Reincarnacio

Antal

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Alberth!
Bhagavad Gita és Krisna Kik ők szerinted?
Jó lenne tiszta vizet önteni a pohárba.
Biblia szerint (csak az Ószövetség szerint!) kellett halálra ítélni a bűnösöket. Jézus a megbocsátást hirdette és az ellenség szeretetét.
Jézus éppen az Ószövetség papjai veretik véresre és feszítteik keresztre.
Már írtam: az Ószövetség gyökér, belőle "nőtt ki" az Újszövetség a vessző.
Jézus a szeretetet hirdette! "Senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért."
Jézus szerint minden embertársunk felebarát.
Az Újszövetség nem horror! (Valójában az Ószövetség sem, csak életbeágyazottan kell értelmezni.)
 

Gyongyi54

Állandó Tag
Állandó Tag"S mi tessék rajta? Hogy nehány anyag
Más-más tulajdonokkal felruházva,
Miket elobb, hogysem nyilatkozának,
Nem is sejtettél bennök, úgy lehet,
Vagy, ha igen, másítni nincs erod,
Nehány golyóba összevissza gyúrva,
Most vonzza, uzi és taszítja egymást,
Nehány féregben öntudatra kél,
Míg minden megtelt, míg minden kihult,
És megmarad a semleges salak. -
Az ember ezt, ha egykor ellesi,
Vegykonyhájában szintén megteszi. - "


http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Dolly_the_sheep2-thumb.jpg
 

alberth

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Antal!
A Bhagavad Gita nem egy személy neve, hanem a mitológiai gyűjtemény címe. Krishna nem más mint Vishnu földi megtestesülése. Vishnu az isteni trimurti harmadik személye. Bráma-Siva-Vishnu. Vishnu 10 avatára (földi megtestesülése), vagyis inkarnációja van számon tartva. Érdekes, hogy a kilencedik épp Buddha volt. Legalábbis a hinduista szemlélet szerint. A tizedik még nem jött el. A hinduk épp úgy hisznek benne, mint a keresztények Jézusban. Hiszen ebben a kulturában születtek és nevelkedtek. Nekik ugyanúgy szent folyó a Gangesz, mint a bibliahívőknek a Jordán, vagy mint az óegyiptomiaknak a Nílus. A szent folyó minden esetben a mennyei Tejút földi leképezése. Én nem hiszek a kizárólagosságban. A népek különböző kulturákban és különböző időkben a kozmikus történéseket ,,lehozták a földre", mítoszaikban mintegy lemásolták. ,,Mint a mennyben, úgy a földön is". Mert a földet az ég tükörképének tartották. Helyszínek és történések alapján. Ebből nőtt ki a kereszténység is, csak utána kell nézni. De az ószövetségnél is nyomon követhető. Csak jól meg kell figyelni a sorok között mélyen elrejtett üzeneteket.
,,Sokan mennek a széles úton, de nem az viszen üdvösségre, hanem a keskeny ösvény!"
 

alberth

Állandó Tag
Állandó Tag
Hozzátenném még a reinkarnációval kapcsolatban. A tanulmány azt írja, hogy egy életünk van és annak alapján döntendő el, hogy a feltámadáskor ki a jutalmazott és ki a kárhozott. Ez hihetetlen! Ismerve a különböző emberek különböző sorsát, élethelyzeteit, körülményeit és a történelmi korszakokat, no meg az egyes emberek által leélt életkort. Az újszülöttől a 120 éves agastyánig véve lehetetlen üdvözülést összevetni, már az életkorok miatt sem. Gárdonyi és Petőfi még nem ismerhették a New Age-t!
 

Antal

Állandó Tag
Állandó Tag
Úgy gondolom, hogy a sok újjászületés, földi megtestesülés számomra akkora hitet követelne, amekkora nincs.
Másként érti - úgy gondolom - a "szent folyót" egy keleti vallás követője és másként egy izraelita és egy keresztény. Az utóbbi kettő között nem sok eltérés van, de annál több az első és többi között.
Nem hiszem, hogy szabad együttlátni Bhagavad Gita mítoszait és a Biblia könyveit.
Az életkornak nincs köze az üdvözüléshez!
Bölcs 4.7-11
"Az igaznak azonban, ha időnap előtt hal is meg, nyugalomban lesz része.
Mert a tisztes aggkort nem a hosszú élet adja, nem függ az évek számától.
Sokkal többet ér az embernek a megfontoltság, mint az ősz haj, és a bűntelen élet, mint a magas kor.
Mivel kedves volt Isten előtt, szerette az Isten, és elvitte, mert bűnösök közt folyt az élete.
Elragadta, hogy a gonoszság ne ártson értelmének, és az álnokság el ne csábítsa a lelkét."
 

