Történelmi személyek

kimster témája a 'Szójátékok és játékok' fórumban , 2008 December 15.

Témaállapot:
Not open for further replies.
 1. Rolinor

  Rolinor Állandó Tag

  Eprius Marcellus

  Nero idejében a legjelentékenyebb szónokok közé tartozott. Bár alacsony származású volt, korán viselt magas hivatalokat.

  Háromszor volt proconsul, továbbá helytartó Ázsiában, hol zsarolásai miatt gyülölték. Nero alatt üzletszerűen foglalkozott a politikai vádakkal. Thrasea is az ő feljelentésének esett áldozatul.

  A későbbi császárok alatt e miatt többször üldözték, de ő kivált Vespasianusnál nagy kegyben állott, mígnem 79-ben rábizonyult az összeesküvés vádja s öngyilkos lett.
   
 2. Rolinor

  Rolinor Állandó Tag

  Albinovanus Pedo
  (Kr. e. 1. század - Kr. u. 1. század) római költő.

  Ovidius barátja volt, Germanicus hadseregében tisztként szolgált. Hosszabb epikus költeményt írt Germanicus hadjáratairól, ebből maradt fenn egy elbeszélő részlet egy hatalmas viharról, amely
  Kr. u. 16-ban az Északi-tengeren érte utol a római flottát.
  Ovidius említi Theseis című költeményét, amelynek tárgya Thészeusz athéni király története volt.

  Martialis tudott epigrammairól is, és mesterének tekintette.
  Seneca igen ügyes elbeszélőnek tartotta. Ránk teljes műve nem maradt, mindössze töredékeit ismerjük.
   
 3. cefó

  cefó Állandó Tag

  Bottyán János
   
 4. Rolinor

  Rolinor Állandó Tag

  Pomponius Mela

  Lényegében csak azt tudjuk róla, hogy feltehetőleg Hispániában született, mivel művében feltűnő részletességgel foglalkozik Hispániával (talán azért, mert a szülőföldje) és hogy valamikor a
  század közepe táján élt (talán Claudius császár korában), mert egy ízben úgy beszélt Britanniáról, mint nemrég meghódított területről.
  Munkája Chrorographia vagy De situ orbis címen ismeretes.

  Rendszeres, rövid földrajzi munka ez, lényegében hasonlít Sztrabón művéhez, csak van egy nagy különbség: Sztrabón munkája sokkal komolyabb, mint a néha fantasztikus meséknek is hitelt adó Mela-áé.

  A Chrorographia valószínűleg korábbi szerzők műveinek "összeollózott" változata helyenként súlyos tárgyi tévedésekkel. Mela művében pl. a Duna két ágra szakad és az egyik az Adriába ömlik, Germániát az Alpok veszik körül stb.
  Érdemei közé tartozik, hogy elég pontos leírást közöl az Ibériai-félsziget nyugati partjairól.
   
 5. Rolinor

  Rolinor Állandó Tag

  Héródés Atticus

  Dúsgazdag görög származású politikus, magas rangú római tisztségviselő (143: consul), négy római császár közeli barátja.

  Noha sokoldalúan képzett, alapos műveltséggel rendelkező és a 2. század személyiségeinek sorában közismert és meghatározó egyéniség volt, irodalmi örökségének alig volt hatása az utókorra.
  Ennek oka túlzott atticizmusával (azon belül pedig a kora attikai előképek, mint pl. Kritias) követésével magyarázható, ami az őt követő nemzedékeknek már nem sokat mondott.

  Művei közül említésre érdemesek levelei, kivonatainak, jegyzeteinek gyűjteménye, naplói (ez utóbbi műfaj nagy hatással volt Gelliusra). Mindössze egy beszéde maradt az utókorra (Peri
  politeias, gör.).
   
 6. cefó

  cefó Állandó Tag

  Zrinyi Péter
   
 7. Rolinor

  Rolinor Állandó Tag

  Mummia Achacia

  Galba császár anyja
   
 8. Rolinor

  Rolinor Állandó Tag

  Ofonius Tigellinus


  Agrigentumi származású férfi.

  Caligula testvéreivel Agrippinával s Juliával tiltott viszonyt folytatván, a császár Kr. u. 39-ben száműzte, Claudius azonban visszahívta.

