Portfólió készítése 2015.november 30-ig

Radványa

Állandó Tag
Állandó Tag
Segítségnyújtás a most portfóliót irók számára. Kezdeném azzal, hogy a szabadon választott dokumentumok között van egy éves terv műveltségterülethez stb. Kérdésem: ezt az óvodai részhez elég egy terület éves tervét heti lebontásban leirni. vagy kell mind az 5 terület. vagy elég egy repertoár jelleggel az összegyújtött anyag?? ezt ki hogy értelmezi..?
irat_iratba(1).png
 

kicsi63

Állandó Tag
Állandó Tag
Jaj de jó hogy elindítottad!!! Keresem, de hátha valakinél kéznél van, mit kell beletenni a portfólióba?
Mit gondoltok lesz változás a 2016-ban minősülőknek? Mert nekem 2015. november 30-ig kell feltöltenem a portfóliót, de 2016-ban minősülök. Köszi a segítséget!
 

Radványa

Állandó Tag
Állandó Tag
Jaj de jó hogy elindítottad!!! Keresem, de hátha valakinél kéznél van, mit kell beletenni a portfólióba?
Mit gondoltok lesz változás a 2016-ban minősülőknek? Mert nekem 2015. november 30-ig kell feltöltenem a portfóliót, de 2016-ban minősülök. Köszi a segítséget!
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_harmadik.pdf
ez a harnadik legfrissebb útmuató ebben van benne , hogy mit kérnek a kötelező és a szabadon választott dokumentumok. úgy gondoltam, hogy lassan hozzákezdek az elkészítéshez. a kötelezőek nagyjából készen vannak..a 20 oldalon vannak felsorolva a kötelező dokumentumok.
 

manypenny

Állandó Tag
Állandó Tag
Segítségnyújtás a most portfóliót irók számára. Kezdeném azzal, hogy a szabadon választott dokumentumok között van egy éves terv műveltségterülethez stb. Kérdésem: ezt az óvodai részhez elég egy terület éves tervét heti lebontásban leirni. vagy kell mind az 5 terület. vagy elég egy repertoár jelleggel az összegyújtött anyag?? ezt ki hogy értelmezi..?
irat_iratba(1).png
Radványa!
Nézem az útmutatót de nem látom amit kérdezel. Hol keressem, melyik oldalon?MOndjuk én az óvodai kiegészítést nézem
 

Lilepa

Állandó Tag
Állandó Tag

Radványa

Állandó Tag
Állandó Tag
Köszi ezt a fórumot, csatlakozom én is hozzátok, óvodai témában. Intézményvezetői portfóliót tölt föl valaki?
a főnököm fog. mi az intézményben most 4-en vágunk bele.köztük az intézményvezető is.

Radványa!
Nézem az útmutatót de nem látom amit kérdezel. Hol keressem, melyik oldalon?MOndjuk én az óvodai kiegészítést nézem
A szavadon válaszottak között van, hogy egy éves tervet lehet feltölteni.. ennek a formáját kérdezem, illetve hogy minden tárgynak kell-e benne szerepelnie. vagy elég egy..
 
Utoljára módosítva a moderátor által:

Piri58

Állandó Tag
Állandó Tag
A szavadon válaszottak között van, hogy egy éves tervet lehet feltölteni.. ennek a formáját kérdezem, illetve hogy minden tárgynak kell-e benne szerepelnie. vagy elég egy..

Éves tanulási ütemterv: Az Óvodai nevelés országos alapprogramjára, az óvoda pedagógiai programjára épülő egész éves tanulási ütemterv,
- egy adott csoporthoz,
- lehet egy műveltségterülethez kapcsolódva
- vagy minden tevékenységhez kapcsolódva (6), ez tulajdonképpen egész éves Tematikus terv.
Mindkét esetben: A foglalkozások/tevékenységek felosztása témakörönként, cél, feladat, főbb didaktikai feladatok, a fejlesztendő készségek és képességek, kapcsolódó tudástartalmak megjelölésével.
 

Radványa

Állandó Tag
Állandó Tag
Igen ezt értem, de melyiket lehet csak egy tantárgyra. vagy nálunk az oviban egy adott tevékenységi körre.. úgy is elég sok.. 51 hétre kidolgozva. nem még mind a 6 ra---
nagyon sok mindent kérnek, de ha nem kötelező akkor miért kellene mindet megcsinálni, ez az értékelésnél mennyire számít bele a latba.. vagy ez is azon múlik aki értékeli?
20 éve megszünt a teljes kidolgozott tematikus terv, elég volt a repertoár jellegű gyújtemény, úgy is az aktualitásokhoz és a gyerekek képességeihez igazitottuk a tevékenységeket..
 

