Érdekességek a történelemből

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
A legrészletesebb forrás

A tatárjárás eseményeit az itáliai származású váradi kanonok, Rogerius a Siralmas ének című prózai művében örökítette meg, amelynek alapjául személyes élményei és a szemtanúk elbeszélései szolgáltak. Művét Sopronban írta meg, levélformában, melyet a prenestei egyház püspökének, Jakabnak szánt. Munkája az 1241-42-es események legrészletesebb forrása.
Részlet: „És tudja meg mindenki, hogy én ezeket nem meggondolatlanul beszélem el, mert aki a tatárok kezébe kerül, annak jobb lett volna meg sem születnie, és az úgy érzi, hogy nem a tatár, hanem a pokol tartja fogva. Ezt úgy mondom, mint aki megtapasztalta. Egy évig és egy év feléig voltam közöttük, ez idő alatt vigasz lett volna nekem a halál, mint ahogy büntetés volt az élet”.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
A mai Muhi nem az a Muhi

Muhi a középkorban Borsod megye déli részének legnagyobb mezővárosa volt. A tizenötéves háború idején, miután 1596-ban Eger török kézre került, a vesztes mezőkeresztesi csata következtében a vidék oszmán uralom alá került, Muhi elnéptelenedett, s a későbbiekben nem is települt újjá.
A XX. század elején fogalmazódott meg a történészeknek az az igénye, hogy a csata helyét jó lenne térképen pontosan bejelölni. Ezért 1928-ban a hajdani Muhi közelében települt, s a XIII. században már létezett Poga nevű falut átkeresztelték Muhira.
Az elpusztult mezőváros nyomait meglelték a régészek, a csata helyszínét azonban még nem tudták pontosan meghatározni. Nem is lehet egyetlen pontra leszűkíteni, hisz nagy területen zajlott. Ennek behatárolásához a korabeli település- és úthálózat szolgált támpontul, amelyekhez a felvonuló seregek alkalmazkodtak.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Románok Erdélyben

A pásztorkodással foglalkozó románok a 13. sz. második felében jelentek meg Erdélyben. A Balkánról észak felé vándoroltak, vallásuk ortodox keresztény volt, papjaik az egyházi szláv nyelvet használták.

Az idő érzékelése a XIII. században

Amikor Margit szentté avatásával kapcsolatban felvették a tanúvallomásokat, a kihallgatott nemesek és papok többségének fogalma sem volt arról, hogy mikor született. Gyermekeik életkorára vonatkozóan is csak utalni tudtak egy-egy képességük megnevezésével, például azzal, hogy „megüli a fiú a lovat”. Többen körülbelüli számot tudtak mondani arról is, hogy hány évesek voltak a tatárjárás idején. Egy nemes vallott latinul, a többiek mind magyarul.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Ruhára varrt karika

Fülöp fermói püspök III. Miklós pápa követeként 1279 őszén zsinatot hívott össze Budára, amelynek egyik határozata előírta, hogy a zsidókat és az izmaelitákat a ruhájukra varrt karikával kell megkülönböztetni a keresztényektől. Megtiltották számukra az adó-, vám- és pénzügyi tisztségek, méltóságok viselését is.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Elfogták és bántalmazták a királyt

1669736314221.png III. András címere

III. András 1291-ben sikeresen hadakozott Albert osztrák herceg ellen. A háborúskodást lezáró békében András is tett engedményt: az önkényeskedő főurak határ menti várait leromboltatta. Ezzel végképp magára haragította az ott birtokos tartományurakat, főleg a nagy hatalmú Kőszegieket. Bosszúból az embereikkel elfogatták az uralkodót, bántalmazták, és csak kezesek adása ellenében bocsájtották szabadon. Szabadulása feltételéül meg kellett ígérnie azt is, hogy bántalmazóit nem fogja megbüntetni.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Halotti beszéd


A XII-XIII. század fordulóján született egy latin nyelvű temetési búcsúztató fordításaként. Ez az első összefüggő magyar nyelvemlék, amely egy latin nyelvű egyházi könyvnek, a Pray-kódexnek a 136. lapján maradt fenn. A 190 szóból álló magyar szöveg két részből áll, a szabad fordítású 26 soros búcsúbeszédből és a 6 soros, szöveghű könyörgésből. Az első rész eredetije a kódex következő oldalán, a második rész néhány oldallal előrébb található.

Részlet, egykori valószínű olvasat szerint:
Látjátuk feleim szümtükhel,
mik vogymuk: isá, por ës homou
vogymuk. Mënyi milosztben
terömtevé elevé miü isëmüköt
Ádámot, ës adutta valá neki
paraadicsumot házoá.

Értelmezés:
Látjátok, feleim, szemetekkel,
mik vagyunk: íme, por és hamu
vagyunk. Mennyi malasztban
teremté kezdetben [Úr] mi ösünket,
Ádámot, és adta vala neki
paradicsomot házzá.

1669986507156.png
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Ómagyar Mária-siralom

1669986749057.png A kódex, bal oldalon az elhalványodott szöveg

Az első fennmaradt magyar nyelvű vers, amely egy XIII. századi latin versnek az átköltése. A 48 soros költeményben előfordulnak páros, bokor- és félrímek, és a dallamosságát tudatosan használt alliterációk fokozzák.
Az 1922-ben felfedezett Leuveni-kódex 134. lapjának hátulján található. Szövegének nagyobb része annyira elhalványodott a gyakori használat miatt, hogy szabad szemmel igen nehezen olvasható.

Részlet Martinkó András olvasata szerint:

Világ világa,
Virágnak virága!
Keserüen kinzatul,
Vos szegekkel veretül.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
II. András rendhagyó pénze

1669987040669.png

Az Árpád-korban a pénzek előlapjára az érmét kibocsájtó uralkodó arcképét vésték. Ez alól egyetlen kivétel akadt. II. András idejében készült olyan érme, amelyen két egymással szembenéző koronás fej látható az előlapon.
 

Létrahuszár

Állandó Tag
Állandó Tag
Koppány „házasságra kívánta” Géza özvegyét


A sógorházasság szokását ismerték az ókori sumerek és a zsidók is. Ennek az volt a lényege, hogy a megözvegyült asszonyról férje családjának kellett gondoskodnia. Ha az özvegy gyermektelen volt, a sógora köteles volt feleségül venni az özvegyet. Első gyermeküket az elhunyt utódjának tekintették, és az ő nevét vitte tovább.
A magyarok X. századi szokásjoga szerint az elhunyt fejedelem méltósága a család legidősebb férfitagjára szállt. Géza fejedelem (972-997) azonban fiának, Istvánnak szánta az uralkodói széket, ezért az ország főembereit megeskette, hogy elhatározását támogatják. Géza halála után a család legidősebb tagja, Koppány követelte magának a méltóságot, és azon kívül Géza özvegyét „vérfertőző házasságra kívánta”. E szándéka arról árulkodhat, hogy a sógorházasság gyakorlatát őseink is ismerték.
 
Oldal tetejére