Sziporkák...

Hilda1949

Állandó Tag
Állandó Tag
Vasárnap van, miért ne sziporkázzak?? Kezdem:

Két skót beszélget:
- Nem vennéd meg a pizsamámat?
- Miért akarod eladni?
- Mert éjjeliőr lettem egy üzemben.

Mi a csók?
- Kopogtatás az emeleten, hogy a földszint kiadó-e.

A kis elefánt életében először bemegy a nudista strandra. Az első szembe jövő férfin nagyon elcsodálkozik, és udvariasan megkérdezi tőle:
- Bácsi ne tessék haragudni! Tetszik elég levegőt kapni azon a kicsike ormányon?

Két járókelő találkozik az utcán. Az egyik megszólal:
- Ne tessék haragudni. A vasutállomást keresem.
- Nem haragszom. Keresse tovább.

Bemegy egy férfi a fogorvoshoz:
- Ki kellene húzni egy fogamat.
- No, nyissa ki a száját, mindjárt kint lesz!
- Ezzel a kis fogóval?
- Ezzel minden fogat ki tudok húzni.
- Az enyémet nem! Ahhoz hosszabb kell.
- Miért?
- Mert a kocsmában kiverték és lenyeltem.

Haldoklik az öreg paraszt, és a városi rokona megkérdi:
- Hívjak orvost?
- Nem kell, fiam. Mi itt falun természetes halállal szoktunk meghalni.

A gazdag fiú egy elvált, kétgyerekes asszonyt akar feleségül venni. Az apja igy szól hozzá:
- Dehát fiam! Annyi szűzlányt kapsz, amennyit csak akarsz.
- De édesapám, én nem tágítok.:p

S mégegy: rajzban...
 

Melitta

Adminisztrátor
Fórumvezető
Rádiós
Idézetek Diogenésztől


Egy alkalommal komoly beszédet mondott, de senki sem figyelt rá. Ekkor fütyörészni kezdett, mire az emberek köré gyűltek. Legorombította őket, hogy az ostobaságokra feszülten figyelnek, de a komoly dolgokra sajnálják az időt.

Fényes nappal lámpást gyújtva járkált körbe, és ezt mondogatta: „Embert keresek."

„Öreg vagy már - mondta neki valaki -, lazíts hát!" „Na ne mondd - felelte. - Ha a stadionban futnék, akkor a célhoz közeledve lazítanom kellene? Nem éppen akkor kellene erőm megfeszítésével futnom?"

Hégésziasz egyszer megkérte, adja neki kölcsön valamelyik művét. „Hégésziasz, ostoba vagy - mondta neki. - Hiszen ha fügét akarsz, nem érnéd be rajzolt fügével, hanem az igazit választanád. Az erény valódi gyakorlásától azonban eltekintesz, és az írott formájára törekszel."
Egy ember filozófiát akart nála tanulni, ő meg a kezébe nyomott egy heringet, és felszólította, hogy kövesse. Az egy idő után szégyenében eldobta a halat. Kis idő múlva találkoztak, és Diogenész nevetve mondta: „Barátságunk tönkrement egy heringen."

Amikor Kraneionban sütkérezett a napon, Nagy Sándor odalépett hozzá, és azt mondta: „Kérj tőlem, amit akarsz", akkor azt felelte neki: „Ne álld el előlem a napot!"

Egyszer valaki nekiment egy gerendával, és azután rászólt: „Vigyázz!" Erre ő: „Csak nem akarsz még egyszer nekem jönni?"

Megkérdezték tőle, melyik állat harapása a legveszélyesebb. „A vadállatok közül a rágalmazóé, a háziállatok közül a hízelgőé" - felelte.

Visszatért Olümpiából, és megkérdezték tőle, nagy tömeg volt-e. „Nagy tömeg volt, de kevés ember" - felelte.

Egy ostoba embert pillantott meg, aki hárfát hangolt, és azt mondta neki. „Nem szégyelled magad, hogy ennek a fából készült eszköznek a húrjait össze tudod hangolni, de a lelkedet és az életedet nem vagy képes összhangba hozni?"

Azt mondta, miként a szolgák az uruknak, úgy engedelmeskednek a hitvány emberek a vágyaiknak.

