Mi az Arvisura?

Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.

Bihar

Kitiltott (BANned)
A székelyekről...azthiszem, hogy ez nem könnyű téma. A székelyk is érzik, hogy ők nem magyarok, ezt pontosan úgy kell érteni, hogy nem a Magyar Törzsszövetséghez tartoztak valaha, azonban közeli rokonnépek lennénk/vagyunk...Ez pedig így igaz.
Amikor megalakult a Hun Törzsszövetség (ie. 4040) Ordoszban akkor a székelyek is a tagjai voltak ennek. A magyarok viszont nem voltak a 24 alapító törzs ( avarok, ujgúrok, manysik, hantik, törökök, kabarok, úzok, suomák, vepszék, vótok, kunok, jászok, mandzsuk, mongolok, tatárok...stb) között. Nem voltak közöttük, mert nem is léteztek még a magyarok. A magyarok a legutolsó népcsoport volt,, amely hunfajú népekből keletkezett az Uralnál. De most nem erről van szó..Még talány annyit: kezdetben a magyarok manysikból, kabarokból és kevés meríjából, muromából "jöttek létre"...hangsúlyoznám: kezdetben..az Urraál keleti oldalánál..de a hely is csak a kezdetekre utaló.
A székelyek pedig eléggé közel éltek Távolkeleten az óceánhoz..az elvándorlás folyamán pedig ők az Ily folyó mellett, azaz a Balhas (Bolhás) tó alatt) telepedtek le, itt igen sokáig éltek...A Kárpátokon ők -nagyrészben, szervezetten- a Pozsony, a Dózsa és az Algyő nemzetségeik vezetésével jöttek át...főként Pannon idejében (ie. 800 körűl). Egy kisebb csoportjuk pedig jóval korábban, Gula pateszi felderítőivel érkeztek, ezek a székelyek alapították meg Parajdot. Ie. 4015 körűl érkezett a még nem létező Parajdra Gula pateszi és kis csapata. Őket "küldték" mert megakarta Ordosz tudni, hogy mi történt az egykori őshazával a jégkor után. Őseink eléggé közismerten "hozták" a neveket, ugyanis Parajd Kambaluk (Peking ősi neve) egyik városrésze volt már akkor és hunfajú nép lakta. Gula és mintegy 100 fős felederítő csapata pedig ie. 4015-ben érkezett a Kárpátmedencébe. Ők részben ittmaradtak Tisza jaku sámánnal. Tisza fiát pedig Szögednek nevezték.
A Gula névről annyit, hogy ő sumérföldi pap vagy pateszi (sámán vagy bát , esetleg táltos más törzseknél) volt.
A leírtakat hamarosan folytatom..mert bármilyen vázlatosan de érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni szerintem.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A székelyekről (2)...
A széki hunok (Atilla idejétől: székelyek) pedig Atilla halála után kerültek-vándoroltak- a ma Székelyföldnek nevezett területükre. A Tisza-Maros környékéről elment Algyő és a Dózsa féle székelyek nagyrésze Székelyföldre, ugyanakkor Pozsony környékén is ez lehetett a helyzet. Ennek alapján tehát több mint 1500 éve élnek a mai hazájukban, A Persányi hegység környékén, a Hargitánál, a Görgényi havasok lábánál főként, de nem kizárólag.. Kivétel természetesen van, ami a letelepedésük idejét illeti, ez Parajd és környéke, ahol már Gula pateszivel megjelent (ie. 4015 körűl) egy kis csoportjuk. Általában a százévenként elrendelt "nagyobb kalalndozás" alkalmával pedig mindíg érkeztek ide "vért frisíteni" különböző hunfajú népcsoportok, közöttük székelyek is. Természetesen a székelyek is a korábban érkezett rokonaik földjén telepedtek le.
Ma a Kazakisztán keleti részén lévő Balhas (Bolhás) tó és az Ily folyó környéke , mely egykor hosszú ideig a székelyek hazája volt, sivatagnak mondható. Alma Atáig (Almati) alig néhány kisebb település található ezen a nagy területen. A tó is félig kiszáradt, az Ily folyó időszakos vízfolyásnak mondható.
Az Atillával érkező székelyek szétszóródtak valószínű, a fejedelem halála után: volt aki ittmaradt., azonban többségük visszament keletre. Akik visszamentek eltüntek, beolvadtak, nem tudták identitásukat megőrízni máig. A Balhasnál újra letelepültek még Dózsa idején léteztek, mert az ittlévő un hősök oszlopán még elhelyezeték az ide kivitt vaskoronát, mellyet Dózsa fejére tett 1514. juliusában a Cvetkovics nevű szerb hóhér, izzásig hevített állapotban..Temesvárnál.
Dózsa felmenői is az előbbi helyről származtak, székelyek voltak.
Egészen vázlatosan ennyit a székelyekről..a letelepedésük Erdély benépesűlésétől pedig nagyon eltérő. Erdély benépesülése Aranyosszékkel kezdődik, ie. 2800-tól.
Székely csoportok még -keletről több hullámban érkezve- az etruszkoknál is megjelentek, mint rokon népeknél...de ez hosszabb, önálló történet megint.
 

THOTHEM

Állandó Tag
Állandó Tag
kedves bihar!


Abban a szerencsében és áldásban van részem - hogy ismerem azt a mai emberi testet is akiben álmos lelke van és azt is akiben attila lelke van.

