Történelemmel kapcsolatos könyvek

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Catherine Horel - Horthy

1664254114398.png


Horthy Miklós, az Osztrák-Magyar Monarchia tengerésztisztje, 1909 és 1914 között Ferenc József szárnysegédje, vitathatatlanul a régi rendszer embere volt. Bizonyos szemszögből nézve az uralkodó reinkarnációjaként jelenik meg, és politikai döntéseiben mindvégig ő marad számára a hivatkozási pont.
A marxista történetírás 1945 után fasiszta diktatúrának minősítette „uralkodását", a rendszerváltás után megkezdődött átértékelés pedig elfedte az ember és a nevét viselő rendszer számos ellentmondását. Egy kiegyensúlyozott életrajznak az a célja, hogy olyannak mutassa a Horthy-rendszert, ahogyan az 1920 és 1944 között működött: kétségkívül tekintélyuralminak, számos tekintetben retrográdnak, az olasz fasizmustól és német nemzetiszocializmustól azonban nagyon távol állónak.
Horthy nem volt fasiszta, de vajon mi járt a fejében? Úgy képzelte, hogy visszatér a királysághoz, megkoronáztatja magát, végül pedig átadja a hatalmat a fiának? Kálvinistaként a hagyományos keresztény, azon belül viszont – paradox módon – inkább a katolikus értékekre helyezte a hangsúlyt. Nem volt karizmatikus vezető, nem hozott létre személyi kultuszt, és nemigen szólt bele kormányai politikájába.
Akkor tehát Horthy tevékenysége végső soron a revizionista külpolitikára korlátozódik, amelyet Magyarország a trianoni feldarabolás óta folytatott? Tudjuk, hogy Magyarországnak és kormányzójának mozgástere korlátozott volt. Hogy ezt Horthy is tudta, azt viselkedése bizonyítja a Habsburg-restaurációs kísérletek idején éppúgy, mint a II. világháborús hadba lépéskor vagy Magyarország német megszállása után.
Úgy tűnik, véletlenül jutott hatalomra, csaknem akarata ellenére, mégis közel negyedszázadig maradt az állam élén. Egy átlagos intellektuális képességű férfi, az egykori Monarchia banális pályafutású tengerésztisztje miképpen hagyhatott ilyen mély nyomot országa történelmén? E kérdésekre igyekszik választ adni Catherine Horel kötete.
2017
 

Csatolások

 • Catherine Horel - Horthy.epub
  2.1 MB · Olvasás: 136

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
T. Orgona Angelika - Unikornisok Tündérországban


1169582_4.jpg


Unikornis, azaz egyszarvú: ló alakú, titokzatos mitológiai lény, a tisztaság szimbóluma. A legenda szerint a szarvából készült por minden méreg hatását közömbösíti. Unikornist viselt nemesi címerpajzsán egy abaúji köznemes, Kornis Gáspár is, amikor elhagyva ősei göncruszkai birtokát, a török által három részre szabdalt ország keleti részébe indult. Erdélyben, a gyönyörű, ám változékony, bizonytalan természetű Tündérországban kockázatos volt szerencsét próbálni. Kornis Gáspár ugyan fényes pályát futott be az ország generálisa, a fejedelem első tanácsura lett mégsem a megérdemelt dicsőségben, hírnévben halt meg, hanem véres merénylet oltotta ki életét. Gyermekei számára az egységes Magyar Királyság visszaállításának álmát és a sziklaszilárd katolikus hitet hagyta örökül alig egy évtized múlva két fia vált áldozatává ennek az eszmének. Vajon lehetséges volt-e császárhűnek maradni a 16--17. századi Erdélyben, a Habsburg király és az oszmán szultán birodalma között egyensúlyozó fejedelmek uralma alatt? Hogyan tudta megőrizni a Kornis család katolikus hitét egy olyan, felekezetileg színes országban, ahol a bevett vallások közül a pápistákat fogadták el a legkevésbé? A szerző évtizedes kutatómunkával, hiteles források alapján rajzolja meg egy nagy múltú történelmi család felemelkedésének feledésbe merült évszázadát. Hűség és intrika, gyilkosságok és jó házasságok sora kövezte ki azt a rögös utat, melyen a Kornisok méltó helyükre, a magyar arisztokrácia soraiba jutottak.
2014
 