Athéna

Állandó Tag
Állandó Tag
(folytatás)

És most hadd mondjam el, miért vagyok teljesen biztos abban, hogy a reinkarnáció lehetetlen. Azért, mert az ember egységes lény. Gárdonyi antropoló&shy;giája, amely szerint az ember csupán a lélek, önké&shy;nyes és hamis. A tiszta szellem, az angyal, nem em&shy;ber. Az ember szellem is, ám ugyanakkor anyag is. A lelkem én vagyok, de a testem is én vagyok. Ami a testemnek fáj, nekem fáj, amit a testem élvez, azt én élvezem. Testem és lelkem szerves egységet al&shy;kot, és én ez a szerves egység vagyok. A test nem egyszerűen lakás, amelyből a lélek kiköltözik; ha a lélek elhagyja a testet, az ember meghal. Lelki funk&shy;cióinkhoz szükség van testünkre. Ezzel nem taga&shy;dom az ember természetfölötti jövőjét, de az a kegyelmi rendhez tartozik, nem a természet rendjé&shy;hez, s az is a test feltámadásával teljesül be. A merő természet rendje szerint az ember lelke, ha nem is semmisülne meg, a halál után nem volna képes további cselekvésre, kristályos időtlenségben ma&shy;radna fenn, szüntelenül magában hordva testének hiányát, szükségképpen megőrizve a testére való irányulást. Amennyiben az emberi lélek újból visszaágyazódik az anyagba, akkor azt törvényszerűen saját testévé határozza meg, hiszen nem veszítette el személyazonosságát. Ha Gogol lelke újból testet ölt, az Gogol teste lesz, nem Latinovits Zoltán tes&shy;te. Hitünk szerint ez meg is fog történni az Úr eljövetelekor, a holtak feltámadásakor. A föltámadt test azonosságát nem a molekulák azonossága biztosít&shy;ja, elvégre testünk anyaga már életünkben is állan&shy;dóan cserélődik, halálunk után pedig sok további test anyagává válhat. A föltámadt test azonosságát, mint Joseph Ratzinger - jelenlegi Szentatyánk - levezeti, a lélek azonossága biztosítja. RATZINGER, ffice:office" /><O:p></O:p>
(Joseph: Eschatologie - Tod und ewiges Lében. Friedrich Pustet, Regensburg, 1978. 148. o.)<O:p></O:p>
A lélek szervezi a testet ezzé a testté. Egész egyszerűen ön&shy;ellentmondás, hogy ugyanaz a lélek egy másik test&shy;ben éljen tovább. Nem lehetnek új génjei, más szü&shy;lei. Ha a lélek ugyanaz, a test is ugyanaz; vagyis nem reinkarnáció megy végbe, hanem föltámadás. A lélekvándorlás lehetetlen.
Mellesleg: erkölcstelen is. A kereszténynek azt mondja: ráérsz megjavulni következő életedben. Hogy a hindunak mit mond, arra nézve kérdezzük meg a Bhagavad-Gítát. Arjuna herceg habozik üt&shy;közetbe bocsátkozni, mert polgárháborús ellenfelei rokonok, ismerősök, általa tisztelt, szeretett szemé&shy;lyek. Krisna viszont arra buzdítja, hogy csak hányja őket kardélre szorgosan, „hiszen az elpusztíthatat&shy;lan, felfoghatatlan és örök élőlénynek csupán az anyagi teste van kitéve a megsemmisülésnek ... Mi&shy;ként az ember leveti elnyűtt ruháit, és újakat ölt \ magára, úgy adja fel a lélek is az öreg és haszna&shy;vehetetlen testeket, hogy újakat fogadjon el helyük&shy;be". <O:p></O:p>
Tessék: a reinkarnáció üzenete. Az ember&shy;élet nem számít. Vétkezz nyugodtan. Gyilkolj nyu&shy;godtan.
(vége)

Lásd még!

http://maranatha.uw.hu/reinkar2.html

Kedves Antal!
Mi* tiszteljük a Bibliát, a Koránt, a Talmudot, a Bhagavad Gítát, a Védákat, a sumér szentiratokat, a kínai bölcseket, az óegyiptomi, és nevesítve az ősi görög vallás tanítóit: Püthagorászt, Szókratészt, Platónt, Arisztotelészt, Tatioszt és latin követőiket, Senecát, Marcus Aureliust --mident és mindenkit, ami és aki hitet ad az útkererső embernek bármely korban, bármilyen vallási köntösben.
A Lélek egy -- nem lehet szétválasztani korokra és emberekre.
Egy -- mert valamennyi Lélekre áll a törvény: ahonnan érkezik, ugyanoda fog visszatérni.
Színeikben azonban minden Lélek különbözik -- ezek a színek mutatják meg, ki hol tart éppen saját útján, saját fejlődésében. És ez az út nem egyetlen körből áll.

Kérlek, mondd meg, mit tartasz a Lélekről?
Szerinted mi a Lélek? -- egy hittanár erre a legfényesebb választ tudja adni (bizonyára).
Ne a Bilblia szavaival válaszolj, a saját gondolataidat oszd meg velünk, ha teheted...
Köszönjük.

* Ki ez a "mi"?
A gondolkodó ember.
Vagyis az az anyaggal bíró földi lény, aki gondolkodik.