Valaki azt mondta neki: "Nem vagyok alkalmas arra, hogy filozófiával foglalkozzam." „Akkor miért élsz - kérdezte tőle -, ha nem törődsz azzal, hogy az életedet helyesen formáld meg?"
 

platon

Állandó Tag
Állandó Tag
Diogenést platón "örjöngő sokratésnek" nevezi. Talán, mert a házasság helyére nő és gyermekközösséget kívánt, továbbá, mert athéni polgár lévén, helyette világpolgár volt. Mert elvetette kora civilizált és kultúrális életszokásait. Azért is, mert aszkézisa mellett függetlenítette magát kora erkölcsi szokásaitól. / Mondhatni szabados volt./
Jól idézel, jól válogatsz Melitta.

Egy másik görögbölcs amikor erkölcsről elmélkedett mondotta: "elkezdem keresni önmagam"
Sokrates pedig az athéni piacon átmenvén mondta: "mennyi holmi, melyekre nem vágyom."
Azok után a támadások után, melyek elitéléséhez vezettek, ma hozzátennénk: antiszociális, elégtelen fogyasztás miatt! Lám-lám a bizar életmód nem újkeletű.
 

platon

Állandó Tag
Állandó Tag
"A legkényelmetlenebb asszony gyakran az, akinek nincs más bűne, mint hogy az miénk."

"A fiatalság eltelik annak elhitetésével, hogy férfiak vagyunk. A felnőtt kor annak elhitetésével, hogy boldogok vagyunk, mikor nem vagyunk azok. Az öregség pedig annak elhitetésével, hogy nem vagyunk agyalágyúltak, mikor azok vagyunk." Montherlant idézetek.
 

Melitta

Adminisztrátor
Fórumvezető
Rádiós
Albert Einstein
Miért írtad nekem, hogy „Isten meg kell hogy büntesse az angolokat"? Egyikükkel sincs közeli kapcsolatom. Én csak mély sajnálattal látom, hogy Isten olyan sokat megbüntet gyermekei közül számos butaságukért, amelyekért csak Ő Maga tehető felelőssé; véleményem szerint csak nemlétezése lehet mentség számára.
Svájci kollégájához, Edgar Meyerhez írt leveléből (1915. január 2.), Robert Schulmann hozzájárulásával. CPAE, 8. kötetcsik.jpg


Albert Einstein
A természet minden igaz kutatója vallásos tiszteletet érez, mert nem tudja elképzelni, hogy ő az első, aki kigondolta a rendkívül törékeny szálakat, amelyek észleléséhez kötődnek.

Moszkowski: Conversations with Einstein, 46. o.
csik.jpg


Albert Einstein
Mivel belső élményeink érzékeléssel szerzett benyomásaink reprodukcióiból és kombinációiból állnak, a lélek fogalma test nélkül számomra üresnek és értelmetlennek tűnik.

Egy bécsi hölgyhöz írt leveléből (1921. február 5.); Einstein Archívum 43-847; Dukas and Hoffmann: Albert Einstein, the Human Side, 66. o.
csik.jpg


Albert Einstein
Nem tudok elképzelni egy személyes Istent, aki közvetlenül befolyásolná az egyének cselekedeteit... Vallásosságom a végtelenül felsőbbrendű szellem alázatos csodálata. E szellem a kis dolgokban nyilvánul meg, hogy megérthessük valóságát.

Egy coloradói bankárhoz írta (1927 augusztusa); Einstein Archívum 48-380; Dukas and Hoffmann: Albert Einstein, the Human Side, 66.o.
csik.jpg


Albert Einstein
Én Spinoza Istenében hiszek, aki minden létező harmóniában megnyilvánul, és nem abban az Istenben, aki az emberek cselekedeteivel és végzetével törődik.

Távirat egy zsidó újsághoz (1929); Einstein Archívum 33-272
csik.jpg


Albert Einstein
Az ember, aki alaposan meggyőződött az okság törvényének egyetemes működéséről, egy pillanatra sem tudja elfogadni egy létező gondolatát, aki beleavatkozik az események folyamába. Számára nincs értelme a félelem vallásának, és ugyanilyen kicsi a társadalmi és erkölcsi vallásnak. Egy Isten, aki jutalmaz és büntet, elképzelhetetlen számára annál az egyszerű oknál fogva, mivel az emberi cselekedeteket külső és belső szükségletek határozzák meg, így Isten szemében az ember nem tehető felelőssé jobban, mint amennyire egy élettelen tárgy felelős azokért a mozgásokért, amelyeket végez... Egy ember erkölcsi magatartása rokonszenven, neveltetésen és szociális kapcsolatokon és szükségszerűségeken kell hogy alapuljon; semmi vallásos alap nem szükséges.

