Táltosok és Sámánok

alberth

Állandó Tag
Állandó Tag
A táltosok vendégségben csak a tejet fogadták el. Elhivatottságuk már ifjúkorukban eldőlhetett, esetleg gyermekkorban. Vagy az öreg táltos választotta ki őket utódnak, vagy nagy betegség tört rájuk. Ha ebből sikerült kilábalniuk, az eszméletvesztés, vagy kóma után meg volt az elhivatottság-élmény. Ezek után különleges képességekkel lettek felruházva.
Esetleg rivális táltosok fehér és fekete bika képében megküzdöttek egymással. A vesztes bika emberként is legyengült, viselte a bikaként szerzett sérülés nyomát, esetleg el is pusztult...
 
T

Táltos

Vendég
Táltosok, sámánok, mágusok


Az egykori magyar táltosok, sámánok és mágusok nem beszéltek Jézus tanításairól, hanem ők ÉLTÉK azt. Szegények maradtak, gyógyítottak, megküzdöttek a gonosszal a népük védelmében. Ők egyszemélyben voltak papok, orvosok és hősök. A magyarok királyai, fejedelmei eredetileg táltosok voltak, vagyis a királyság nem örökletes volt, hanem Isteni kiválasztáson alapult.

A táltosok jellemzői:

- - Már születésekor megkülönböztető jegyeket visel magán: hat ujjal vagy foggal születik, csillag alakú anyajegy van rajta.

- - Különleges képességekkel rendelkeznek: értik az állatok nyelvét, megérzik az emberek gondolatait, prófétálnak, álmot tudnak fejteni, jövőbe látnak (mint ahogy Jézus is előre megmondott dolgokat), látják a földbe rejtett kincseket, át tudnak változni pl. madár alakba, vagy éppen láthatatlanná tudnak válni (jógiknál is megszokott jelenség). Ismerték továbbá a saját halálukat (mint Jézus is), átláttak a falakon, képesek voltak un. bőségteremtésre (mint Jézus a hallal és borral). Gyermekként hamar megtanultak beszélni, bölcsességük is korán megmutatkozott. Ugyanakkor nagyon szerények és szegények, a környezetükben élők tartották el őket. Azért is rejtőztek ilyen álca mögé, hogy megtévesszék azokat az embereket, akik nem voltak méltóak a titkok megismeréséhez. A táltosok tehát azok akik a Szent Szellem ajándékaiban részesülnek, mivel bennük az örökkévaló Atyaisten Szelleme él.

- Ilyen különleges képesség volt pl. a révülés, amikor kapcsolatba kerültek a szellemi világgal. Ez a Nappal való szoros kapcsolatukra is utal egyben, hisz maga a RÉvülés szó is magában foglalja a NAPistent, azaz RÉt. (reggel, ragyog, részeg, révbe ér, regölés, manysi RÉ=hőség, forróság, meleg!) Aki tehát a térfenntartó Napszeránnal van kapcsolatban, bizony a forrósághoz is közel kerül, ebből származik aztán a HŐS szavunk.

- Másik ilyen különleges képesség volt, hogy amikor feldarabolták, akkor össze tudta magát rakni. A hagyomány szerint a tudós csak úgy válik táltossá, ha a testét szétszaggatják, feldarabolják. Ez hasonló az egyiptomi Ozirisz történethez, akit Széth, a gonosz sötét megtestesítője darabolt fel. De nemcsak őt, hanem a kínai Pan Ku-t, vagy az óind Purushát, a skandináv Ymir-t is, vagy Orpheuszt, illetve Dionüsszoszt is. Itt NEM arra kell gondolni, hogy ez egy gonosz cselekedet volt, sőt éppen ellenkezőleg! Nagyon úgy tűnik ugyanis, hogy ezzel éppen egy nagyon is pozitív dolgot tettek, hiszen a táltost ily módon juttatták a személyes örökléthez. Magyar vonatkozásban erre tipikus példa volt Koppány esete, akinek szintén négyfelé vágták szét a testét.