Csatolások

 • T. Orgona Angelika - Unikornisok Tündérországban.pdf
  9.7 MB · Olvasás: 89

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Veszprémy László - Az Árpád- és Anjou-kor csatái, hadjáratai

1664360365334.png


A Zrínyi Kiadó rendkívül szép kiállítású Nagy csaták című sorozata a magyar történelem egy-egy háborús korszakának csatáin és ütközetein keresztül történelmünk egészét kívánja bemutatni. Veszprémy László műve méltó párja a korábban megjelentetett Az 1848–1849-es szabadságharc nagy csatái, a Nikápolytól Mohácsig, A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában és a Hazánk dicsőségére című köteteknek. A könyv a hadieseményekre összpontosít, ugyanakkor tárgyalja a korszak tágabb politikai körülményeit is.
Az olvasó megismerheti a honfoglaló magyarság fegyverzetét, az Árpád- és Anjou-kor címereinek katonai alkalmazását, a várostromok technikáját. A pozsonyi, a merseburgi, az augsburgi és a Fischa menti csata, a zimonyi és a morvamezei ütközet mellett a kötet feltárja II. András keresztes hadjáratának részleteit, és bemutat egy sikeres Árpád-házi hadvezért, V. Istvánt. Nagy Lajos olasz és litván földre vezetett hadjárataival, a „török" elleni harcaival több fejezet is foglalkozik, végezetül pedig a mariazelli hagyománnyal és a velencei-padovai magyar háborúkkal ismerkedhetünk meg.
A gyönyörű, festményekkel, színes miniatúrákkal, metszetekkel gazdagon illusztrált mű minden könyvespolc díszévé válhat.
2008

 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Zsoldos Attila - Az Árpádok és asszonyaik

1664361060186.png


A királynéi intézménnyel szemben egyfajta tartózkodó magatartás jellemzi a magyar történetírást, ami kiváltképp szembetűnő az Árpád-kort illetően - állapítja meg a kutatás témáját elemző bevezetésében a szerző. Zsoldos Attila értekezésében az Árpád-kori királynéi intézmény vizsgálatát tűzte ki célul. A sok tekintetben hiánypótlónak tekinthető munkából utoljára csaknem négy évtizede jelent meg a témában kötet. Megismerhetjük a királynék koronázásával kapcsolatos korabeli szokásokat, majd betekintést nyerhetünk az Árpád-házi uralkodók feleségeinek birtokviszonyaiba is. Ennek kapcsán megtudhatjuk, milyen uradalmak és ispánságok tartoztak bizonyíthatóan a királynéi földbirtokok közé, kiket számíthatunk a királynéi népek körébe és mindezek milyen jövedelmeket biztosítottak számára. Ezt követően a királyné udvartartásáról és hatalmának mivoltáról bővíthetjük ismereteinket. A korabeli forrásokból is bőségesen merítő, lábjegyzetekkel ellátott fejezetek után rövid összegzés és kitekintés kapott helyet.
2005
 

Csatolások

 • Zsoldos Attila - Az Árpádok és asszonyaik.pdf
  19.1 MB · Olvasás: 135

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Zsoldos Attila - Az Árpádok és alattvalóik

1664361303927.png


A kötet az Árpád – kor történetét társadalomtörténeti szempontból dolgozza fel. A könyv végén részletes bibliográfia, kronológia,névmutató, családfa, fotógyűjtemény és térképek találhatók.A Történelmi Kézikönyvtár sorozat további kötetei:Modernizáció és polgárosodás 1849-1914Magyarország a két világháború korában 1914-1945A zsidóság közép és kelet európábanReform és forradalom 1790-1849Nagy Károly és koraNemzetiségi politika MagyarországonNapkirályok tündöklése és bukása Európa a 16-18. században.A magyar történetírás története.
1997
 

Csatolások

 • Zsoldos Attila - Az Árpádok és alattvalóik.pdf
  19.3 MB · Olvasás: 125

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Rupp Jakab - Magyarország pénzei az Árpádok korában

