Július 1-től életbe lép a KÖTELEZŐ SZÜLŐTARTÁS!

Július 1-től életbe lép a KÖTELEZŐ SZÜLŐTARTÁS! Itt vannak a részletek, amiket mindenkinek tudnia kell!

Július 1-től életbe lép a szigorított KÖTELEZŐ SZÜLŐTARTÁS!- perelhet a szülő ha nem kapja meg a neki járó szülőt illető tartást! Pereskedéssel járhat, ha nem fizeti a szülőtartási díjat!

FIGYELEM – MEGSZAVAZTÁK – JÚLIUS 1-TŐL ÉLETBE LÉP A KÖTELEZŐ SZÜLŐTARTÁS!!!

Habár nem új jogintézményről van szó, a módosítással mégis nyomatékosítanák a gyermekek szüleik irányába fennálló tartási kötelezettségét. Több kivétel is akad, amikor nem kötelező szülőtartást fizetni.

A szülőtartás nem új jogintézmény, azt már az Alaptörvény hatályba lépését megelőzően is szabályozta a Családjogi törvény, valamint a 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv is tartalmazza – a rokontartás szabályai között – a szülőtartásra vonatkozó rendelkezéseket. Eszerint a törvény jelenleg hatályos szövege is rögzíti, hogy tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a gyermeknek a szülőjével szemben.

A 2016. május 3-án az Országgyűlés elé terjesztett módosítási javaslat az indoklás szerint azonban azt hivatott nyomatékosítani, hogy a nagykorú gyermekek szüleik irányában fennálló tartási kötelezettsége kiemelt jelentőséggel bír a rokontartás szabályaihoz képest, ezért külön kiemelést igényel, hogy a nagykorú gyermekek kötelesek gondoskodni a rászoruló szüleikről.

Mostantól perelhet az is, aki ténylegesen eltartja a szülőt, de nem rokon

„Olyan idős személyek esetén, akiknek a szociális ellátásáról akár állami, akár egyházi fenntartású intézmények – nem térítésmentes szociális ellátás juttatásával – gondoskodnak és az idős személy az ellátás ellenértékét nem, vagy csak részben tudja finanszírozni, a ki nem fizetett térítési díjat követelni lehet a szülője iránt tartásra kötelezhető nagykorú gyermektől” – áll a javaslatban.

A módosító javaslat tehát egy igényérvényesítési lehetőséget vezet be arra az esetre, ha a tartásra önhibáján kívüli okból rászorult szülő szükségleteinek ellátásáról a tartásra köteles gyermek helyett olyan személy gondoskodik, akinek ez egyébként nem lenne kötelezettsége.

Az ilyen indokoltan nyújtott ellátás ellenértékének megtérítését a javaslat szerint a tényleges tartást nyújtó személy követelheti az ellátás nyújtásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül.

Ez utóbbinak az a jelentősége, hogy a Ptk. jelenleg hatályos szabályai szerint a szülőt illető tartás iránt alapvetően maga a szülő indíthatott pert, vagy az ő érdekében és az ő egyetértése mellett a járási hivatal. A tényleges tartást nyújtó személy – hacsak nem maga is tartásra kötelezett rokon – perindítását a Ptk. ezidáig nem tette lehetővé – magyarázta a hirado.hu-nak Sztanó Judit ügyvéd.

2013-ban még elutasítottak egy ilyen típusú keresetet

2013-ban például a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság elutasította a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által az időskorúak otthonában gondozott szülő térítésidíj-különbözetének megfizetése érdekében a gyermekekkel szemben benyújtott keresetét.

„Hiába mondja ki az Alaptörvény, hogy a felnőtt gyermekeknek kötelességük idős szüleik eltartása, azt a mindennapi élet során sokan nem tartják be, és szinte lehetetlen betartatni” – írta akkor közleményben a helyi idősotthon fenntartója.

A bíró az ítélet indoklása során azonbaazonban azt mondta, a felperes ugyan helyesen hivatkozott az Alaptörvény azon rendelkezésére, amely kimondja, hogy a gyermekek felelősséggel viseltetnek szülőik felé, ez azonban nem jelenti, hogy automatikusan, és minden esetben, minden költséget át lehet hárítani a tartásra kötelezhető hozzátartozóra.

