Történelemmel kapcsolatos könyvek

bumbayo

Állandó Tag
Állandó Tag
Norman Davies
Európa története
(epub)
Ronqn4A.png
A szerző, az Oxfordi Egyetem professzora mint Lengyelország történésze vált világhírűvé. Új könyvét, amely az első kiadása óta eltelt rövid idő alatt is világsikernek bizonyult, ez a tény teszi egyedülállóvá: a kevés számú Európa-történet közül az egyetlen, amelyik a szokásos féloldalassággal nem Nyugat-Európával azonosítja Európát, hanem Kelet-Európa beható ismeretében az egész Európáról ír. A szerző szemlélete mérsékelt liberálisként jellemezhető. A könyv Európa földrajzi és etimológiai körülhatárolásától, majd az antik kezdetektől egészen 1991-ig követi végig a történetet. Az élvezetes stílusú, történésztől szokatlanul jó humorú narratíva közé ékelte Davies nagy újítását: 350 egy-, maximum kétoldalas úgynevezett kapszulát, keretes szöveget, amelyek a legváltozatosabb témájú mini kultúrtörténeti esszék. A szöveget rendkívül gazdag képzőművészeti illusztrációk és közel 150 oldalnyi, változatos műfajú mellékletek (térképek, grafikonok, táblázatok, családfák, írásminták stb.) egészítik ki. A mű nemcsak az eddigi legjobb tankönyv a témában, amelyet minden gimnazista és bölcsészhallgató kötelező olvasmányként forgathat, hanem ide-oda lapozgatható, "kiolvashatatlan" könyv is.

(A térképeket, festményeket kihagytam, bár a térképeket felirattal jeleztem. Akit érdekelnek a hiányzó dolgok, itt a CH-n fenn a könyv teljes pdf verziója is.)

 

Csatolások

 • Norman Davies - Európa története.epub
  3 MB · Olvasás: 182

braco

Állandó Tag
Állandó Tag
Vásáry István-Az Arany Horda
A tatárjárás villámcsapásként sújtotta a magyar királyságot, borzalmai pedig nem tagadhatók. De kik voltak egyáltalában ezek a vad lovasok? Tatár és mongol vajon egy és ugyanazon a nép? Milyen erők szabadították rá hordáikat Kelet-Európára? És ha IV. Béla országát fölperzselték, milyen hatással volt európai birodalmuk, az Arany Horda az orosz fejedelemségekre - 300 hosszú éven át?
A hódítás és a vérrel írott eseménytörténet mellett megismerjük az Arany Horda etnikai összetételét, intézményeit, városait (amelyeket maguk alapították, vagy ahová befészkelték magukat). Kiderül, hogy idővel kialakult a mongol kánok alatt a kereskedelem és a kézművesség, sőt - ki hinné - a jogrendszer. A kánok és népük fölvette az iszlámot, s amikor a mongol iga végül lehullott, a hódoltság emléke nem enyészett el egészen. Erről vall az utolsó fejezet, amely a tatárok és Oroszhon kapcsolatait elemzi.
 

Csatolások

 • Vásáry István-Az Arany Horda .pdf
  2.4 MB · Olvasás: 151

braco

Állandó Tag
Állandó Tag
Bertényi Iván - Magyarország az Anjouk korában

Az Anjouk kora hazánk történetének mozgalmas időszaka. Megítélése történetírásunkban többször változott, s különösen századunk historikusainak a tollából kapott többször egymástól igen eltérő értékelést. Ezek a méltatások – különösen az Anjou királyaink közül leghosszabban, negyven évig uralkodó Lajos esetében – gyakran szélsőségesek voltak. Előfordult, hogy a történeti forrásokból kibontható tények helyett (vagy mellett) a napi politika alakulása (is) motiválta őket. Így a különböző időszakok történelmi szakirodalmában egymástól eltérő vélemények alakultak ki, s élnek ma is egymás mellett az olvasók tudatában. E könyv célja, hogy hazánk 14. századi történetét tárgyilagosan végigkísérje az Árpád-háznak III. András király (1290-1301) elhunytával bekövetkezett kihalásától Zsigmond (1387-1437) uralmának a kezdetéig. Ugyanakkor e periódus társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai fejlődését bemutatva, a szélsőséges megközelítésük ehelyett, a korábbinál árnyaltabb képet adjon az Anjou-korról és annak főbb szereplőiről.
 

