Történelemmel kapcsolatos könyvek II.

Mmm1936

Állandó Tag
Állandó Tag
covers_12014.jpg
Joseph Goebbels : Napló
Joseph Goebbels a német nácipárt egyik vezetője, a hitleri Németország propagandaügyi minisztere volt, aki 1945. május 1-én megmérgeztette öt gyermekét, majd hogy elkerülje a háborús bűnösökre váró felelősségrevonást, feleségével együtt öngyilkosságot követett el. Több mint húsz évig írt naplót, amiben – személyes élményeken és tapasztalatokon túlmenően – a két világháború közötti Németország, illetve a háborúba sodort Európa sajátos szemléletét tükröző történelmét is felvázolta. Naplója elsőrendű forrásnak tekinthető a nácizmusra nézve; kendőzetlenül feltárja a hitleristák terveit, propagandájuk módszereit, s helyenként kulisszatitkokat is kibeszélve, a beavatottak tájékozottságával követi nyomon azokat a folyamatokat, amelyek a második világháborúba torkollva vérbeborították a világot.
 

Csatolások

 • Joseph Goebbels - Napló .pdf
  1.8 MB · Olvasás: 61

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Pintér Zoltán - A NATO-ról diákoknak
1714593834201.jpeg

A fennállásának fél évszázados jubileumát tavaly ünnepelt NATO modern világunk katonai és politikai súlyát tekintve egyaránt és kétségbe vonhatatlanul legjelentősebb és legerősebb szövetségi rendszere, mondhatni világszervezete, amelynek 1999 március 12. óta hazánk is tagja.
Kivált hangos volt a világ és a hazai sajtó nevétől az 1999. évi koszovói válság idején, de azóta is bizonyára alig esik nap, hogy a híradásokban ne hallanánk róla. E néhány körülmény önmagában is érdemesíti a NATO-t arra, hogy foglalkozzunk vele.
E kis könyvecske természetesen nem vállalkozik arra, hogy állást foglaljon hazánk NATO-tagságát igenlők és tagadók -mára amúgy is túlhaladottá vált - vitájában, sem arra, hogy jóslásokba bocsátkozzék azt illetően, hogy a NATO az elkövetkező években (évtizedekben?) képes lesz-e eleget tenni önként vállalt új feladatkörének: a béketeremtésnek és a békemegőrzésnek a világ bármely pontján. Csupán egy rövid áttekintést kíván adni a szervezet történetéről, működési mechanizmusáról és szerepéről a XXI. század küszöbén.
1999
 
Utoljára módosítva a moderátor által:

titineni

Állandó Tag
Állandó Tag
Dr. Frank László: Zöld ár / A Szálasi per (1977)
borito.jpg

A könyv szerzője 1946. január végén, mint a kaposvári népügyészség vezetője megbízást kapott a népügyészi teendők ellátására Szálasi Ferenc és társai népbírósági ügyében. Munkája vázlatát – amelynek alapját a tárgyalás anyaga és a tárgyalás során készített jegyzetei képezték – már 1948-ban elkészítette, de kiadásra csak 1974-ben készítette elő. Szálasi államfői hatalmat gyakorolt 1944. október 18-tól 1945. május 5-én bekövetkezett fogságba eséséig. Ez a néhány hónap a magyarság történelmének talán legtragikusabb szakasza volt. Az értelmetlen háború eszement meghosszabbitóit, százezrek gyilkosait a nép bírái útján felelősségre vonta, és a megérdemelt büntetésben részesítette. Előljáróban Frank László igen részletesen, elemzően mutatja be a vádlottak emberi és politikai arculatát, a tárgyalás alatti viselkedésüket, védekezési taktikájukat, majd Horthy elvetélt kiugrási kísérletét és a nyilasok hatalomátvételét ismerteti. Közli a nyilasok minden realitást nélkülöző tervezeteinek és Horthy fegyverszüneti proklamációjának szövegét. Különösen érdekes a Szálasiról rajzolt árnyalt portré és a függelék, amely teljes terjedelmében tartalmazza a népügyész történelmi jelentőségű vádbeszédét.
A nagyon izgalmas, mementóként is jelentős mű minden, a közelmúlt történelme iránt érdeklődő olvasónak kínál tartalmas időtöltést.