Üdv. és Szeretet
 

Antal

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Athéna!
A gondolkodó ember tiszteletben tarja embertársai emberségét. Azonban nem hiszem, hogy bárki, aki valamely vallást magáénak vallja, a saját szent könyvével egyenrangúnak véli a másikét. Mindezt teszi annélkül, hogy megvetné a másként gondolkodó, élő embertársát.
Aki nem vallja, hogy a saját meggyőződésének megfelelő hitet birtokolja, az nyílván nem is vallja, hogy az ő vallása az egyedüli üdvözítő vallás.
El lehet olvasni bármely kor gondolkodójának írását. Nem fogunk tudni mindegyikkel azonosulni. Választanod kell, számodra melyik út fogadható el. Nem elég elolvasni ezeket az írásokat, önmagukban még nem adnak hitet. A hit a Lélek ajándéka.
A nagy kezdőbetűvel írt lélek alatt a Szentháromság harmadik személyét értem.
Az emberi lélek megfogalmazása nem könnyű feladat. Ugyanakkor vallom, hogy testünk szüleinktől kapott gének szerint növekszik, fejlődik stb., a lélek az élet első pillanatától az emberré-levés elindítója.
Az ember míg e földön él elválaszthatatlanul test és lélek. Majd a test egyszer visszatér a porba, melyből vétetett, a lélek számot ad az ember ténykedéséről Isten előtt. Következik a feltámadás. Testet kapunk, de már nem halandót, ez a megígért feltámadás, amelybe mindenki részesül.
A lélek az, amely által Isten a saját hasonlatoságára teremtett minket. A lélek halhatatalan, teremtésétől kezdve örök (ebben hasonlítunk Teremtőnkre).
Minden ember egyedi, egyszeri földi élettel rendelkező. Szerintem téves a megállapítás, "És ez az út nem egyetlen körből áll".
Azért kaptuk a lelkiismeretet, hogy egyetlen földi élet alatt legyen írányítónk. Más dolog, hogy a világban az általad ismertetett megfogalmazások különféle lelkiismeretű embereket formáltak.
Sokan nem tehetnek arról, hogy milyen vallási közegben élnek. Az a lényeg, hogy míg nem jutnak el egy általuk is igazabbnak tartott istenismerethez, addig az eredeti lelkiismeretük a mérvadó. Az ítélet az alapján fog megtörténni.
Nincs szükség "körök"-re, mert bárhol éled is le az életet, azt a lelkiismereted szerint kell leélned. Nem vigasztalhatod magad, hogy egy másik életedben majd szebben, jobban élsz. Az életet tapasztalat nélkül kezded. Azt a tudást, amit megszereztél most kell hasznosítanod. Isten nem önmagadnak teremtett, hanem a másik emberért...
 

alberth

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Antal!
Igen komoly a követelmény, a teszt, a vizsgajelleg a te hitedben. Na és a bűntudat cipelése elsőrangú. A jutalmazás és a büntetés is nagyon differenciált. Ezt nem hiszem így! Elképzelhetetlen.
A biblia, mint szentírás az embernek szól. Azonban a legkevesebb, amit az egyes emberi lelkek teremtéséről, származásáról, mibenlétéről megtudhatunk belőle. Honnan jöttünk, és mit csináltunk a születésünk előtt, mint lélek? Erről semmi információt nem mond.
 

Athéna

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Antal!

Köszönöm megtisztelő válaszodat.

A gondolkodó ember tiszteletben tarja embertársai emberségét. -- Nagyon igaz, bár így volna, hiszen éppwn ezért vagyunk itt. De vajon mindenki így gondolkodik? Akkor miért ilyen a világ, és miért nem másmilyen?

Azonban nem hiszem, hogy bárki, aki valamely vallást magáénak vallja, a saját szent könyvével egyenrangúnak véli a másikét.
-- Az ember, miközben saját vallása szent könyvével azonosul, hitével azonosul. Amennyiben nem tud elfogadni más szent könyveket, azt sem tudja elfogadni, hogy másoknak igaz hite lehet. Kisajátítja az "igaz hitet".

Mindezt teszi annélkül, hogy megvetné a másként gondolkodó, élő embertársát.
-- Ha nem vetné meg, miért akarja elsöpörni a világról a másik felekezet tagjait, mint írtad: embertársát, aki szintén gondolkodik, mint ő -- csak éppen másként.

Aki nem vallja, hogy a saját meggyőződésének megfelelő hitet birtokolja, az nyílván nem is vallja, hogy az ő vallása az egyedüli üdvözítő vallás.
-- Sokfajta meggyőződés él, némelyik előítéletként gyökerzik a szívbe, és béklyóba veri a gondolatokat.
Ezt el tudod képzelni: tisztelem embertársaimat (Te írtad), tisztelem hitüket, s ezáltal szent könyeiket is?
Miért kéne azt hirdetnem, hogy a hit, amelyben a legmélyebben hiszek, és egy vagyok vele, magasabb rendű bármely hitnél?
Miért kell megkérdeznem magamtól, hogy a "meggyőződésemnek megfelelő hitet birtoklom-e"? -- Ha nem hinnék hitem választásában, magában a hitben nem hinnék, s tovább megyek, ezáltal magamban sem hinnék, hiszen én választottam (miután megtalált). De hiszek abban, hogy hitem erős, s ez megerősít a hitben, végül magamban.

El lehet olvasni bármely kor gondolkodójának írását. Nem fogunk tudni mindegyikkel azonosulni.
-- Bizony így van, de elgondolkodunk rajta.
Mindannyian ugyanarról beszéltek, csak másképpen (a lélek és az ember sokszínűsége) -- más korban, más közegben, más éghajlaton, más környezetben, más erkölcsök, más hagyományok stb. között élve.