Csatolások

 • Bertényi Iván - Magyarország az Anjouk korában.epub
  1.2 MB · Olvasás: 144

tulipna10

Állandó Tag
Állandó Tag
Ezeket keresem :Tokaji Zsolt-Pajzán történet -Kínai erotikus kisregények- : Kénye-kedvére úr, Dévajfi és más nagytermészetű férfiak a főszereplői a régi kínai erotikus irodalomból összeállított válogatásunknak. A művek szerzői többnyire ismeretlenek, és a keletkezésük pontos időpontját is lehetetlen meghatározni, hiszen ezeket a novellákat időről-időre betiltották, mert a hatóságok szemérmetlennek, erkölcstelennek vagy rossz példát mutatónak tartották.
Tokaji Zsolt:
A kínai könyv története

A szamuráj útja a szamurájok két klasszikus kézikönyve

Casper Shih - Darvasi Ferenc -A siker legmagasabb szintje Legyél a legjobb vezető Konfuciusz bölcsességéve

Köszönöm !​

 

Bibliotekarius

Állandó Tag
Állandó Tag
Ungváry Krisztián

Hősök?

A budapesti csata német katonai elitje

Ungváry Krisztián: Hősök?

A magyar főváros hetvenöt évvel ezelőtt kezdődő ostroma ma is a történelmi emlékezet kitüntetett színhelyének számít – olyasfajta eseménynek, amely újra és újra ideológiai és politikai csatározások áldozatául esik. A korábban uralkodó, antifasiszta értelmezéssel szemben az utóbbi évtizedek szélsőjobboldali emlékezetkultúrája már „hősökként” ünnepli a kitörésben részt vevő katonákat, miközben egyre kevesebb szó esik a történelmi tényekről és az esemény szereplőinek valóságos mozgatórugóiról. Ungváry Krisztián Budapest ostroma című, számos hazai és nemzetközi kiadást megélt, páratlanul népszerű kötete után ezúttal a csatában részt vevő német katonai elitet vizsgálja: kollektív életrajzgyűjteménye azokat a német katonákat veszi sorra, akik fontos vezető beosztásban vettek részt a fővárosi harcokban, vagy budapesti tartózkodásuk alatt előkelő kitüntetésekben (Vaskereszt Lovagkeresztje, Német Aranykereszt) részesültek.
A történész az érintett személyek kapcsán részletesen szól pályájuk magyarországi vonatkozásairól, ezen belül is a főváros ostromában játszott szerepükről, a Budapesten nyomon követhető mozgásukról, a velük kapcsolatba hozható eseményekről, valamint a kitörési kísérletben való részvételükről.
A több évtizedes, aprólékos kutatómunka eredményeként megszülető százhuszonhárom életrajz fókuszában hús-vér emberek állnak, akiknek esendőségeik és erényeik csak együtt kezelhetők. A történeteikből kirajzolódó nagyszabású tabló egyaránt rámutat a német katonai életpályák különbségeire, a hőskultusz ellentmondásaira és a világháború borzalmaira.
UNGVÁRY KRISZTIÁN (1969) történész fő érdeklődési területe elsősorban a 20. század politikai és hadtörténete, illetve az emberek viszonya saját történelmükhöz. Számos nagy visszhangot kiváltott történeti munka szerzője. A Horthy-rendszer mérlege című akadémiai disszertációjával elnyerte az MTA doktora címet. // Jaffa, Budapest, 2019 * 352 oldal
 