Felemelő velük beszélgetni és megismerni az akkori dolgok legmélyebb részleteit.
őket még nem láttam a mellüket döngetni és magyarkodni - láttam viszont őket zokogni - egy csatavesztés vagy árulás okán és emlékén.
Tapasztalom továbbá azt a komoly - csendes munkát - melyet azért végeznek - hogy az akkori hibájukat a jelen élethelyzet során kijavítsák.

Bármely földi könyvnél és mai okoskodásnál többet ér ilyen nagy lelkekkel beszélgetni vagy csak együtt lenni néhány percet.

ez nem ezotéria - hanem a lélekvalóság.

Ne szűkítsd be önmagad keretek közé - nyiss és tágítsd a világképedet.
Ne hadakozz nem vagyunk ellenségek.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Atilla után...
Atilla unokahuga Deédes (vagy Dédes) volt,. Dédes is gyászbeszédet mondott Atilla Szeged környékén történt eltemetésekor.
Dédes és Maros nevű férjének a fia Szöged volt, a lányuk pedig Torockó.
Torockó Pécshez ment férjhez és az ő fiuk a későbbi fősámán, Szanka.
Szanka Majsa kun fejedelem lányát vette feleségűl...és az Ő lányuk Ilona, vagy Lona, vagy Ilona Gyijó (Győző) vagy Tündér Ilona..aki nagyon hasonlított dédnagyanyjára, Dédesre és főleg a Fehér tónál nőtt fel.
Így ír az Arvisura róluk. Vagyis, ebben az időben már a kunok nagyrésze is régen idetelepült (iu. 20-tól) , kivéve a sokkal később -IV. Béla idején- betelepülteket.
Ilona férje Csabának, Atilla fiának az unokája volt , akinek a neve Zsolt...és , hamar meghalt. Csaba az apja halála után ittmaradt az anyjával, Rékával. Réka pedig férjhezment a románok által őseiknek aposztofált (???) dahák (dákok) vezéréhez. A dahák Atilla segédcsapatai voltak, őshazájuk az Urmia tónál volt (ma:Irán)...és hunfajú, kalandozó nép voltak, Erdélyben majd a Jász síkságon is éltek... Közvetlenűl Atilla halála után a térség elismert fejedelme Dunna asszony volt, aki BUDA fősámán özvegye.
Amikor Ilona is özvegységre jutott, akkor hamarosan átvette az un Jász síkságon a hatalmat, igen jó fejedelme lett az ittélőknek, akik kedvelték (innen a Tündér Ilona). A Jász síkság a Mátrától a Duna-Tisza közén folytatódva legalább Szabadkáig, vagy Becskerekig értendő nagy terület.
Ilona 535.-ben halt meg. Ő már felvette a kereszténységet is, azonban nem gyakorolta..Ilona kincse volt az un nagyszentmiklósi kincs gyűjtemény is, melyből többet maga készített. Ugyanis Kolozsváron Ilona ötvösséget tanult. Azóta is folyton találgatják a bölcsek, kié lehetett a kincs és mit ábrázol, milyen műhelyben készült...
Ilona és Zsolt lánya Mária, a bolgár fejedelem felesége volt, fiai közűl Torda követte őt a fejedelemségben....
Vagyis: Atilla után sem maradt üresen a Kárpátmedence. Ekkor a Dunántúlon a római időkből ittmaradt "etruszkok" utódai, de jellemzően inkább még a Pannon időkben érkezett (ie. 800-tól) különböző hunfajú népcsoportok éltek. A római légiókban ugyanis sok volt az etruszk, akik még megértették a Dunántúliak beszédjét is...Pannonnal először avarok és szkíták, úzok érkeztek a Káspi környékéről.
Északon pedig a kabarok és úzok (palócok) éltek. Erdélyben is volt népesség, egészen ie. 2800-tól kezdve, illetve a legkorábbi érkezők ide Parajd sámán és emberei voltak, ie. 4000 körűl.
A Szöged név ekkor kedvelt volt, Algyő tyumenyvezér fiát is Szögednek nevezték. Algyő és tyumenje székely volt és a Balhas (Bolhás) tótól, az ősi székely hazából érkeztek ide, a Tiszához még Atilla előtt. Ők voltak ebben a térségben a 433.-ban érkezett Atillának és csapatainak a "szálláscsinálói".
A székelyek őshazájának a Balhas- Alma Ata térség mondható...vagyis az Illy folyó völgye.
Később a székelyek a Maros mentén elvándoroltak a mai székelyek lakta területre, a pozsonyi székely tyumenyekkel.
A székelyek a legősibb, még követhető időkben ordoszi területükön, közel laktak az óceánhoz, szomszédaik törökök, ajnók, mandzsuk voltak. De ez még a Hun Törzsszövetség kezdeti időszakában volt így.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Ismeretlen hunfajú népek?
A Marik...a mari nép ...Buda fejedelem lánya, Mari az özvegy Magyához ment férjhez, aki Buda segítségére siet népével és kőfaragóival, hogy Ur és Uruk városát felépítse Buda (ie. 5040 körűl). Amikor Magya meghalt, Mari az Etil könyökhöz költözött -délebbről- népével, mert itt jobb természeti körűlményeket talált. Barszilok, mescserek, muromák, szavárdok..ők már jóval a kataklizma előtt eljöttek az Ataiszról. Több átmenetinek mondható letelepedés után a szavárdok a Kaukázusba és ez elé, a többiek pedig az Ural mellé költöztek. Később a barszil törzset már NYÉKNEK nevezték -vezéréről- és csatlakoznak a Magyar Törzsszövetséghez, annak jóval még a kárpátmedencei honfoglalása előtt. Árpád első felesége -Abacil- a Nyék fejedelem lánya volt. A Nyék törzset papi törzsnek is tartották, sok mult rajtuk -mint szellemi segítőkön- a honfoglaláskor.
A kasszuk egy nagyon korán a kabarokból kivált nép. Igencsak sok helyen éltek Ázsiában. Például a kurdok mellett is kasszuk éltek Gandás idejében (ie. 1680 körűl)..Jelentős részük a kabaroknak Kárpátokon is átjön, még igen sokkal Álmosék előtt (Kassa) de Álmossal is érkeznek ogúz-kasszuk, valamint kabarok is. Tehát a kasszu egy korai kiágazása a kabaroknak. A honfoglaló törzsekből (10!) öt volt a kifejezetten magyar.
Médek...ősnép a Káspinál, ök késöbb beolvadtak az ittélőkbe.Derbent (Káspinál) nyelvét vették át.
A szogdok a Hun Törzsszöv. népcsoportja volt, tárkánynépek ők főként. Tárkányrovásuk máig ismert.
Az úzok valaha a Gara zúgónál éltek a szavárdok mellett, az Ataiszon. A szavárdokkal jöttek ide és grúz néven élnek, a Kaukázusban, a kereszténysé felvétele óta.. de a legnagyobb részük Atillával érkezik ide, később . A megfejthetelennek látszó ananyínói kultúra pedig az Urűalnál élő marik kultúrája volt. Ugyanis a mari nép utolsó honfoglalásként északabbra költözött azaz, jóval a Volga könyök fölé. (mondhatni, hogy a marik egy "korai suméros" nép...)
A Hawaii szigeteken élő kanakok ősi hazájukban élnek, ugyanis nem költöztek el a nagy kataklizma idején, szerencséjükre ez a szigetvilág megmaradt nagyjából.
Már a nagyszigeten -az Ataiszon- kialkultak a törzsek "csírái" talán így is mondható ez, először csak fehér és fekete hunokra osztódtak, majd tovább...
 