Választanod kell, számodra melyik út fogadható el. Nem elég elolvasni ezeket az írásokat, önmagukban még nem adnak hitet. A hit a Lélek ajándéka.
-- A választás nagyon nagy és végtelen munka a földi élet során. Akkor is választanom kellett, mikor elgondolkodtam azon, hogy írok Neked, vagy hallgatok?
Az élet nagy törvénye -- Isten hatalmas ajándéka által -- az egyensúly törvénye, ha nem találjuk meg választásainkban, majd tetteinkben, életbe lép a kiegyenlítés törvénye -- Isten újabb kegyes ajándéka.

A nagy kezdőbetűvel írt lélek alatt a Szentháromság harmadik személyét értem. -- Köszönöm.

Az emberi lélek megfogalmazása nem könnyű feladat. Ugyanakkor vallom, hogy testünk szüleinktől kapott gének szerint növekszik, fejlődik stb., a lélek az élet első pillanatától az emberré-levés elindítója. Az ember míg e földön él elválaszthatatlanul test és lélek. Majd a test egyszer visszatér a porba, melyből vétetett, a lélek számot ad az ember ténykedéséről Isten előtt.
-- Minden szavad igaz.

Következik a feltámadás. Testet kapunk, de már nem halandót, ez a megígért feltámadás, amelyben mindenki részesül.
* Erre később válaszolok.

A lélek az, amely által Isten a saját hasonlatosságára teremtett minket. A lélek halhatatalan, teremtésétől kezdve örök (ebben hasonlítunk Teremtőnkre).

* Nagyon nehéz erről Neked beszélnem, de ki kell ábrándítsalak, Kedves Antal, mindent kiválóan tudsz, ebben és a körök kérdésében tévedsz.

Mi más volna az élet köre, mint a föld forgása, a napok, a hetek, a hónapok, évszakok s az évek szabályos (megközelítően) azonos körforgása, melybe az ember a többi élőlénnyel a rend és harmónia (egyensúly és kiegyenlítődés) törvénye szerint beágyazódik?
Miért történne ez másképp az emberrel?
Kérlek, nézz vissza életedre...
Vizsgáld meg emberi kapcsolataidat.
Vedd szemügyre közelebbről az első pillanatot, amelyben egy embert megismertél.
Milyen belső érzésed támadt az első pillanatában? Rokonszenv? Ellenszenv?
Kérlek, nézd ugyanezt az embert s a vele lévő kapcsolatodat évek távolából.
Megváltozott a véleményed?
Lehet, hogy szeretted volna más embernek hinni, s türelemmel vártál, akár 7 évet, vagy ennek többszörösét, de minden visszatért a kezdőponthoz.
Az Első Pillanat törvénye Isten nagy törvénye, hiszen sorsunk meghatározott. Bármit teszünk ellene, a kijelölt útról senki nem térhez le.

Minden ember egyedi -- igaz, sőt hozzáteszem, minden életében egyszeri, egyedi és megismételhetetlen csoda: azzá lesz, amivé alakítja magát. Nagy feladat... Szerinted ehhez elég egyetlen élet? Az egyensúly törvénye szerint a Szeretet egy nagy kör (a körök képletesen értendők), melyben minden megtalálható. Nekünk kell kiválasztani a Szeretet köréből a megfelelőt: szeretet (elengedés, elfogadás, előítéletnélküliség, kritikátlanság, bizalom, hit, kegyes irgalom, őszinte alázat, valódi tisztaság stb.) és akarat (önzés, hatalomvágy, előítéletek, bárdolatlan cimkézés, kegyetlenség s a gyűlölet megszámlálhatatlan fajtája stb.) között.

Azért kaptuk a lelkiismeretet...
-- Isten lelket adott a földi élethez, nem lelkiismeretet -- bár nevezhetjük így is, ezek pusztán szavak --, melynek tudata van, s ezáltal tudása, melyet tapasztalatai révén szerzett a hosszú út során. Így nem lelkiismeretük által különböznek az emberek egymástól, hanem az út hossza által. Pontosabban: ki-ki mennyi tapasztalatot szerzett már (hány életet élt és miképpen), s azokat hogyan tudta alkotó módon beépíteni saját lényegébe: lelkébe, vagy lelkiismeretébe, ahogy Te nevezed.
Ehhez -- bármilyen fájdalmas -- egyetlen élet kevés.
Lehet, hogy Te nem így gondolod -- tiszteletben tartom.
A Te hited, a Te gondolatod a Tiéd.