Az ügyben a szülő ráadásul nem volt peres fél, az idősek otthonát fenntartó társulás és az alperesek között pedig nem állt fenn olyan jogviszony, amely alapján a gyermekek kötelezhetőek lennének a térítésidíj-különbözet megfizetésére – hangsúlyozta akkor a bíró, aki akkor arra is hivatkozott, hogy ilyen például akkor állna fönn, ha egy tartási vagy öröklési szerződést kötő hozzátartozó bízta volna meg az intézmény az idős gondozott ellátásával.

„Ha a szülő idősek otthonában él, de a jövedelme nem elegendő arra, hogy ezt fizesse, vagyona sincs, akkor ez az intézmény a javaslat szerint saját jogon indíthat mostantól pert. Nem kell azt mondani a bentlakónak, hogy ’vagy bepereled a gyerekedet, hogy fizessen helyetted, vagy kiteszünk az utcára’” – fogalmazott Illés Blanka ügyvéd a hirado.hu-nak.

A szakember szerint tehát a módosítás arra alkalmas, hogy nem szükséges egy idős embert lehetetlen helyzetbe hozni, és nem kell azt sem megvárni, hogy a járási hivatal pereljen, hanem mostantól ezek az intézmények saját kezükbe tudják venni az adósságok behajtását a bentlakó rokonain is.

Az Európai Unió országai mind ismerik a szülőtartás intézményét. Ezzel a kérdéssel foglalkozni is kell, hisz a demográfiai adatok alapján egyre kevesebb a gyermek és egyre több az idős ember – fogalmazott Illés Blanka, aki ugyanakkor aláhúzta, hogy a tartási kötelezettség sehol nem automatikus, mindenhol vizsgálják, hogy milyen okból kerül a szülő olyan anyagi helyzetbe, hogy nem képes már magát eltartani. Emellett például a Német Polgári törvénykönyv is kiemeli, hogy csak akkor jár a szülőtartás, ha az adott szülő eleget tett a gyermek felé a gondoskodási kötelezettségének – magyarázta Ilés Blanka.

Ki számít idősnek?

Sztanó Judit szerint sem a törvényjavaslat, sem az indokolása nem tér ki arra, hogy mit kell tekinteni a jogszabály alkalmazása szempontjából idős kornak. Amennyiben a törvényjavaslatot elfogadják, úgy ezt minden bizonnyal a bírói gyakorlat alakítja ki – fogalmazott.

A szülőtartás iránti perekben eddig kialakult bírói gyakorlat szerint az igény jogszerűsége szempontjából a nyugdíjkorhatár betöltésének fontos szerepe lehet, de egymagában ez nem alapozza meg az igényt.

A bíróságnak a megfelelő döntéshez tisztázni kell a tartást igénylő szülő jövedelmi és vagyoni viszonyait, valamint egészségi állapotát, családi viszonyait és életkörülményeit is – magyarázta Sztanó Judit.

Illés Blanka pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartásdíjat elsősorban pénzben kell szolgáltatni, de más módot is elrendelhet a bíróság, ha valamelyik fél kéri, hogy például személyesen ápolják őt és ne az ápolónőt fizessék – ez azonban csak akkor lehetséges, ha ez ellen a kötelezett nem tiltakozik.

Több feltételnek kell megfelelni

A gyermek szülő felé fennálló tartási kötelezettségének több feltétele is van, így önmagában egy bizonyos kor elérése nem alapozza meg a fizetési kötelezettséget.

A szülő ugyanis csak abban az esetben jogosult tartásra, ha önhibáján kívül rászorult és nincs tartásra kötelezhető házastársa, volt házastársa, vagy volt élettársa.

Rászorultnak pedig az olyan személy tekinthető, aki életkoránál, vagy munkaképtelen állapotánál fogva keresettel nem rendelkezik és nincs egyéb forrásból származó jövedelme sem, és – személyes szükségletei kielégítésére szolgáló vagyontárgyak kivételével – értékesíthető vagy hasznosítható vagyonnal sem rendelkezik.

