Történelemmel kapcsolatos könyvek

jeszenakjanos

Állandó Tag
Király Aladár - A nyíregyházi gettó története

Midőn férfkorom delelőjén túl a nyíregyházi gettó történetét írom, lelkemben sajátságas érzések vibrálnak. Lelki szemeim előtt vonulnak el üldözött testvéreim tízezrei megkínozva, meggyötörve, görnyedt hátukon cipelve a fájdalom és szenvedés súlyos terhét. E látomástól szabadulni nem tudok, belső sugallat diktálja az írást, hogy ezen keresztül belekiáltsam a világba: Embertestvérek! ide figyeljetek, az én zsidó testvéreimmel mi történt!
A történelem a szenvedések népének ismer bennünket és midőn mérlegelő szemmel tekintek vissza a multra, - arra a multra, amelyben testvéreimet gyötörték, gyalázták, gyilkolták, akkor fájdalmasan csendül meg bennem az a szomorúan megszokott kérdés: Még mindíg?... és még meddig?...
A szevedések könyvét írtam meg, fogadjátok szívesen és okuljon minden embertársam belőle.

Nyíregyháza, 1946. augusztus hó. pdf 23mb[HIDE]https://data.hu/get/12603906/NYIRGETPDF.rar[/HIDE]
 

keresztúr

Állandó Tag
Larry Collins · Dominique Lapierre
Szabadság éjfélkor
India függetlenné válásának drámai története

A Szabadság éjfélkor az indiai kontinens függetlenné válásának véres és drámai története, melyet a maga bajával elfoglalt Európa annak idején sem követett nagy figyelemmel, mára pedig szinte el is feledett. Pedig ha meg akarjuk érteni, hogy mi forr és gyűlik ebben az azóta is folyvást háborúk fenyegetésében élő, komputer-zseniket és atombombát gyártó, közben pedig az özvegyeket máig máglyára küldő, eleven ősi hagyományok igézetében élő, egyszerre dúsgazdag és koldusszegény világban, fel kell idéznünk azt a világtörténeti pillanatot, amikor angolok, hinduk és muszlimok fegyveres harcba fúló politikai küzdelmei közepette kettészakadt a földrész, egy hindu fanatikus megölte Gandhit, az erőszakmentesség apostolát, az egységes India jelképét, és elszabadult a pokol: máig parázsló vallásháborút vívtak muszlimok és hinduk, ami a század legnagyobb etnikai tisztogatásához vezetett.
 

Csatolások

 • collins_larry__szabadsag_ejfelkor.rar
  2.1 MB · Olvasás: 56

keresztúr

Állandó Tag
Simon Sebag Montefiore
Sztálin
A Vörös Cár udvara

Sztálinra még ötven évvel halála után is világunk egyik formálójaként tekintünk. Bűntettei Hitler mellett a gonosz másik szimbólumává tették. Miközben Hitlerről bőségesen állnak rendelkezésre ismeretek, Sztálint és rendszerét továbbra is rejtély övezi. Sztálin udvarának lebilincselő története segítségével életre kel a félelem és az árulás, a privilégiumok és az erkölcstelenség, a családi élet és a gyilkos kegyetlenség világa.
Ki volt valójában az a grúz fiú, aki a cárok birodalmának trónjára emelkedett? Kik voltak az ő Himmlerei, Göringjei és Goebbelsei? Miként uralkodtak e hatalmasságok? Hogyan éltek a legbefolyásosabb családok? A legfőbb politikus életének minden részletét, kudarcba fulladt házasságát, szeretőit, filmek, zene és irodalom iránti rajongását, cárokkal érzett hasonlóságát bemutatva Simon Sebag Montefiore egy kevéssé rejtélyes, sokkal közvetlenebb Sztálint tár az olvasó elé, olyat, aki nem kevésbé könyörtelen, mégis emberi és bámulatba ejtő.
 

Csatolások

 • montefiore_simon_sebag__sztalin.rar
  3 MB · Olvasás: 73

Shawn211

Állandó Tag
Szerkesztette: B. Szabó János, Fodor Pál.
Könyv címe: Új korszak határán
Alcíme: Az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában


