Július 1-től életbe lép a KÖTELEZŐ SZÜLŐTARTÁS!

Július 1-től életbe lép a KÖTELEZŐ SZÜLŐTARTÁS! Itt vannak a részletek, amiket mindenkinek tudnia kell!

Július 1-től életbe lép a szigorított KÖTELEZŐ SZÜLŐTARTÁS!- perelhet a szülő ha nem kapja meg a neki járó szülőt illető tartást! Pereskedéssel járhat, ha nem fizeti a szülőtartási díjat!

FIGYELEM – MEGSZAVAZTÁK – JÚLIUS 1-TŐL ÉLETBE LÉP A KÖTELEZŐ SZÜLŐTARTÁS!!!

Habár nem új jogintézményről van szó, a módosítással mégis nyomatékosítanák a gyermekek szüleik irányába fennálló tartási kötelezettségét. Több kivétel is akad, amikor nem kötelező szülőtartást fizetni.

A szülőtartás nem új jogintézmény, azt már az Alaptörvény hatályba lépését megelőzően is szabályozta a Családjogi törvény, valamint a 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv is tartalmazza – a rokontartás szabályai között – a szülőtartásra vonatkozó rendelkezéseket. Eszerint a törvény jelenleg hatályos szövege is rögzíti, hogy tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a gyermeknek a szülőjével szemben.

A 2016. május 3-án az Országgyűlés elé terjesztett módosítási javaslat az indoklás szerint azonban azt hivatott nyomatékosítani, hogy a nagykorú gyermekek szüleik irányában fennálló tartási kötelezettsége kiemelt jelentőséggel bír a rokontartás szabályaihoz képest, ezért külön kiemelést igényel, hogy a nagykorú gyermekek kötelesek gondoskodni a rászoruló szüleikről.

Mostantól perelhet az is, aki ténylegesen eltartja a szülőt, de nem rokon

„Olyan idős személyek esetén, akiknek a szociális ellátásáról akár állami, akár egyházi fenntartású intézmények – nem térítésmentes szociális ellátás juttatásával – gondoskodnak és az idős személy az ellátás ellenértékét nem, vagy csak részben tudja finanszírozni, a ki nem fizetett térítési díjat követelni lehet a szülője iránt tartásra kötelezhető nagykorú gyermektől” – áll a javaslatban.

A módosító javaslat tehát egy igényérvényesítési lehetőséget vezet be arra az esetre, ha a tartásra önhibáján kívüli okból rászorult szülő szükségleteinek ellátásáról a tartásra köteles gyermek helyett olyan személy gondoskodik, akinek ez egyébként nem lenne kötelezettsége.

Az ilyen indokoltan nyújtott ellátás ellenértékének megtérítését a javaslat szerint a tényleges tartást nyújtó személy követelheti az ellátás nyújtásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül.

Ez utóbbinak az a jelentősége, hogy a Ptk. jelenleg hatályos szabályai szerint a szülőt illető tartás iránt alapvetően maga a szülő indíthatott pert, vagy az ő érdekében és az ő egyetértése mellett a járási hivatal. A tényleges tartást nyújtó személy – hacsak nem maga is tartásra kötelezett rokon – perindítását a Ptk. ezidáig nem tette lehetővé – magyarázta a hirado.hu-nak Sztanó Judit ügyvéd.

2013-ban még elutasítottak egy ilyen típusú keresetet

2013-ban például a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság elutasította a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által az időskorúak otthonában gondozott szülő térítésidíj-különbözetének megfizetése érdekében a gyermekekkel szemben benyújtott keresetét.

„Hiába mondja ki az Alaptörvény, hogy a felnőtt gyermekeknek kötelességük idős szüleik eltartása, azt a mindennapi élet során sokan nem tartják be, és szinte lehetetlen betartatni” – írta akkor közleményben a helyi idősotthon fenntartója.

A bíró az ítélet indoklása során azonbaazonban azt mondta, a felperes ugyan helyesen hivatkozott az Alaptörvény azon rendelkezésére, amely kimondja, hogy a gyermekek felelősséggel viseltetnek szülőik felé, ez azonban nem jelenti, hogy automatikusan, és minden esetben, minden költséget át lehet hárítani a tartásra kötelezhető hozzátartozóra.