New York Times Magazine „Religion and Science\", 1-4. o. (1930. november 9.); Berliner Tageblatt (1930. november 11.)
csik.jpg


Albert Einstein
Nem tudok elképzelni egy olyan Istent, aki jutalmazza és bünteti teremtményeit, vagy olyan akarata van, amilyent mi tapasztalunk magunkban. Nem tudok és nem is akarok elfogadni egy személyt, aki túléli fizikai halálát; vagy hagyni, hogy a félelemtől, vagy abszurd egoizmustól gyenge lelkek dédelgessenek ilyen gondolatokat.

Forum and Century 84, „What I Believe\" 193-194. o. (1930); Ideas and Opinions, 8-11. o.
csik.jpg


Albert Einstein
Cselekedeteinket arra a mindig jelen lévő tudatosságra kell alapoznunk, hogy az emberek gondolkodásukban, érzelmeikben és cselekedeteikben nem szabadok, de csak annyira kötöttek indítékaik által, mint a csillagok mozgásukban.

Nyilatkozat a Spinoza Society of America részére. (1932. szeptember 22.) Einstein Archívum 33-291
csik.jpg


Albert Einstein
Nem tudok egy olyan Istent elképzelni, aki teremtményeit jutalmazza és bünteti, akinek szándékai rólunk, emberekről mintáztattak - olyan Istent, aki az emberi gyarlóságot tükrözi. Számomra elegendő azt a csodát szemlélni, ahogy a tudatos élet az örökkévalóságban állandósul, elég elgondolkodni az univerzum csodálatos felépítésén, amit csak homályosan tudunk felfogni, és alázattal próbáljuk egy elenyésző részét megérteni a természetben megmutatkozó értelemnek.

A „My Credo\" c. írásából, az Emberi Jogok Német Ligája számára (1932); Leach: Living Philosophies, 3. o.
csik.jpg


Albert Einstein
A szervezett vallás az előző (I.) háború során elvesztett tekintélyéből visszaszerezhet valamennyit, ha arra szenteli magát, hogy követői energiáját és jóakaratát a növekvő szüklátókörűség ellen mozgósítja.

New York Times (1934. április 30.); Pais: Einstein Lived Here, 205. o
csik.jpg


Albert Einstein
Nehezen találsz olyan komoly gondolkodású elmét, akinek ne lenne egyéni vallásos világképe. De ez a vallásosság különbözik a naiv emberétől. Az utóbbiak Isten gondoskodásából hasznot várnak, félnek haragjától; egy olyan érzés szublimálása ez, ami hasonlít az apa és gyerek közötti kapcsolathoz.

„The Religious Spirit of Science\" (A tudomány vallásos szelleme) c. írásából. Mein Weltbild (1934); Ideas and Opinions, 40. o.
csik.jpg


Albert Einstein
A kutatót az egyetemes érvelés érzése tartja hatalmában. Vallásos érzülete a természeti törvények harmóniájának elbűvölő csodálatában ölt formát, ami egy olyan felsőbbrendü intelligenciát tükröz, melyhez képest az emberiség módszeres gondolkodása és tettei teljesen jelentéktelenek. Ez kétségtelenül hasonlít ahhoz, ami minden érában a vallásos lángelméket hatalmában tartotta.

„The Religious Spirit of Science\" (A tudomány vallásos szelleme) c. írásából. Mein Weltbild (1934); Ideas and Opinions, 40. o.
csik.jpg


Albert Einstein
A vallásos ember őszinte abban az értelemben, hogy nem kételkedik az olyan emberfeletti tárgyak és célok létében és jelentőségében, amelyek nem feltételeznek ésszerű alapokat, de nem is alkalmasak rá.

Nature 146(1940), 605. o.
csik.jpg


Albert Einstein
A vallás és a tudomány közötti ellentétek jelenlegi legfőbb forrása az emberarcú Istenről alkotott felfogásból ered.