Ez a kötet a mohácsi csata egyetemes hadtörténeti összefüggéseinek jobb megértéséhez kíván fogódzókat nyújtani. Szakavatott szerzők segítségével a legfontosabb európai birodalmak és államok hadszervezeteit, hadseregeit és hadművészetét mutatja be abban a korban, amikor a szó szoros értelmében mindenkinek „váltania” kellett. Amikor a legfejlettebb szereplők is állandó lépéskényszerbe kerültek, és emiatt – meg nagyratörő céljaik megvalósítása érdekében – egyre hatékonyabban tárták fel és vették kézbe az elérhető anyagi és emberi erőforrásokat, hogy aztán azok mind nagyobb részét fordítsák a minden pénzt elnyelő, új típusú hadigépezetre, amellyel szakadatlan háborúikat vívták befolyásért, területért vagy éppen csak a megmaradásért.
A kötet tanulmányai nagyjából azonos szerkezetben tárgyalják az egyes államok hadügyét. Mindegyik a hadi képesség szempontjából legfontosabb mutatók: a terület, a népesség és az állami bevételek bemutatásával kezdi, hogy a korszak szereplői egymással könnyebben összemérhetők legyenek, s hogy ezekből az adatokból Mohács Magyarországának helyzete és esélyei is jobban kirajzolódjanak.
 

Csatolások

 • Új ​korszak határán.pdf
  6.4 MB · Olvasás: 79

bumbayo

Állandó Tag
Valerij Szergejev: Rubljov / djvu / Rubljov egész életében Moszkvában és környékén tevékenykedett, így a moszkvai festőiskola kialakulásában döntő szerepet játszott. Olyan erőteljesen formálta át a bizánci hagyományokat, hogy az többé nem volt jelentős az orosz ikonfestészetben, amely Rubljov munkássága által nyerte el valódi, nemzeti arculatát. Megszabadította a művészetet a bizánci ikonfestés merevségétől, és az addig ismeretlen derűt, a nemesen egyszerű ábrázolásmódot vezette be. A hagyományos színeket lecserélte a környezetéből ismertekre: az ég kékjére, a nyírfára emlékeztető fehérre, az őszi aranyra.
 

Csatolások

 • Szergejev_Rublov.djvu
  4.8 MB · Olvasás: 51

bumbayo

Állandó Tag
Émile Verhaeren: Rembrandt / djvu / A Rembrandt-életmű értelmezésének legfontosabb kérdéseit veti föl remek esszéjében a belga költő. Vizionárius, mondta Kosztolányi a századforduló jeleséről, Verhaerenről (1855--1916): „Csupa önkívület és spirituális feszültség (…), a város, a nagy tömegek költője. Művészi hitvallását támogatja nemesen-szociálisztikus világnézete.” Elemzőkészsége és költői erényei együttesen mutatkoznak meg Rembrandt-esszéjében. Verhaeren több írásában is beleérzéssel és szakavatottan vizsgálta a festészetet, kivált a németalföldi művészet problémáit.
Rembrandt-értelmezését is a németalföldi festészet helyzetének jellemzésével kezdi, majd a művész pályájának – életének, jellemének, főbb műveinek, köztük az Éjjeli őrjárat-nak s külön fejezetben a rézkarcoknak – elemzésével fejti ki alaptételét: az ő szemében Rembrandt modell, az olyan zseni példája, aki saját korában gyökerezve is kortársunkká válik.
 

Csatolások

 • Verhaeren_Rembrandt.djvu
  1.5 MB · Olvasás: 34

keresztúr

Állandó Tag
Gencso Sztoev
Az arany ára

Az arany ára mindössze néhány nap története, egy néhány napba sűrített drámai eseménnyé, mely 1876-ban zajlik, Bulgáriában, az Áprilisi Felkelés idején. A felkelés Perusticában, egy kis hegyi faluban tör ki, elszigetelten, de a bolgár nép egyetemes felszabadító harcának részeként. Bulgária akkor már négy évszázada szenvedett török elnyomás alatt. A XIX. század második felétől a bolgárság legjobbjai már erősen szervezkednek az ország önállóságának kivívására. Mi adott erőt a kis falu népének, hogy az elszántságnak és a hősiességnek ritka példáját mutatva, öngyilkos bátorsággal, legszeretettebbjeiket is föláldozva, szembeszálljanak a túlerővel, s rabság helyett a szabad halált válasszák? A bizakodás a példa erejében, az ügy igazságába vetett hit – sugallja Sztoev műve a választ. A regény megtörtént eseményekre épül, de vannak képzelt szereplői is. Így az aranyát féltő, gazdag csorbadzsi, Hadzsi Vranjo, aki nem akarja a harcot, mégiscsak szembekerülve gyermekeivel, először családját, majd saját életét veszti a küzdelemben; vagy barátja, az önnön helyzetével meghasonlott török, Iszmail aga. A felkelés megrázó képei mellett egy másik vonulata is van tehát a regénynek, mely az indulatok, a lelkiismeret mélyeire világít be, s meggyőző erővel sugározza azt az igazságot: a jó ügyért vállalt áldozat megnyugvást teremt, s van, amikor a túlélés a kudarc.
 