E

elke

Vendég
Sziasztok beindult a karácsonyi topik a versíró topik
Kedves Tagjaink! Közeleg az új esztendő. Ezzel kapcsolatban egy pályázat: Pályázat-Írj Te is Újévi köszöntőt

És közeleg a karácsony is. Karácsonyra mielőtt minden topic-ot elözönlenének a jókívánságok - megkérünk mindenkit, hogy az általános jó kívánalmait itt helyezze el. Toltsuk egyutt a Karacsonyt 2010! a személyeseket pedig privátban, hogy a topic-ok tématisztaságát megőrizhessük. Megértéseteket köszönjük és mindannyiunknak-> Szeretetteljes, boldog ünnepeket kívánunk!

és kérlek benneteket kattintsatok a blogomra
http://canadahun.com/forum/blog.php?b=22026

Köszönettel: elke

2007karacsony03.JPG
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Káldea...
Badiny Jós Ferenc írt egy könyvet: Kádeától Istergamig ennek a címe..A szerző még ismeri, hogy kb hol volt Káldea, azonban a névadóját már nem tudta felderíteni.
Amikor Buda -Ataiszról érkezve- építeni kezdte Úr városát, akkor még a fejedelemi apjától ehhez több segítséget is kért. Így érkezett meg hozzá kb ie. 5040.-ben Magya vezetésével közel 600 építő.
Fel is épült a település és éppen amikor az Anyahita szentélyhez vitte Buda a zárókövet, akkor kezdődött egy nagy özönvíz...mely bizony Úr városát eltüntette. Hamarosan Magya és embereinek többsége is elhagyta sumert.
Magyának három fia volt: Hunor, Kurd és Magyar. Hunor a mai dél-mongol területre vándorolt, a már régen kiszáradt Hun tó mellé. Magyar fia pedig megalapította a Kaukázus és a Káspi északi érintkezésénél lévő Magyarkát.
Kurd északra távozott a mai Kurdisztánba, mert ide nősült. Kurd egyik fia pedig KÁLDOR volt..róla egy, az általa vezetett nép kapta a nevét. Magya új felesége -Mari- pedig megalapította Mari városát és Marinát, mely a Tigris felső folyásánál volt...
Ebben az időben Alsó Egyiptom még két részből állt: Esthonból és Bothonból, mellyet hamarosan, Ménes korában, egyesítettek. Ménes Buda egyik unokája volt.Egyiptomban ekkor még szokásban volt, hogy a fejedelemi gyermekek koponyáját lekötözték, így az agy nyitva maradt és nagyobb lett. Az ordoszi hunok ezt nem helyeselték.
A Hun Törzsszövetség megalakításáig(ie. 4040.-ig) Hunor népe -közel 1000 évig- a Hun tónál élt és végűl ők lettek Ordosz alapítói, az elszaporodott törzsekkel, amellyeket különféleképpen neveztek : kabarok, avarok, manysik, úzok, kunok, tatárok, besenyők, törökök, újgurok, soumák, vepszék, jászok, vótok stb..A szkíták, muromák, mescserek, marik, szavárdok, dahák(dákok) ...nem voltak közöttük, azonban ők is rokonnépek.
Úr városa jóval később épült újjá.
 