  Ezután nagy szenvedélylyel űzte a versenylótenyésztést s ennek révén bizalmas barátja lett Nerónak, ki őt Burrus halála után praefectus praetoriónak nevezte ki..
  Ezen állásában nagy szerepe volt Nero nejének Octaviának gyászos sorsában a Piso-féle összeesküvésre következő kegyetlenségekben s általában Nero folytonosan fokozódó vér- és
  pénzszomjában s erkölcsi romlásában.

  Nero bukása után Galbához pártolt, de a felbőszült néppel szemben így is nehezen birta életét Viniustól megvásárolni.

  Galba halála után a nép sürgetésére Otho a gonosz embert öngyilkosságra kényszerítette.
   
 9. cefó

  cefó Állandó Tag

  Kleopátra
   
 10. Rolinor

  Rolinor Állandó Tag

  Julia Caesaris


  Julia Caesaris (Kr. e. 39. - Kr. u. 14.), ismertebb nevén az idősebb Julia, Augustus római császár egyetlen gyermeke volt, annak második, Scriboniával kötött házasságából származott.

  Néhány nappal azután jött a világra, hogy apja elvált édesanyjától, hogy feleségül vehesse Livia Drusillát. Octavianus gondját viselte a gyermeknek, aki fontos szerepet játszott dinasztikus politikájában.
   
 11. Rolinor

  Rolinor Állandó Tag

  Publilius


  (nem Publius) Syrus, syriai származású rabszolga, ki később szabadon bocsáttatván, mint mimus-író tünt ki.

  Julius Caesar korában virágzott.

  Halálának éve ismeretlen. Mivel színdarabjai tele voltak moralis sententiákkal, ez aranymondásokat később, valószínűleg iskolai célra Publilii Syri mimi sententiae c. alatt külön gyüjteményben adták ki.

  A középkorban e gyüjteményt más forrásokból vett erkölcsi tartalmú gnomákkal bővítették ki s nagy kedvvel olvasták.
   
 12. cefó

  cefó Állandó Tag

  Írinyi János
   
 13. Rolinor

  Rolinor Állandó Tag

  Quintus Aurelius Eudebius Symmachus


  Symmachus, Quintus Aurelius Eudebius (?), (?, Kr. u. 345 körül - Róma, Kr. u. 402) Római író, szónok

  Hatalmas birtokai voltak Itáliában, Szicíliában és Afrikában; egész sor magas méltóságot viselt (391-ben consul volt), a pogány hagyományokhoz ragaszkodó római arisztokrácia politikai és
  szellemi vezetője volt. Beszédei („Orationes") közül nyolcnak a töredékeit ismerjük, bennük a gondos kidolgozottság és a mesterkélt szóvirágok fontosabbak a mondanivalónál.
  Levelei („Epistulae"), amelyek Ifjabb Plinius leveleinek mintájára készültek, 10 könyvbe csoportosítva maradtak ránk. Az első 9 könyv több, mint 900 -jórészt magán- levelét nem is a tartalom, hanem a finomkodó szófordulatok jellemzik.

  Leveleinek 10. könyve a „Relationes" (Hivatali jelentések), amelyeket mint praefectus urbi 384-385-ben fogalmazott meg. A pogány és a keresztény vallás történetében igen jelentős II.
  Valentinianushoz (375-392) írt beadványa, amelyben arra kérte a császárt, hogy állítsa vissza a senatus ülésterméből korábban eltávolított Victoria-oltárt, az ősi római vallás szimbólumát, s
  adja vissza az ősi római vallás papjai állami javadalmazását.
  A vitatott vallási-politikai ügyben Szent Ambrus Milánói püspök álláspontja győzött.
  Igen művelt, és az ősi hagyományokhoz ragaszkodó egyéniség volt, de újat sem a politika, sem a kultúra területén nem tudott nyújtani.
   
 14. Rolinor

  Rolinor Állandó Tag

  Marcus Annaeus Lucanus

  Hispaniai (Corduba) születésű római költő, a filozófus Seneca unokaöccse, a római epika Vergilius utáni legjelentősebb képviselője.
  Művészi tehetsége miatt Nero barátjává fogadta, és magas hivatalokat is betöltött (quaestura, augur).