A „Science and Religion\" (Tudomány és vallás) c. közleményből
csik.jpg


Albert Einstein
Az erkölcsi jóért folytatott küzdelemben az egyházi tanoknak fel kell adniuk az emberarcú Isten-képet. Ez azt is jelenti, hogy fel kell adniuk a remény és félelem ilyetén eredeztetését, ami a múltban óriási hatalmat adott a papok kezébe.

A „Science and Religion\" (Tudomány és vallás) c. közleményből


csik.jpg
 

platon

Állandó Tag
Állandó Tag
A neves atomfizikusok, csillagászok a modern természettudomány bölcseleti perspektíváira is utalnak mindig. Az új tudományos világkép az elménkben létrejött „megszokott” gondolatokkal mindig ütköznek. A kétely és bizonytalanság, ezek interpretációi és értelmezésük a tudományos gondolkodás természetes velejárói. Nem okoskodni akarok, sem illetéktelenül beavatkozni a dialógusotokba. Csupán a bonyolult összefüggésekhez tennék néhány idézetet. Tudomány, vallás közötti viszony a nagy természettudósoknál is megkerülhetetlen volt. Szellemesen és tanúságosan nyilatkoztak is ezekről. Idézeteim bár nem újjak, de talán tanúságosak lehetnek a dialógusokban. Már bizonyos, hogy az ember időnként hajlamos kétségbe vonni a tudományok eddigi vívmányait. A megoldottnak látszó kérdések ismét megoldatlanokká válnak: A viták is végtelenek.

Törvényt fedett nagy mélysége az éjnek
És szólt az Úr: „legyen Newton!” És fény lett.
De nem soká. Az ördög szólt: „Ohó!
Legyen Einstein s vele a status quo!”


Nem hiszem, hogy a szó bárhogy megállapított formájában, értelmezésében állíthatnánk, hogy a fizika külvilága az egyetlen tényleg létező. A szereposztásról idézném (Shakespearet: A viharból.)


Minden színészünk,
Mint jeleztem, szellem volt csupán
És léggé olvadt, ritka léggé.
 

Erzsi51

Állandó Tag
Állandó Tag
Én értem a viccet, de nem szeretem:-DDDDD
idézetek:)
Néhány nagy bölcsesség :) 1. A sikerhez vezeto út karbantartás miatt zárva.
2. A nagyotmondás ellen a nagyothallás az egyetlen védelem.
3. A hibáiból tanul az ember. Vannak azonban olyanok, akik sohasem
hibáznak...
4. A gödrök elso számú törvénye: Ha benne vagy, ne áss tovább!
5. A tiszta lelkiismeret általában a rossz emlékezet jele.
6. A tapasztalat segít minket, hogy ugyanazt a hibát legközelebb
sokkal ravaszabban kövessük el.
7. Annak ellenére, hogy az élet drága, még mindig elég népszeru.
8. A kritikus olyan nyomorék, aki futni tanít.
9. A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
10. Budapesten kétféle gyalogos van: kaszkador és kamikáze.
11. Olyan vagy, mint a csésze. Aljas és nagyfülu.
12. Jöttem, láttam és most nem gyozök bocsánatot kérni.
13. Barátok jönnek, mennek... az ellenségek gyulnek.
14. Egyesek szerint a szó akkor hal meg, ha kimondják. Szerintem
akkor kezd el élni igazán.
15. Aki megházasodik, az megtudja mi a boldogság, de akkor már késo.
16. Mivel mindig az okos enged, már rég a hülyék uralkodnak...
17. Engedj a kísértésnek: nem biztos, hogy máskor is lesz rá alkalmad.
18. Aki kérdez, öt percig buta, ám aki nem kérdez, örök életre buta
marad.
19. A zsenialitásnak megvannak a maga határai. A hülyeség azonban
nincs ilyen határok közé szorítva.
20. A zseni okítás nélkül olyan, mint ezüst a bányában.
21. Ha könnyunek találod azt, amit mások nehéznek, tehetséges vagy.
Ha meg tudod tenni, ami a tehetségesek számára lehetetlen, akkor zseni.
22. A karfiol nem más, mint káposzta, csak foiskolát végzett.
23. A döntésképtelenség legnagyobb akadálya a túlságosan nagy
tudás.
24. Csak azért, mert senki sem ért meg, még nem vagy muvész.
25. Kedvelem Önt. Emlékeztet rá, milyen volt fiatalnak és hülyének
lenni.
26. Zavard össze a világot: mosolyogj hétfon!
27. Úriember az, aki nemi eroszak után hazakísér.
28. Üdvözlöm! Itt a Tuzoltóság üzenetrögzítoje.
29. Ügyelj Budapest tisztaságára! Egyél meg naponta egy galambot!
30. Üldöz a munka, de én vagyok a gyorsabb.
31. Üzleti érzék: 95 %-ban érteni az emberekhez, 5 %-ban a
gazdasághoz.
32. Igaz, hogy a kemény munka még nem ölt meg senkit, de hát miért
kockáztasson az ember.
33. Az elso kínos élményben a megszületésemkor volt részem. Egy no
feküdt mellettem az ágyban.
34. Vegyen fel a gyárba igazgató úr. Meglátja milyen kevés munkával
beérem...

