Ókori történelemmel kapcsolatos könyvek

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Hartwin Brandt

Nagy Konstantin, az első keresztény uralkodó​

1611153894946.png
1700 esztendővel ezelőtt, 306.július 25-én kiáltották császárrá a mai Anglia területén, Yorkban állomásozó csapatok az éppen elhunyt római császár, Constantinus Chlorus és egy lovászleány fiát, Flavius Valerius Constantinust. Az esemény valóságos államcsínynek számított: a Római Birodalom törékeny egyensúlya összeomlott, és a rá következő években a trónkövetelők véres küzdelmet folytattak egymással. Nay Konstantin győztesen került ki a küzdelmekből, és diadalát egy új istennek, a keresztények istenének tulajdonította.
Hartwin Brandt olvasmányos műve nem egy szent életrajzát tárja elénk, hanem egy meglepő karrier történetét meséli el. Konstantin uralkodása alatt a kereszténység lett az államvallás a Római Birodalomban, amellyel egy több évezredes új, kultúrális korszak vette kezdetét.


Hartwin Brandt az ókori történelem professzora, a bambergi egyetemen tanít. Szakterülete elsősorban az ókor társadalmi, gazdasági és szellemi irányzatai, Kis-Ázsia történelme, valamint az i. e. 6–5 századi görög történelem.
 

Csatolások

 • brandt_hartwin__nagy_konstantin.rar
  892 KB · Olvasás: 89

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Hartwin Brandt

Az ókor alkonya​

A kései Római Birodalom története
1611154069648.png
Kötetünk olvasmányosan, izgalmasan és számos kortárs tanút megszólaltatva írja le a Római Birodalom késő ókori bel- és külpolitikai eseményeit: a kereszténység terjedését, az egyház és a világi hatalmak közötti feszültségeket, a római jog törvénybe foglalását, az ókor kultúrájának átvételét a germán utódállamokban - ami mind-mind kihatással volt a középkori és újkori Európa arculatának alakulására.

A szerző, Hartwin Brandta Bambergi Egyetem professzora. Fő kutatási területe a késő ókor társadalom-, gazdaság- és kultúrtörténete.
 

Csatolások

 • brandt_hartwin__az_okor_alkonya.rar
  2.8 MB · Olvasás: 123

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Xenophón

Kürosz nevelkedése / Anabázis​

1611388865171.png
Xenophón két műve az irodalom két ellentétes pólusán helyezkedik el: a Kürosz nevelkedése utópisztikus fejedelmi tükör, az Anabázis véres valóságú dokumentum. Kürosz, a bölcs uralkodó példaképe a görög humanizmus, a szókratészi tanítások jegyében él és gondolkodik, eszménye az igazság, a becsület, az emberszeretet, a jóság. Az Anabázis (tízezer görög kalandos visszavonulásának története egy idegen érdekekért folytatott s elvesztett, távoli csatából) világát ezzel szemben jogtalanság, erőszak, árulás, gyilkolás jelzi. A mai ember, aki eszme és valóság ellentétét annyiszor érezhette a tulajdon bőrén is, nem fogja idegennek találni Xenophón világát, amelyben ideológia és gyakorlat oly tragikus ellentmondásba került egymással.
 

Csatolások

 • xenophon__kurosz_nevelkedese.rar
  577.8 KB · Olvasás: 54

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Pályi Gyula

A Torinói Lepel​

1611997482399.png
A Torinói Lepel néven ismert relikvia egy közel négy és fél méter hosszú,egy méter széles lenvászon szövetdarab,melyen egy halott férfi lenyomata látható.E kendő a hagyomány szerint Jézus Krisztus halotti leple,így a képmás az ő arcvonásait őrzi az utókor számára.

Az utóbbi közel száz évben a tudósok megkísérelték a modern természettudomány minden hozzáférhető módszerével kutatni a lepel eredetét. Az eredmények túlnyomó többsége igazolja a Jézus személyéhez kötődő hagyomány hitelességét, bár egyes vizsgálatok kételyeket is ébresztettek.

Pályi Gyula -a Modenai és Reggio Emiliai Egyetem az általános szervetlen kémia professzora- a témával kapcsolatos legújabb eredmények és hipotézisek bemutatásával olyan naprakész szintézist alkotott, mely magyar nyelven eddig még nem hozzáférhető.
 