  60-ban a Nero tiszteletére rendezett játékokon (Neronia) mint költő lépett fel. 62/63-ban jelent meg Bellum civile („A polgárháború” vagy Pharsalia c.) befejezetlen eposzának első három könyve, amelyben Iulius Caesar és Pompeius Magnus ellenségeskedését írta le. Ebben Caesart zsarnoknak, Pompeiust pedig a köztársaság védelmezőjének állította be erős rétorikai színezetben és patetikus stílusban.

  Költői sikerei és a sztoicizmushoz való közeledése miatt (amelynek következtében a császárság mint uralmi forma ellenzőjévé vált) viszonya Neróval elmérgesedett. A Piso-féle összeesküvés
  elfedését követően — amelynek Lucanus is résztvevője volt.

  Nero 65-ben öngyilkosságra kényszerítette.
   
 15. Rolinor

  Rolinor Állandó Tag

  Gaius Scribonius

  szül. Kr. e. 84 körül, 54. questor volt Kisázsiában, 50. pedig megválasztották néptribunná.

  Kezdetben Pompeius s az akkor vele szövetséges szenátuspárt hive volt, később azonban Caesar által megvesztegettetve egy Pompeiuspártinak álarca alatt Caesar ügyét védte a szenátusban.
  Hivatali évének leteltével Caesarhoz ment, akitől az utolsó közvetítő ajánlatokat hozta meg a szenátusnak. Amint a polgárháboru kitört, Caesar Sziciliába küldte, hogy azt számára biztosítsa.
  Innen Afrikába ment, hol a Pompeiuspártiakat több ütközetben visszaverte, végre azonban Juba,

  Numidia királya tőrbe ejtette. Látva, hogy serege elpusztult, a csata küzdelmében lelte 49. halálát.
   
 16. Rolinor

  Rolinor Állandó Tag

  Gaius Scribonius
  szül. Kr. e. 84 körül, 54. questor volt Kisázsiában, 50. pedig megválasztották néptribunná.

  Kezdetben Pompeius s az akkor vele szövetséges szenátuspárt hive volt, később azonban Caesar

  által megvesztegettetve egy Pompeiuspártinak álarca alatt Caesar ügyét védte a szenátusban.
  Hivatali évének leteltével Caesarhoz ment, akitől az utolsó közvetítő ajánlatokat hozta meg a

  szenátusnak. Amint a polgárháboru kitört, Caesar Sziciliába küldte, hogy azt számára biztosítsa.
  Innen Afrikába ment, hol a Pompeiuspártiakat több ütközetben visszaverte, végre azonban Juba, Numidia királya tőrbe ejtette. Látva, hogy serege elpusztult, a csata küzdelmében lelte 49. halálát.
   
 17. Rolinor

  Rolinor Állandó Tag

  Scribonia (elhunyt Kr. u. 16-ban)
  Lucius Scribonius Libo és Cornelia lánya, a nagy Pompeius és Sulla unokája, Octavianus második felesége.
  Először Publius Cornelius Scipio consul felesége volt, akitől egy lánya született, Cornelia Scipio. Kr. e. 40-ben a nála fiatalabb Octavianus vette feleségül.
  A frigy tisztán politikai okból jött létre: a politikus így akarta megszilárdítani a kapcsolatát Scribonia nagybátyjával, a Szicíliát uraló Sextus Pompeiusszal.

  A házasság nem volt boldog; Octavianust zavarta feleségének zsémbelése és az, hogy őt használta fel ellenfelei megfélemlítésére. Nem is csoda, hogy már Kr. e. 39-ben - néhány nappal közös
  gyermekük, Julia születése előtt - elváltak. Scribonia sosem házasodott meg újra.
  Amikor lányát házasségtörései miatt száműzték, Scribonia önként vele tartott (feltehetően bűntudata volt, hogy nem volt megfelelő szerepminta Julia számára). Száműzetésben halt meg. Sokmodern történész szerint az ideális római matróna eszményét testesítette meg.
   
 18. Rolinor

  Rolinor Állandó Tag

  Quintus Aelius Paetus római politikus, hadvezér, a plebejus Aelia gens tagja.