epub, 19MB
Zöld ár EPUB

mobi 40MB
Zöld ár MOBI
 
Utoljára módosítva a moderátor által:

Mmm1936

Állandó Tag
Állandó Tag
covers_831165.jpg
Laczó Ferenc, Vadas András, Varga Bálint (szerk.) : Magyarország globális története a kezdetektől 1868-ig

(Megjelenés :2023. november 9.)
Honnan érkeztek az első földművelők a Kárpát-medencébe, és hogyan festettek a modern várostervezés kezdetei Magyarországon? Mikor szerepelt Magyarországon kiadott világtérképen először az amerikai kontinens, miként terjedt el az Újvilágból származó paprika? Kik szürcsöltek elsőként kávét kínai porcelánból Budán, és milyen szerepet játszott az Amerika leigázásából származó arany a magyarországi törökellenes háborúkban? Miért csókolta meg Szapolyai János Szulejmán szultán kezét? Miért okozta egy indonéz vulkánkitörés a nyár elmaradását Magyarországon, és miként lett az ország „akácnagyhatalom”? E könyv – a Magyarország globális története, 1869–2022 idősebb testvére – nagyszabású kísérlet Magyarország történetének újragondolására. Szerzői – történészek, geológusok, régészek, nyelvészek, irodalmárok, a könyv-, a művészet- és építészettörténet, illetve a vallástudomány képviselői – az ország és lakosainak határokon átívelő kapcsolataiból és globális beágyazódottságaiból indulnak ki. Évezredek meghatározó jelentőségű, de mégis csak kevésbé ismert vagy nem kellően tudatosított történeteit elemzik tudományos színvonalon, ugyanakkor közérthető stílusban. Érdemben bemutatják, hogy – a változó kiterjedésű és formájú – Magyarország az elmúlt évezred során milyen módokon volt a globális történelem némileg sajátos, de nagyon is integráns része, és kapcsolatai idővel miként hálózták be bolygónkat.
 

Csatolások

 • Laczó, Vadas, Varga - Magyarország globális története a kezdetektől 1868-ig.pdf
  11.9 MB · Olvasás: 92

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Polner Zoltán - A Teknyőkaparó

covers_397518.jpg

Az ország délkeleti csücskében egy különleges ember alakját őrzi a népi emlékezet.
Varázslatos történetei és beteljesülő jóslatai miatt táltosként tartották számon. Csongrádban a paraszti hiedelemvilág mindmáig ismert figurája a Teknőkaparó, aki megjósolta a világ sorsát.
1980
 

Csatolások

 • Polner Zoltán - A Teknyőkaparó.pdf
  180.8 KB · Olvasás: 60
Utoljára módosítva a moderátor által:

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
A Kalergi-terv
Európa jövője – Európa halála

1716610455622.jpeg


A kevert népességű Európa gondolatát nyilvános programként Coudenhove-Kalergi gróf fogalmazta meg az 1925-ben megjelent Gyakorlati idealizmus című kötetében. Tervei szerint Európa egyetlen államba szervezve, népeit sötét bőrű ázsiai és afrikai keveredéssel összeolvasztva, nem maradhat tovább fehér bőrű népek otthona, ekként véve elejét annak, hogy itt még egyszer nemzetállamok jöhessenek létre.

A könyvet az teszi különösen időszerűvé, hogy Európa mai vezetői szemlátomást a Kalergi által felvázolt terv szerint próbálják átrendezni a kontinens etnikai összetételét és az Európai Egyesült Államokat létrehozni, figyelmen kívül hagyva jóformán minden gazdasági, kulturális, pénzügyi és civilizatórikus fejlettségbeli különbséget. Minden gondolkodó ember láthatja, tapasztalhatja: pontosan száz évvel a tervek és a "jóslatok" megjelenése után az európai civilizáció a nagy összeomlás kapujába, a végső megsemmisülés küszöbére érkezett. Már nem az a kérdés, hogy ez bekövetkezik-e, hanem az, hogy mi marad belőle a zuhanás után.