Az ügyben a szülő ráadásul nem volt peres fél, az idősek otthonát fenntartó társulás és az alperesek között pedig nem állt fenn olyan jogviszony, amely alapján a gyermekek kötelezhetőek lennének a térítésidíj-különbözet megfizetésére – hangsúlyozta akkor a bíró, aki akkor arra is hivatkozott, hogy ilyen például akkor állna fönn, ha egy tartási vagy öröklési szerződést kötő hozzátartozó bízta volna meg az intézmény az idős gondozott ellátásával.

„Ha a szülő idősek otthonában él, de a jövedelme nem elegendő arra, hogy ezt fizesse, vagyona sincs, akkor ez az intézmény a javaslat szerint saját jogon indíthat mostantól pert. Nem kell azt mondani a bentlakónak, hogy ’vagy bepereled a gyerekedet, hogy fizessen helyetted, vagy kiteszünk az utcára’” – fogalmazott Illés Blanka ügyvéd a hirado.hu-nak.

A szakember szerint tehát a módosítás arra alkalmas, hogy nem szükséges egy idős embert lehetetlen helyzetbe hozni, és nem kell azt sem megvárni, hogy a járási hivatal pereljen, hanem mostantól ezek az intézmények saját kezükbe tudják venni az adósságok behajtását a bentlakó rokonain is.

Az Európai Unió országai mind ismerik a szülőtartás intézményét. Ezzel a kérdéssel foglalkozni is kell, hisz a demográfiai adatok alapján egyre kevesebb a gyermek és egyre több az idős ember – fogalmazott Illés Blanka, aki ugyanakkor aláhúzta, hogy a tartási kötelezettség sehol nem automatikus, mindenhol vizsgálják, hogy milyen okból kerül a szülő olyan anyagi helyzetbe, hogy nem képes már magát eltartani. Emellett például a Német Polgári törvénykönyv is kiemeli, hogy csak akkor jár a szülőtartás, ha az adott szülő eleget tett a gyermek felé a gondoskodási kötelezettségének – magyarázta Ilés Blanka.

Ki számít idősnek?

Sztanó Judit szerint sem a törvényjavaslat, sem az indokolása nem tér ki arra, hogy mit kell tekinteni a jogszabály alkalmazása szempontjából idős kornak. Amennyiben a törvényjavaslatot elfogadják, úgy ezt minden bizonnyal a bírói gyakorlat alakítja ki – fogalmazott.

A szülőtartás iránti perekben eddig kialakult bírói gyakorlat szerint az igény jogszerűsége szempontjából a nyugdíjkorhatár betöltésének fontos szerepe lehet, de egymagában ez nem alapozza meg az igényt.

A bíróságnak a megfelelő döntéshez tisztázni kell a tartást igénylő szülő jövedelmi és vagyoni viszonyait, valamint egészségi állapotát, családi viszonyait és életkörülményeit is – magyarázta Sztanó Judit.

Illés Blanka pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartásdíjat elsősorban pénzben kell szolgáltatni, de más módot is elrendelhet a bíróság, ha valamelyik fél kéri, hogy például személyesen ápolják őt és ne az ápolónőt fizessék – ez azonban csak akkor lehetséges, ha ez ellen a kötelezett nem tiltakozik.

Több feltételnek kell megfelelni

A gyermek szülő felé fennálló tartási kötelezettségének több feltétele is van, így önmagában egy bizonyos kor elérése nem alapozza meg a fizetési kötelezettséget.

A szülő ugyanis csak abban az esetben jogosult tartásra, ha önhibáján kívül rászorult és nincs tartásra kötelezhető házastársa, volt házastársa, vagy volt élettársa.

Rászorultnak pedig az olyan személy tekinthető, aki életkoránál, vagy munkaképtelen állapotánál fogva keresettel nem rendelkezik és nincs egyéb forrásból származó jövedelme sem, és – személyes szükségletei kielégítésére szolgáló vagyontárgyak kivételével – értékesíthető vagy hasznosítható vagyonnal sem rendelkezik.