gyaci

Állandó Tag
Állandó Tag
Kíváncsi vagyok megéljük-e, hogy mindez hitelt érdemlően be fog bizonyosodni és tanítani fogják majd magyar történelemből. Mert most jelenleg csak vicces szóbeszéd az egész.
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
gyaci! Mostsem vicces szóbeszéd a hun-magyar történelem, mert nem ismerik. Persze beszélnek róla, de ez nem jelenti azt..Sok állítólagos Arvisurát olvasóval beszéltem már...ha egyeltalán elolvassák, akkor sem értik sokszor ....
Ahhoz, hogy egy valódi hun-magyar történelem általánosan ismert legyen - és ne hagyják magukat a magyarok megtéveszteni- sok idő kell még. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem fog eljönni ennek is az ideje.
Először az Arvisurából kellene írni egy mai nyelven és mai logika mentén jól érthető világos kifejezésekkel operáló könyvet...Addig nem idndul ez semmi szerintem, míg egy ilyen - közember számára is könnyen elfogadható- könyv nem hagyja el a nyomdát..
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
A Hun Törzsszövetséget 24 hunfajú rokonnép hozta létre a jürcsik (japánok) adományozta ordoszi fennsíkon és magában Ordosz településen, ie. 4040.-ben. Ez utóbbi volt a székhelyük, ma Paotou vagy Baotou a neve.
Az első fejedelem-fősámán Agaba (Öregmedve) lett, aki korábban az óceánparton élt az agaba nevű rokon néppel. A kínaiak azonban déli irányból elakarták foglalni az agabák hazáját és így a harcok, betörések állandósultak.
Agabának ekkor a mintegy 1000 kmre lévő (légvonalban!) Ordoszba ment ferjhez aze egyik lánya egy úz vezetőhöz, Uzához. Egy alkalommal a veje ill. egy Batour nevű kazahun vezető javasolta, hogy költözzön el a veszélyes helyről vagy hozzá, vagy pedig Uza területére, azaz oda, ahol a kettéágazó Hoangho(Sárga folyó) újra egyesűl.
Agaba így három hajóval és agabákkal érkezett Ordoszba.
A törzsi vezetők téli összejövetelén alakították meg -egységes akarattal- a 24 Hun Töruzsszövetséget. Agaba a törzszövetség hadrendjét felállította, de más törvényket is hozott (törzsi adózásról stb) , ezenkívűl a hitvilágot is egyesítette. A hitvilágukat a tóremhitre alapozta.
Elkezdték a sámán, tárkány és a rimalányképzéseket is. Agaba felesége, Rima asszony volt az Ordosz fölött a Bálványoson épült kegyhely gondozója is.
A korábban használatos képírás helyett egységes rovásírást talált ki és vezetett be Agaba. Ez pl magyarázattal szolgálhat a sumérok, egyiptomiak és akár a maják képírásaira is, annyiban, hogy ezek Agaba előtti ősi írások voltak, tehát a felsoroltak nem voltak a törzsszöv. tagjai, márcsak a nagy távolságok okán sem. Agaba rovásjelei ma is használatosak nagyrészt. Ez tehát a VILÁGON AZ ELSŐ BETŰÍRÁS .
Agaba már ie. 4020.-ban, azaz a törzsszövetség megalakulása után 20 évvel elindított három csapatot különböző távoli helyekre, ezek megismerésére. Virolájjék északra, Uzapani délre és Kerka pedig a melegvizek Birodalmába (Kárpátmedence) indultak. Nagyon hasznos információkkal tértek ők vissza kb ie. 4008.-ban. Kerka sok tapasztalata nagyon érdekes, Ő különben mintegy 240 ember visszahagyott a Kárpátmed.-ben, hozzájuk pedig -általában- 100 évenkét "vérfrissítők" érkeztek..Arról, hogy hol telepedtek le a hátrahagyottak itt nem írhatok hosszabban..
A kalandozók visszaérkezte után elkezdődött a földművelés is, a hozott főként sumériai magvakból.
Agaba idővel a fősámánságot átadta Baotúrnak (Bátornak) az első vejének.
Még egy fontos dologban hozott döntést Agaba: bevezette a medvetorokat, mellyet először egy téli éhinség áthidalására talált ki. Mivel az ajnók szerint különösen fontos hit szerint a medve szent állat volt, ők el is hagyták ekkor a törzszövetséget, északra távoztak.