Oldal tet
 

platon

Állandó Tag
Állandó Tag
Én is szeretem a viccet, a humort, De nem indig értem.
Sok féle a vicc és humor is, mint az emberek és szituációk. A fentieket olvasva jót derűltem. Igazat írt ezzekkell kapcsolatosan Ludwig Börne:
"Ott ahol nincs humor, nincs ott emberség sem." A humor a szellem adománya, a szív adománya."
Egy alkalommal azt írtam, hogy a vicc az emberi lélek tisztálkodása. erre kaptam, hogy ballábbal keltem fel és kereshetnék más rovatot humoromnak. A tréfálkozásnak, a viccelődésnek is van sajátos funkciója. Bizony a bölcsek is szerették a humort, a sziporkákat! És értették is.
 

Erzsi51

Állandó Tag
Állandó Tag
Hogy daganatos betegségem soha nem lesz, az tutti.

Először is: tőlem nem kell félnie senkinek, mert olyan könnyű eligazodni rajtam, mint a zebrán: fekete-fehér-fekete-fehér

Én Szegeden jártam főisklára, és ott volt egy barátom, bizonyos Hámori nevezetű, akivel három évig a HUMOR tartott össze minket. Elég volt meglátnom 300 méter távolságból, és már dőltem-borultam a röhögéstől....
Isteni fazon volt. Amolyan angol humort képviselt, de azt én imádtam !!!
 

andika

Állandó Tag
Állandó Tag
A férjem a kedvessége, öszintesége hűsége mellett a legnagyobb aduásza az volt hogy a legképtelenebb, legreménytelenebb, leghülyébb helyzetben megtudott nevetetni és ez hálistennek a mai napig igy van.
Hihetetlenül fontos dolog a humor.
Van amikor gyógyszer értékű.
 

platon

Állandó Tag
Állandó Tag
Köszi a választ értettél értelek!
Már mosolygom magamon is. Szegeden nekem is sok ismerősöm, barátom van az egyetemeken! Ime tőlük egy bölcs sziporka:
"Tévedni nagy szerencsétlenség! - mondogatják a balgák - Dehogy is nem nem tévedni, az az igazi szerencsétlenség." nagyon esztelenek azok, akik azt hiszik, hogy az emberi boldogság, vidámság a tényektől függ. Ellenkezőleg, attól, hogyan fogjuk fel a tényeket.
baráti szeretettel platon is! Boldog Karácsonyt Neked! (nektek)
 

platon

Állandó Tag
Állandó Tag
Ez a mai póstámon jött, továbbadom!
Értelmező szótár nőknek és férfiaknak.
1. Bigyó
Nők: Olyan berendezések, amik egy autó motorházteteje alatt találhatók.
Férfiak: Az a kis szerkezet, ami miatt nehéz egy nő melltartóját levenni.
2. Sérülékenység
Nők: Elárulni a legbensőbb érzéseidet valakinek.
Férfiak: Bokszolni herevédő nélkül.
3. Kommunikáció
Nők: Megosztani a gondolataidat, érzéseidet valakivel.
Férfiak: Hagyni egy cetlit a hűtőn, hogy sörözni mentél a haverokkal.
4. Tartós kapcsolat
Nők: Férjhez menni, családot alapítani.
Férfiak: Megpróbálni a lehetetlent, vagyis nem ráhajtani más csajokra, amíg az előző ki nem rúgott.
5. Szórakozás
Nők: Egy jó film, koncert, színházi előadás vagy egy könyv.
Férfiak: Olyan cselekvések, amik közben sört lehet inni.
6. Szélgörcsök
Nők: Egy kínos egészségügyi probléma.
Férfiak: A szórakoztatás egy formája, önmegvalósítás, férfiasság bizonyítéka.
7. Távirányító
Nők: Egy eszköz, amivel az egyik TV csatornáról egy másikra lehet kapcsolni.
Férfiak: Egy eszköz, ami kiválóan alkalmas arra, hogy mind a 375 csatornát végigkapcsolgasd minden 5 percben.
 