Bizonyítani kell

„Olyan eseteket láttam, ahol a szülő betegségre hivatkozott, de ha egy igazságügyi szakértő nem támasztja alá, hogy az adott szülő tényleg munkaképtelen, akkor nem fog tartásdíjat kapni. A bírói gyakorlat szerint, akinek csökkent a munkaképessége, az is köteles a megmaradt munkaerejét hasznosítani, és abból a megélhetését finanszírozni. Emellett a legtöbb ügyre az jellemző, hogy a gyermeknek is van gyermeke, és miután eltartja a gyermekét, valamint saját magát, utána már nem marad akkora jövedelme, amiből a szüleit is el tudná tartani – vagyis a tartási képesség hiányának megállapításával végződnek legtöbbször ezek a perek” – mondta Illés Blanka.

A fentiek tehát azt mutatják, hogy a gyermek teljesítőképessége a szülőtartás alapvető feltétele.

Ha tehát egy nagykorú gyermek például munkanélküli és betegsége folytán csökkent munkaképességű és csak alacsony összegű szociális járadékban részesül, úgy alapvetően nem várható el, hogy abból még a szülőjét is támogassa.

Jogvita esetén a perek során nemcsak a szülő, de a gyermek kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyait is nagyon alaposan fel kell tárni.

Súlyosan kifogásolható magatartás esetén nem jár tartás

A jelenleg is hatályos szabály azt mondja ki, hogy érdemtelen a tartásra az a szülő, aki a tartásra kötelezettel vagy vele együtt élő hozzátartozójával szemben olyan súlyosan kifogásolható magatartást tanúsít vagy olyan életvitelt folytat, amely miatt tartása a kötelezett gyermekétől nem várható el.

A törvény ezt az általános megfogalmazást tovább szűkíti azzal, hogy ha a szülő a tartási, gondozási és nevelési kötelezettségének eleget tett, a gyermek a vele szemben tanúsított kirívóan súlyos magatartás esetén hivatkozhat a szülő érdemtelenségére.

A bíróság részéről alapos vizsgálatot és mérlegelést igényel, hogy mi minősül ilyen kirívóan súlyos magatartásnak, de például a gyermek bizonyított bántalmazása ebbe a kategóriába tartozhat.

A rossz kapcsolat nem mentesít


Önmagában azonban a szülő és a gyermek közötti rossz viszony nem ad alapot a szülőtartás alóli mentesülésre – húzta alá Sztanó Judit.

Illés Blanka pedig arra híva fel a figyelmet, hogy az esetekben a bíróság egyedileg határozza meg, mi számít kirívóan súlyos esetnek, és ide tartozik például az alkoholizmus is, vagy az, ha a gyermeket más nevelte fel helyette, vagy például rendszeresen rágalmazza mások előtt.

Sztanó Judit elmondta: ismert olyan döntés a bírói gyakorlatban, melyben megállapította a bíróság, hogy a szülő az általában elvárhatónál durvább nevelési módszereket alkalmazott és nem nyújtotta az elvárható szeretet a gyermekének, azonban mivel a nagykorúságáig a gyermek lakhatását és nevelését biztosította, így a bíróság szerint nem tanúsított olyan erkölcsileg elítélendő magatartást, ami az érdemtelenséget indokolná.

„Praxisomban a szülőtartással kapcsolatos ügyek ritkák, tapasztalatom szerint ezek a perek a családjogi ügyek kisebb csoportját teszik ki. Gyakorlatomban leginkább olyan ügyek fordultak elő, amelyekben az alperes, azaz a gyermek vagy arra hivatkozott, hogy nem rendelkezik olyan jövedelemmel, hogy saját gyermekei mellett a tartást igénylő szülőt is eltartsa, vagy pedig azzal védekezett, hogy a szülőnek más, a tartási sorrendben őt megelőző tartásra kötelezhető rokona (házastársa, volt házastársa) van.

