Vizsgaanyagok, tételek, szakdolgozatok

Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Keresem:

Halász Gábor (1980): Az iskolai szervezet elemzése. Kutatási beszámoló az iskolai szervezeti klíma vizsgálatáról. MTA.
Akár megvásárlásra is, akár elektronikus formában.
A segítséget előre is köszönöm!
 
Sziasztok!
Ergoterapeuta tanfolyamhoz keresek szóbeli, írásbeli kidolgozott tételeket! Nincs meg esetleg valakinek, vagy nem tudtok róla, hogy fel van -e valahova töltve?
Köszönettel, Eszter
 
Sziasztok!
Nyers Alexandra Mária végzős óvodapedagógus hallgató vagyok, a segítségeteket szeretném kérni, akinek esetleg megvannak kidolgozva az alábbi záróvizsga tételcímek bármelyike és esetleg át is küldené nekem, vagy tudna nekem anyagot küldeni hozzá, annak nagyon megköszönném, hogy megsegít:
1. A hazai óvodatörténet jelentősebb állomásai és néhány kiemelkedő képviselője. Az óvodai neveléssel szembeni társadalmi igények és elvárások alakulása. Az óvoda helye, szerepe és funkciói a változó köznevelési rendszerben a szabályozó dokumentumok alapján.

2. A pedagógus a nevelés folyamatában. A pedagógus személyisége, az óvodapedagógus szerep mai tartalma, a szerep differenciálódása, etikai normái. A pedagógusok mentálhigiénéje. A pedagógus életpályamodell és a pályakezdő pedagógusok. A pedagógus minősítés feltételei.

3. Az óvodás korú gyermek fejlődése. A személyiség alakulása az érési és tanulási folyamatok összefüggésében. Testi és mozgásfejlődés, a gyermeki megismerő képességek, érzelmek, akarati tulajdonságok, szociális funkciók.

4. A nevelés módszertani kérdései és problémái. A laikus és a professzionális nevelés. A nevelési folyamatban alkalmazható eljárások rendszere és azok gyakorlati megnyilvánulása az óvodában. A konfliktusok kérdésköre a nevelésben.

5. A kora gyermekkori tanulás formái és főbb jellemzői. Tanulási lehetőségek a játékban, a kezdeményezett tevékenységekben és a mindennapi élethelyzetekben. Az óvodapedagógus szerepe a tanulási folyamatok támogatásában. A tanulás támogatásának módszertani kérdései az óvodában.

6. Egészség, egészségfejlesztés, az egészséges életmódra nevelés helye és jelentősége az óvodai személyiségfejlesztésben. A gyermek testi-lelki és szociális szükségletei, az egészséges életmódra nevelés feltételrendszerének, tevékenységeinek és a szokásrendszer alakításának lehetőségei az óvodában.

7. A testi képességek rendszere, fejlesztésük alapelvei. A mozgás szerepe a gyermeki személyiség fejlődésében és fejlesztésében. A mozgásos játékok, feladatok, tevékenységek alkalmazása az óvodában. A motoros képességek értelmezése, fejlesztésük feladatai és lehetősége kora gyermekkorban. A testi deformitások és a balesetek megelőzése.

8. Egyén, csoport, közösség értelmezése, jelentősége az ember életében, szerepe szociálpszichológiai és pedagógiai vonatkozásban óvodás életkorban. A kisgyermek társas viselkedése, a gyermekcsoportok jellemzői, vizsgálatuk szerepe és módszerei. Az óvodapedagógus feladatai és felelőssége a szociális kompetencia fejlődésének elősegítésében, erősítésében.

9. Az érték pedagógiai értelmezése, az értékek lehetséges csoportosítása, a nevelési célok és az értékek közötti összefüggések. Az értékszocializáció folyamata és az óvodapedagógus modell szerepe. Az erkölcsi nevelés folyamata. A normaátadás, a normaközvetítés és a normakövetés alakításának kérdései az óvodai nevelésben.

10. Az anyanyelvi nevelés, verselés-mesélés tartalma és módszertani kérdései. A gyermekirodalom sokszínű felhasználása az óvodában. A beszédfejlődést meghatározó tényezők, az óvodapedagógus beszédviselkedésének követelményei és hatása. Az anyanyelvi-kommunikációs kompetencia fejlesztésének és a gyermeki beszédproblémák felismerésének feladatai.

11. A játék meghatározása, sajátosságai, jellemzői, a játéktevékenység fejlődése és szerepe a személyiségfejlődésben. A játékfajták és a játékosság szerepének növekedése és érvényesülése az óvodai nevelés egészében. A gyermek megismerésének lehetőségei a játékban. Az óvodapedagógus játéktámogató tevékenysége. A bábozás mint komplex személyiségfejlesztés.

12. A vizuális nevelés szerepe az esztétikai értékek közvetítésében. A gyermek kifejező készségének fejlődése, a fejlesztés tartalma. A rajzolás, festés, mintázás, kézi munka tervezésének és szervezésének kérdései. A pedagógus felelőssége a gyermeki kreativitás megőrzésében és alakításában.