Nincs szükség "körök"-re...
Bár így volna, sokan örülnének neki.
A léleknek, mivel a földön él, az ember kis szigetén, itt kell alkotnia, és önmagát megteremtenie, miközben alkotó módon bekapcsolódik a földi teremtés nagy építőmunkájába.
Ez két kör: az egyik az Emberi Kör -- ebben élsz, itt teremted meg magad; a másik a földi világ köre, nevezzük Világi Körnek (szavak, szavak), ebben a körben tevékenykednek a többiek, s Te miként ők, részt veszel a földi teremtés nagy munkájában.
Van még egy harmadik kör is -- Isten jóságos adománya által.
Nevezzük Élet Körnek. Az Élet kapcsolja össze az egyént a többiekkel, a családdal, ismerősökkel, végül a társadalommal és az emberiséggel.
Az Élet Köre egymáshoz fonja a két előbbit -- mindenre és mindenkire ugyanazok az Istentől való törvények állnak (kivétel nélkül).

mert bárhol éled is le az életet, azt a lelkiismereted szerint kell leélned. Nem vigasztalhatod magad, hogy egy másik életedben majd szebben, jobban élsz.
-- Ez nem vigasz, drága Antal, ez fájdalom, hiszen el kell hagyni örökre éppen megmunkált énünket, szeretteinket, minden teremtésünket.
Míg nem tudtam (hiszen nem tudással születünk, Te is írtad), sokszor hangoztattam, jó volna, ha nem lenne reinkarnáció, hiszen nem szeretnék szeretteim nélkül élni...

Az életet tapasztalat nélkül kezded. Azt a tudást, amit megszereztél
most kell hasznosítanod. Isten nem önmagadnak teremtett, hanem a másik emberért...
Szívem szerint szóltál -- szavaid aranyból vannak...
Csakhogy ez túl szép volna, hiszen ember nem létezik hibák, tévedések nélkül, ha hibátlan volna, meg sem kellene születnie.
Mivel mindannyian más közegben (családban, közösségben, országban) nevelődünk, szembesülünk környezetünk erkölcsi törvényeivel, életfelfogásával.
Ismét életbe lép a nagy törvény, a Választás Törvénye -- döntenünk kell, hogyan élünk, s az adott életben, melyik utat választjuk: az igaz utat, vagy a pillanatnyi könmnyebbségért letérünk az igaz útról.
Tévedéseink (téves gondolataink és tetteink) miatt kell újra születnünk, bármennyire fáj.

Van azonban egy megkönnyebbülést hozó oldala is az örök életnek: nem kell meghalni. Ezt a lélek tudja (mélyen őrzi ezt a tudást).
Az ember meghal, a lélek nem -- amikor kilép a testből (mikor a test életképtelenné válik), a lélek elengedi a tested, és rögtön elengedi az azonosulás gondolatát is. Megkönnyebbülve visszatér az ősi tudáshoz -- hogy ő él, vagyis halhatatlan.

Honnan tudom mindezt?
Mert átéltem.

Üdv. és Szeretet:
Athéna
 

Antal

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Alberth!

"Honnan jöttünk, és mit csináltunk a születésünk előtt, mint lélek?"

Az ember számára a születés (pontosabban az anyaméhben megfogant élet) kezdet. A test és a lélek kezdete. Semmit nem kellett tennünk születésünk előtt.
Születésünk után jött a feladat:
Növekednünk kell "korban, bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt" - ahogy Jézus is tette.
 

alberth

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Antal!
Ha állandóan Jézusra hivatkozunk, akkor az olyan mintha lehetetlenre vállalkoznánk. Őt ugyanis a kereszténység isteni személynek tartja! Mi csak emberek vagyunk. Ő tökéletes, mi tökéletlenek. Hogyan is növekedhetnénk oly módon, mint ő? Hiszen egy isten hová is növekedne bölcsességben, mivel mindenható. Még ha emberi testben is élt, akkor is isteni lélek. Nem igaz?
Vagy esetleg több isten van? Évezredekig így hitték az emberek és akkor az volt a természetes. Ugye milyen furcsa? Mit csinálnál ha az ókori Rómában élnél és abban a kulturában nevelkednél? Hinnéd és vallanád Jupitert, Marsot, Júnót, Minervát, Mercuriust, Apollót, Hesztiát, stb. Gondolj csak bele!
Nekünk inkább emberi léptékkel kellene mérnünk magunkat. Akkor mindjárt jobban kontrollálható a fejlődés. Egyébként nem hiszem, hogy az ember lelke egyidős a testtel. A lelkünk sokkal ősibb szerintem. Talán már akkor léteztünk, amikor még nem is volt anyagi univerzum! Ez nagy különbség. Látod, ennek benne kellene lennie a szentírásban. - Ha már annyira nekünk írták. Hol található benne? Sehol.
Tudod, a léleknek is van teste. Nem a ,,feltámadáskor" kapja. Ezt nem hiszem, hanem tudom. Nem ezek a fizikai törvények érvényesek odaát, nem is ilyen test, de így néz ki... vannak fénytestek is... Ez tény és való. Ha kilépsz fizikai testedből, ugyanúgy van kezed, lábad, arcod, stb. Csak nem vagy sem gyerek, sem öreg, hanem örökifjú! :D
És ez attól függetlenül így van, hogy most hiszed e vagy sem.
 

Antal

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Alberth!