Tapasztalatom szerint a szülőtartás iránti perekben is előfordul, hogy a tartásra jogosult szülő arra hivatkozik, hogy a gyermeke a „papíron megjelenő”, bevallott jövedelménél a valóságban lényegesen többet keres és kedvezőbb anyagi viszonyok között él. Ilyen esetben – akárcsak a gyermektartás iránti perekben – a bíróságnak különösen részletes bizonyítást kell lefolytatni és meg kell próbálni feltárni – tanúkkal és egyéb bizonyítással – a valós jövedelmi és vagyoni viszonyokat” – mondta Sztanó Judit, aki nem számít a szülőtartással kapcsolatos perek számának megnövekedésére a törvénymódosítás után sem.

hirado

kötelező-szülőtartás.jpg
 
Furcsának találom ezt az egész dolgot , hiszen mint már a cikkböl is kitünik máj fejlett nyugati-demokratikus országban is létezik évekóta hasonló , amiatt miért nem tiltakoztok ?? Most értem pontosan a nyugatra szakadt hazánk-fiainkat -lányinkat .
Aztán szülötartás , amióta én az eszemet tudom mindig is volt ! Nyugaton a földmüvesek a gazdaságot átadták az ifjabbaknak , azzal a kikötéssel , hogy teljes ellátást kapnak érte életük végéig és a kemence teteje az övék !! Az , hogy a városokba megszüntek esetleg a családi kötelékek , hát Istenem . Ki mint vetti ágyát ...
 
Latszik a kor feleteted is kezd eljarni,mert a kemence ma mar egy ket kivetellel csak a muzeumokba talalhatok.
Akkor most epitsunk kemencet?
Vissza a regi vilagba........
 
Melitta , felénk manapság nagyon is mennö a kemence és különbözö változata van , egyik csicsásabb mint a másik . Nemmuszály a régi világba visszamennünk , csak nemkéne a régen jól bevállt szokásainkat suttba vágni !Mert gondolom engedelmeddel , tettek szüleink értünk annyit , hogy megérdemelnék a velükvaló törödést , ha modunkban áll és lehetöségünk megengedi ! Miért visszatérés ez a régi világba ?? Vagy tojjunk rájuk nagy ivben mert ma ez a módi ?
 
Furcsának találom ezt az egész dolgot , hiszen mint már a cikkböl is kitünik máj fejlett nyugati-demokratikus országban is létezik évekóta hasonló , amiatt miért nem tiltakoztok ?? Most értem pontosan a nyugatra szakadt hazánk-fiainkat -lányinkat .
Aztán szülötartás , amióta én az eszemet tudom mindig is volt ! Nyugaton a földmüvesek a gazdaságot átadták az ifjabbaknak , azzal a kikötéssel , hogy teljes ellátást kapnak érte életük végéig és a kemence teteje az övék !! Az , hogy a városokba megszüntek esetleg a családi kötelékek , hát Istenem . Ki mint vetti ágyát ...
Svájcban is kötelezve vannak az utódok, de a jövedelemhez van kötve a szülők segítése. Nem csinálnak egy megszorultbol többet.
 
Például azért, mert míg az én szüleimnek a munkahely adta a popsija alá a változó lakásokat, mindig ahova helyezték őket, addig én piaci albérletben lakok a gyerekemmel. Ergó, nem hogy a szüleimet, még magamat sem tudom eltartani. Élénken röhögnék, ha kitalálná a bíróság, amennyiben valamelyikük beperelne, hogy próbáljam meg őket eltartani, mert a fix költségeim többe vannak, mint a havi fizetésem.
Természetesen nem kell tojni rájuk. De célszerű lenne némileg életközelibb törvényeket hozni!

Melitta , felénk manapság nagyon is mennö a kemence és különbözö változata van , egyik csicsásabb mint a másik . Nemmuszály a régi világba visszamennünk , csak nemkéne a régen jól bevállt szokásainkat suttba vágni !Mert gondolom engedelmeddel , tettek szüleink értünk annyit , hogy megérdemelnék a velükvaló törödést , ha modunkban áll és lehetöségünk megengedi ! Miért visszatérés ez a régi világba ?? Vagy tojjunk rájuk nagy ivben mert ma ez a módi ?
 