Csatolások

 • sztoev_gencso__az_arany_ara.rar
  1.9 MB · Olvasás: 35

keresztúr

Állandó Tag
Dümmerth Dezső
Álmos, az áldozat

Dümmerth Dezső már az "Árpádok nyomában” c. kötetének elején is foglalkozott az első magyar fejedelemnek, a mitikus származású Álmosnak, Árpád apjának sorsával. Később azonban egy régészeti felfedezés publicisztikus értékelése – amelyre ki is tér az olvasóhoz szóló ajánlásában –, továbbá egy kiadói felkérés arra késztette, hogy néhány régebbi tanulmánya alapján ismét, de most már részletesebben foglalkozzék a halála után méltatlanul háttérbe szorult első fejedelem alakjával. Álmosról azt jegyezték fel a krónikák, hogy Erdélyben megölték őt. A háttérbe szorulás és a „megölés” első pillanatban érthetetlennek tűnő problémáját vizsgálva kezdte meg a szerző ismertetni témáját. A majdnem egykorú források, valamint a régebbi és kortársi történész-vélemények kritikai számbavételén kívül több tudományágat is segítségül hívott véleményének alátámasztására.
 

Csatolások

 • dummerth_dezso_almos_az_aldozat.pdf
  448 KB · Olvasás: 61

keresztúr

Állandó Tag
Gustave Mark Gilbert
Nürnbergi napló

Ez a könyv Amerikában 1948-ban jelent meg, amikor még frissen éltek az emberek emlékezetében a háború borzalmai, és ismertek voltak gaztetteik révén a náci kormány bűnös vezetői. A mai olvasónak már itt-ott nehéz felidéznie mindazt, ami Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel és a többiek személyéhez fűződik. Gilbert könyve hűen tartalmazza az igazságot vagy legalábbis annak igen fontos részeit.
 

Csatolások

 • gilbert_gm_nurnbergi_naplo.rar
  349.4 KB · Olvasás: 58

keresztúr

Állandó Tag
David Irving
Felkelés!
Egy nemzet küzdelme: Magyarország 1956

„Az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról rengeteg könyv jelent meg magyar nyelven és különböző világnyelveken egyaránt. David Irvingnek 1981-ben Uprising (Felkelés) című könyve, amely a közelmúltban magyar nyelven is napvilágot látott, mégis egyedülálló az egész ’56-os történelmi irodalomban. Mindenekelőtt két vonása teszi rendkívülivé ezt a művet. A legtöbb szerző a forradalom okait boncolgatván csak a közvetlen előzményekre megy vissza, általában az SZKP XX. Kongresszusát, vagy legjobb esetben az 1953-as berlini felkelést tekintik a forradalmat előidéző eseménysorozat kezdetének. Nem így Irving. Könyvében világosan kifejti, hogy a felkelést kiváltó eseménysorozat nem a XX. Kongresszussal és nem is 1953-ban kezdődött, hanem ha igazán, mélyrehatóan meg akarjuk érteni, hogy a magyar nép 1956 októberében−novemberében miért fogott fegyvert, és ez a minden központi vezetés nélküli felkelés hogyan válhatott a világtörténelem legnagyobb méretű és jelentőségű forradalmává
 

Csatolások

 • davidirving-felkeles.pdf
  2.3 MB · Olvasás: 43

keresztúr

Állandó Tag
Körmendi Ferenc
Júniusi hétköznap

Körmendi Ferenc A budapesti kaland című, 25 nyelvre lefordított regényével lett világhírű. A Júniusi hétköznap Londonban jelent meg 1943-ban magyar nyelven. A regény valóságos történelmi tényen alapul; annak az 1939-es napnak a története, amikor a hungaristák robbantásos merényletet követtek el a Dohány utcai zsinagógában. A regény főhősét, Barát Miklóst ezen az egy napon követjük végig Budapesten a tragikus eseményig. A könyv izgalmas, egyben letehetetlen és megrázó olvasmány, és rendhagyó történelmi regény.
A szöveget két kiegészítő tanulmány kíséri: az első a történelmi eseményt tárja fel történészi pontossággal, a második e méltatlanul elfelejtett szerzőt és örökérvényű témáit értékeli a magyar irodalomban.
 