  Apja, Publius, Kr. e. 201. consulja, híres jogtudós volt.

  Életéről keveset tudunk. Kr. e. 174-ben, a pestisjárványban elhunyt apja helyére megválasztották augurnak. Kr. e. 167-ben már consul volt Marcus Junius Pennus kollégájaként.
  Magistraturájuk eseménytelenül telt: Paetus a Pó vidékéről, Gallia Cisalpinából, Pennus pedig Pisae felől támadta meg a ligurokat, akiknek feldúlták földjüket.

  Valerius Maximus és az idősebb Plinius feljegyeztek róla egy anekdotát, miszerint az aitól szövetség egy alkalommal csodálatos ezüst étkészlettel lepte meg, mivel egy korábbi követjárásuk alkalmával cserépedényből látták enni.
  Paetus visszautasította az ajándékukat. Valerius és Plinius egyébként sokat téved az esetében: az előbbi Quintus Aelius Tubero Catusnak nevezi, míg az utóbbi szimplán Catus Aeliusnak; sőt Plinius egyúttal Lucius Aemilius Paulus Macedonicus vejének nevezi. Ezek nyilvánvaló tévedések.

  A Tubero család az Aelia gens másik jeles ága volt, ehhez tartozott Quintus Aelius is, Paulus veje. A Catus melléknév pedig Quintus nagybátyját, Sextus Aelius Paetust, a neves jogtudóst illette.
   
 19. Rolinor

  Rolinor Állandó Tag

  Calpurnius Flaccus

  Hadrianus császár korában élt római szónoklattanár (rétor).

  Könyvben gyűjtötte össze az idősebb Seneca (i. sz. I. sz.) utáni szónoklattanárok előadásainak java érdekességeit, főleg vitatémáit, amelyeken a növendékek a vádbeszédek és védőbeszédek szerkesztését tanulták; legtöbbször ugyanarról a témáról kellett mind a kétféle beszédet megszerkeszteni, előzőleg pedig a kényesebb esetek jogi minősítését tisztázni.
  Ezek az iskolai gyakorlatok (declamatio) csupa kiélezett helyzetet mutattak be, s ennek megfelelően feldolgozásukban is kötelező volt az éles megkülönböztetés, a hajszálig pontos elemzés, az ellentmondások kiemelése és a mindenkor talpraesett és szellemes visszavágás.

  Calpurnius Flaccus ránk maradt könyve 53 ilyen vitatémát gyűjtött össze; hiteles és eleven képet ad a császárkor első és második századának főiskolai életéről, jogi vitáiról és ügyvédi gyakorlatáról. Magától értetődik, hogy a jogi problémák közt számos olyan akad, amely novellaanyagot tartalmaz, és mutatja, hogy a szónoki iskola gyakorlatában szerepeltek olyan témák is, amelyeket a szépirodalom már régebben feldolgozott.
   
 20. Rolinor

  Rolinor Állandó Tag

  Aulus Persius Flaccus (34, Volterrae- 62, Róma)

  Szatíraköltő.

  Etruszk eredetű, gazdaz lovagi családból származott. 16 éves korában a sztoikus filozófus, Cornutus lett a mestere, aki egész életfelfogására hatással volt. Szoros kapcsolatban állt Lucanussal és az ifjabb Senecával is. Szatírakötetét halála után egy barátja (Caesius Bassus) adta ki.

  A kötet egy 14 soros, sánta jambusban írt bevezető mellett 6 szatírát tartalmaz. Szatíráiban többek között a költők elfogultságát, az istenekkel szembeni képmutatását bírálja támadó és leleplező humorral.
  Sztoikus szellemben az erényes életre, a filozofálásra és az önismeret megszerzésére buzdít, az anyagi javak élvezetével szemben a kevés vagyonnal való megelégedés eszményét hirdeti.
  Az 5. szatírában Cornutusnak állít emléket.

  A legszigorúbb szatíraköltő, önmagán is kíméletlenül számon kéri elveit. Elvszerűsége és erkölcsi tisztasága a pogány életvitelt támadó egyházatyák szemében is népszerűvé tette.
   
Témaállapot:
Not open for further replies.

Megosztás