Nem kotozkodok, de mi van akkor ha a dednagymama meg el, a nagymama meg el es a mama is meg el de nem tudjak eltertani egymast. Akkor a dedunoka kell hogy eltartsa mind a harom generaciot felette? Es hol van az allam kotelessege ebben az ugyben?
Az állam ügyesen kiszállt az idősek eltartásából, segítéséből. Igaz, hogy tetszikeltem, de egyáltalán nem tetszik az a rendelkezés. Éppen a középkorúaknak nagyon sok teher nyomja a vállát. Ha fiatalabb korukban lakást vásároltak, annak a részleteit kell fizetni. A gyerekeik tanulását kell egyengetniük, ezen kívül ők maguk is élnek, tehát van rezsijük és egyéb kiadásaik, sőt némelyeknek már gyógyszerek is kellenek. Nem, nem mentesítek egyetlen gyereket sem attól, hogy ne segítse a szülőket. Biztos vagyok abban és remélem, hogy ezt különösebb szigorú törvénykezés nélkül is megteszik. Az államnak kellene valamelyest beszállni abba, hogy az elöregedett generációkon segítsen. Nem is értem, mitől jó egy magyar állampolgárnak, amikor az állam már mindenből kiszáll. Kezdve ott, hogy a beteg gyerekek rehabilitációja is irgalmatlanul nehéz, a szülők rohangálnak egyik helyről a másikra, egyik intézményből a másikba, hogy segítse a gyereke fejlődését. Hatalmas akadályokat kell a szülőknek elgördíteniük, csak azért, hogy az akár szülés közben sérült gyerekeikből teljes értékű állampolgárt neveljenek. Tudjon tanulni, dolgozni, önellátással élni.
Nem mintha változtatna a véleményem bármin is, de fel vagyok háborodva. Ugyanakkor tudom, csúnya dolog, de azzal is számolok, hogy kiátkoznak többen, mégis megírom, mert nagyon dühít. Jelenlegi kormányunk segíti a határon túli egyházakat, templomok restaurálását, no meg még sok mindent, amit nem kötnek az orrunkra. Mindezt a mi pénzünkből teszik. Ha annyira akarnak segíteni, miért nem Lőrinc barát jótékonykodik, esetleg Rogán, no meg a többiek. Tegyék. Kötelességük is volna a segítség, az adományozás, nem csak a mi lehúzásunk. Ők persze jótékonykodnak a mi költségvetési pénzeinken. Így könnyű mosolyogva begyűjteni a köszönömöket. Itthon is elég sok a baj, a nyomor, miért nem itthon segítenek. Legfőképpen azzal, hogy nem húznak még több pénzt ki a lábunk alól.
Most dühös vagyok, de nagyon.
Aztán van egy régvolt mondás, ami van ahol igaz, van amelyik családban nem. Hogy egy anya fel tud nevelni több gyereket, de több gyereknek, ha úgy hozza a sors - nehezére esik azt az egyetlen édesanyát segíteniük.
Az állam felelősségéről írtam, s írok, mert ezek az idős emberek aktív korukban sokat dolgoztak. Nem mindegyik harácsolt, mint jelenlegi kormányunk tagjai, vezetői. Ők még dolgoztak, húztak, építettek. Ami most megvan, azt jelenlegi kormányunk folyamatosan kiárusítja. Hol van itt kérem a lojalítás? A becsületről már nem is írnék. Nagyítóval sem találom.
 
Szép jó estét. Az aki képtelen eltartani (ellátni) magát az hogyan és miből megy el a bíróságra ? Ez egy tipikus fontoskodom tehát vagyok típusú törvény. Ja és jövőre választások vannak hú de szükség van rám én nagyon dolgozom és milyen [email protected] dolgokat kitalálok. Egyébként az a véleményem, hogy normális embert nem kell szülő tartásra kötelezni. A nem normálist meg hiába kötelezik és az az 5-8 év mire a bíróság jogerős ítéletet hoz végrehajtással együtt addigra lehet a szülő és a gyerek is a múlté. Szép estét.
 
Hosszú.
Hívd fel a NYUFIG-ot az ügyintézővel vagy a revizorral beszélj meg találkozót félfogadási időbe, vigyél be minden papírt és tisztázzátok, mi miért szabályos vagy tévedés. Az is a dolga, h mindent elmagyarázzon.
Utána nem fogja semmi csípni a szemed. :) (és akkor már nem mentél hiába)

Ezen már túl vagyunk.
 