Bizonyítani kell

„Olyan eseteket láttam, ahol a szülő betegségre hivatkozott, de ha egy igazságügyi szakértő nem támasztja alá, hogy az adott szülő tényleg munkaképtelen, akkor nem fog tartásdíjat kapni. A bírói gyakorlat szerint, akinek csökkent a munkaképessége, az is köteles a megmaradt munkaerejét hasznosítani, és abból a megélhetését finanszírozni. Emellett a legtöbb ügyre az jellemző, hogy a gyermeknek is van gyermeke, és miután eltartja a gyermekét, valamint saját magát, utána már nem marad akkora jövedelme, amiből a szüleit is el tudná tartani – vagyis a tartási képesség hiányának megállapításával végződnek legtöbbször ezek a perek” – mondta Illés Blanka.

A fentiek tehát azt mutatják, hogy a gyermek teljesítőképessége a szülőtartás alapvető feltétele.

Ha tehát egy nagykorú gyermek például munkanélküli és betegsége folytán csökkent munkaképességű és csak alacsony összegű szociális járadékban részesül, úgy alapvetően nem várható el, hogy abból még a szülőjét is támogassa.

Jogvita esetén a perek során nemcsak a szülő, de a gyermek kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyait is nagyon alaposan fel kell tárni.

Súlyosan kifogásolható magatartás esetén nem jár tartás

A jelenleg is hatályos szabály azt mondja ki, hogy érdemtelen a tartásra az a szülő, aki a tartásra kötelezettel vagy vele együtt élő hozzátartozójával szemben olyan súlyosan kifogásolható magatartást tanúsít vagy olyan életvitelt folytat, amely miatt tartása a kötelezett gyermekétől nem várható el.

A törvény ezt az általános megfogalmazást tovább szűkíti azzal, hogy ha a szülő a tartási, gondozási és nevelési kötelezettségének eleget tett, a gyermek a vele szemben tanúsított kirívóan súlyos magatartás esetén hivatkozhat a szülő érdemtelenségére.

A bíróság részéről alapos vizsgálatot és mérlegelést igényel, hogy mi minősül ilyen kirívóan súlyos magatartásnak, de például a gyermek bizonyított bántalmazása ebbe a kategóriába tartozhat.

A rossz kapcsolat nem mentesít


Önmagában azonban a szülő és a gyermek közötti rossz viszony nem ad alapot a szülőtartás alóli mentesülésre – húzta alá Sztanó Judit.

Illés Blanka pedig arra híva fel a figyelmet, hogy az esetekben a bíróság egyedileg határozza meg, mi számít kirívóan súlyos esetnek, és ide tartozik például az alkoholizmus is, vagy az, ha a gyermeket más nevelte fel helyette, vagy például rendszeresen rágalmazza mások előtt.

Sztanó Judit elmondta: ismert olyan döntés a bírói gyakorlatban, melyben megállapította a bíróság, hogy a szülő az általában elvárhatónál durvább nevelési módszereket alkalmazott és nem nyújtotta az elvárható szeretet a gyermekének, azonban mivel a nagykorúságáig a gyermek lakhatását és nevelését biztosította, így a bíróság szerint nem tanúsított olyan erkölcsileg elítélendő magatartást, ami az érdemtelenséget indokolná.

„Praxisomban a szülőtartással kapcsolatos ügyek ritkák, tapasztalatom szerint ezek a perek a családjogi ügyek kisebb csoportját teszik ki. Gyakorlatomban leginkább olyan ügyek fordultak elő, amelyekben az alperes, azaz a gyermek vagy arra hivatkozott, hogy nem rendelkezik olyan jövedelemmel, hogy saját gyermekei mellett a tartást igénylő szülőt is eltartsa, vagy pedig azzal védekezett, hogy a szülőnek más, a tartási sorrendben őt megelőző tartásra kötelezhető rokona (házastársa, volt házastársa) van.