Piri58

Állandó Tag
Állandó Tag
Igen ezt értem, de melyiket lehet csak egy tantárgyra. vagy nálunk az oviban egy adott tevékenységi körre.. úgy is elég sok.. 51 hétre kidolgozva. nem még mind a 6 ra---
nagyon sok mindent kérnek, de ha nem kötelező akkor miért kellene mindet megcsinálni, ez az értékelésnél mennyire számít bele a latba.. vagy ez is azon múlik aki értékeli?
20 éve megszünt a teljes kidolgozott tematikus terv, elég volt a repertoár jellegű gyújtemény, úgy is az aktualitásokhoz és a gyerekek képességeihez igazitottuk a tevékenységeket..

A minősítési eljárás során azt, hogy a pedagógusnak milyen kompetenciái vannak, és a meglévő kompetenciák milyen szintet mutatnak, nagyban befolyásolja, hogy a tervezés (foglalkozás megtervezése, tematikus terv, éves terv, projekt terv) a gyakorlati megvalósítás és elemzése (reflexió) milyen értékelést kap. Tehát egy terv bemutatása sokat „nyom a latba”.(Nem a terjedelem, a minőség számít! Lehet egy tevékenységből is, pl. külső világ tevékeny megismerése, de a komplex látásmód, a módszertani adaptivitás így nem bontakozik ki annyira látványosan. )
A pedagógus nevelő-oktató munkájáról alkotott kép feltárja számunkra a szakmai alkalmasságát, meghatározottá válnak erősségei és fejlesztendő területei is. A hatékonyság vizsgálatában a dokumentáció vezetése, a tervezés adja (a foglalkozáslátogatás mellett) a legalaposabb és legmélyrehatóbb információkat. Ezért minősítési folyamatban a pedagóguskompetenciák fejlettségi szintjét a mindennapi tevékenységekben, a szakmai dokumentumokban, a tervezési tevékenységekben és a foglalkozáslátogatások alapján értékeljük. Tehát az információszerzésünket a tervezési folyamatok nagyban alakítják. A dokumentumok számos kompetenciára/indikátorra szolgáltatnak adatot.​

Ezért az óvodai nevelés gyakorlati tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumoknak meghatározó szerepe van a szakmai megvalósítást támogató tervezőmunkában, mely elsősorban a konkrét foglalkozások pedagógiai tartalommal való feltöltését jelenti. Az óvodapedagógus számára a tevékenységterveknek elsősorban az ismereteknek, készségeknek és magatartási formáknak a fejlesztési folyamatát kell támogatnia, főként a komplexitás és a motiváció jegyében.

Az alábbiakban azok a kompetenciák/indikátorok találhatóak kiemelve, amelyek biztosan értelmezhetők tervezésekor, értékelésekor. Segítséget adhatnak a tervezés során a tudatos rákészülésre a tartalmi területek tervezésében. Mivel az indikátorok megfogalmazása általános, ezért az óvodai területre is értelmezhető nyelvi formában kell gondolkodni.

  1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, elméleti és gyakorlati tudás
Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik.
Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással.
Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt).
A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására.
A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli, és megfelelően használja.
A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz.
Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli.
Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére.
  1. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját.
Az órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel.
A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt.
Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.
Alkalmazza a differenciálás elvét.
Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására.
Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, taneszközöket. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.
3. kompetencia: A tanulás támogatása
Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra.
A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével, a taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával.
Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására.
4.kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli.
A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására törekszik.
Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására.
A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk.
5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt.
Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait
Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során.
Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható.
A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi és hatékonyan kezeli.
A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi.
Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi.
Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.
6.Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre.
Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek.
Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti.
Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését.
Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani.
7. Kommunikáció és a szakmai együttműködés, problémamegoldás
Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.
A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában.
A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket biztosít.
Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál.
Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését.
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.
Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.
Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.
 

EnIbaby12

Állandó Tag
Állandó Tag
Igen ezt értem, de melyiket lehet csak egy tantárgyra. vagy nálunk az oviban egy adott tevékenységi körre.. úgy is elég sok.. 51 hétre kidolgozva. nem még mind a 6 ra---
nagyon sok mindent kérnek, de ha nem kötelező akkor miért kellene mindet megcsinálni, ez az értékelésnél mennyire számít bele a latba.. vagy ez is azon múlik aki értékeli?
20 éve megszünt a teljes kidolgozott tematikus terv, elég volt a repertoár jellegű gyújtemény, úgy is az aktualitásokhoz és a gyerekek képességeihez igazitottuk a tevékenységeket..
A szabadon választott anyagok annyiban " szabadok csak", hogy te választod meg, hogy a sok lehetőség közül melyiket akarod bemutatni.
Kötelező viszont minimum 4 ilyen dokumentum feltöltése! Én azonban javasolnám, h használd ki a 6 lehetőséget ( figyelj a részletes reflexiókra is, mert ebből is nagyon sok pontot össze lehet szedni) , mert a 77 indikátor lefedéséhez nagyobb lehetőséget kaphatsz, ha okosan választod meg a területeket. Könnyebb a szakértőnek megtalálni azokat a bizonyos 3 -as értékeket, .....mert amire nem találunk semmi utalást, arra rá kell kérdezni!!
... És ugye senki nem akar a védéskor 10-12 kérdést kapni! :dr_24:
Abban , h ki értékeli a portfóliót, nagyon minimális eltérés lehet, mert egyértelműen rögzítve vannak az indikátorok elvárásai! :dr_26:
 

Irammari

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok, én is csatlakozom. Gyakornok óvodapedagógusként írok....
Lenne is egy kérdésem, tematikus terv kapcsán. Ha 3 hétre írom (nem 4 hét), akkor is elég egy tematikus tetv? Nem kell akkor 2-öt írni, metthogy túl rövid? köszönöm!
 