Johannes

Állandó Tag
Állandó Tag
Humor

Két szöke nö áll a Hösök terén és nézegetik a szobrokat!Eygszer csak megszólal az egyik,látván a születési évüket 951-1023
-Te ez nagyon jó faszi volt,csak kár hogy nincs kiírva : t-mobil,pannon vagy vodafone...

Ha a Boci csokiban tej van , akkkro a Tibi csokiban....?

15 éves lány bemegy a patikába:
-Kérek szépen egy csomag kotont!
-Neked adjak kotont? Hiszen még tej folyik a szádból!
-Az nem tej!!!

A legyek fociznak az asztalonés az egyik elmegy vécére.Mikor vissza jön,látja,hogy a többiek görcsbe rándulva fekszenek az asztalon.
-Hát itt meg mi történt?
-Lefújták a mecsset.

Két szőke nő beszélget:
-Nálatok sincs meleg víz?
-De! csak hideg.

A történelem tanár megkérdezi az egyik diáktól:
- Kiknek szólt Julianus barát, hogy jönnek a mongolok?
Mire a tanuló:
- Tatároknak!

- No, Pistike, hogy is hívják azt az írásművet, amit csak úgy kigondol az ember, és semmi alapja nincs?
- Azt az írásművet adóbevallásnak hívják!

Egy férfi bemegy a patikába.
- Kisasszony, baj van... hát... szóval nekem már egy hete folyton áll... Mit ajánl?
- Egyelőre harmincezret havonta és teljes ellátást.

A tanító néni felszólítja az osztály tanulóit, hogy álljon fel az, aki butának érzi magát. Pistike feláll. A tanító néni megkérdezi, hogy miért állt fel.
Mire Pistike:
- Hogy a tanító néni ne álljon egyedül.

Móricka az énekórán: - Tanár néni, nagyon kell vécézni!
- Akkor menj ki, Móricka!
Kis idő mulva visszajön Móricka: - Tanár néni! Tanár néni! A vécében tű...
- Móricka, tudod hogy ének órán csak énekelve lehet beszélni.
Móricka erre: - Bugi, bugi, ég a budi.

Egyetemi szigorlat. A professzor asztalán egy gondosan letakart ketrec. A prof csak annyira emeli meg a takarót, hogy éppen csak kilátszik a madár lába.
- Nos, kolléga - kérdi a diáktól -, mi a neve ennek a madárnak?
- Sajnálom, professzor úr, nem tudom...
- Én is sajnálom, ez elégtelen. Mi is a neve?
Az egyetemi hallgató nem válaszol, csak térdig felhúzza a nadrágja szárát:
- Találja ki, professzor úr!

- Hol jártál az éjszaka? - kérdi a feleség.
- Okos feleség nem kérdez ilyeneket!
- Okos férj pedig mindent elmond a feleségének.
- Okos férfinak nincs is felesége!

Mi a különbség a pesszimista és az optimista férfi között?
A pesszimista azt mondja: - Hát ez nem áll föl.
Az optimista azt mondja: - Milyen szépen lóg!

Az ifjú feleség meghízott, és a férje így szekálja:
- Olyan nagy a feneked, mint egy betonkeverő.
A feleség csak hallgat, és amikor eljön a lefekvés ideje, a férj elkezd hozzábújni az asszonyhoz. Mire ő:
- Csak nem gondolod, hogy azért a két vacak kavicsért beindítom a betonkeverőt?

Tanító bácsi:
- Az ember Ádámtól és Évától származik.
Móricka megszólal:
- Nekem a Papa azt mondta, hogy a majomtól származunk!
- Igen Móricka, de most nem rólatok van szó!

Mi történik,ha levágják a férfi nemiszervét?
-Az agy autómatikusan átveszi az irányítást.