A Kalergi-tervként emlegetett program még soha nem jelent meg magyarul. A kulcsfontosságú történelmi dokumentumot Tóth Károly Antal fordításában, Maleczki József, Szakács Árpád és Tóth Gy. László bevezető tanulmányaival adjuk közre.

Richard Nikolaus Eijiro von Coudenhove-Kalergi gróf (1894-1972). Édesapja diplomata, osztrák gróf, édesanyja egy japán nemesi szamuráj család leszármazottja. A Bécsi Egyetemen tanult filozófiát és történelmet, 1916-ban szerzett doktori címet. Fiatalon csatlakozott a bécsi Humanitas szabadkőműves páholyhoz.1922-ben jelent meg a Páneurópa – Egy indítvány című írása, majd ezt követte 1923-ban a Páneurópa című kötet, mely megalapozta a mozgalom eszmeiségét. A Páneurópai Mozgalom célja az Új Világrend létrehozása, melynek vezető állama az Egyesült Államok és a vele szövetséges föderális államok lennének. Kalergi szellemiségét tükrözte Winston Churchill – 1946-ban Zürichben – elmondott beszéde, melyben egy egyesült Európa létrehozására tett javaslatot. Ő kezdeményezte 1947-ben az Európai Parlamenti Unió létrehozását.

2022
 

Csatolások

 • kalergiterv.pdf
  10.4 MB · Olvasás: 73

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
F.William Engdahl - NGO-Titkos akták
Miként szítanak forradalmakat, puccsokat és háborúkat a CIA fedőszervei

1716755581423.jpeg

„Az NGO-k békét, emberi jogokat és demokráciát ígérnek. Miközben az, amit magukkal hoznak, nem más, mint háború, erőszak és terror.”
A látszatdemokráciák hogyan és milyen brutalitással hajtják végre a rendszerváltoztatásokat az emberi jogok nevében?
Melyek a valódi okai ezen rendszerváltoztatásoknak?
A német politikusok miért támogatják az amerikai elit ezen stratégiáját?
Milyen stratégia rejtőzik Merkel „nyílt határok” terve mögött és kik a valódi titkos mozgatók?
Milyen hihetetlenül óriási összegekkel támogatja George Soros az NGO-kat (nem kormányzati szervezeteket) és miért?
Vajon miért van az EU, sőt Németország társadalmi és politikai destabilizálása nagyon előkelő helyen az USA programjában?
Hogyan irányítja és támogatja az USA a dzsihad háborút és a nemzetközi terrorizmust?
Milyen titkos tervei vannak Donald Trumpnak a Közel-Keletre nézve és miként fest stratégiája egy jövőbeni amerikai nyersanyagháborút illetően?
Engdahl bemutatja, hogy az NGO-k működésének okai milyen emberbarátiaknak és nemeseknek tűnnek. Csakhogy a valóság egészen más. Könyve azon pusztító és szuperhatékony hadműveleteknek a krónikája, amelyeket egy titkosszolgálat valaha is megvalósított.
2017
 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Vécsey Aurél - A huszárok