A medvetor fontos fejedelmi találkozó lett, pl itt választottak új fővezért is..
A törzsszövestég területe az óceántól a Sárga folyó forrásvidékéig ill. a Kuku norig (Kék tóig) tartott. Az arvisura vázlata megjelöli a törzsek területeit, ezek közűl néhány törzs (tatár, suoma, mongol) két önálló területtel is rendelkezett.
Ordosz fősámáni székhelyen főként az úzok éltek, továbbá a mindenkori fősámán törzséből származóak.
Az óceánparton közvetlenűl a törökök és a kazahunok telepedtek le. A legnyugatibb területeken pedig a mongolok, újgúrok, suomák és baskírok (még a baszkok is itt voltak külön baskír törzsként) telepedtek le.
A törzsszövetség elhelyezkedésében azonban a következő évszázadok, továbbá évezredek jelentős változásokat hoztak. Általánosságban mondható, hogy nyugat felé elindult az elvándorlás, ez azonban hosszú történet.
A magyarok természetesen nem voltak jelen Ordoszban, ekkor még ilyen nevű nép nem létezett. Nem voltak jelen a mescserek, muromák meríják sem és a szavárdok, szabírok, kurdok sem, sőt Etur népe azaz az etruszkok szintén nem, de az örmények, szkíták...stb szintén nem voltak a terület lakói. Ennek szerteágazó és bonyolultabb okai vannak természetesen, mellyet röviden nem lehet leírni. Azonban az előbb vázlatosan felsoroltak szintén rokonnépek voltak.
Batourt,a második fősámánt a tatárok ölték meg, egy kínaiakkal történt csatázás -szerintük- igazságtalan zsákmányáelosztása okán. Batour után Uzapani lett a fősámán. A fősámánok egyúttal a törzszövetség nagyfejedelmei is voltak.
Talán a fentiekben vázolhatók a Hun Törzsszövetség létének kezdetei Ázsiában..
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Pár mondat a finnugrálóságunkról..
Ezt az elméletet a Habsburg idők végén éppen a Habsburgok által felkennt nyelvészek ( Budenz, Hunsdorfer-Hunfalvy..)találták ki és ezután még Trefort úr is ezt vette pártfogásába. Ebben a pártfogásbavételben tettenérhető egyfajta lenézés is--mit szépítsem.
Ezt a kérdést -röviden- az Arvisura szerint próbálom megválaszolni az alábbiakban.
A Hun Törzsszövetség megalakulása(ie. 4040) idejében Ordosz körűl ( ez település is volt és egy nagy fennsík is körülötte, l: térkép) 24 hunfajú törzs helyezkedett el. Volt néhány olyan, amellyek két -egymástól távolabbi- helyeken telepedtek le, pl a mongoplok és a suomák..Viroláj -az ordoszi főemberek ( a fősámán-fejedelem és az Öregek Tanácsa) - megbízásából ie.4020-ban elindult az ÉSZAKRA lévő területek felderítésére. ( Mások pedig a sumérok és Egyiptom, majd az Indus felé (Uzapani) ill. Kerka a Kárpátmedencébe).
Lényeg az, hogy Viroláj talált is letelepedésre alkalmas helyet az URALTÓL nyugatra a Kelet-európai-síkságon..Erős motiv ációt jelentett ebben két dolog: a kisszámú ott élő őslakosság és az is, hogy északon sokkal ritkábbak voltak a járványok( kolera, pestis). A suomák (finnek, észtek stb) ezekután hamar erre a vidékre költöztek. Végleges honfoglalásuk azonban valószínű később következett be. A lett Riga pl ie. 1700.-ban már biztosan létezett, ekkor alapította Ríga fősámánjuk. Ebben az időben még nem létezetek magyarok, mint nép sem, a Magyar Törzsszövetség csak iu. 200 körűl jött létre ugyanis a manysiknál.
Ezért nem is találkozhattak a magyarok és a suomák Ázsiában...Ezért kevés a közös szavunk például, mert egy közös ősnyelvből ennyi sugárzott át.
A mai finnek,lettek, észtek... például ugyanolyan fokú rokonaink azonban mint pl a törökök, tatárok, baskírok(akár a baszkok is)vagy a szláv nyelvet 650 után felvett bolgárok... stb.
 