Tapasztalatom szerint a szülőtartás iránti perekben is előfordul, hogy a tartásra jogosult szülő arra hivatkozik, hogy a gyermeke a „papíron megjelenő”, bevallott jövedelménél a valóságban lényegesen többet keres és kedvezőbb anyagi viszonyok között él. Ilyen esetben – akárcsak a gyermektartás iránti perekben – a bíróságnak különösen részletes bizonyítást kell lefolytatni és meg kell próbálni feltárni – tanúkkal és egyéb bizonyítással – a valós jövedelmi és vagyoni viszonyokat” – mondta Sztanó Judit, aki nem számít a szülőtartással kapcsolatos perek számának megnövekedésére a törvénymódosítás után sem.

hirado

kötelező-szülőtartás.jpg
 
Feltételezem.Nem egyszerre szüntették meg a szociális hálót.
Az élet szinte minden területén.
És helyette azonnal kitolták az lakosságra.
Hanem egyik lassan váltotta a másikat.
Sőt azt is feltételezem, nem államosították be a magán nyugdíj kasszát.
Ha tévedek szólj.
Tornando, nem nemszüntették meg a "szociális hálot" maguknak meg az ugynevezett "állami alakalmazottaknak "! Hanem a "normálonak" röviditették meg a jövedelmét a különbözö adokkal , a szociális járulékok egyoldalu csak a munkavállalokat terhelö törvényekkel melyett a szociál demokraták hozztak .
Magán nyugdij a melosnak ismeretlen volt mert ca. 5-6 ezer €-ig kötelezö volt az állami nyugdijba való befizetés és majd afölött kénytelen voltál magán nyugdijat fizetni ! Schröder és haverjai vezették be a munkásoknak a "magán nyugdijat" melynek az alapgondolatát a puszi haverja az omminozus magán biztositó herr Marschmeier irt le neki illetve Riester úr az akkori munkaügyi miniszter . Az elsö 10 évben csak a biztósitó társaságnak fizeted a járulékait . De nézzd meg a Wikipédiát az gondolom többet tud nyujtani mint én .
 
Ha szeretsz valakit, akkor mindenféle törvényi szabályozás nélkül gondoskodsz róla- ha tudsz.
Viszont! Mi van akkor, ha pl: italos szülők, a gyerekeket a nagymama nevelte és most, amikor már a nagyi meghalt, a gyerekek megnőttek, a "kedves" szülők kitalálják, hogy ők bizony beperlik a gyerekeket, mert nem látják el őket???-
Egyik barátnőm hasonló helyzetéből kiindulva gondolkodtam el ezen- Mit ítél a bíróság? El kell tartani azt a szülőt, aki a saját gyereke életében csak mint "világrahozó" szerepelt?
Ha nem tudja magát ellátni, mit csinálhat a gyerek? 100-150 az öregek otthona, vagy otthagyja az állását elmegy ápolási segélyre ( 25 000-) és ő gondozza azt, akitől nem kapott sem érzelmi, sem erkölcsi, sem anyagi támogatást?
Persze ez-remélhetőleg- kirívó példa, de lesznek akik ezt kihasználják és persze nem azok, akik normálisan gondolkodnak.

Munkatársnőm hasonlóképp járt. Apukája meghalt, az anyja újra férjhez ment, őt a nagymama nevelte 15 éves koráig, akkor halt meg a mama, és az anyjához költözött. Alig élt velük egy évet amikor anyuka kirakta otthonról, állítólag túl csinos volt, és mostohaapuka időnként rajtafelejtette a szemét, így mennie kellett. Dolgozni kezdett albérletben lakott hosszú évekig. Aztán olyan 40 éves kora körül megkereste az egyik féltestvére, és pénzt kért tőle, az anyjuk beteges, nyugdíja nincs, támogatni kellene! Erőteljesen beintett nekik, mióta kirakták őt otthonról soha senki nem kereste meg, egyetlen képeslapot nem kapott születésnapjára, karácsonyra, pedig egy pár évig ő küldött az anyjának. Megfenyegették, hogy beperelik, mert neki is kötelessége támogatni az anyját.
Ha per, hát legyen, de fizetni egy fillért sem fog! A bíróságon neki adtak igazat, és nem kellett fizetnie semmit!
 
Egy normalis ember , ha van lehetosege maga segit idos szulein oregnapjait bizotsitja pereskedes nelkul.
Eleg furcsa birosagi itelet azert mert a mostoha papa rajta felejtette a szemet......egy teenager viselkedese igen sok esetben felborzolja a csaladi kedelyeket.
A nagymama nevelte sokaig , gondolom az anya dolgozott hisz ano kotelezo volt.
Egy felnott ember atkell ertekelje a gyerekkort , mert a lehetosegek masok voltak mint manapsag.