- A hagyomány szerint tejen éltek 7 éves korukig, mert ez volt az élet vize, a halhatatlanság itala, az égi kapcsolat záloga. A tej szavunk kapcsolatos a teli, teljes szavakkal, azaz kifejezi a teljességre, a tökéletességre való törekvést. Gyakran meg is fürödtek a tejben vagy a tejtóban. II. Rákóczi Ferencről Észak-Magyarországon úgy tudták, hogy 7 évig szopott, s ennek köszönhette rendkívüli erejét. Azt hitték róla, hogy azért nem fogta a golyó (lepattant róla!), mert táltos volt.

- A hetes számnak különleges jelentősége volt az életükben, minden hetedik életévükben történt valami fontos dolog velük, ami többnyire elragadtatást jelentett, vagyis ekkor kaptak beavatást. (A hetes szám a Tórem mitológiában is előjön, illetve a teremtéstanban). A manysik Napistene az Ég-Atya 7. fia az első sámán is, mellesleg ők vele azonosítják Jézus személyét.

Egy taktaszadai hiedelem monda szerint:

„Vittük az ebédet, mi ketten. Olyan hét-nyóc év körül vótam. A fiú is olyanba. Hét esztendős vót. Egyszer csak egy gyönyörű nagy fényesség ereszkedik a felhőbűl lefelé. Elinkbe. Tátott szájjal lestük azt a nagy fényességet. A fényesség odalép elénkbe, kérem, a Sanyi gyereknek megfogta a kezit. A gyerek letette az ételest az út közepire. Oszt akkor mán emelkedett felfelé. A gyerek felszállt kérem. Felszállt. Én úgy néztem a szememmel, majd kigyütt a helyibűl. Lestem én.... Oszt szaladgáltak a tudós asszonyhoz. A tudós asszony aszonta: - Csak imádkozzanak a jó Istennek maguk. A gyereknek nagyon jó helye van. Nagy fényességbe van, majd 21 éves korában haza fog gyönni... Foggal született gyerek volt. Az édesapja akkor mondta, foggal született gyerek.”

- A beavatás közben rejteztek, azaz akár több napon át egy tetszhalálszerű állapotban voltak (ekkor értek RÉvbe).

- A táltosok fája, sámánfa, égigérő fa, világfa (tölgyfa, nyírfa). Útként szolgál a felső világba. A táltosok szent fája – az égigérő fa – magyar neve EGYFA volt, ahogy a templomok neve az EGYHÁZ lett.

- Táltos kard vagy táltos bot. Ezt Numi-Tórem, azaz az Ég-Atya bocsátotta le nekik. Ilyen szent kardja volt pl.: Ramthának - Atlantiszon, Atillának - a hunok királyának, Mohamednek, Arthur királynak, stb.. Táltos bot: a caduceust, azaz a kígyós bot, amelyet Hermész kapott Apollóntól, de valószínűleg Romulusnak is volt. Plutarkosz írásában ugyanis ez olvasható:

„Egyébként abban mindenki egyetért, hogy Romulus nagyon istenfélő volt, sőt még a jósláshoz is értett, és úgynevezett lituust, vagyis görbe jósbotot hordott magával. Lituusszal jelölik meg az égtájakat a madárjósok, mikor leülnek jósszékükbe. Romulus jósbotját a Palatinuson őrízték, de mikor a gallok elfoglalták a várost, nyoma veszett. Mikor aztán a barbárokat elűzték, rátaláltak a vastag hamuréteg alatt, s bár minden más elhamvadt és megsemmisült, nem tett kárt a tűz benne.”

- A táltosló. A hagyomány szerint a táltos és a táltos lova egy időben születtek. Gyakran mindkettejüknek csillagjel volt a homlokukon, s ezért is adtak Csillag nevet a lovaknak. A népi emlékezet megőrizte, hogy táltoslova volt Koppánynak, Szent Lászlónak, Mátyás királynak és II. Rákóczi Ferencnek is. Tehát ők is táltosok voltak. Indiai hagyomány szerint Buddha is mágikus kapcsolatban volt a vele egy órában született lovával.