13. A zenei nevelés hatása a gyermeki személyiség fejlődésére. A zenei anyanyelv megalapozása, a zenei képességek differenciált fejlesztésének feltételei, tartalma, módjai. Az énekes játékok komplex nevelő-személyiségfejlesztő hatása. A gyermekjátékdalok elsajátításának módjai és szerepe a kisgyermekek nevelésében.

14. A külső világ megismertetése: a környezettel és annak matematikai jellemzőivel való ismerkedés céljai, feladatai, tartalma és módszerei; a két terület összekapcsolódása. A fenntarthatóságra, környezettudatos magatartásra való nevelés céljai, feladatai, tartalma és módszerei. Az ember, a természet és a társadalom kapcsolatainak és egységének megmutatása az óvodai nevelésben.

15. A differenciálás szükségessége, feltételei és az adaptív óvoda. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos óvodapedagógusi feladatok. A kora gyermekkori intervenció rendszerének felépülése és optimális működése. Együttműködés más segítő szakemberekkel.

16. A családi nevelés jelentősége a szocializációs folyamatában. A család szerkezete és funkciói. A társadalmi változások hatása a családok életmódjára és gyermeknevelési kultúrájára. A családi és az óvodai nevelés összehangolása, az együttműködés formái. A szülői bevonódás támogatásának és a szülői kompetencia erősítésének lehetőségei. Az óvoda gyermekvédelemmel összefüggő feladatai.

17. Az átmenetek problémái. Az óvodai befogadás, beszoktatás. A családi környezet és a mentális-pszichoszociális fejlettség összefüggései, hatása az átmenetekre, a gyermek óvodai és iskolai beilleszkedésére. A tankötelezettség szabályozása és az iskolakezdés elméleti-gyakorlati tényezői. Az óvodapedagógus feladatai az iskolakészültség elősegítésében. Az iskolai alkalmasság kritériumai.

18. A tervezés értelmezése, szintjei és időbelisége az óvodapedagógiában. A tervezőmunkát befolyásoló tényezők. A játéktevékenység és a szervezett tanulási tevékenységek tervezhetősége. A tervezés elvi és módszertani kérdései. A projektterv. Az értékelés szerepe, funkciói és hatása a nevelési folyamat tervezése szempontjából.


Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel: Alexandra
 

gyon

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!
Tudnátok segíteni az alábbi tételekkel?
-A tanulás pszichológiai elméletei az óvodai nevelésben (a többszörös inteligencia elmélete, az érzelmi inteligencia elmélete,konstruktivista elméletek)
- a gyermekközpontú tanítás
 

Lulukapap

Új tag
Sziasztok!
Ergoterapeuta tanfolyamhoz keresek szóbeli, írásbeli kidolgozott tételeket! Nincs meg esetleg valakinek, vagy nem tudtok róla, hogy fel van -e valahova töltve?
Köszönettel, Eszter
Kedves Eszter,
Én is ergoterapeutanak tanulok, esetleg sikerült valakitől kidolgozott tételeket szerezni?
Köszönettel,
Ági
 

Zsanka1977

Új tag
Kedves mindenki!
Szakdolgozathoz égetően szükségem lenne Brigitte Sindelar - De jó már én is tudom! című könyvére.
Ha valakinek megvan esetleg pdf vagy valamilyen formátumban, nagyon hálás lennék!
 

barern

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok!
Sürgősen szükségem lenne Labáth Ferencné: Anyanyelvi nevelés alapjai c. kiadványra.
Csak SCRIBD-en találtam meg, onnan nem tudom letölteni.
Előre is köszönöm, ha valaki feltölti
Labáth Ferencné: Anyanyelvi nevelés alapjai

(Scribdről ingyenes fiók létrehozás után lehet letölteni, de csak akkor lehet, ha töltöttél fel valamit, bármit! -ami még nincs fenn. Én személy szerint egy könyvet pdf-ben lapjaira bontottam és azokat töltöm fel egyesével...:) Letöltés előtt a scribd kiírja, hogy mennyi fájlt kér feltölteni. Általában 1-5 fájlt kér.)
 

Csatolások

  • Labáth Ferencné-Anyanyelvi nevelés alapjai.pdf
    306.5 KB · Olvasás: 7

Káldi Bernadett

Állandó Tag
Állandó Tag
Sziasztok! Óvodapedagógus szakdolgozati témámnak a környezeti nevelés az óvodában témát választottam. Van valakinek ötlete,inspirációja, tapasztalata ebben a témában? Nagy segítség lenne. Köszönöm.
 

rekaju

Új tag
Sziasztok! Nagyon keresek fejlesztőpedagógus kidolgozott záróvizsga tételeket! Kérem, akinek van forrása, segítsen! Nagyon köszönöm!!!
 
Oldal tetejére