Csatolások

 • kormendi_ferenc__juniusi_hetkoznap.rar
  330.8 KB · Olvasás: 47

imbusz

Állandó Tag
Gordon Johnson: Az indiai világ atlasza
Helikon Kiadó képes atlasz sorozat

formátum: pdf
méret: 568 MB
Helikon kiadó, 1998

in1covers_159462.jpg
https://mega.nz/file/4Tok3LyZ#lhdYy8ypvohp3oIIsS11IoB6VjRaCIieQ7mhLjXxGR0


Daniel Gimeno szerk: India
Nagy civilizációk sorozat

formátum: pdf
méret: 13 MB
Kossuth Kiadó, 2016

in2covers_146176.jpg
https://mega.nz/file/UPoiBLYK#LCEzQfv0MxB6MzU1U9c9rn3qQgpXjAjxmG1BzlEwKZY

Nem saját, köszönet a készítőnek.


Veronica Ions: Indiai mitológia
Mítoszok világa sorozat

Formátum: pdf
182 MB
Corvina, Budapest, 1991

in3covers_161559.jpg
https://mega.nz/file/EPhSBJgJ#awnuF2ay8-wmjA4Q_UW9Ts_xIN-hQsK5NRp2gbP4YzM


Wojtilla Gyula: A mesés India

Formátum: pdf
16 MB
Gondolat, Budapest, 1988

in411369392.jpg
https://mega.nz/file/gLg3EAiS#ToKebBKfRfj4netLo5Dtv-OzfjFZTKoZFonxYxGL5sk


Levin-Grantovszkij: Szkíthiától Indiáig

Formátum: pdf
104 MB
Gondolat, Budapest, 1981

in5Szkithiatol_Indiaig_.jpg
https://mega.nz/file/5WAgzDBa#UysDmBoubt3XeGCQsRMnRlbuOmzPg5Suj6oE1_EMX0U
 

keresztúr

Állandó Tag
Brunhilde Pomsel · Thore D. Hansen
Goebbels titkárnője voltam

A náci propagandaminiszter, Joseph Goebbels titkárnője több mint százévesen őszintén nyilatkozott mindarról, amit Hitler közvetlen környezetében átélt. Kikötötte, hogy az interjú egy része csak halála után jelenhet meg, például arról a kényszerabortuszról, mellyel elvették a zsidó szerelmétől fogant gyermekét.
1911-ben Berlinben született egy kislány, aki sokra vitte: a Harmadik Birodalom propagandaminiszterének, Joseph Goebbelsnek a titkárnője lett. A mindennapi adminisztrációs feladatok ellátása mellett a német katonák halálozási statisztikáinak meghamisítása volt a munkája. A bukás után sem tanúsított megbánást, elhárította a személyes felelősségét a halálgépezetben elfoglalt szerepét illetően. Csak élete legvégén volt hajlandó interjút adni, melyben többször hangsúlyozta, hogy ő is úgy élt, ahogy a legtöbb német: nem tudott semmiről, mert nem akart tudni arról, ami nem rá tartozott. Ezért is lett az életéből készült dokumentumfilm címe Egy német sors. De vajon milyen tanulságokkal szolgálhat ma egy, a tetteiért felelősséget nem vállaló német gépírónő életrajza?
 

Csatolások

 • pomsel_brunhilde__goebbels_titkarnoje_voltam.rar
  970 KB · Olvasás: 58

keresztúr

Állandó Tag
Végel László
Neoplanta, avagy az Ígéret Földje
Városregény

1748-ban összefogtak a németek, a szerbek, a magyarok, a zsidók, az örmények, meg a többi itt élő nemzetség, összekaparták megspórolt pénzüket, bankkölcsönt vettek fel és a tömérdek bankóval Bécsbe utaztak, hogy Mária Terézia császárnőtől megvásárolják a szabad királyi város címet. A császárnő megkérdezte mi a neve a városuknak, mire az alapító atyák töredelmesen bevallották, hogy nincs neve. Felkérték őfelségét, legyen városuk keresztanyja. A császárnő elővette arany pennáját és gyöngybetűkkel írta a latin nyelvű alapító okiratra: legyen a neve Neoplanta, és minden nép nevezze saját nyelvén. Éljenek békében, szeressék egymást, ez a sok nemzetiségű város legyen példája a különböző nációk békés egymásmellet élésének. Eltelt több, mint 250 év Neoplanta – azaz Újvidék – népei azóta folyamatosan gyilkolják egymást. A magyar írónak mindezekről Lazo Pavletić, szerb fiákeres mesél.
 

Csatolások

 • vegel_laszlo__neoplanta_avagy_az_igeret_foldje.rar
  377 KB · Olvasás: 50
Oldal tetejére