Az Ádám névhez hasonló szó (pl. udom, odem) több rokonnyelvünkben is „álom” jelentésű, tehát míg az emberiség őse Ádám, addig a magyaroké pedig Álmos. Egyben ő volt az első magyar táltos is, hiszen az Atyaisten nemzette, Ügyek. A régi magyar „ügy”, „egy”, „igy” szó szentet jelent. Álmos tehát a Nap gyermeke volt, aki a Nap népét vezette ide a Kárpát-medencébe. Álmost is saját kérésére, illetve beleegyezésével végzeték ki, helyesebben feláldozták. Ugyanolyan áldozat volt ő, mint az egyiptomiaknál Ozirisz, vagyis ezzel ő halhatatlanná vált, s szellemi ereje örökre segítségére lett a magyaroknak. Az sem véletlen, hogy a fiát Árpádnak nevezték, hiszen az árpa, mint gabona, egy mag, melyben benne rejlik az élet csírája. Ők általuk ültetődött el tehát a magyarság magja, csírája. Hasonlóan, mint Noé fiai, akik szintén az élet csíráját jelentették a földi emberiség történelmében. Noé fiai, Sém = szem, Khám = (visszafelé olvasva) mák és Jáphet = (több nyelvben, mint pl. finn, szanszkrit) gabona jelentésű.

Mint a fentiekből jól látható, bizony nagy áldás az egy népnek, ha sámánokkal, mágusokkal, táltosokkal rendelkezik. Hiszen ők azok, akik áldozatot hoznak azért, hogy az emberiség előrébb tudjon haladni a lelki evolúciós fejlődésében. Ezek a nagy lelkek áldozáskor az oltáron bemutatott áldozatot követően áldomást ittak, mégpedig kupából. A kupa = fejtető (kupán váglak), vagyis a koronacsakrára történő utalás, hiszen ezen a csakrán keresztül van kapcsolata a beavatottaknak Istennel. A sámánok közül sokaknak meglékelték a koponyáját és a helyére valamilyen fémlemezt tettek, ezzel a koronacsakrájuk nyitottabbá vált, s közelebbi kapcsolatba kerülhettek általa Istennel. Ezért készítettek sokszor kupát koponyából. (További szavaink ezzel a szógyökkel: KOPonya, KOBak, KOPasz, KOPár, KOP-pány, KÁPoszta, KÁPlár, KAPitány, KUPa, KÚP, KUPak, KUPola, CSUPor, ZSÚP, …)

A kupa neve másként kehely, azaz a kegyhely az isteni titkok elsajátításának helye, vagyis a megvilágosodás helye. Ezért csináltak koponyából kupát, ezért van a rabbiknak, papoknak, püspököknek és kardinálisoknak a fején fejcsúcs-fedő, s a szerzetesek ezért borotválják koponyacsúcsukat, illetve ezért alakult ki egyes indián törzseknél a skalpolás szokása. Így vették ezt ezt át mágusainktól, anélkül, hogy valójában tudnák miről is van szó.„Irtsd a gonoszt, a jót neveld, védd!

Szent célon függjön szíved, elméd!

Gyógyítgasd mély sebét fajodnak,

Küzdj, - törj, - áldozz – s követni fognak!”

(Tompa Mihály)
 

alberth

Állandó Tag
Állandó Tag
Ez függ a szerzetesrendek kötelmeitől is. Vannak tonzurás fők is. De vannak olyanok, akik torzonborzak. A kardinálisok hordtak szélesperemű kalapot is. Engemet a Szaturnuszra emlékeztet valahogyan és érdekességképp ez a papi-bolygó.
 

Spyra

Állandó Tag
Állandó Tag
köszönöm a sok infót, néhány kérdésem lenne:
vajon voltak-e kimondottan táltosok által végzett szertartások, rítusok, mármint miután táltosokká lettek?
van-e arról valami feljegyzés, történet ( a népmeséken kívül ), hogy a táltosok szót értettek az állatokkal?
 