1717099901730.jpeg

A huszár nemcsak egy magyar szó, hanem magyar fogalom, amely mindenki számára ugyanazt jelenti itthon és a nagyvilágban mindenütt.
A huszár szót a magyarsággal valaha érintkezett szinte minden más mai nép nyelve átvette. Hogy miért? Mert a huszárság egy magyar jelenség, amely ugyanazt a képet idézi elő minden más anyanyelvű népben is. A magyar huszár a világtörténelem egyik legismertebb lovas katonája. Születése a messzi XV. századba nyúlik, amikor a török hódítás fenyegető árnyéka vetült Európára, s elsőként a magyar huszárok kardjai állították meg a Nyugat határán. A huszárság az örökösödési, majd a napóleoni háborúban érte el dicsősége zenitjét, fölényes hadművészete, szelleme beragyogta egész Európát, sőt a tengereken túl is vettek róla példát. De a huszárok ugyanígy nagy szabadságharcaink kiemelkedő hősei is voltak, ám a két világháború után, azokat végigharcolva, a haditechnika fejlődése, a tömegpusztító fegyverek megjelenése következtében küldetésük véget ért.
A huszár évszázadok óta a magyar katona fogalmát testesítette meg, ő a legvitézebb s nem utolsósorban a legnyalkább katona a világon a magyarság szemében. A huszár nekünk, magyaroknak az a nemzeti jelkép, akiben az ősi magyar lovasharcosnak a tűzfegyverek korában való újjászületését látjuk.
2015

 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Nikolits Árpád - ...Üres házak mind városra mentek…

1717121796370.jpeg

"Összeroppant háztetők,bedőlt falak, néptelen osztálytermek, üres templompadok, ödémás kézfejek, dagadt bokák, légszomjas pihegések, alkonyon túli vallomások életutakról, édes és keserű pillanatokról, hol félénken, hangtompítottan, hol őszintén, szárnyalón, belemelegedve a szókimondás gyönyörébe: „az ember mindig reménykedett az értelmes dolgokban”.
Megindító, szívszorító olvasmány e könyv az elnéptelenedés és az enyészet vakvágányára gördült /gördített/ határszéli faluról, Antról. Bárha e könyvnek jövője lennék, bárha sokakhoz eljuthatna, okulásul, mulandóság cáfolatául, mit tudom én miért…"
Gittai István
1989
 

Csatolások

 • Nikolits Árpád-Üres házak mind városra mentek.pdf
  23.1 MB · Olvasás: 28

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Chris Wallace, Mitch Weiss - Visszaszámlálás 1945
Az atombomba és a világot megváltoztató 116 nap rendkívüli története

1717342087110.jpeg

1945. április 12. Az európai és a csendes-óceáni térségben éveken át elhúzódó véres, háborús konfliktusok idején Amerikát mélyen megdöbbenti Franklin D. Roosevelt elnök halálhíre. Harry Truman alelnöknek, akit eddig távol tartottak a háborús tervek folyamataitól, és semmit sem tudott a világ első atombombáját kidolgozó, szigorúan titkos Manhattan-tervről, egy pillanat alatt kellett átvennie a több kontinensen háborúzó nemzet irányítását, és fel kellett vállalnia a világtörténelem egyik legnagyobb horderejű döntését. A Visszaszámlálás 1945 az ezt követő viharos napok, hetek és hónapok lebilincselő, igaz történetét meséli el, egészen 1945. augusztus 6-ig, amikor ledobják az atombombát Hirosimára.
A szerző hírneves és kevésbé ismert alakok gondolatait tárja elénk. Közéjük tartozik például a legendás Albert Einstein, aki végül az atombomba melletti kiállását élete „legnagyobb hibájaként” értékelte, a kutatások igazgatója, J. Robert Oppenheimer, a szovjet kém, aki titokban beépült a kutatócsapatba, vagy a bomba ledobására kiválasztott gép pilótái.
Felejthetetlen betekintést nyújt az akkor élő, hétköznapi amerikai és japán civilek életébe is. És látjuk a csendes-óceáni hadszíntéren harcoló amerikai katonákat is, akik aggódva várják a parancsot egy esetleges japán elleni invázió megindítására.
Ám legfontosabb alakja a még kipróbálatlan, gyakorlatlan, új elnök, Harry Truman. Az ő története ez, azé az emberé, aki egy olyan döntéssel szembesül, amelyről tudja, hogy örökre megváltoztatja a világot.
2023. augusztus 09.