1664361648733.png


Az 1841-ben megjelent, ma már igazi kuriózumnak számító könyv kiváló kultúrtörténeti, gazdaságtörténeti és történelmi érdekességeket mutat be a tisztelt Olvasó számára. Nemcsak a korszak pénzeit, de azok megjelenését és verésük körülményeit is bemutatva törekedett a szerző minél sokrétűbben feltárni az Árpádok korában megjelent és forgalomban lévő érmék történetét.
2013
 

Csatolások

 • RJ_Magyarorszag_penzei.pdf
  14.9 MB · Olvasás: 128

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
László Gyula - Árpád népe

1664362181718.png


A Helikon Kiadó úgy érezte, hogy a Múlt születése sorozat – mely felöleli földünk szinte valamennyi nagy kultúrájának történetét – nem lenne teljes a magyar őstörténet bemutatása nélkül. László Gyula, nemzetközi hírű régész-professzorunk vállalkozott arra, hogy számos színes illusztráció, tárgyfotó, régészeti lelet, térkép segítségével – a sorozat kiegészítéseként – bemutassa honfoglaló őseink, Árpád népének mindennapjait. Hallatlanul érdekes könyv született így, mely nem az 1944-ben megjelent, A honfoglaló magyar nép élete című munkájának újrafogalmazása, hanem az azóta eltelt több mint negyven éves időszak új leleteinek, a tudományos kutatás új eredményeinek alkotó feldolgozása.
A szerző véleménye szerint őseink két hullámban: előbb az onugorok 7. századi szétrajzása idején, később pedig a 9. század végén, Árpád vezérletével érkeztek a Kárpát-medencébe. Itt a két ág egységes nemzetté forrott össze, s az új évezred küszöbén erős, nyugati mintájú királyságot alkotott. Ez a folyamat azonban magas szintű műveltséget, sokféle tudást, nagy tapasztalatot követelt meg eleinktől, s e könyv éppen annak bizonyítéka, hogy ők mindezzel valóban rendelkeztek is.
László Gyula művének lapjain rendkívül színesen, érzékletesen elevenedik meg a 10. századi magyarság élete, mindennapos munkája, hiedelemvilága, egész anyagi és szellemi kultúrája. Az értékek megbecsülésére, valódi nemzeti önismeretre neveli olvasóját.
2005
 

Csatolások

 • László Gyula - Árpád népe.pdf
  17 MB · Olvasás: 141

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Csá! A könyv nem jelenik meg, közli, h. hibás a fájl. Javítanád? Köszi!
Püski Levente - Magyarország története 18. - A Horthy-korszak 1920-1941

1664595156482.png

A szöveg végig olvasható,sajnos sok kép sérült,de mégtöbb hibátlan.
 

Csatolások

 • Püski Levente - Magyarország története 18. - A Horthy-korszak 1920-1941.pdf
  9.1 MB · Olvasás: 91
Utoljára módosítva:

barern

Állandó Tag
Állandó Tag
Püski Levente - Magyarország története 18. - A Horthy-korszak 1920-1941

Csatolás megtekintése 1884443

A szöveg végig olvasható,sajnos sok kép sérült,de mégtöbb hibátlan.
Engedelmeddel felteszem hibátlan képekkel is. ( a szövegben azért vannak hibák :()
Magyarország története 18. - A Horthy-korszak 1920-1941
 

Csatolások

 • A Horthy-korszak 1920-1941 (Püski Levente).pdf
  9 MB · Olvasás: 107

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Baranyi Tibor Imre, Horváth Róbert, László András - Kard, Kereszt, Korona