Radványa

Állandó Tag
Állandó Tag
Hagyaték részlet
Vass Albert
Az Öregisten nem ismer időt. Őneki száz esztendő, vagy ezer mindössze egy pillanat. De mind addig nem lesz békesség többé, míg meg nem tisztul lelkében a magyar. Ameddig ez be nem következik, addig meg kell őriznünk a nagy titok tudását., mit őseink hoztak volt magukkal messzi földről, napkelet felől, Úr városából.
Csak az tudja ezt a hagyatékot megőrizni, aki lelkében, szívében, tettében és minden szándékában valóban magyar. A táltosok adják át egymásnak ezt a hagyatékot, amit még Krisztus Urunk magyar tanítványától maradt ránk. A szent tanítást amit immár mindenki elfeledett régen…Szép és szent mesterség az Úr hagyatékának hordozása, de nagy súlyt visel a vállán, aki ezt felvállalja. Mi ez a titok? Hát a teremtés titka. Teremté Isten az embert a tulajdon képére, adott néki uralmat, és nem szolgaságot. Minden ember önmagában hordozza a maga megváltását, és ezt senki nem végezheti el helyette. Ne csak akarj hinni, hanem hidd el, ne csak higgy, hanem tudj. Ez a TAN-ítás alapja, ami erőssé és dicsőségessé tette volna a hunok és magyarok földjén élőket, amig hüségesek voltak hozzá. De elgyöngültek, s pusztulásba estek. Krisztus tanítását kereszténységnek nevezik ma azok, akik a szavakat majmolják értelem nélkül. Mi csak az igazság tudásának mondjuk. Az igaz valóság tudásának a mestersége. Az egyetlen igaz valóság, Isten valósága. Ha csak annyi hited van mint egy mustármag, hegyeket tudsz megmozgatni vele.Neked csak annyit kell tudnod, hogy megsegít. Nem könyörögve, mint a koldusok teszik, kik alamizsnát kérnek. Hanem mint aki tudja, hogy járandósága van az Úrtól. Hálával és bizalommal imádkozz, mint akit már megsegített az Atya. Rossz , idegen szokás akkor hálát adni az Úrnak, amikor már előtted az étel, s szemeddel látod azt. Őseink akárcsak Krisztus Úr előre köszönték meg az Úr szeretetét és gondoskodását. Ne csak higyj az Úr erejében, tudd az Úr erejét. Soha ne kételkedj a szeretetben, ne várd az adományt, hanem adj hálát előre is, tudd hogy már élő valóság az. Ez a MOST törvénye, ez az I-MA.Istent nem láthatja senki? Hát ki alkotta a világot? S aki alkot valamit, nem önmagát teszi bele az alkotásba? Amit a Jóisten teremtett, az más nem lehet, csak jó.Isten akaratából nem történik gonoszság, csak az ember akaratából.Az ember sorsán egyedül csak az ember maga segíthet. A Jóisten mindössze megadja hozzá a lehetőséget, azoknak kik a nagy Tanítómester szavai szerint élnek, és cselekszenek. Először is tudni kell az igazat, aztán meg gyakorolni kell az igazat, mert az Úr csak azokon segít akik az Ő útját járják. Aki az Ő erejének irányába halad. Ehhez nem árt tudni, IS-TEN benned él, általad létezik Tenmagad vagy. Ne keresd a messzeségben, ne keresd a szélviharban, nem találod a földrengésben, de meghallod egy kis belső hangban. A baj gyökere ott van, hogy ezt nem tanítják ám az iskolában, sem a templomban.A félelem minden betegségnek az oka. Isten nem teremtett betegséget. Az emberek találták ki, hogy okot leljenek a félelemre.Aki fél az nem mer cselekedni, pedig rossz nincs, mert az Isten jó s a jó nem teremthet rosszat. A gonoszság nem Isten gondolata, a betegség és a bűn sem. Ez nem egyébb mint egy elrontott gondolat, ami bennünk emberekben romlott meg. A rossz gondolat okoz kétséget, és keserűséget. Ne tűrd magadban ezeket, se haragot, se gyűlöletet.Van kinek csak a szolgaság mesterségét tanították meg, ők „félik az Istent” Akinek szűk a lelke, abba nem fér több az Úristenből, csupán a dorgáló ujja. Elhitették velük, hogy Jézus Urunk meg a tanítványai csodákat míveltek, amikor feltámasztották a holtakat, meggyógyították a betegeket és kenyérrel látták el az éhezőket. Pedig mindez nem volt csoda, mindössze az Úr valóságának ismeretéből fakadó cselekedet volt. Isten mestersége. Nem tanította –e Jézus, hogy mindannyian a Jóisten gyermekei vagyunk? S amit az Atya mível, azt mívelhetik a gyermekei is, mert, hogy az Atya megtanítja gyermekeit a maga mesterségére. Ismerjétek meg az igaz valóságot s az igaz valóság szabadokká tészen. Megszabadít a tudatlanságból eredő bajoktól meg nyomorúságtól
 