Az en anyukam reggel 7 kor elment es este 8 ra ert haza. Az iskolabol egy nagyon idos hazasparhoz kellett mennem es ott vett fel az anyukam. Az oviba meg az ovononel voltam es o vitt a lakasaba es ott vett fel anyam.
Gyerekkent nem nagyon tetszett soha ez a szitu ,de mai fejjel nem tudott mast csinalni. Az en gyerekeimre nem tudott vigyazni mert meg aktiv dolgozo volt mire nyugdijas lett meg egy munkat talalt maganak es mar az unokakra nem jutott ido. Miota dolgozok azota segitettem anyagilag is . Ahogy kijottunk valtozatlanul meg elt.
 
Olyan idős személyek esetén, akiknek a szociális ellátásáról akár állami, akár egyházi fenntartású intézmények – nem térítésmentes szociális ellátás juttatásával – gondoskodnak és az idős személy az ellátás ellenértékét nem, vagy csak részben tudja finanszírozni, a ki nem fizetett térítési díjat követelni lehet a szülője iránt tartásra kötelezhető nagykorú gyermektől

Ez ennek a tetves törvénynek a lényege. Szó nincs itt szülő-gyerek kapcsolatról, erkölcsi elvárásokról, stb. Egy a lényeg: ha az öreg nyugdíja nem elég az állami, egyházi vagy magán! öregotthonra, akkor a különbözetet eddig az állam állta, ezután meg nekünk kellene.
A szülő meg nem feltétlenül azért kerül be egy ilyen helyre mert rühelli a gyerek, hanem pl beteg és felügyeletet ellátást kap, egyedül van és társaságra vágyik, közel akar lenni az unokáihoz de mégsem akar a panelban vagy albérletben lakó fiatalokra rátelepedni.

Egyébként lehet így: se szociális háló, se nyugdíj, se közbiztonság, se egészségügy, se oktatás, nem probléma, de akkor adó se legyen meg semmiféle elvonás plusz szabad fegyvertartás ha az állam nem akar megvédeni bennünket! 2000ft/fő/év a földhivatalra meg a nemzeti bankra és viszontlátás, mindenki oldja meg minden kínját/baját ahogy tudja. Természetesen az egymillíó cigány is, ne rajtunk élősködjenek. Ez egy igazi liberális rendszer, tőlem holnap lehetne ilyen.
 
Egy normalis ember , ha van lehetosege maga segit idos szulein oregnapjait bizotsitja pereskedes nelkul.
Eleg furcsa birosagi itelet azert mert a mostoha papa rajta felejtette a szemet......egy teenager viselkedese igen sok esetben felborzolja a csaladi kedelyeket.
A nagymama nevelte sokaig , gondolom az anya dolgozott hisz ano kotelezo volt.
Egy felnott ember atkell ertekelje a gyerekkort , mert a lehetosegek masok voltak mint manapsag.

Az en anyukam reggel 7 kor elment es este 8 ra ert haza. Az iskolabol egy nagyon idos hazasparhoz kellett mennem es ott vett fel az anyukam. Az oviba meg az ovononel voltam es o vitt a lakasaba es ott vett fel anyam.
Gyerekkent nem nagyon tetszett soha ez a szitu ,de mai fejjel nem tudott mast csinalni. Az en gyerekeimre nem tudott vigyazni mert meg aktiv dolgozo volt mire nyugdijas lett meg egy munkat talalt maganak es mar az unokakra nem jutott ido. Miota dolgozok azota segitettem anyagilag is . Ahogy kijottunk valtozatlanul meg elt.

