lebed törzsei ugyanis kb olyan erőt képviseltek mint Álmos törzsei. Lebedék alapították meg Lebedvárát, amely ma Lvov néven ismert..
Lehetne folytatni, ez még csak az eleje volt. De nincs kedvem, nagyon lehangoló, hogy a honfoglalás után kb 270 évvel egy pap ilyesmiket írogat a saját népéről. Nem is csoda, ha ma a történelem - a hívatalos- egy tévedéshalmaz..csaknem mindenben.
Pósa Andrást 1270.-ben egy visszaküldött mongol szakasz kivégezte, mert a dalmát tengerparton a IV. Bélát kereső mongol harcosokat félrevezette és erre később rájöttek Kubilájék.
 

Böbis

Állandó Tag
Állandó Tag
olvasni valót ajánlok

Ebben a témában nagyon sok jó és érdekes dokumentumot ismerek, többek között ajánlom dr. Radics Géza Amerikában(is) élő és tanító professzor írásait. Ha érdekelnek, keress meg, szívesen segítek!
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Csak vázlatosan írtam nagyon Anonymusról. Tudom tonnánnyi irodalma van ennek is....de az igazság nem kendőzhető el, sem a jóindulatú butaságok, sem a hazugságok leírásával. Különös, hogy itt minden elvész, ami érdemi a történelmünkkel kapcsolatban...legyen az ilyesmi akár a Széchenyi Könyvtárban, akár az Akadémián, akár a padláson..
Azonban: az Arvisura megvan.
 