Jézus Krisztus az Isten Fia, aki érettünk emberré lett. Nincs három isten, csak egy. Az egy Isten három személyű.
A Római Katekizmus egyértelműen tanítja:
"Maga Jézus is megerősíti, hogy Isten az "egyetlen Úr", és Őt "teljes szívből, teljes lélekből, minden érzéssel és minden erővel szeretni kell". http://www.katolikus.hu/katek/kek00198.html#J4Ugyanakkor megmutatja, hogy ő "az Úr". A keresztény hit sajátsága, hogy vallja: "Jézus az Úr". Ez nem ellentétes az egy Istenbe vetett hittel. A Szentlélekben, az "Úrban és éltetőben" hinni semmiféle megosztást nem okoz az egy Istenben:
"Szilárdan hisszük és őszintén valljuk, hogy csak egyetlen egy örök, mérhetetlen és változhatatlan, fölfoghatatlan, mindenható és kimondhatatlan, igaz Isten van, Atya, Fiú és Szentlélek: bár három személy, de egy lényeg, állag vagy egészen egyszerű természet."

Jézus Krisztus nem emberi testben élt, hanem valóságos emberként élt. Szent Pál szerint: "Mindenben hasonlóvá vált hozzánk, a bűnt kivéve."

A római sok-isten-hitnek el kellett múlnia, mert a kor mindenképpen túlhaladta. Teremtmények nem lehettek tovább istenek. A kereszténység csak meggyorsította a folymatot.

Az ember lelke egyidős a lelkével. A Teremtés könyve szerint: Ter 2.7
"Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé."

Úgy gondolom elég utalás arra, hogy az ember lelke egyidős az emberrel.
Nincs okunk kételkedni benne, már csak azért sincs, mert a kinyilatkoztatáson kívűl más adatunk nincs erre nézve.
A többi csak emberi elképzelések különböző változata, nagyon nagy hit kell annak elfogadásához.
Akkora hitem - újra írom - nekem nincs.

Tudod, a léleknek is van teste. Nem a "feltámadáskor" kapja. Ezt nem hiszem, hanem tudom.

Honnét tudod? Érdekes dolgokat tapasztaltál!
Hogyan egyeztethető mindez a reinkarnációval?
Komolyan mondom, hogy nem tudom mi a hitvallásod.
Segíts, hogy megértselek!
 

alberth

Állandó Tag
Állandó Tag
Honnét tudod? Érdekes dolgokat tapasztaltál!
Hogyan egyeztethető mindez a reinkarnációval?
Komolyan mondom, hogy nem tudom mi a hitvallásod.
Segíts, hogy megértselek!
Kedves Antal!
Te jó ember vagy, mert van türelmed magyarázni és szeretettel teszed. Bizonyára jó hitoktató is lehetsz és szeretnek hallgatni. Nem tudom, felnőttek vagy gyerekek számára tartasz e hittanórákat.
Én sok érdekes dolgot tudnék neked mondani. Persze ez elég komplex és hosszú ahhoz, hogy néhány mondatban leírjam itt. Na meg remélem több időm is lesz rá majd. Persze, ha érdekel téged. Te nagyon hiszed azt ami a bibliában le van írva. Nem baj ha az ember hívő, de gondolj bele: minden benne van? Minden le van ott írva? Még a katolikus vallás is úgy hírdeti. Hitünk a biblián és a hagyományokon alapul.
Engem sok minden érdekel és nem tudom figyelmen kívül hagyni a biblián kívüli kulturákban kialakult vallások hittételeit sem, mert azt is ugyanolyan emberek vallják és vallották, mint mi.
Tudod, amikor én kisiskolás voltam, akkor arra tanítottak hogy nem szabad templomba menni. Akiről megtudják, kirúgják az iskolából. Mert a szocialista ember már nem hihet ilyen idejétmúlt babonákban. Nos ilyen vallási indíttatásom volt gyermekként. Mégsem ez maradt meg bennem, hanem a keresés, hogy az élet nem csak ennyi, és az ember nem csak ennyi.
Aztán kezembe került egy biblia. Kisiskolásként. Csodálkoztam, hogyan lehet ekkora különbségeket tanítani az embernek. Mármint a biblia és a kommunista-materialista világkép összevetése. Ez bizony olyan kiindulópont volt számomra (gyeremekként!), hogy azóta nem a dogmákban hiszek, hanem a logikus magyarázatokban. A nagy tudósok is azt vallják, hogy az isten logika nélkül nem vihette végre a teremtést, ami persze nem fejeződött be szerintük sem, hanem egy állandó folyamat. Nos, érdekel sok minden ezzel kapcsolatban, még a transzcendencia és a quantumfizika is. Na és a csillagászat, asztrológia, asztronómia, asztrofizika, pszichológia, filozófia, művészetek... és még sorolhatnám, amire épp rábukkanok és valami érdekeset találok benne. Tehát csodálom a világot és a teremtést és szeretnék belőle minél többet felfogni. Már amennyi az én tehetségemből és lehetőségeimből telik. És van még egy régi mondat:
,,Ismerd meg magadat és megismered a mindenséget...!" Tehát az önismeret építése is ide tartozik. :D
 

