Történelemmel kapcsolatos könyvek

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Engel Pál, Kubinyi András, Kristó Gyula - Magyarország története 1301–1526

1668305242622.png


A kötet Magyarország történetének 225 esztendejéről ad átfogó képet. 1031-ben, amikor a történet indul, az ország mélyponton volt, az állami egység csak névlegesen létezett, a tartományokra szakadás, a felbomlás tényleges veszélye fenyegetett. 1526. augusztus 29.-én, amely nappal a könyv befejeződik, a mohácsi csatavesztéssel megásták a középkori magyar állam sírját, s az hamarosan részekre bomlott. E két dátum között – a baljós indulás és a tragikus végkifejlet ellenére – a magyar történelem két fényes évszázada húzódik meg. Ez idő alatt Magyarország a térség regionális nagyhatalma volt, amely belső szerkezetében is óriási fejlődésen ment keresztül, sok mindent behozva abból a történelmi hátrányból, amely Nyugat-Európával szemben fennállott. A könyv részletesen bemutatja a késő középkori Magyarország gazdasági, társadalmi és művelődési viszonyait. A helyzetnek, a lehetőségeknek megfelelően e hosszú történelmi kor olyan, egymástól homlokegyenest eltérő karakterű, de egyaránt nagy formátumú uralkodókat termett, mint az ország szívós aprómunkával felépítő Károly Róbert, a szélrózsa minden irányában hadakozó Nagy Lajos, a császári címet megszerző Zsigmond vagy a törökverő Hunyadi János fiaként trónra került Mátyás. A könyv 225 év alatt az ország élén állt hét dinasztia tetteiről a falvak és városok népének mindennapi életéig széles tablót rajzol, monografikus áttekintést ad Magyarország 1031–1526 közti történetéről.

1998

 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Kéri Edit - Kik lőttek a Kossuth téren '56-ban?

1668325070680.png

Kéri Edit 56-os történelmünk leghomályosabb, legjobban eltitkolt epizódját, az október 25-ei Kossuth téri sortüzet, a véres csütörtököt vette górcső alá, és kutatta éveken át. Egy cikkéből éveken át tartó partizán-pere is lett. De lassan előjöttek adatok az igazi történésekről, a tűzparancsról, annak irányítóiról és az elkövetőkről: ÁVH-s kormányőrökről, karhatalmistákról, veterán partizánokról és 53-ban kiszuperált ÁVH-sokról. Kéri Edit szerint több mint 1000 halott borította a másfél órán át tartott sortűz után a teret. Körömi Teréz gyűjtését is tartalmazza a könyv, 234 ott meghalt áldozat nevével.
A könyv külön mellékletben tartalmazza az elkövetők nevét, arcképét is.
A könyv csak korlátozott példányszámban kapható.
2007

 

tulipna10

Állandó Tag
Állandó Tag
Luo Guanzhong :Három királyság 3 kötete letölthető ingyen kiadó oldaráról :A Luo Guanzhongnak tulajdonított Három királyság történetének harmadik kötete. Története a Han korszak végének, a Han dinasztia bukásának zűrzavaros idején játszódik, több mint száz évet ölelve fel a régi Kína történelméből.
 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Monostori Markus - A nyugat bukása
Visegrádi Szövetség, mint az európaiság őrzője