EnIbaby12

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok, én is csatlakozom. Gyakornok óvodapedagógusként írok....
Lenne is egy kérdésem, tematikus terv kapcsán. Ha 3 hétre írom (nem 4 hét), akkor is elég egy tematikus tetv? Nem kell akkor 2-öt írni, metthogy túl rövid? köszönöm!
Én ugyan tanár vagyok, de nem értem miért lenne rövid a 3 hetet felölelő tematikus terv. Mi tanárok egy téma kibontására, " megtanítására" , annak nagyságától függően tervezünk óraszámot! Lehetséges 2 órás téma is , de előfordul, nagy óraszámú tantárgyaknál a 30-40 órás tematikus egység is. Egy a lényeg, ha legalább 6 foglalkozásból áll akkor : nem kell még egy tematikus tervet írnod, mert akkor mind a 6 órát be tudod tenni a portfólióba. De ha kevesebb óraszámú lenne, akkor 2 tematikus egység tervét kellene feltöltened, és azokból az órákból válogatnod!! :dr_9::cool:
 

kicsi63

Állandó Tag
Állandó Tag
Esetleírásnál abból az osztályból kell egy tanulóról írni, akiket most tanítok, és akikről a csoportprofilt írtam? Vagy lehet egy régebbi osztályomból egy eset, természetesen név nélkül?
 

Irammari

Állandó Tag
Állandó Tag
Köszönöm!
Sajnos még van kérdésem :0(

A szabadon választható projektterv mit takar tul.kép.?
Ptojekt volt nálunk pl. Föld napja, amire egy héten ketedztül különböző foglalkozásokat, játékokat tartottunk. De úgy is hadználjuk a fogalmat, mintha egy hosszabb (pl. fél év) időszak nevelési főbb célkitűzéseit határoznánk meg, amiben benne foglaltatik a tematikus tetv, kisebb egységként. Mi is akkor a projektterv, a szabadon választható dokumentumokból?
Köszönöm!
 

kicsi63

Állandó Tag
Állandó Tag
A portfólióba a szabadon választotthoz feltölthetem egy régi szakdolgozatomat, ami az anyanyelv és az IKT kapcsolatáról szól? (Hogyan használható az IKT az anyanyelv tanításában alsótagozaton?) Nem ez volt a tanítói diplomához kellő szagdogám!!! Mivel a portfólió "egy élet munkáját" hivatott bemutatni, talán ez is beleférhet??
 

Adél71

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok! Ha lehet a szakdolgozatot feltölteni, az egészet kell, vagy egy részt? Hiszen az oldalszámok korlátozva vannak. Nekünk akik most töltünk fel nov. 30.ig. és ideiglenes ped2 kategóriában vagyunk a második, vagy a harmadik útmutatót kell bogarásznunk, mert kezdek bele gabalyodni.
Köszi
 

kicsi63

Állandó Tag
Állandó Tag
Én abban vagyok bizonytalan, hogy 1-1 dokumentum kb. hány oldal legyen...
Mert pl. egy kerületi bemutató óra terve, szeml. eszközök, reflexió nem fér bele 3 oldalba...
Vagy ha az Útmutató által javasolt csoportprofil kérdéseire mind szeretnék rámutatni, az is több lehet...

Max. meddig mehetek el, hogy a szakértő se bolonduljon meg az olvasásába? Erre nem találtam sehol utalást!
 

spiky

Állandó Tag
Állandó Tag
Én abban vagyok bizonytalan, hogy 1-1 dokumentum kb. hány oldal legyen...
Mert pl. egy kerületi bemutató óra terve, szeml. eszközök, reflexió nem fér bele 3 oldalba...
Vagy ha az Útmutató által javasolt csoportprofil kérdéseire mind szeretnék rámutatni, az is több lehet...

Max. meddig mehetek el, hogy a szakértő se bolonduljon meg az olvasásába? Erre nem találtam sehol utalást!
Informatív legyen, lényegre koncentràló,kompetenciàkat bemutató,a lehető legtöbb indikàtort lefedő,tudatossàgot tükröző dokumentumok legyenek! Nem szàmít az oldalak szàma,a minőség a lényeg. Én szívesen elolvasom a hosszabb doksit is,ha megfelel az előzőeknek. Az óratervezetk természetesen jól hosszabbak a sok szemléltető anyag miatt. Javaslom akkoràra kicsinyiteni őket,ami a lehető legkissebb. Az utmutato csak ajànlàs, nem kötelező érvényű.
 
Oldal tetejére