Csatolások

 • palyi_gyula__a_torinoi_lepel.rar
  1.3 MB · Olvasás: 60

Lunemorte

Állandó Tag
Állandó Tag
Üdv!

Keresem az alábbi könyveket:
Ian Shaw (szerk.): Az ókori Egyiptom története

J. Baines, J. Málek: Az ókori Egyiptom atlasza


Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája

Köszönöm a segítséget!
 

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Tótfalusi István

Ki kicsoda az antik mítoszokban​

1613890554268.png
Lexikon az antik mitológia köréből, húsz éve jelent meg utoljára magyar nyelven. Ezt a bántó hiányt hivatott pótolni kötetünk, amelyben ezernél több görög és római istenségről, meselényről, hősről és hősnőről tudhatjuk meg a legfontosabbat – egyebek között azt is, hogy milyen irodalmi, képzőművészeti és zenei alkotásokat ihlettek. A szöveget az ókori neves műalkotások nyomán készült mintegy száz ábra kíséri.

Az antikvitás öröksége a Bibliáéval egyenrangú, sőt a reneszánsz óta még fontosabb alakítója európai műveltségünknek. A görög és római mondákat egy évszázaddal ezelőtt minden iskolázott ember betéve tudta, ám erről ma már csak olyan beszédfordulataink árulkodnak, mint a tantaluszi kín, a sziszifuszi munka vagy a gigászi vállalkozás. Megcsappant tudásunknak manapság csak mitológiai kézikönyvek, lexikonok szolgálhatnak támaszul.
A könyv végére a szerző – több sikeres szótár és lexikon írója – tizenhat részletes leszármazási táblázatot készített, hogy segítsen eligazodni a mondai alakok szövevényes rokoni kapcsolatai között. Egy ilyen részletes genealógia, amelyhez a gyors tájékozódást segítő négyzethálós rendszer és külön betűrendes jegyzék csatlakozik, a nemzetközi könyvkínálatban is újdonságnak számít.
 

Csatolások

 • totfalusi_istvan__ki_kicsoda_az_antik_mitoszokban.rar
  500.6 KB · Olvasás: 93

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Vojtěch Zamarovský

Trója felfedezése​

1614596622565.png
Évezredek távolába, a világtörténelem egyik legpatinásabb helyére – az ókori Trójába visz el bennünket ez a könyv. Időszámításunk előtt 1250 táján érkezünk Trója alá, amikor már kilenc éve dacolnak a város falai a görög királyok egyesült hadainak ostromával. Találkozunk a nagy Akhilleusszal és a vitéz Hektórral, az argoszi szép Helénével és a csélcsap Parisszal, a nemes lelkű Patroklosszal és a nagy erejű Diomédésszel, az agg Nesztórral meg a többi sok-sok hőssel, akiket Homérosz halhatatlanná varázsolt. Tanúi leszünk a város pusztulásának, hazakísérjük a diadalmas Agamemnónt Mükénébe, ahol árulás és iszonyú halál vár a seregek urára. Odüsszeusszal bebolyongjuk a messzi tengereket, és izgalommal figyeljük, hogyan küzd a sorssal ez az eszét mindig okosan használó, rokonszenves hős. De nemcsak Trója pusztulásáról szól ez a könyv, hanem Trója feltámasztásáról is. Látjuk, hogyan talál rá a korszakok temetőjében Heinrich Schliemann, aki mint hétéves kisfiú eltökélte magában, hogy kiássa Priamosz városának falait – és az egész világ ámulatára megvalósította álmát. Kalandos életénél mégis jobban érdekelnek majd bennünket Schliemann elképesztő felfedezései, amelyek során a történelem legmélyéről napvilágra hozta a trójai és mükénéi királyok kincseit és annak a magas színvonalú kultúrának dokumentumait, amelyről sejtelme sem volt az emberiségnek. Hasonló érdeklődéssel követjük nyomon ama tudósokat és kutatókat, akik Schliemann után útra keltek Homérosz eposzainak világába, és bebizonyították a hihetetlent: feltárták Nesztór palotáját Püloszban, megtalálták Odüsszeusz várát Ithakán, kiásták Mínósz labirintusát Kréta szigetén, és megfejtették az írást, amellyel a görögök Homérosz előtt félezer évvel írtak. A könyvet antik forrásokból származó, válogatott szövegképek, térképek helyszínrajzok, valamint a német, angol és amerikai ásatások hiteles fényképei egészítik ki.
 