Ha szeretsz valakit, akkor mindenféle törvényi szabályozás nélkül gondoskodsz róla- ha tudsz.
Viszont! Mi van akkor, ha pl: italos szülők, a gyerekeket a nagymama nevelte és most, amikor már a nagyi meghalt, a gyerekek megnőttek, a "kedves" szülők kitalálják, hogy ők bizony beperlik a gyerekeket, mert nem látják el őket???-
Egyik barátnőm hasonló helyzetéből kiindulva gondolkodtam el ezen- Mit ítél a bíróság? El kell tartani azt a szülőt, aki a saját gyereke életében csak mint "világrahozó" szerepelt?
Ha nem tudja magát ellátni, mit csinálhat a gyerek? 100-150 az öregek otthona, vagy otthagyja az állását elmegy ápolási segélyre ( 25 000-) és ő gondozza azt, akitől nem kapott sem érzelmi, sem erkölcsi, sem anyagi támogatást?
Persze ez-remélhetőleg- kirívó példa, de lesznek akik ezt kihasználják és persze nem azok, akik normálisan gondolkodnak.
 
Valahogy arnyaltabban. Beszelunk tamogatasokrol, visszafizetesekrol, anyagi elonyokrol vagy hatranyokrol es kozben eltunik Magyarorszag.
Nyugat vagy kelet? Szerintem megint fekete es feherben gondolkodunk ahelyett hogy mindket lehetoseg jo oldalat igyekeznenk hasznositani es az elonytelent csokkenteni.
Mi hát a köztes megoldás?
Szépen konkrétumokkal leírtad.
A működő rendszert nem szabad soha addig megszüntetni, amíg az új be nincs járatódva.
Ez meg az én véleményem mindenre úgy általában.
Tehát egyelőre működtetni az állami támogatású idősek otthonát.(nem elég a magán és teljes költségű)
Működtetni az otthoni ápolás rendszerét.(támogató szolgálatok).
Családtagként ha valaki otthon ápol valakit és ezért munkaviszonyos fizetést kap.
Ilyen is van.Legalábbis elhangzott törvényjavaslatként, Korózs Lajostól
2010-ben be is vezették.
Már ezt is törölték talán???!!!
http://hvg.hu/itthon/20150122_Egyeni_szocproblema__igy_veszik_el_a_csa
Egy érdekes cikk riport Orbánnal amikor ellenzékbe kényszerült
http://24.hu/kozelet/2017/06/11/orbant-a-visszavonulasarol-kerdeztek/
 
Utoljára módosítva:
Az egész cikkből azonkívül hogy a kormány már megint kimenekül egy szociális tevékenységből.
Azt látom jogászok beszélgetnek róla:
Illés Blanka és Sztanó Judit.
Ilyen adminisztratív megoldás ismét az ügyvédeknek kedvez.
 
Furcsának találom ezt az egész dolgot , hiszen mint már a cikkböl is kitünik máj fejlett nyugati-demokratikus országban is létezik évekóta hasonló , amiatt miért nem tiltakoztok ?? Most értem pontosan a nyugatra szakadt hazánk-fiainkat -lányinkat .
Feltételezem.Nem egyszerre szüntették meg a szociális hálót.
Az élet szinte minden területén.
És helyette azonnal kitolták az lakosságra.
Hanem egyik lassan váltotta a másikat.
Sőt azt is feltételezem, nem államosították be a magán nyugdíj kasszát.
Ha tévedek szólj.
 
Leírták, számosan leírták, hogy Magyarország mennyi pénzt kapott az EU-tól. De mások azt is leírták, hogy ennek fejében mennyi pénz ment ki az országból az EU-ba.
"2004-2008 között mintegy nettó ötmilliárd euró uniós támogatás érkezett, ezzel szemben hazánk ugyanezen időszak alatt nettó harmincmilliárd euró jövedelemátutalást teljesített a centrumországok felé."