E

elke

Vendég
Egy barátom, azért kezd az Arvisurára és a követőire idegesedni mert szerinte túl nagy mítoszt teremtenek a magyarságnak és LENÉZI a környező népeket meg minden népet, néha amikor elvadult a téma magam is kezdtem szomorú szívvel erre gondolni. Azóta is igyekszem mindig mindenre nagyon nyitott maradni. Ezt most csak azért írom mert errejártam és volt időm bepötyögni. Bihar szeretem olvasni a hozzászólásaid.
 

Kalin

Állandó Tag
Állandó Tag
....
Először az Arvisurából kellene írni egy mai nyelven és mai logika mentén jól érthető világos kifejezésekkel operáló könyvet...Addig nem idndul ez semmi szerintem, míg egy ilyen - közember számára is könnyen elfogadható- könyv nem hagyja el a nyomdát..

Kedves Bihar!

Szerintem már megjelentek "ilyen" könyvek.
Egyet én is olvastam 2005-ben, - még mielőtt magát az Arvisurát olvastam volna. Te olvastad ezt a könyvet?
------
Szerző:Kozsdi Tamás
Cím: A magyar ősemlékezet és az arvisura világkép
Kiadó: Gondolatház Megjelenés éve: 2005
Leírás:
"Az írások, melyeket egybefűzve a kezében tart az Olvasó, az Arvisura forrásokban történt elmélyüléseim során születtek 2002 és 2005 között.
Az állításaim saját meggyőződésémből és hitemből fakadnak. Mivel az Arvisura a mítosz, a rege, a mese és a mitológia világát egyszerre érinti, nem törekedhettem gondolataim, jegyzeteim és maga az Arvisura forrás fizikai bizonyítékokkal történő alátámasztására. Ahol lehetőségem adódott más források kapcsolódását az Arvisura gondolatmenetébe beilleszteni, azt megtettem.
A gondolkodásomban és így a következőkben is, az Arvisura örök, egyetemes minőségét és Paál Zoltán több ezer oldalas Arvisura lejegyzését különválasztottam.
Ebben a műben így kétirányú szándékom került kifejezésre. Az egyik, megismertetni a kereső lelkeket az Arvisura minőségéhez vezető úttal, és a saját megtapasztalásom szerinti Arvisura-forrás tiszta esszenciájával.
Ezenkívül egy rendszertant készítettem Paál Zoltán rovósámán életművéhez. Ez utóbbi egy tizenötezer éves történelmi áttekintést tartalmaz a magyarság szellemiségének megjelenéséről a legutóbbi civilizációs ciklusban, továbbá egy Arvisura lexikont, amely a kutatók hasznos segédeszköze lehet.
Azzal a gondolattal ajánlom e munkámat az Olvasó figyelmébe, hogy ameddig nem jutunk el a Forráshoz, mindannyian más-más oldalát látjuk és olvassuk ugyanannak az Igazságnak.
Váljon mindannyiunk épülésére!

A kötethez mindeképp érdemes beszerezni a Paál Zoltán féle nagy Arvisura könyvet!"
----
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Kedves elke!
Mindenki azt ír és mondd amit akar, bizonyos határok között. Ha most pl a Békacomevők Társaságáról írogat valaki, akkor erre mások mondhatják: mi a nyavaját népszerűsíti ez az alak a békacombot, amikor mi a vízilótalpat vagy a medvekocsonyát szeretjük és kisebbségi érzést kell bennünk egy békacombevő....alsólábszár ropogtatása és ennek dícsérgetése..
Van még egy szempont: a magyarok nem tudják többnyire kik a magyarok . Azért nem, mert ebben a handabanda-félrevezető világban ezt valakik luxusnak tartják a számukra. Ugyanez vonatkozik a székelyekre is...namost-reménykedem- egy kis részük, akiket őszintén érdekel talán így megtudhatják a választ.
Legyél őszite magadhoz elke, Te tudod a fentiekre a választ? Nem is gondolod mennyi munkámba kerűlt, hogy azt írhassam: valamennyire jómagam ezt ismerem...Nem akartam csináklni, de bosszantott, hogy nem tudom: kik a magyarok? Honnan jöttek? Hagyjam abba? Kiknek van kifogása és miért?
Kedves Kalin!
Bőven elég elolvasni -és értelmezni- az Arvisurát is az őstörténelem hozzávetőleges ismeretéhez. Kezdő kutató ehhez nem tud hozzátenni..márpedig a könyv megjelenésének ideje alapján az ajánlott könyv szerzője kezdő volt..Apropó, olvastad az Arvisurát és van hiányérzeted? Nekem először fél évig tartott (nehéz felfogású vagyok)...akkor még persze nem is értettem csak részben a leírtakat. Majd hozzáolvastam...sokat, sokáig. Még Platont is megnéztem. Majd újra elolvastam..Szóval 7-8 éve tart a dolog, mint hobbi.
Miért gondolod, hogy az Arvisura alapján írt fenti könyv értékesebb mint az Arvisura? Ez akkor derűl ki, ha mindkettőt ismeri valaki...az ajánlott könyv pedig mint olvasható "nem törekszik fizikai bizonyítékokra" a Paál Z. könyvében fogalaltakkal kapcsolatban...akkor mire törekszik? Mert népmesének hosszú. A szerző, akkor bizony még kezdő volt ebben a témában amikor írta...mostpedig már az sem....annyira, hogy ..így nem érdekel a mítoszainak világa.
Inkább azt kérem, írd meg, mi a véleményed a könyv értelemezésével kapcsolatban? Az "Arvisura minőségéhez vezető út" pedig számomra halandzsa, értelmezhetetlen blődli kitétel az ajánlott szerzőtől.
 

Kalin

Állandó Tag
Állandó Tag
...
Kedves Kalin!

Bőven elég ...

Kedves Bihar!

"Bőven elég elolvasni -és értelmezni- az Arvisurát ..."
Egyetértünk :D
Értelmezni viszont mindenki csak a saját KÉPessége, vagyis hajlandósága és befogadóképessége mértékében tud.

"Apropó, olvastad az Arvisurát és van hiányérzeted? "
Valamikor a kilencvenes években kerültem kapcsolatba először az Arvisurával - először, mint fogalommal,
Bíró Zsolt által.
(Akkoriban még csak baráti kapcsolatok útján lehetett hozzájutni egy-egy gépelt részhez...)
A Püski Kiadó által megjelentetett teljes művet csak a 2006-ban olvastam el. Az "iskolában", amibe akkoriban tanultam, kötelező olvasmány volt. Hála Kozsdi Tamásnak - nincs hiányérzetem a témával kapcsolatban.

"Miért gondolod, hogy az Arvisura alapján írt fenti könyv értékesebb mint az Arvisura? .."
Nem írtam olyat, hogy értékesebb! Olvasd el figyelmesebben a bejegyzésemet. Azt írtam, hogy van olyan könyv, amit Te hiányolsz a korábbi hozzászólásodban, - példaként hoztam az általam ismert/olvasottat.