pitti

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia Antal,

Na. Elolvastam a Dr. Kovacs Gabor altal irt formedvenyt amit felraktal ide. Tudom hogy nem foglaltal allast sem mellette sem ellene tehat ne vedd szemelyes tamadasnak de a tobbi irasodbol egyertelmuen lehet kovetkeztetni arra hogy egyet ertesz vele. Ha tevedek nyugodtan javits ki. Tisztelem mindenki hitet es velemenyet, mindazonaltal van nehany eszrevetelem.
<O:p</O:p
Ez a Dr. Kovacs nem csak megdobbentoen szuk latokoru ortodox katolikus, hanem meglepoen alul informalt a temaban amibe batorkodott belenyulni.
<O:p></O:p>
Kiragadok nehany tevhitet az iromanyabol ami nem csak alul informalt hanem szinte felhabotitoan tudatlan, ezt teszem termeszetesen a teljesseg igenye nelkul. Persze lehet hogy nem is tudatlan hanem csak a szeles neptomegek alul informaltsagara avagy az egyhaz altal felrevezetett egyenek informacio hianyara alapoz.
<O:p></O:p>
Hivatkozik Oregeneszre es a II-ik Konstantinapolyi Zsinatra mintegy alatamasztva az o teoriajat, hogy a katolikus egyhaz elutasitotta a reinkarnacio tenyet.
Oregenesz tanitasa szeleskorben el volt fogadva a katolikus egyhaz Nyugat Romai Birodalom ala tartozo reszeben, beleertve a Papat. Akkoriban az egyhaz befolyasa legjobb indulat mellett is csak elhanyagolhato volt. Justicianusz csaszar szemelyes okokbol kifolyolag (ebbe ittt most nem kivanok bele menni) elhatarozta hogy a reinkarnacio tanitasa nem egyezik az o szemelyes erdekeivel es ebbol kifolyolag megoletett vagy bebortonoztetett mindenkit aki az utjaban allt. Hogy “hivatalos” erore emelje a reinkarnacio eltorleset osszehivta a szoban forgo zsinatot termeszetesen kizarva a Papat es A maradek, befolyasa alatt allo vagy megfelemlitett egyhazi vezetok termeszetesen azt szavaztak meg amit akart. A zsinat utan annak rendje-modja szerint atirtak a bibliat (egyesek szerint “szentiras”) kitorolve belole <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
><st1:City w:st=
minden</st1:City> mas Nyugati egyhazi vezetot aki veszelyt jelenthetett celja elereseben.

<font face=" /><st1:City w:st="on">minden</st1:City> reinkarnaciora valo utalast.

A jelenkori katolikus egyhaznak nagyon kenyelmes ez a megoldas miutan ha a reinkarnacio tanitasa kozhit lenne az egyhaz teljesen elvesztene az uralmat es fontossagat. Ha valaki tenyleg megerti a reinkarnacio elvet es mukodeset tobbet nincs szuksege egy koztes, harmadik felre ugy mint az egyhaz, a teremtojevel levo kapcsolatban.
<O:p></O:p>
A bibliarol (Uj testamentum) csak annyit szeretnek hozzatenni, hogy eredetileg tobb mint 40 “konyvbol” allt, beleertve a gnosztikus irasokat is. Konstantinusz csaszar onkenyesen kivalasztott egy par konyvet ( szamszerint negyet) vagy irast aminek az osszessege lett a biblia avagy “szent iras”. Konstantinus maga soha sem fogadta el a kereszteny vallast es csak a halalos agyan lett megkeresztelve, valoszinuleg akarata ellenere. Tehat egy ilyen ember a “szent iras” osszeallitoja. Konstantinusznak ugy mint Justicianusznak igenye volt egy jobban “emberkozeli” istenre amire a tokeletes alany Jezus volt. A biblia atirasa es meg tobb atirasa soran elvettek, hozzatettek es maghamisitottak Jezus tanait eppen ahogy az erdekuk kivanta.
Mint tudjuk, Jezus az Essene szektahoz tartozott es elete soran mesteri fokozatra vitte az Essene tanokat. Ha valaki veszi a faradtsagot es utanna nez, meglepve tapasztalhatja, hogy az Essene tanitas alap kove a reinkarnacio.
<O:p></O:p>
<st1:Street w:st="on"><st1:address w:st="on">Draga <st1:Street w:st="on"><st1:address w:st="on">jo Dr.</st1:address></st1:Street></st1:address></st1:Street> Kovacs ur rendelkezett egy zsido haverral (valamint Raj Tamas rabbi irasaval) aki felvilagositotta hogy a Kabbalah egy okkult zsido miszticizmus ami a 8-ik szazad tajan a gnosztikus elvekre alapozva lett megirva, es mint felvallrol egy kezlegyintessel elintezi ezt a dolgot. Ehhez termeszetesen tudnunk kell, hogy az egyhaz avagy egy ortodox beallitasu katolikus szemeben a gnosztikus tanitas sokkal komolyabb bun mint maga az isten karomlas.
Szabadjon megkernem a kedves erdeklodoket, hogy nezzenek utanna a Kabbalah tortenetenek.
Az elso Kabbalisztikus tanok Adam nevehez fuzodnek amit kovet Abraham es Mozes Kabbalisztikus tanitasa. Megint csak a teljesseg igenye nelkul batorkodom megjegyezni, hogy a Kabbalah tanitas az ugynevezett Zohar irasokra (24 konyv aminek szerencsem van birtokaban lenni) alapul ami a fizikai es metafizikai vilagegyetem mukodeset magyarazza bele ertve a reinkarnaciot is. Erdekes modon manapsag a quantum fizika mindenben alatamasztja a tobb mint 4000 eves Kabbalah tanokat. Csak erdekesseg keppen ideirom hogy tobbek kozott Isaak Newton is Kabbalista volt. Szeretnem megkerni a kedves tarsalgo tagokat, hogy ne emlitsuk Madonna enekes nagyasszonyt mert elborul az agyam. Szerintem a Hollywoodi sztarok Kabbalah erdeklodese tobbet art a tanoknak mint hasznal.
<O:p></O:p>
Vegul, draga <st1:Street w:st="on"><st1:address w:st="on">jo Dr.</st1:address></st1:Street> Kovacs <st1:City w:st="on">ur</st1:City> teljesen figyelmen kivul hagyja tanult kollegai verejtekkel szerzett kutatasi eredmenyeit elukon Dr. Michael <st1:City w:st="on">Newton</st1:City> kaliforniai kutatoval akinek a munkassaga uttoro a reinkarnacio teruleten. Ne is emlitsuk Edgar Cacey-t aki vilaghirt erdemelt ki a maga teruleten es ortodox katolikusbol lett a reinkarnaco tanitas nagymestere.
<O:p></O:p>
Hat most csak ennyit errol….:cool:
 