 

Csatolások

 • Chris Wallace, Mitch Weiss - Visszaszámlálás 1945.epub
  1.8 MB · Olvasás: 50

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Mező Gábor - A kultúra megszállása

1718527395377.jpeg

Mező Gábor (1980) történész kutató, újságíró. Fő kutatási területe a posztkommunista hatalomátmentés, a rendszerváltás, illetve Magyarország 1945 utáni története. Eddig megjelent művei: A média lenyúlásának titkos története (2021) és Ellopni a lelket, megtörni a testet (2021).
Ez a könyv egy hosszabb kutatás első terméke, amely részben a tömegkultúra kommunista megszállását célozza bemutatni, részben e rezsim végrehajtóinak tovább élését a tömegkultúra területén. A politikai és gazdasági rendszerváltást Magyarországon nem kísérte a kulturális.
A kötet három területről mutat meg szereplőket; a könyvkiadás, a politikai humor és a popzene világából. E szereplők egy részét kevésbé ismeri a közönség, mert a háttérben maradtak, de voltak közöttük jól ismertek is, mint Hofi, Komlós, Bródy, Koncz Zsuzsa.
A szerző a tőle megszokott olvasmányos stílusban, részletgazdagon mutat be arcokat, mesél el történeteket. Gyakran megrázó, máskor meghökkentő történeteket. Azt látjuk, hogy az „emberarcú kádárizmus” vagy a „legvidámabb barakk” képének kialakítói sok esetben kötődtek valamiképpen az erőszakszervezetekhez.
Ezt a könyvet a közeljövőben újabb kötetek követik majd a Századvég gondozásában, amelyek a tömegkultúra egy-egy területét mutatják be részletesebben.
2023. augusztus 23.


 

Csatolások

 • Mező Gábor - A kultúra megszállása.epub
  3.7 MB · Olvasás: 30
 • Mező Gábor - A kultúra megszállása.pdf
  4.5 MB · Olvasás: 30

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag

David Armitage - Polgárháborúk

1718529479091.jpeg

David Armitage, a Cambridge-i, a Columbia, majd a Harvard Egyetem professzora e kötetében a polgárháborúk több mint két évezredes történetét elemzi. A szervezett emberi erőszaknak ez a közismert formája a legjobban elterjedt és a legrombolóbb hatású valamennyi közül – mégis viszonylag kevés figyelemben részesült mindmáig a történészek részéről. „A polgárháború olyan örökség, amitől az emberiség talán soha nem fog tudni megszabadulni” – írja a szerző, aki azt is bemutatja, honnan származnak a polgárháborúról alkotott koncepcióink, milyen módon fogalmazták meg ezeket az évszázadok során, és merőben új szempontból mutat be olyan történelmi jelenségeket is, mint az oly sokat emlegetett és vitatott forradalmak.
2022
 

Csatolások

 • David Armitage - Polgárháborúk.pdf
  25.3 MB · Olvasás: 52

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Steven McCoy - Megölni Amerikát

1718828255821.jpeg

Az Universum Urai, a földkerekség legbefolyásosabb emberei építették azt a hatalmas épületet. Sokan közülük ott is dolgoztak, és még nálunk is kevésbé tudták elképzelni, hogy a tornyot – a WORLD TRADE CENTER-t – valaki lerombolhatja. Ez csak magának a Sátánnak juthatott eszébe, hogy megalázza és figyelmeztesse az Universum Urait és a Föld nevű bolygó valamennyi lakóját. 2001. szeptember 11-e szörnyűséges, vérrel írt történelem. Az emberiség többé nem élhet úgy, mint eddig. Amire elcsitul az áldozatok halálsikolya és elnémul a gyászdal, már arra kell gondolnunk, hogyan juthattunk idáig és hogyan lesz ezután…
2001

 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Roger Liebi - Jeruzsálem - a világbéke akadálya?
A zsidó templom drámája

1719112259351.jpeg

Jeruzsálem – magyarul „a béke városa” – valószínűleg a világ legvitatottabb helye. Milyen történelmi háttérrel rendelkezik a városnak ez a kerülete? Felépül-e itt a harmadik zsidó templom? Világháborúhoz fog-e ez vezetni? Milyen jelentőséggel bír Jeruzsálem az egész emberiségre nézve? Mit mondtak erről a Biblia prófétái? Ez a könyv választ ad ezekre és az ehhez hasonló kérdésekre.
1999