- Hogy hívják azt a helyet, ahol a víz kibugyog?
- Bugyogónak.

Egy fiatal pár ül a padon. A fiú megszólal:
- Drágám ! Minek neveznél, ha most lehúznám a bugyidat és elvenném a szüzességed ?
- Varázslónak szívem.
 

Johannes

Állandó Tag
Állandó Tag
Viccek

- Jaj, Rudi - kiabál a feleség -, mit akarsz azzal a borotvakéssel?
- Nézd, drágám - feleli higgadtan a férj -, ha ebben a zokniban az ágy alatt nincs senki, akkor megborotválkozom vele...

- Apu, ha adsz egy ötszázast, elárulom, mit mond a postás minden reggel az anyunak.
- Tessék, itt a pénz. Mondd meg gyorsan...!
- Jó reggelt, Retekné, itt az újságja.

- A feleségem zongorázik, a fiam trombitál, a lányom hegedül.
- És te?
- Én tűröm.

A nõknek is van joguk programozni! Vegyünk nekik mosógépet!

Egy fiatal nõ beül a fogorvos székébe, majd lendületbõl a doki nadrágjába markol:
- Ugye nem fogunk egymásnak fájdalmat okozni doktor úr?

- Doktor úr, segítsen valahogy a férjemen, mert álmában beszél.
- Hmm és ez önt zavarja? Nem tud tőle aludni?
- Engem nem zavar, doktor úr, de a képviselőtársai mindig kiröhögik.
 

Pixi

Állandó Tag
Állandó Tag
Egy kis szóváltás a www.freelove.hu társkereső oldalon.
'Narancs' nick-névvel írja egy hölgy, az ottani viccrovatban :

KARÁCSONYI ELŐZETES!!!??? 2005-12-09 14:06:45
Miért jobbak a fenyőfák, mint a férfiak?

1. Egy fenyőfa mindig merev.
2. A kisebb fenyőfák is képesek örömet okozni!
3. Egy fenyőfa min 12 nap és 12 éjszaka áll egyhuzamban.
4. Egy karácsonyfa mindig jól néz ki - különösen, ha kivilágítják.
5. Egy fenyőfa mindig elégedett a méretével!
6. A karácsonyfán jól mutatnak a golyók.
7. Egy karácsonyfa nem kezd el szenvedni, ha véletlenül leszakítod az egyik golyót róla.
8. A fenyőfát bármikor kidobhatod, ha már meguntad!
9. A fenyőfát nem kell egész évben nézegetned.
10. A fenyőket elegendő hetente egyszer vízzel ellátni.
11. A karácsonyfa mindig fényessé teszi életedet.
12. A karácsonyfát elegendő csak akkor bekapcsolni, ha nézni akarod!
13. Egy fenyőfának mindig jó illata van, és nem bocsát ki gázokat!
14. Ha a fenyőtű sérülést okoz, bármikor kidobhatod az egész fát.
15. Egy karácsonyfa sosem akar tőled kiskarácsonyfákat!
Bocsi, fiúk!!!!

******
Válasz :
******
T. Narancs !

Előző írásodra szeretnék egy kis szemelvénnyel reagálni.
Miért jobb egy sörösüveg, egynémelyik nőnél ?
( a felsorolás csak kivonatos )

1. A sörösüveg mindig kapható és nem kell neki udvarolni
2. A sörösüveg véletlenül sem szőke
3. A sörösüveg mellett bármennyi barátnőt tarthatsz
4. A sörösüveg-nek nincs anyja
5. A sörösüveg nem kéri el a fizetésedet
6. A sörösüveg nem jár fodrászhoz, stb.
7. A sörösüveg nem balhézik, ha meccsre mész
8. A sörösüveg nem tartja számon a születésnapját
9. A sörösüveg nem beszél vissza és nem kérdez
10. A sörösüveg egy mozdulatra nedves, ehhez nem igényel előjátékot
11. A sörösüveg-et akkor húzod meg, amikor akarod
12. A sörösüveg soha nem csal meg
13. A sörösüveg bármikor visszaváltható
14. A sörösüveg ugyanolyan szűk marad
15. A sörösüveg feneke nem tágul

És mi jobb egy sörösüvegnél ?
Hát két sörösüveg !
És mi jobb sok sörösüvegnél ??
A NŐ ! az az imádnivaló NŐ !