1668404483308.png

Európa haldoklik! Civilizációnk fennmaradását vagy bukását az öreg kontinensen csak egy hajszál választja el egymástól – erre a következtetésre jutott Monostori az Európai Uniót érő jelenkori kihívások és válságok vizsgálata során. Míg a szerző álláspontja szerint a nyugati országoknak a hanyatlása már lényegében átjutott a holtponton, addig az EU keleti tagállamai előtt még ott rejlik a választás, hogy miként reagálnak ezekre a kihívásokra.
Könyvében a szerző statisztikákat, tényeket és tendenciákat, valamint más szakértőktől származó műveket vesz számításba, így tárva fel az Európai Unió jelenlegi válságának főbb okait. Mindezek alapján érthetően, világosan ugyanakkor szórakoztatóan bemutatja a V4 országok sok évszázados szövetségét és népeik együttműködését, valamint az EU kialakulását, majd pedig rámutat azokra a problémákra és veszélyekre, melyek a közösséget szerinte hanyatlásba döntik. Ilyen például az imperializmus és a kizsákmányolás, a nyugati kultúra és identitás felszámolása, illetve persze, a migrációs válság. Mindezekre válaszul a könyv több elképzelhető forgatókönyvet vázol a jövőre nézve – felvirágzás vagy összeomlás, minden benne van a pakliban, a kérdés csak az, mi magunk miként döntünk!
A szerző a kialakult káoszért a nyugati politikai elitet teszi felelőssé, és sötét humorú kritikával támad számos vezetőt és szervezetet is. Ez a könyv korunk egyik legmegosztóbb írása, mellyel lesznek, akik egyetértenek, és lesznek, akik mélységesen elutasítják a benne foglaltakat – annyi azonban bizonyos, hogy aki kézbe veszi ezt a könyvet, nem fogja unottan félredobni!

2019


 

Csatolások

 • Monostori Markus - A nyugat bukása.epub
  291.6 KB · Olvasás: 51
 • Monostori Markus - A nyugat bukása (1).pdf
  912.5 KB · Olvasás: 56

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Martyn Rady - A Habsburgok – A világ urai

1668487441076.png


Martyn Rady nem kisebb feladatra vállalkozik könyvében, mint a Habsburg dinasztia közel ezer éves történetének bemutatására.
Szellemes, olvasmányos stílusban veszi sorra a Habsburg uralkodókat és a dinasztia nevezetesebb képviselőit. A könyv lapjain feltárul előttünk Európa utóbbi ezer évének történelme, a történelmi konfliktusok teremtette válaszutak, valamint a Habsburg királyok és császárok döntései, amelyek nem ritkán évszázadokra meghatározták alattvalóik életét. A mű egyik nagy erénye, hogy miközben átfogó képet nyújt erről az időszakról, olyan kevésbé ismert anekdotákat és érdekességeket is belesző a Habsburgok történetébe, amelyek közelebb hozzák és sok esetben esendő emberként mutatják be az uralkodókat.
2022. április 15
 

Csatolások

 • Martyn Rady - A Habsburgok - A világ urai.rar
  2.2 MB · Olvasás: 79
 • Martyn Rady - A Habsburgok - A világ urai.pdf
  4.2 MB · Olvasás: 102
Utoljára módosítva:

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
A világháború képes krónikája, 1914 (1. kötet, 1-13. szám)

VilaghaboruKepesKronikaja_01__pages5-5-1.jpg VilaghaboruKepesKronikaja_02__pages41-41-1.jpg