Csatolások

 • Krisztián Ungváry - Hősök_.epub.zip
  4.7 MB · Olvasás: 95
 • Krisztián Ungváry - Hősök_.mobi.zip
  7.1 MB · Olvasás: 79

B_Tibor

Állandó Tag
Állandó Tag
Dr. Bárány Attila - Középkori magyar emlékek Angliában

ATTRAKTOR Könyvkiadó Kft., 2013
A szerző a Debreceni egyetem oktatója, a magyar és az angol középkor specialistája. Ebben a kötetében az Angliában található középkori magyar emlékeket veszi sorra: megismertet az írásos forrásokkal - többek között Zsigmond király 1416-os angliai látogatásának forrásaival -, valamint a tárgyi emlékekkel (többek közt a lovagi insigniákkal) és a kéziratos emlékekkel.
 

Csatolások

 • Dr. Bárány Attila - Középkori magyar emlékek Angliában.pdf
  4.4 MB · Olvasás: 79

B_Tibor

Állandó Tag
Állandó Tag
Erdélyi László - A magyar lovagkor
A MAGYAR LOVAGKOR TÁRSADALMA ÉS MŰVELŐDÉSE 1205-1526,
A MAGYAR LOVAGKOR NEMZETSÉGEI 1200-1408

ATTRAKTOR. Máriabesnyő, Gödöllő 2013
A kötet Erdélyi László, a tudós szerzetes tanár, a magyar középkor egyik legjobb ismerője két alapvető középkortörténeti munkáját tartalmazza: "A magyar lovagkor társadalma és művelődése, 1205-1526" a korszak általános áttekintését nyújtja, míg "A magyar lovagkor nemzetségei" a tárgyalt időszak legfontosabb családtörténeti tudnivalóit foglalja össze.
 

Csatolások

 • Erdélyi László - A magyar lovagkor.pdf
  5.8 MB · Olvasás: 105

B_Tibor

Állandó Tag
Állandó Tag
Karácsonyi János - Szent László király élete

Attraktor, 2013
"Szent László halála után egy század múlva azt hitték, azt is hirdették, hogy a kegyes, jámbor királyt az akkori magyarok három évig rossz, szakadozott ruhákban gyászolták s ez idő alatt sem nem muzsikáltak, sem nem táncoltak az országban."
A szerző a kora középkor és a magyar egyháztörténet egyik legnevesebb szakértője volt, akinek Szent László királyról írt monográfiája máig meghatározó munka. A kötetet Bárány Attila jegyzetei teszik teljessé, aki az első megjelenés (1926) óta eltelt időszak tudományos eredményeit közli.
 

Csatolások

 • Karácsonyi János - Szent László király élete.pdf
  7.1 MB · Olvasás: 88

B_Tibor

Állandó Tag
Állandó Tag
Darkó Jenő: A magyar huszárság eredete
ATTRAKTOR KIADÓ 2010
"...a tudományos igazság felette áll a nemzeti büszkeségnek s hasznosabb, értékesebb emennél, mert a büszkeségnek is csak akkor van tényleges alapja, ha a tárgyilagos tudomány által bebizonyított és elfogadott igazságokon épül fel, különben üres illúziókat támaszt, légvárak építésére tanít, melynél fogva több kárt, mint hasznot okozhat a nemzet lelki világában. De az is bizonyos, hogy olyan tudományos kérdések tárgyalása, melyek szorosan össze vannak kapcsolva a nemzeti öntudat dédelgetett tárgyaival, a szokottnál nagyobb körültekintést, óvatosságot és tapintatot igényelnek, nehogy elegendő alap és bizonyság nélkül vonjuk kétségbe, vagy éppen utasítsuk vissza az érzékeny nemzeti öntudat olyan kikristályosodásait, melyek végeredményükben a tudomány pártatlan ítélőszéke előtt is megdönthetetlen igazságoknak bizonyulnak."
 

Csatolások

 • Darkó Jenő - A magyar huszárság eredete.pdf
  2.7 MB · Olvasás: 76
Oldal tetejére