üdvözlettel : Pixi
 

platon

Állandó Tag
Állandó Tag
"Az asszony meg verve jó" tartja magát a jó magyar közmondás!
Az Orosz pópa oktatja a muzsikot: Nem helyévaló, hogy állandóan vered az asszonyt!
- Először is nem hasznos, mert a gyógyitása neked kerűl sokba,
- továbbá: nem is gazdaságos, mert kiesik a termelésből.
- Erkölcstelen is, tiltja az istened!

Felsóhajt a muzsik: Hát már az embernek ennyi öröme sem lehet?
Üdvözlettel. Aglegény
 

platon

Állandó Tag
Állandó Tag
Miért jó, hogy férfi vagyok?
>
>
>--------------------------------------------------------------------------------
>
>Értek a focihoz.
>
>Ötnapos nyaraláshoz elég egy kézitáska.
>
>A telefonbeszélgetéseim fél percig tartanak.
>
>Nem kell sorban állnom a mosdóhoz.
>
>Egyedül ki tudok nyitni minden üveget.
>
>Minden orgazmusom valódi.
>
>Ha bírálják a munkámat, nem hiszem, hogy titokban az egész világ
>engem gyűlöl.
>
>A legkisebb figyelmességért is külön köszönetet kapok.
>
>Időt és pénzt takarítok meg azzal, hogy háromhetente, nagy tételben
>mosogatok.
>
>Ha elfelejtenek meghívni valahova, az azt jelenti, hogy
>elfelejtettek meghívni, nem pedig azt, hogy utálnak és többet látni
>sem akarnak.
>
>Nyaktól lefele nem kell borotválkoznom.
>
>Egyik kollégám sem tud könnyekre fakasztani.
>
>Ha 34 évesen egyedül élek, senki sem csodálkozik.
>
>Le tudom írni a hóra a nevem sárgával.
>
>Virággal mindent rendbe lehet hozni.
>
>Nem kell mások érzései miatt aggódnom.
>
>Ébren töltött időm 90 százalékában a szexre gondolhatok.
>
>Hátramenetben parkolni gyerekjáték. (előremenetben is...)
>
>Az előjáték nem kötelező.
>
>Nem érzem úgy, hogy ki kell takarítanom, ha jön a villanyszámlás.
>
>Fütyülök rá, ha nem veszik észre az új frizurámat.
>
>Ha órákon át csendben nézem a tévét a haverommal, nem gondolok
>közben arra, hogy biztosan haragszik rám.
>
>Nem kezdek szorongani, ha meglátom, mekkora egy kisbaba feje.
>
>Ugyanannyi munkáért többet fizetnek.
>
>Az ágyékomnak a közelébe se kerül forró gyanta.
>
>Az ősz haj és a ráncok karakteresebbé teszik az arcomat.
>
>A távirányító az enyém és csak az enyém.
>
>Nem kell remegő izmokkal tartanom magam a nyilvános vécé ülőkéje
>fölött.
>
>A beszélgetőpartnereim nem nézik a mellemet.
>
>Ha óvszert vásárolok, a boltos nem próbál elképzelni meztelenül.
>
>Ha nem hívom fel a haveromat a megbeszélt időben, nem szól a többi
>barátomnak, és nem próbálják közösen kideríteni, mi bajom lehet.
>
>A diéta azt jelenti, hogy közepes adag krumplit eszem a hamburgerhez
 

Whickey

Állandó Tag
Állandó Tag
Egy pár tök jó sziporka???

Sokat gondolkoztam kettőnk kapcsolatán, és arra jutottam, hogy ne legyen köztünk semmi... Se ruha, se levegő!!

Inni csak mértéktartóan lehet! Mérték a vödör, tartó az asztal..

Kopaszodó fejed ne gyötörjék gondok, fonják át a nyakad fehér női combok. Boruljon fejedre majd a pi¤a szőre, hiányzó hajad pótolja a szőre.

Gyakorolhatnánk a matekot? Összeadhatnánk téged + engem, ruháinkat levonhatnánk és utána sokszorozódhatnánk..

Az emberi szervezet nyolcvanhét százaléka víz. Ezt én is hígnak találom, ezért most tölts hozzá egy kis pálinkát!
 
Oldal tetejére