Pufi

Állandó Tag
Állandó Tag
Pitti egy vilag tarult ki elottem. Van Zoharod? Nahat! S a Kabbalah erdekel a Madonna nelkul?
 

Antal

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia Pitti!
Természetesen jól látod, valóban egyetértek Kovács Gáborral.
Felvetésedhez csak annyit tennék hozzá, hogy az Egyház tanítása valóban ellenkezik a gnosztikus tanítással, kizárta az apokrif evangéliumokat. Konstantin császár még az sem biztos, hogy megkeresztelkedett. Annyit azonban tudunk, hogy nem tudott állástfoglalni, mert hol az ariánusokhoz, hol az Egyházhoz csatlakozott. Nem ő döntötte el, hogy az újszövetségi Szentírásban mely könyvek legyenek, hanem a niceai zsinat, ahol ő is jelen volt.
A reinkarnáció elfogadása nem személyes érdek, hanem hit kérdése. Nem tudom összegyeztetni a keresztény tanítással, valahogy ellentmond neki.
Most sok időm nincs egy részletesebb válaszra. Annyi bizonyos, hogy sok a féligazság abban, amit írtál. A féligazság pedig veszélyesebb minden más tanításnál, mert könnyen tévútra kerül az ember.
Próbálkozz meg, légyszíves, megismerkedni ne csak az Egyház-ellenes tanokkal és történelemmel, hanem az Egyház tanításával is.
Hallgattassék meg a másik fél is!
 

pitti

Állandó Tag
Állandó Tag
Szia Antal, sajnos nekem sincs sok idom bovebben fejtegetni a temat. Egyetertunk hogy minden idevago informaciot at kell nezni.

A féligazság pedig veszélyesebb minden más tanításnál, mert könnyen tévútra kerül az ember.
En is pontosan igy latom, ezert ertektelen a Dr. Kovacs ur irasa.

A reinkarnáció elfogadása nem személyes érdek, hanem hit kérdése.
Ebben viszont nem ertunk egyet. A hit meg a feligazsagnal is veszelyesebb lehet. Ne "higgyunk" hanem "tudjunk". Ehhez viszont megint csak az kell amit fentebb olyan jol leirtal hogy minden oldalt meg kell vizsgalni. Minden evidenciat merlegre kell tenni es levonni a kovetkeztetest.
Szamomra a reinkarnacio nem hit, hanem bizonyitott az evidenciak alapjan amit lattam, hallottam, olvastam. :cool:
 

alberth

Állandó Tag
Állandó Tag
Kedves Antal!
A reinkarnáció elfogadása számomra nem hit kérdése, de nem is személyes érdek, hanem megélt valóság!
Mit gondolsz, mit higgyek jobban, amit megéltem, vagy amit elolvastam?

Hogy a féligazságokat elkerüljük, ezért kell a tudás, ismeret. Mindent meg kell vizsgálni, át kell nézni - ha viszont nem találunk megfelelő magyarázatot, akkor félretesszük a témát és várjuk, hátha lesz később információ. Az a legegyszerűbb, hogy elhiszem a dolgokat, mert úgysem érteném meg, hiszen emberi ésszel felfoghatatlan...
Amiket Pitti felvetett, bizony én is olvastam. Ehhez tenném még hozzá, hogy katolikus, református és egyéb keresztény értekezéseket is szoktam olvasni. A szentek élete - főleg az elején rengeteg mártírról szól. Szinte ösztönöz a mártíromságra - nekem ez nem tetszik. Sok a kín és sok a vér! Nem hiszem, hogy ez lenne a teremtés értelme. Aztán ott van Sárkányölő Szent György. Most jöttek rá, hogy csak legendabeli alak. Így kivették újabban a szentek sorából. Viszont a szerencsétlen boszorkány-eretnekként elevenen megégetett Jean Darc-ot nemrég rehabilitálták. Ekkorát lehet tévedni hit által? Tudod hány őrültje van a túlbuzgó vallásosságnak? És mennyi volt a történelem folyamán? Ők szerinted hová jutottak? Mennybe, vagy pokolba? Ismered a Jeruzsálem-szindrómát? Mi a véleményed róla?
 
Oldal tetejére