Csatolások

 • zamarovsky_vojtech__troja_felfedezese.rar
  2.8 MB · Olvasás: 57

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Kerényi Károly

Hermész, a lélekvezető​

Az élet férfi eredetének mitologémája
1614839979607.png
"Történeti tényként kell elismernünk, hogy a görögök számára Hermés nevű istenük nem az a merő semmi volt, mint a mai ember számára, nem is valami alaktalan erő, hanem egy pontosan meghatározott valami, s legalábbis Homéros óta jól felismerhető személyiség. [...] A görög istenek 'transzcendenciája': több, mint a kanti a priori, de kevesebb, mint a zsidó-keresztény teológia transzcendencia fogalma. [...] Ily módon Hermés sem csupán fölvilágló eszméje egy világnak: az eredete is egyben, amelynek révén ez a világ keletkezett, s amelynek révén érthetővé lesz. Mint a világ megértésének alapja, természetesen eszme is” (Kerényi Károly)
 

Csatolások

 • kerenyi_karoly__hermesz_a_lelekveszto.rar
  169.1 KB · Olvasás: 53

bumbayo

Állandó Tag
Állandó Tag
Castiglione László
Az ókor nagyjai

(Epub)
C2LFBPF.png
Az ókori történelem, művészet és irodalom ma már minden művelt ember szellemi életének szerves része, velük kapcsolatos ismereteink mégis gyakran hiányosak.
Az immár ötödik kiadásban megjelenő könyv könnyen kezelhető, olvasmányos összeállítást ad minden ókor ránt érdeklődő kezébe.
A magyar könyvkiadásban, sőt a nemzetközi könyvpiacon is egyedülálló munka 160 nagy egyéniség, uralkodó, politikus, hadvezér, filozófus, író, költő, tudós portréját tartalmazza az ókori Kelet kultúráitól a római birodalom végéig.
A bemutatott személyiségek képmásához ismertető szöveg tartozik a legfontosabb életrajzi adatokkal, rövid értékeléssel, a kortársak vagy a közvetlen utódok véleményével, idézetekkel a bemutatott személy műveiből, végül a portré meghatározása, művészettörténeti leírása, azonosításának kérdései. A kötetet értékes bibliográfia egészíti ki.
 

Csatolások

 • Castiglione László - Az ókor nagyjai.epub
  3.8 MB · Olvasás: 103

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag

Kerényi, Károly

Ariadné​

Tanulmányok (1934-1968)
1615103578153.png

"Az arché görög szó kezdetet jelent: kezdetet, időben - és kezdetet mint őselvet, mint végső fundamentumot. Első formájában az archeológia kutatja, a másodikban a filozófia: Kerényi Károly volt az elsők egyike, kik úgy vélték, hogy e két forma együvé tartozik, és kultúránk alapjait feltárni, a maguk őseredeti tisztaságában felmutatni - bölcseleti feladat. [...]
Kerényi Károly humanizmusa [...] univerzális humanizmus [...] mindig magában hordozza a megújulás csíráit. Komolyság, elmélyülés, elfogulatlanság - ezt mi is eltanulhatnók tőle." (Tamás Gáspár Miklós)
Tartalom:
Kerényi Károly - Az örök Antigoné
Kerényi Károly - Ariadné
Kerényi Károly - Hegel és Görögország istenei. (Antonino Infranca bevezetőjével)
Kerényi Károly - A labirünthosztól a szirtoszig
Kerényi Károly - A tánc
Kerényi Károly - Pythagoras és Orpheus
Kerényi Károly - Orpheus mint Dionysos szimbólum
Kerényi Károly - A mítosz és a technika lényegéről
Tamás Gáspár Miklós - Kerényi Károly humanizmusa
 

Csatolások

 • kerenyi_karoly__ariadne.rar
  430.2 KB · Olvasás: 52
Oldal tetejére