Javasolták neked az ASZ honlapját.
Hogy kormányhiteles legyen
Ez 2004-2014 ig van
Hogy ne akárhonnan lapokról szedd.
PDF fájl van.
Nem teszem ide hosszú.
Ez a két grafikon a lehívott és a befizetéseket mutatja.Nagyítóval vesd össze
2014-ben
6600 millió euró be
1150 millió euró ki


Hogy 10 év alatt összesen mennyi, azt én nem számolom ki.
Ott az évenkénti a grafikonon összeadod és meg van a 10 éves!!upload_2017-6-13_7-20-53.png
upload_2017-6-13_7-27-14.png

Ugyancsak ott volt szövegesen:
Az uniós csatlakozástól napjainkig eltelt 11 év, 2004-2014 közötti időszakban Magyarország európai uniós pénzügyi egyenlege – az európai intézmények és hazánk közötti pénzügyi elszámolások alapján -, nettó 28,4 milliárd euró forrástöbblet mutatott. Az időszak alatt lehívott uniós támogatásaink öszszege 37,8 milliárd euró, a tagállami hozzájárulások összege 9,4 milliárd euró volt.
Itt a link:
[HIDE]Keresőmondat
Tanulmány a 2007-2013. évi EU költségvetési időszakban Magyarország részére juttatott közösségi támogatások összefoglaló bemutatásáról, értékeléséről[/HIDE]
 
Utoljára módosítva:
Feltételezem.Nem egyszerre szüntették meg a szociális hálót.
Az élet szinte minden területén.
És helyette azonnal kitolták az lakosságra.
Hanem egyik lassan váltotta a másikat.
Sőt azt is feltételezem, nem államosították be a magán nyugdíj kasszát.
Ha tévedek szólj.
Tévedsz! Állambácsi megszűntette a magánnyugdíj pénztárakat, ami az ő zsebébe vándorolt. Volt aki kapott vissza valamennyi összeget- pénztártól függött- én speciel nem!
 
Tévedsz! Állambácsi megszűntette a magánnyugdíj pénztárakat, ami az ő zsebébe vándorolt. Volt aki kapott vissza valamennyi összeget- pénztártól függött- én speciel nem!
Akkor mégse tévedek azt írtam Ott nem itt igen.
Csak nem figyelted meg kinek szólt és melyik országba a mondatom.
udvarfy-t idéztem, neki szólt.
 
Tévedsz! Állambácsi megszűntette a magánnyugdíj pénztárakat, ami az ő zsebébe vándorolt. Volt aki kapott vissza valamennyi összeget- pénztártól függött- én speciel nem!
Nem állambácsi hanem az Orbán rezsim.
És nem csak ebben károsította meg a határon belül élőket.
Néha az az érzésem csak a határon túli számít neki.
Ezek után a te és minden nyugdíjpénztár károsult szavazatára hiába számít.
 

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Sziasztok!
Apáczai 2.osztályos év végi (tanévzáró)felméréseket keresném de nem nagyon találom.Tudna vki segíteni?
Előre is köszönöm
Roland51 wrote on vgyula's profile.
Kedves Gyula!
Sajnos elfelejtettem válaszolni a kérdésedre, hogy milyen fileban kellene a dal.
A legjobb Wav-ban, mert Roland FP-30-as zongorán szeretném lejátszani, de ha nehéz megoldani,
Mp3-ban is megfelelne, köszönöm!
Üdv. KS
Sziasztok ! Az év végi hajrában szükségünk lenne 6. osztályos Természetismeret OFI ( Horváth Miklós, Molnár László ) témazáróra, téma: Hazai tájakon, Vizek vízpartok életközössége,
és Nyelvtan témazáróra,Raátz Judit Minden segítséget előre is nagyon szépen köszönök!
Agenta wrote on tass500's profile.
Szia!

'Frank Schätzing: Limit' c könyve németül.

Mobi és epub formában, nem tudom melyik a jó Neked.

Üdv!
A.
Sziasztok én 5.osztályos történelem mf megoldásokat keresem mozaik kiadó 2020-as kiadását.Illetve 5 osztályos történelem év végi dolgozat kérdéseit megoldókulcsal előre is köszönöm a segítséget.

Statisztikák

Témák
36,441
Üzenet
4,398,223
Tagok
591,110
Legújabb tagunk
Megyei Zsuzsanna
Oldal tetejére