"Inkább azt kérem, írd meg, mi a véleményed a könyv értelemezésével kapcsolatban?" Az "Arvisura minőségéhez vezető út" pedig számomra halandzsa, értelmezhetetlen blődli kitétel az ajánlott szerzőtől."
Amit véleményt írhatnék, azt már korábban itt Radványa beidézte, lásd:
http://canadahun.com/forum/showpost.php?p=832735&postcount=35
(megjegyzem ez a fajta megközelítés pl. a Bibliára ugyanúgy érvényes)

mégegyszer idézem:
"Arvisura minőségéhez vezető út" pedig számomra halandzsa, értelmezhetetlen blődli kitétel az ajánlott szerzőtől."
Javaslom olvasd el Kozsdi Tamás A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép című könyvét....
talán másképpen fogsz vélekedni, talán nem.

Amit Elke írt a témában...azt tökéletesen megértem, - sőt, a gyakorlatban átéltem az életem során.
Nincs szándékomban vitatkozni kedves Bihar, mivel csodálom azt a hatalmas ismeretanyagot, amit megtanultál kívülről, de saját tapasztalatom alapján azt tudom mondani: az Arvisura nem csak erről szól, s véleményem szerint nem csak azért kaptuk, hogy az őstörténetünket ilyen alapos részletességgel megismerjük és ez alapján arról vitatkozzunk, hogy akkor ki kivel, mikor, miért, és hogyan...
Minden irántad való tiszteletem mellett le kell, hogy írjam : aki megismerte az Arvisura üzenetét, az nem ír/vélekedik úgy másokról, ahogy azt néha Te még megteszed. Ez a véleményem.
De ezen még tudsz változtatni, ha van benned hajlandóság :)
 
E

elke

Vendég
Hitetlenségem mindenirányú csörtéje

Kedves elke!
Mindenki azt ír és mondd amit akar, bizonyos határok között. (...)
Van még egy szempont: a magyarok nem tudják többnyire kik a magyarok . Azért nem, mert ebben a handabanda-félrevezető világban ezt valakik luxusnak tartják a számukra. Ugyanez vonatkozik a székelyekre is...namost-reménykedem- egy kis részük, akiket őszintén érdekel talán így megtudhatják a választ.
Legyél őszite magadhoz elke, Te tudod a fentiekre a választ?

Nem tudom a választ. De azt gondolom senki sem tudja. Teóriák vannak szép számmal és a mindenkori politikai és vallási irányzatoknak is megfelelőek. És nagyon sok szándékos vagy akaratlan torzulás.

Én nem gondolkoztam ezen. És meglepett a barátom kifakadása aki nem is CH-s csak felmerült ez a téma köztünk.Megosztottam. Nem támadásként. Bár téma frissítésnek pont jó lett:p.

Nekem elég, hogy magyarul dobog a szívem és tudom magyar vagyok.
Magyar volt az édesanyám, a nagymamám kun lány a nagyapám apja viszont lengyelországból került ide kisgyerekként ide az anyja otthagyta egy magyar bolt előtt és később magyar család fogadta örökbe és vették a nevükre. Édesapám apjának az apja viszont szlovák nemzetiségű. Szóval van keveredés rendesen, hátha még belevesszük dédimamát aki álítólag valami nemes embertől szült cseléd korában.:p

Én itt élek. Most élek. Magyar szívvel, ésszel élek.
De mindenütt ember az ember.Ha megvágják piros vére van és anya szülte. Belül pedig minden ember rózsaszín ezt elhiszem mert láttam, tapasztaltam.

Mit akarsz te tőllem? Én ugyan nem jöttem ide csatába és ezzel a hozzászólásommal el is mondom amit akarok:p, bár eddig nem volt indíttatásom erre . Mert mindez csak számomra lényeges és csak azért mert én én vagyok és nem lehetek más, de nem is akarok más lenni.:D Mint írtam igyekszem mindenre nyitott maradni, legalább pár gondolat erejéig, de senkinek nem hiszem el amit összetudományoskodott legyen akármi a neve, vagy a neve előtt akármi, és tudod miért? Mert egész egyszerűen nem tudja hitelt érdemlően a számomra bebizonyítani egyik nézetet teóriát áltudományos handabandát a tudományosságba belebújtatva sem.
Mint pl az Isten vagy biblia és sok egyéb dologgal is ez az egy a gondom. Nincs hiteles forrás mert minden torzult.

Számomra egy dolog fontos magyar vagyok. Most egyébként hogy kérdezted, soha nem érdekelt honnan jöttünk hány népcsoportból frissítettünk vért:p vándorlásaink és harcaink alatt. És ki milyen eszeveszett vagy logikusnak vagy politikának tetsző teóriát állított fel.Avagy mi vagyunk az Isteni népcsopot a tisztafajta magyar? A misztikus izék? Ugyan! Ezt sem tudta senki bebizonyítani és nem is fogja soha. De olvasom és olvastam miként a bibliát a koránt meg olyan sok mást is....Mert az EMBER csodálatos és talán képes a fejlődésre, vagy elpusztítja önmagát....
Én nem hiszek abban hogy ezt bárki tudja. De ettől nem érzem magam a fain kis korcs véremmel kevésbé magyarnak magam.
De ez az én dolgom. Attól még figyelhetem akár ítélet nélkül is ki mit ír,gondol márcsak azért is mert ilyesmi is a dolgom:rolleyes: De máshol más forrásból is olvasok. Tudod már a tegnapot sem tudjuk hitelesen bemutatni csak a saját tegnapunkat.
Természetesen soha nem becsültem le más emberek tudásvágyát, kutatását, és rá is csodálkozom sokszor. Ettől színes a világ.