1665825174530.png


A Kard, kereszt, korona kétségtelenül a magyarság könyve. A szerzőhármas (Baranyi Tibor Imre, Horváth Róbert, László András) a magyarság szellemi témájának keretében mutatja fel azt az Ideát, ami lényegét tekintve minden nemzeti elkülönülést megelőz és meghalad: az egyetemest a részlegesben is láttatva. A könyv nacionalizmusa minden ponton következetesen „felfelé” nyit, egy nagyobb szabadság felé, a konnacionalitás (’nemzetközösség’), illetve a szupranacionalitás (’nemzetfelettiség’) irányába, de úgy, hogy előzetesen a nacionalitás összes szellemi pozitívumát megvalósítandóként és birtokba veendőként szemléli. A nemzethez tartozás ilyenformán feladat, amit tökéletesen megvalósítva kell meghaladnunk, és bizonyítanunk, hogy felülről is ápolható az. A Kard, kereszt, korona című könyvet a szerkesztő – Baranyi Tibor Imre – ennek a szellemi és tradicionális felfogásmódnak a jegyében állította össze.
2000

 

Csatolások

 • Baranyi Tibor Imre Horváth Róbert László András KARD, KERESZT, KORONA.pdf
  357.4 KB · Olvasás: 102

Eia

Állandó Tag
Állandó Tag
A pogányság története - Bookazine Plusz

A pogányság története.jpg 2022. január 04.
Üdvözöljük a Pogányság története világában

Mi a különbség pogány és pogány között?
Az első esetben az ősi politeista és panteista vallások követőinek történelmi meghatározására használjuk, a kereszténység előtti egyiptomiakra, görögökre és rómaiakra, keltákra és skandinávokra, valamint angolszászokra.

Ők és vallásaik egyes esetekben már századokkal előbb léteztek, mielőtt a kifejezés használatba került. Sértésnek szánták, lefokozásnak, szándékosan alkalmazták annak bizonyítására, hogy azok, akik ilyen hiteket gyakorolnak, régimódiak és kívül esnek a társadalom normális menetén. Aztán a 20. században a kifejezés újjászületett. A mai pogányok átértelmezték a saját használatukra, hogy leírják vele az általuk gyakorolt, múltban gyökerező kortárs vallások gyűjteményét. Ez a bookazine mindkét értelmezést feltárja, megvizsgálva őseink történelmi vallásait, és hogy azok hogyan keltek új életre ma.

Fontos megjegyezni, hogy a következő oldalak azokra az európai és óvilágbeli vallásokra koncentrálnak, amelyek fontos hatással voltak egymásra és a modern kori pogányságra. A világ sok politeista és panteista vallását - azokat, amelyeket olyan népek gyakoroltak, amelyeket leigáztak, háttérbe szorítottak a gyarmatosítás korában - helytelenül minősítették "pogánynak" a 18. és 19. században, ami szent rítusaik és jelképeik több évtizedes kulturális elutasítását eredményezte. Ma világszerte sok bennszülött közösség érthetően nem akarja, hogy egyedi vallását másokkal egy kalap alá, az egymástól függetleneket egy túlságosan bő gyűjtőnév alá vegyék. Ezért kizárólag a Nyugat modern kori pogányságára és közös, az annak hagyományait sok szempontból tudatosító és inspiráló történelmi örökségünk vallásaira koncentrálunk.

 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Udo Ulfkotte - „Népnevelők”
pdf


1666334348256.png

Akik miatt Németország utat tévesztett! – így szól az alcíme a nemrég (gyanús körülmények között) elhunyt Ulfkotte állításának, amelyről a jelen könyve szól. Állítása igazolására tények százait sorolja hadrendbe: érvel, érvel, érvel. A magyar olvasó döbbenten falja a betűket, hiszen mindeddig egészen más kép élt benne erről az országról. Mint most kiderül: a bennszülött németek jelentős része sem ismer rá arra az országra, amiben felnőtt. Ez már nem Adenauer, nem Schmidt, nem Kohl kancellár országa. Nem a II. világháború után gazdasági csodát produkáló „demokratikus német szellem” Németországa. Angela Merkel szellemének demokratizmusa megkérdőjeleződik, német színe, jellege, hagyománya kérdőjelbe tevődik, ami pedig a szellemét illeti: füstté oszlik. A vulgármarxizmus után valami globális vulgárglobalizmust kívánó hatalmi elit totalizmusa egy orkántölcsér, vagyis minden népi, nemzeti szellemi építményt szétkapó, széttörő, összedöntő uralmi forgatag rontott Németországra. (Ezáltal az Európai Unióra is, amelynek gazdasági ereje folytán, Németország annak útválasztására is hatással van.)
Minderről egy német szerző ír, beszél, ordít nekünk. Egy német ember, aki huzamosabb ideig része volt a fősodratú médiának. Kiszolgálója is. Aztán leesett neki a tantusz. Ahogy másoknak is, sokaknak. Róluk is szól, beszél. Míg élt, szerencsére nem volt egyedül. Innen a rendkívül gazdag dokumentumanyag.
2017
 