Az 1914 októbere és 1916 karácsonya között 9 kötetben, összesen 116 füzetben megjelent lap - írásaival, térképeivel, többezer fotójával, műmellékleteivel - páratlan forrása, képes krónikája az első világháború első felében történteknek.Az olvasó közönséghez írott bevezető sorok vázolják vállalkozás - utóbb beteljesített - céljait:„Nagy időket élünk.Szemlélői vagyunk a világtörténelem legcsodálatosabb korszakának, részesei a borzalmas és nagyszerű küzdelemnek, amelyben milliók harcolnak milliók ellen, vérrel borítva el sokszázados műveltség minden termését.Világháború folyik, melyhez hasonlót nem ismer a történelem. Ennek a világot átalakító hatalmas küzdelemnek középpontjában mi vagyunk hatalmas szövetségesünkkel a német birodalommal együtt, szemben állva ádáz ellenségek tömegével. Igazságos és szent ügyért szálltunk síkra s egész lelkünkkel, minden csepp vérünkkel küzdünk nemzetünk becsületéért, hazánk jövendőjéért.E véres harcok közepette a palotákban és kunyhókban egyaránt izgalommal, reménykedve várják óráról órára a harcterekről érkező híreket, amelyeket a modern idők gyors krónikása, a hírlap juttat el mindenhová.A hírlap azonban, amely csak egy napig él, midőn beszámol huszonnégy óra változatos történetéről, a hírek özönében nem adhatja összefüggő képét az eseményeknek, melyekből korunk históriája kialakul.A világháborúnak ezt az összefoglaló képét, az eseményeknek hű, színes leírását, folyamatos és könnyen áttekinthető előadását tartalmazza a mi munkánk. Jeles publicisták, katonai szakírók írják meg benne a háború történetét, világítják meg az eseményeket. Szóval magában foglalja mindazt, ami a háború folyamán az események zajló forgatagában megörökíthető.Nem öltjük magunkra a történetírás akadémiai palástját, inkább a krónikás egyszerű mezében mondjuk el időrendben a háború folyását, élvezhető, könnyed, népszerű előadásban. Olyan művet nyújtunk, melyet érdeklődéssel olvashat mindenki most s a mely összegyűjtve becses olvasmánya lesz a jövő nemzedékének is.Az eseményeket egyszersmind művészi képekkel illusztráljuk, melyek bemutatják az olvasónak a nagy világdráma szereplőit és borzalmasan nagyszerű jeleneteit.A Világháború képes krónikája megjelenik hetenkint díszes füzetben, pompás illusztrációkkal és műmellékletekkel.”
 
Utoljára módosítva:

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Szentesi Zöldi László - Rózsa Sándor

1668741515983.png


Rózsa Sándorról vajmi keveset tudhattunk eddig. Ez a könyv segít eligazodni eme rejtelmes figura különös viszonyában a saját legendája és a valóság között!

"Ötödik Ferdinánd magyar király nevében én, Kossuth Lajos, az ország teljhatalmú népfelkelési biztosa és az ország Honvédelmi Bizottmányának tagja, ezen bizottság nevében adatom tudtára mindenkinek, kik jelen levelem most és a jövőben olvasandják. Miképpen Rózsa Sándor ki törvénytől és erkölcsiségtől elvetendve ezen vidéket sok esztendők óta rablásaival nyugtalanította, Isten irgalmánál fogva magához térvén, s bűneit töredelmesen megbánván, hozzám azon kéréssel folyamodott, hogy ha eddigi életmódjáért, valamint igaz bűnbánata szerint az Istentől bocsánatot remél, úgy a földi igazságtól is bocsánatot kaphatna, nemcsak elhagyá elébbi életmódját, s törvényhez és erkölcsiséghez állhatatosan visszatérne, hanem egyszersmind a haza jelen veszélyében az országnak fegyveres ellenségei ellen hű és bátor szolgálatát, mint jó polgárhoz illik, úgy a maga személyében felajánlaná, mint pusztai pásztornépből 150 fegyveres lovast saját költségükön táborba szállítani és az ország hadvezéreinek rendelkezése szerint a haza ellenségei ellen a véggyőzelemig híven és becsületesen szolgálni reábírná…
Rózsa Sándornak, az örökkévaló Isten és a Honvédelmi Bizottmány nevében ezennel a jelem levelem előtt folytatott bűnös életéért a földi igazság részéről is bocsánatot adok és rendelek…
Kossuth Lajos"
 

Csatolások

 • szentesi_zoldi_laszlo_rozsa_sandor.pdf
  508.7 KB · Olvasás: 69

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Bogdanov Edit (szerk.) - Artúr király legendája

1668921657611.png


Geoffrey of Monmouth volt az első angol krónikás, aki Historia regum Britanniae (Britannia királyainak története) című, XII. században írt nevezetes krónikájában összefüggően leírta az Artúr-mondakört. Annak ellenére, hogy Geoffrey műve történeti forrásértékkel tulajdonképpen nem rendelkezik sem biztos kronológiai, sem földrajzi fogódzókkal nem szolgál , Artúr király története mégis óriási hatást gyakorolt úgy korára, ahogy a későbbi korok krónikásaira is. A Historia regum Britanniae a középkor egyik legnépszerűbb könyve lett, s a legenda csaknem ezer év múltán, még napjainkban is eleven.
2014
 