estfen

Állandó Tag
Állandó Tag
Az ogór, ugur, ogur, ugor, agur népnevet bizánci, latin, szír és ószláv források (Priszkosz, Jordanes, Ál-Zakariás, Menander Protéktór, Prokopiosz, PVL stb.) használják jellegzetesen sztyeppei-nagyállattartó népek vonatkozásában. Ezt a megjelölést használja a По́весть временны́х лет a IX. század végi honfoglalókra a 898. évnél. Manysikra-hantikra az obi-ugor technicus terminust csak a XIX. század második felétől alkalmazzák.
A beidézett hozzászólás részletben, amikor leírtam, hogy miként fejtegetik a szlovákok az "ugor" szó értelmét a leírtaknak csak egy teljesen lényegtelen része. A lényeg mindig ott van, hogy mit is jelenthet egy kifejezés és nem az, hogy mit mondanak róla.Ez áll a fent idézett szerzőkre is. A magyar megnevezéssel és a magyar népcsoportok jász, kun, lófejűek, palótzok, pártusok stb. elnevezéseivel elég részletesen foglalkozik Horváth István "Rajzolatok a magyar nemzet legrégiebb történeteiből"(kiadva 1825-ben) című könyvében. Itt megtalálható:http://www.kincseslada.hu/magyarsag/content.php?article.506 . A 8.lapba érdemes beleolvasni.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Pár mondaban a kunokról, jászokról..
A Kárpátmedencébe az első jelentősebb számu kun iu. 20 körűl érkezett. Őket a sokáig Jász Síkságnak nevezett területre telepítik le. A Jász síkság persze elég nagy, déli része már Szabadka alatt van, északon a Mátra határolja, vagy úgy is modhatjuk, hogy a Csörsz árok egy szakasza.... A jászok kb iu. 10 körűl érkeztek ide nagyobb létszámban, Jazig vezetésével. Ekkor azonban már a "székvárosuk" réges régen állt: Jászberény. Azért volt így, mert már egy kalandozó csoporttal -Balogékkal- néhány jász is érkezett ide ie. 3775 körűl. Ők azután ezen a területen szaporodtak is..ezután időnként pedig újabb honfoglalók is érkeztek a jászok közé.
Tehát a jászok és a kunok -különösen a mai Bács megyében- együtt éltek, de ezalatt nem elvegyülés értendő. .
A kunok vezérét iu. 500 körűl Majsának nevezték, az Ő lánya volt Ilona, akit később a nép Tündér Ilonaként igen szeretett. Ilona Csaba unokájának -egyben fejedelemnek- lett a felesége. Csaba alatt természetesen Atilla legifjabb fiát kell érteni, aki tyumenjeivel ittmaradt. Annál inkább, mert az anyja -Réka- a daha fejedelemhez ment férjhez Atilla után. . Ilona különben Szeged fölött a fehér tónál született és férje korai halála után népszerű fejedelem lett, 535.-ig élt. Ilona volt a nagyszentmiklósi kincs tulajdonosa és -részben- ennek elkészítője. Ugyanis aranyművességet tanult Kolozsváron. A kincs egyik darabjára írt - ma is olvasható- név: Iduka a szerett kishuga volt.
Vagyis: a IV. Béla idején letelepített kunokat (Nagykunságban) jóval megelőzték az elődeik, akik a Kiskunságba érkeztek.
A keleten élő kunok az Álmos féle honfoglalás idején a Volgánál éltek. Innen hozott feleséget magának még IV. Béla fia, V. István is. Ez az oka, hogy sem Béla, sem a felesége -Mária- nem kedvelték a fiukat...és megpróbálták a trónt a cseh Ottokárra hagyni. Ekkor kerűlt Atilla kardja is -és sok más- Prágába.
A jászokkal kapcsolatban még említhető, hogy a szarmaták a jászok egyik törzse volt.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A magyar elhomályosult névösszetétel?
Győrffy György írja egy tanulmányában: " a magyar, hajdan mogyer népnév elhomályosult összetétel". Mit is fed itt homály?
Namost a magyarok névadója a Magyar Törzsszövetség első fejedelme, Magyar volt. Szokásos volt -a hunfajú népeknél- hogy első fejedelmükről nevezték el őket.
Ugyan mi homályosult el a magyar népnévben ? Ennyit egy profnak tudnia kellene: semmi. Őrízzük első fejedelmünk nevét ma is.
Még egy idézet Győrffytől:" a hunok megjelenése előtt az eurázsiai sztyeppe- országút az indoeurópai eredetű irániak lakhelye volt" amellett, hogy ez marhaság, még megjegyezném:
olyan, hogy indoeurópai nép nincs, nem is volt. Ezt mamár mindenki tudja és csodálkozik ezen a kitalál és elvetélt butaságon.
Kiemelten vacakol Győrffy az ugorokkal és a magyarokkal is...próbálja kilétüket megfejteni. Ez azonban nem megy...A magyarokat Aladár (Buda fia) nevezte ugoroknak...ennyi a megfejtés. Túl egyszerű?
Nem folytatom, értelmetlen lenne.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Az avarok heterogénsége...Győrffy szerint.
Győrffy szerint az avarok a heterogén szlávokkal (?) , gepidákkal stb kevert nép volt.
Ez igen, ezt bírta mondani...ha ennek utánnanéz valaki az Arvisurában az alábbiakat találhatja.
Az avarok bejövetele (568.-tól) a már a Kárpátmedencében élő rokonnépek hívására történt. Mert erősen fenyegették őket a nyugati határról a germánok és máshonnan a szlávok. Kik ezek a rokonnépek: jászok, kunok, szkíták, székelyek, Kassa környéki kabarok, palócok, Atilla ittmaradt kazahunjai...stb
Az avarok bejövő 9 törzséből 4 törzs kabar volt, a többi avar. Nem tudom közzéjük honnan és hogyan keveredhettek a szlávok, mikor éppen a szláv cél a medence elfoglalása és az ezzel kapcsolatos csetepaték voltak?
Az avarok pedig jórészt csak egy helyről -a Turgaj kaputól- érkeztek ide, más avarok - a honfoglalóknéál nagyobb számban- még kintmaradtak Ázsiában, máshol. Vagyis nem egy hazában élt az avarság.
A betörni készűlő szlávok végűl nem mertek, tudtak betörni az avarok megjelenésekor. Vagyis hogyan keveredhettek volna itt? A gepidák jelentéktelen kis népcsoport volt, ők sem keveredtek senkivel.
Állandóan -bizonyítatlan- és költött mendemonda, hogy itt szlávok éltek, voltak és mindenféle hunfajú népcsoport őket beszippantotta....Másik változat: itt szlávok éltek, akiket elüldöztek az avarok (majd később a magyarok...elüldözték az elüldözötteket??).
Az avarok tehát rokonnépeikkel, a kabarokkal jöttek be ide, mégpedig a Kárpátokon belűl élő rokonnépek hívására. A bejövő avarok pedig Ázsiában a kabarok mellett éltek, akiktől szintén csatlakoztak hozzájuk törzsek.
Annyi alapja lehet azonban a Győrffy féle axiómának, hogy az avarok birodalmának végefelé (800-as évek körűl) egy kis szláv csoport a Dunántúlon egy morzsánnyi kis püspökséget alapított, mely 1-2 évtized mulva megszünt, nem volt életképes (Keszt asszony idejében volt itt rövidéletű püspökségük).
Az avarok története -általában-igen bonyolult, ha csak az itt letelepedőkre
gondolunk már akkor is. Az avarok történelmét nem tanítják sehogyan sem szinte, továbbá alig ill. nem ismeri őket a sok "hívatalosság"...Pedig nem tüntek el.
Egyébként az avar birodalom ideje nem volt hosszú, 850 körűl már arra kérték a Magyar Törzsszövetséget, hogy jöjjön be a Kárpátmedencébe a germánok, szlávok újabb törekvéseinek megfékezésére...Ilyen egyszerű és ennyire ismétli magát ez a dolog.
A történelemmel foglalkozók szövegeit, elképzelését a mai napig árnyékolja, hogy nem ismerik a hunfajú népeket és ezek törekvéseit, viszont jó sokat találgatnak...Azután pedig görcsösen ragaszkodnak a kitalációikhoz.
 

Esrel

Állandó Tag
Állandó Tag
"Mítoszaink emlékei a csillagokba emelkedve fel, onnét sugároznak még le feledékenységünk egén át." Ipolyi Arnold
Van néhány könyvem pdf. formátumban ha valakit érdekel
Kállay Ferencz - A pogány magyarok vallása
Kandra Kabos -Magyar mythologia
Ipolyi Arnold - Magyar mythologia
Friedrich Klára - Rovásírás tankönyv
Akit érdekelnek szóljon szívesen felteszem
 

petzso

Állandó Tag
Állandó Tag
"Mítoszaink emlékei a csillagokba emelkedve fel, onnét sugároznak még le feledékenységünk egén át." Ipolyi Arnold
Van néhány könyvem pdf. formátumban ha valakit érdekel
Kállay Ferencz - A pogány magyarok vallása
Kandra Kabos -Magyar mythologia
Ipolyi Arnold - Magyar mythologia
Friedrich Klára - Rovásírás tankönyv
Akit érdekelnek szóljon szívesen felteszem

Köszönöm!

Szivesen elolvasnám!
 
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.
Oldal tetejére