 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Larry Collins, Dominique Lapierre - Ó, Jeruzsálem

1719112678407.jpeg

A harmincéves palesztinai brit uralom épphogy véget ért… 1948 boldogtalan tavaszán, az Izrael állam kikiáltását követő heves harcok után lángokban állt a jeruzsálemi Óváros zsidónegyede…
A zsidó terroristák pokolgépeinek robbantásaitól széttépett arabok és a betlehemi úton megtámadott konvoj lemészárolt és megcsonkított zsidó telepesei egyaránt Jeruzsálem lakói voltak, és egyaránt szörnyű árat fizettek a város birtoklása kiváltotta vad szenvedélyekért….
A júdeai hegyek között felrobbantott zsidó teherautók rozsdás roncsai máig ott láthatók a jeruzsálemi országút mentén, néma tanúiként az áldozatnak, melyet a Hagana fiai és leányai hoztak Dávid király városáért…
1999

 

Csatolások

 • Larry Collins & Dominique Lapierre - Ó, Jeruzsálem.pdf
  5.5 MB · Olvasás: 41

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Simon Goldhill - A Jeruzsálemi Templom

1719113866828.jpeg

A Templom az ókori zsidók vallási központja volt, az ókori világ egyik csodája. K. u. 70-ben Titus római császár a júdeai lázadás leverése során leromboltatta. Azóta a templom csak a képzeletünkben élt – a zsidók sóvárogtak utána, a keresztények egyik központi metaforájukként őrizték, a muszlimok ikonként tisztelték. A szerző feltárja a Templom egyedülálló történetét, s ennek a történetnek a különböző felhasználási módjait a vallási, politikai és kulturális kontextusokban. Olyan történetet beszél el, mely a keresztes hadjáratoktól kezdődően szerepet játszott a modern politikai világ alakításában.
2004
 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Győrffy György - Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I-IV.

1719466964147.jpeg

Györffy György, a 20. századi magyar középkortörténet-írás kimagasló jelentőségű tudósa 1950-ben egy olyan korai történeti-földrajz ötletével állt elő, amely megyék szerint, alfabetikus rendben haladva a történeti Magyarország minden egyes Árpád-kori településének összes fennmaradt történeti adatát feldolgozva monumentális kézikönyv-sorozatot ad a múltja iránt érdeklődő ember kezébe. A grandiózus vállalkozás első kötete (A–Cs) 1963-ban jelent meg, és átütő sikert aratott: történeti munkától szokatlan módon, alig két évtized alatt három kiadást ért meg és ma már, négy elkészült kötet (II–III. kötet 1987., IV. kötet 1998.) tükrében bízvást állítható, hogy Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza a magyar medievisztika határokon innen és túl mindmáig legnagyobb érdeklődéssel kísért vállalkozása lett. Györffy György nagy művét nem tudta befejezni, ezért a Történettudományi Intézet vezetése Nógrády Árpádot bízta meg a munka folytatásával. A sorozat következő darabja, Sáros vármegye előreláthatólag ez év végén jelenik meg. Sáros vármegye feldolgozása és az anyag publikálása lényegében Györffy bevált módszerét követi. Az adatgyűjtés ennek megfelelően teljességre törekedve készült, a munka pedig változatlanul megyetörténeti bevezetésből és adattári részekből áll. A feldolgozás a nyelvészeti igényeknek továbbra is igyekszik messzemenően eleget tenni, ezért a hely- és személyneveket mindig betűhíven hozza. Sáros vármegye természetföldrajzi vonatkozású adatait (vízrajz, domborzat, növénytakaró), valamint a megye úthálózatát a munka az eddigi megyékhez képest részletesebben tárgyalja, az eredményeket, a modern technika lehetőségeit kamatoztatva, több térképpel teszi szemléletesebbé.
1987

 
Oldal tetejére