Csatolások

 • Udo Olfkotte - Népnevelők.pdf
  8.2 MB · Olvasás: 103
Utoljára módosítva:

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Udo Ulfkotte, Stefan Schubert - Határtalan bűnözés
pdf

1666335024307.png


„Határtalan bűnözés” címmel írt könyvet Udo Ulfkotte arról, hogyan romlott Németországban és más európai országokban a menekülthullám nyomán a közbiztonság. Szerzőtársa egy német rendőrtiszt.
„A Facebook most bekeményített, letiltotta a szerzőt, miután hírt adott új könyve megjelenéséről. A könyv forgalmazását a német Amazon is megszüntette. Ulfkotte szerint a döntésben már a Brexit hatása is érzékelhető, mert az európai elit attól tart, hogy újabb országokban döntenek a választók népszavazással az unióból való kilépésről.
Udo Ulfkotte Facebook-oldalának több mint 30.000 követője volt. A közösségi oldal szerkesztői egyoldalú, statáriális döntéssel július 4-én este törölték az oldalt. Ezzel egy időben a legnagyobb internetes könyváruház, az Amazon német oldala is felfüggesztette az éppen megjelent könyv forgalmazását. (Elkezdték árulni, majd a Facebook döntésével egy időben az oldalon az jelent meg: Ez a könyv még nem rendelhető.)
Ezek a lépések azért is feltűnőek, mert Ulfkotte eddig sem rejtette el kritikus véleményét a hatalmi elitek korruptságáról vagy a menekültválság haszonélvezőiről.
A német újságíró korábbi könyvei – a megvásárolt újságírókról és a menekültiparról – Németországban és Magyarországon is megjelenésük óta a sikerlistákon szerepelnek.
A hivatalos média agyonhallgatta ezeket a műveket, de könyveit nem tiltották be és a közösségi oldalakon sem korlátozták megszólalásait.
A brit népszavazás után Ulfkotte azonban kifejtette, hogy szerinte
»a Brexit az Európai Unió végének a kezdete«.
»A válság következtében az euró össze fog omlani« – véli Ulfkotte. »Mindenki harcolni fog mindenki ellen, a pénz miatt. Minden ország azt fogja kérdezni: ki fizeti ki az én adósságomat? Amint látjuk, hogy egy ország sem akar több menekültet befogadni, úgy egyetlen ország sem lesz hajlandó elfogadni a másik adósságait, ez az előrejelzésem.«…
»Nem lesz békés a jövő. Merkel és Brüsszel új háborúba vezeti Európát«– állítja a német újságíró”.
2018
 

Csatolások

 • Udo Ulfkotte, Stefan Schubert - Határtalan _bűnözés.pdf
  1.2 MB · Olvasás: 117

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
László Gyula - 50 rajz a honfoglalókról

1666572082085.png

Egy évezreddel ezelőtti világba viszi el az olvasót ez a képeskönyv: honfoglaló eleink mindennapjaiba. Lapozgatunk, s hol a kardkovácsot, íjkészítőt lessük meg munka közben, hol a jurta mélyére pillantunk be, vendégei leszünk a menyegzői vigasságnak, vagy megismerjük a félelmetes pusztai harcmodor fortélyait. Egyszóval: a rajz és a magyarázó szöveg varázslatával részeseivé válunk az egykori magyar életnek. 1944-ben jelent meg a szerző korszakos jelentőségű könyve: A honfoglaló magyar nép élete. Ez a képeskönyv annak a nagy munkának dióhéjnyi s a művészi rajzokkal még meggyőzőbb erejű mondanivalóját adja a mai – ifjú és idősebb – olvasónak.
1986
 
Oldal tetejére