Radványa

Állandó Tag
Állandó Tag
KARAUL
(ezt a kis cikket a neten találtam még jó régen)
karaul.jpg
Koppány nembéli Karaul Horváth fia János György, őrző tokmak karaul táltos ősi magyar szertartás szerint üdvözli a Napot a táltos koronával. Ugyanúgy teszi, mint több ezer évvel ezelőtt élt magyar ősei.
A birtokán kialakított egy SZER-helyet. Ezen a helyen mindennek jelentősége van. A négy nyírfa például a négy égtájat jelöli. Ha valaki megfogja őket, érezheti a föld és a nap energiáját, mondja a táltos.
Horváth János tíz éve költözött Tatárvárra, ősei földjére. Azelőtt Pesten élt, mindig is a magyarok ősei foglalkoztatták. Sok ősi magyar szertartást ismer.
A lélekharanggal a négy égtáj őrzőit szólítja.
5 éves korában választotta ki a dédanyja az őrző táltosi feladatra. Minden ismeretet átadott neki, amit ő is a nagyapjától tanult, az pedig szintén az őseitől. Így öröklődött nemzedékről nemzedékre a tudás. Horváth János a 43. táltos a családban.
Elmondta:
- Enyém az ősi napkereszténységnek a tudása, az ősi rovásunknak az ismerete, tudom hogyan lettek az őseink napkeresztények, milyen régtől fogva, hány ága van az ősi fajtánknak. Ha a táltos nem jó úton jár, akkor a nemzet dolgai elvesznek.
Horváth János nem az egyetlen táltos Magyarországon. Sokan vannak: őrzők, gyógyítók, mindegyiküknek más a feladata.​
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
Táltosok, sámánok, mágusok


Az egykori magyar táltosok, sámánok és mágusok nem beszéltek Jézus tanításairól, hanem ők ÉLTÉK azt. Szegények maradtak, gyógyítottak, megküzdöttek a gonosszal a népük védelmében.De jó is lenne, ha manapság is így lenne!
 

estfen

Állandó Tag
Állandó Tag
Táltosok, sámánok, mágusok


Az egykori magyar táltosok, sámánok és mágusok nem beszéltek Jézus tanításairól, hanem ők ÉLTÉK azt. Szegények maradtak, gyógyítottak, megküzdöttek a gonosszal a népük védelmében.De jó is lenne, ha manapság is így lenne!
<!-- / message --><!-- sig -->__________________
Bennem lévő Isten üdvözli a bennetek lévő Istent!:grin: Ahhoz,hogy így legyen a TáT-osoknak,ki kell TáT-aniuk aTuD-atatukat a TeReM-Tő-höz,hogy segítsen a MaG-őS-öknek, akik egyben a Mag-őR-ei is, abban,hogy megtudják őrizni a magot.Egy kis fenyőmag(fény-ő-mag) tartalmazza az egész hatalmas fenyőfa(fény-ő-fa) információit.A mag a magyar nyelv,őrizzük,ápoljuk,vessük el jó termőtalajba és akkor majd jó lesz újra.Olyan lesz mint a tátosok és mágusok idejében.Tanulmányozzuk tovább őket.
 