Tudod még azt sem tudta senki bizonyítani hitelesen hogy az ember miből alakult ki vagy hogyan került erre a bolygóra. ;)

És miért hagynád abba? Neked ez az utad ezt választottad és ez érdekel igazán.

Természetesen mindenki azt ír, gondol és mond amit akar, és ott ahol akarja....remélem még én is:rolleyes::rolleyes:
 

Bihar

Kitiltott (BANned)
Kedves elke!
Ez bizony -amit írtál- egy massza. Massza, mert összekeveri azt ami a lényeg, a sót cukorral. Meg mást is.
Ha valaki úgy magyar, hogy nem érdekli kik a magyarok...hát ez legyen az ő dolga. Itt ha igaz, az őstörténetükről lehet beszélni? Az viszont már tummix, hogy SENKI SEM TUDJA kik a magyarok. Bizony tudják ezt sokan. Magam is leírtam nem is egyszer. Nem is volt ellenvetésed. Mert ez egy ilyen topik.
A teoriák bizonyítása nehéz, sokszor nem is lehet ezeket bizonyítani. De számtalanszor mégis lehet. Mondjuk a románok románnak tartják a Hunyadiakat, tudnád bizonyítani, hoggy nem azok? Még némely magyar lexikon is ezt teszi...szégyenszemre. Pedig a Hunyadiak-Szibiánok magyarok, attól függetlenűl, hogy Mátyás Kolozsváron születik...mert Kolozsvár akkor magyar város. Szóval, aki ősi teóriák bizonyítására képes, az igencsak felkészült ember, ettől még persze tévúton is járhat, meg nem is...A történelemben minél távolabbra megyünk, annál nehezebb a bizonyítás, mert a cölöpvárak elkorhadnak,a vályogházak összedűlnek, a szobrokat -és fejeiket- szétverik...De azért maradnak nyomok, értők számára. PL Kelet-Törökhonban maradt egy kopott hettita Anyahita..érdekes erre az Arvisura válasza, olyan mint arra, hogy miért "képírtak" a sumérok és az egyiptomiak..és miért róttak mások...ha rokonnépek?.
A magyar hunfajú népek keveredéséből jött létre, senki nem gondolhatja, hogy nem így van, aki komolyan gondolkodik és tud is gondolkodni. Például -indulj el onnan- Debrecen megvolt már Álmosék idejében...vagy Veszprém, Sopron,Pécs, Jászberény stb...ha megvolt, hogyan lehetséges ez? Kik lakták...stb? Ezen a gondolatsoron indulj el, ha képes vagy erre...és messze jutsz, a megértésig.
A legtöbb magyarnak pedig nem is kell bizonyítani, hogy pl az Arvisura igazat ír...akik kételkednek -eleinte- azok jólteszik, de ha sohasem jön el számukra a megértés, akkor ne is olvassák el. Kár az időért. Ez jobban nem magyarázható dolog.
Félreértés: a vérfrissítés csak a hunfajú törzsek között értendő! Ilyen népcsoport Ordoszban 24 volt, ugyanekkor -Közelkeleten- még vagy tíz (sumér, kurd, úz, mescser, muroma, örmény, grúz, szavárd, szabír, marami, szkíta...). Volt kikből "frissűlni".
Míg nem tudja valaki -és ilyen mércét nem állít magának- hogy hol, kikből és mikor alakultak ki a magyarok, addig pedig miről beszélünk?
Az Ural térségeiből indulva hatszáz elmélet létezik a magyarok kialakulásáról -vagy őshazájáról- azonban kizárlag mindegyik költemény, bizonyítatlan költemény. És drasztikusan leegyszerűsítő, annyira, hogy ezért sem lehet igaz. Mindenki választhat ezek közűl kézhezállót, ha nem hisz Paál Zoltán rovósámánjainak.
Jelenleg Ázsiában és Európában mintegy 250-300 millió hunfajú népcsoport él. A Kínában élők esetében pedig Kína "tesz úgy" mintha most fedezné fel őket...meglehetően "saját képére" kitalálva a hunokról sokmindent, lásd: a Hun Múzeum Hohhotban..A Selyemút pedig hun találmány, a Kárpátokig ezen a vonalon eddig 156 hun üstöt találtak és sok más egyebet. persze ez sem bizonyít semmit?
A téma pedig végtelennek látszik, aki viszont kifogásolja, egyszerű: ne olvassa. Olvasson Szvatoplukról, Nagy Károlyról, vagy a görögök lopott mítoszairól (Zeusztól Európáig) ... és ne egy hatalmas multú népről, mely képviseli a beolvadt rokonnépeit is egyben. Miért mennek ki évente Karcagról a kazahunokhoz néhányan? Hogyan lehet, hogy az Ural keleti oldalánál van egy Tura folyó? Miért mondja a török, hogy rokonok vagyunk? A summér szavbakkal mi a helyzet? A perzsiei 500 körűl keletkezett Hun Szótárban lévő szavak 55%-a ma is minden gondolkodás nélkűl érthető egy magyarnak..
Gondolom naív kérdés, biztosan tudod kik a hunok?
 
Státusza
További válaszok itt nem küldhetőek.
Oldal tetejére