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Gabriel Rónay - Egy angol Batu kán udvarában

1669181066293.png„A XIII. század közepére a mongolok fél Európát leigázták, és Bécs kapuja előtt álltak. Meghökkentő dokumentumok tanúsítják, hogy a hatalmas emberáldozattal és pusztítással járó európai tatárjárást diplomáciai előkészületek és cselfogások kísérték, ezt Batu kán személyes követe és kémfőnöke, egy titokzatos angol végezte. Bár működésének és sajátos diplomáciai tevékenységének a nyomait Európa mind a mai napig magán viseli, az évkönyvek még a nevét sem őrizték meg az utókornak. Figurájára és életútjának nyomaira a magyar származású történész, Gabriel Rónay bukkant rá egy kolostori krónikában. ”
2014
 

Csatolások

 • Gabriel Rónay - Egy ​angol Batu kán udvarában.rar
  706.7 KB · Olvasás: 57

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Jon Meacham - Franklin és Winston

1669221507576.png

A Franklin és Winston lapjain két olyan politikusegyéniség izgalmas kapcsolata bontakozik ki, akik a második világháborúban győzelemre vitték a szabad világot. Barátságuk sorsdöntő és a maga nemében páratlan volt – a háború idején 113 napot töltöttek együtt, és csaknem kétezer üzenetet váltottak. Nemegyszer titokban találkoztak, egymástól igencsak távol eső helyeken – Washingtonban, Casablancában, Teheránban –, beszélgettek háborúról, politikáról, a politikai döntések nehézségeiről és magánéleti gondjaikról.
Történetük egyfajta love story, amelyben az érzelmes Churchill a tartózkodó Rooseveltnek udvarol. A brit kormányfő, aki Hitlerrel jó ideig egymaga szállva szembe, a legsötétebb órában rázta föl nemzetét, soha nem tudta, hányadán áll Roosevelttel – akinek épp ez volt a célja. A titkokat dédelgető amerikai elnök szeretett zavarba hozni másokat – fehér házi munkatársait és a feleségét, Eleanort éppúgy, mint Churchillt.
Jon Meacham az izgalmas politikai eszmecserék hátterében meghúzódó személyes drámák megelevenítésével erőteljes portrét rajzolt minden idők egyik legfigyelemreméltóbb barátságáról.
2018
 

Csatolások

 • Jon Meacham - Franklin és Winston.rar
  1.8 MB · Olvasás: 62

dzsefff

Állandó Tag
Állandó Tag
Bíró András - Liliomok, hollók, félholdak

1669889327273.png

Az olvasó az Árpád-kor viharos története után, egy székely család életén keresztül ismerheti meg a magyar középkor évszázadait. Az Esztelneki család sorsát követve, emberi közelségbe kerülnek az Anjou-uralkodók, köztük az aranyforintot verető, a visegrádi királytalálkozót szervező Károly Róbert, a törökverő Hunyadi János, majd legendás fia, Mátyás király. Ízelítőt kap továbbá a reformáció hazai évtizedeiből, ott van Mohácson, és a csata másnapján, a győztes II. Szulejmán sátrában. Kinyílnak Európa kapui, hogy hőseinket elkísérhessük Ausztriába, Itáliába, Frank honba. A könyv lapjain fölbukkannak gyilkos szándékú nők, elszánt szépasszonyok, havason élő, szende szüzek és persze, hűséges feleségek. Bíró András új könyve élvezetes olvasmány a történelmet, a családregényeket kedvelőknek. Mi több, honi regényirodalmunk egyik erőteljes új hatása.
1999
 

Csatolások

 • Bíró András - Liliomok, hollók, félholdak.epub
  378 KB · Olvasás: 51
Oldal tetejére