Kicsi Fecske

Állandó Tag
Állandó Tag
I

ionon

Vendég
Táltosok, sámánok, mágusok


Az egykori magyar táltosok, sámánok és mágusok nem beszéltek Jézus tanításairól, hanem ők ÉLTÉK azt. Szegények maradtak, gyógyítottak, megküzdöttek a gonosszal a népük védelmében.De jó is lenne, ha manapság is így lenne!
Hinnye ettől szegényebb már nem lehetek.
 

Mrs Tanár

Állandó Tag
Állandó Tag
koponyalékelés

A táltosok feladata volt a rossz szellemek elûzése, áldozatok bemutatása a szellemek jóindulatának megnyerésére, termékenység- és bõségvarázslás, a hadviselés szempontjából baljós és szerencsés napok meghatározása, kötés és oldás, halottlátás, az elbitangolt jószág, eltûnt emberek, elrejtett kincsek felderítése. Mindezeken kívül a gyógyítás is, mégpedig nemcsak ráolvasással, varázsos cselekményekkel, hanem valóságos sebészi beavatkozással is: õk végezhették a jelképes, csak a felületet érintõ és a tényleges, a teljes koponyacsontot áttörõ lékeléseket, amelyek a rossz szellem eltávoztatását szolgálták. Ugyanakkor azonban valóságos orvosként gyógyította e mûvelettel a táltos a harci sérüléseket, a betegségek okozta vérzéseket, daganatokat, gyulladásokat is.

A Kárpát-medence egész területérõl, az összes régészeti idõszakból sem került elõ annyi trepanált (meglékelt) koponya, mint a honfoglaló magyarok temetõibõl - állítja Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum antropológusa.
Az élő emberen végzett trepanációnak két típusát szokás elkülöníteni:
1. A sebészi (valódi) trepanáció, amely során eltávolítottak egy csontdarabot az agykoponyából. Ez a beavatkozás egy, vagy több koponyacsontot teljes vastagságában érintett és végsősoron a koponyaüreg megnyitását eredményezte. A beavatkozás bizonyos esetekben pl.: trauma vagy annak következtében fellépő koponyaűri nyomás fokozódásakor életmentő volt.
images

2. A jelképes (szimbolikus) trepanáció nem hatol át az agykoponyát alkotó csont belső rétegén, így nem nyitja meg a koponyaüreget, csak a csont külső rétegeire terjed ki.
A Kárpát-medence területén a jelképes trepanáció gyakorlása kizárólagosan a honfoglaló magyarokhoz köthető, leszámítva néhány késő avarkori esetet.
images


A kereszténység eltörölte a pogány vallást és a sámánok gyógyító technikája is feledésbe merült.
 

sundara

Új tag
Erdélyi Igaztudók

Olvastam Wass Albert Hagyatek cimu konyvet ami nem is olyan tul regen irodott. Kivancsu vagyok valyon elnek e meg Erdelyben olyan Igaztudo Taltosok vagy Samanok mint akikrol a konyv szol. Ugy ertem olyan Mesterek akiknek termeszetfeletti kepessegeik vannak.

Ha valaki tud segiteni ezzel kapcsolatos informaciot szerezni nagyon megkoszonom. Kerem irjanak a [email protected] cimre.

Udvozlettel,

L. Zoltan
 
I

ionon

Vendég
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normál táblázat"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Biztos hogy vannak tudásom van olyan személyről kiben ott látom a táltost de személy szerint mikor ismeri el az egy mások kérdés. Pénzért sokan annak mondják magukat aminek akarják és képességük is van hozzá. Te is az vagy ha megtalálod magadat tudás benned van csak alkalmaznod kell. Amint kint úgy bent megtalálod a választ magadban táltos és sámán se kell neked személyednek mert több vagy már mint ők lehetnek.
 
Oldal tetejére