Téged anyukád nagyon szépen felnevelt annak ellenére, hogy dolgozott.
Akiről írtam,
még meg sem született mikor meghalt az apja, mire világra jött már az anyja újra férjhez ment, szülés után a volt férjének az anyja nevelte a kisbabát. Dolgozni nem dolgozott az anyja, elég sok gyereke született a második férjétől, így nyugdíjat sem kapott. A lány 15 éves volt mikor a mamája meghalt, az anyja eladta a mama házát, hazaköltöztette a lányát. Megvárták míg 16 éves lett, és kirakták otthonról egy mondvacsinált ürüggyel.
Nem hiszem, hogy a bíróság rosszul ítélte volna meg az adott helyzetet, E. néni szerint sokat számított, hogy a mamájának nem fizettek gyerektartást, hogy a halála után eladták a lány örökségét és a pénzből semmit nem kapott. Az anyja elmulasztotta a szülői gondoskodást, és az akkori ítélet szerint méltatlan volt a szülőtartásra.
 
Eleg sok sebbol verzik a dolog.
A nagymama oroksege a gyerek mamajae. ha az anyja meghal akkor fog o orokoni.
Ez az oroklesi jog. Ergo nem adta el az unoka orokseget mert o az orokos eloszor es nem az unoka.
Arva ellatast vagy ozvegysegit kapott az anya, es miert is kell azon csodalkozni hogy uj kapcsolatot alakitott ki es meg vallalt gyerkeket. Nekem az jon le hogy egy nagy csalados anyuka aki felett lehet palcat torni.
Akkor talalom jogosnak a szulo tartas felmentesebol ha nincs penze nincs elfogadhato anyagi biztonsaga.
Azert az eletet koszonheti az anyjanak. Meg a sarki kurtizan aki abbol tartja el gyereket se kap ilyen negativ megitelest sem a kornyezetetol de a gyereketol biztos nem.
Foben jaro bun ha a szuleit az ember nem tiszteli. A gyerek nem itelkezhet mert nem tudja milyne helyzetbe volt az anyja meg ha rosszul is dontott. Nem szenvedhet egy rossz dontesert orokke es nyomoroghat mert a gyereke bunteti .
A szulonek mindig rovid ideje van mar hatra, mint a gyerekenek. A kotelsseg elmulasztasa mint a bumerang vissza ter.
 
Egyébként lehet így: se szociális háló, se nyugdíj, se közbiztonság, se egészségügy, se oktatás, nem probléma, de akkor adó se legyen meg semmiféle elvonás plusz szabad fegyvertartás ha az állam nem akar megvédeni bennünket! 2000ft/fő/év a földhivatalra meg a nemzeti bankra és viszontlátás, mindenki oldja meg minden kínját/baját ahogy tudja.
Már második ugyan olyan típusú vagyis bevadult szélsőjobbos gondolkodású üzenetedbe futok bele.
Amit itt kiemeltem ez nem szélsőjobbos hanem kormány ellenes és igazad van sűrítetten.
Az állam minden alól kihúzza magát:

"se szociális háló, se nyugdíj, se közbiztonság, se egészségügy, se oktatás, nem probléma,"
Még hozzátehetjük utak közlekedés és még mennyi közellátási feladat van ami ha nem jól működik
De akkor állam se legyen, se kormány mondom én hozzá
Ha semmiért nem érzi felelősnek magát.Már rég nem ott tartunk amit kormánypártiak szoktak írni: " nem lehet mindenért felelős az állam"
Már semmi társadalmi problémát nem akar megoldani
Hisz az kurvára összehalmozódott.
Helyette csak adóztat meg áthárít
A szülőtartásban igazad van:

Olyan idős személyek esetén, akiknek a szociális ellátásáról akár állami, akár egyházi fenntartású intézmények – nem térítésmentes szociális ellátás juttatásával – gondoskodnak és az idős személy az ellátás ellenértékét nem, vagy csak részben tudja finanszírozni, a ki nem fizetett térítési díjat követelni lehet a szülője iránt tartásra kötelezhető nagykorú gyermektől

Ez ennek a tetves törvénynek a lényege. Szó nincs itt szülő-gyerek kapcsolatról, erkölcsi elvárásokról, stb. Egy a lényeg: ha az öreg nyugdíja nem elég az állami, egyházi vagy magán! öregotthonra, akkor a különbözetet eddig az állam állta, ezután meg nekünk kellene.
 
Utoljára módosítva:

Hírdetőink

kmtv.ca

kmtv.ca

Friss profil üzenetek

Sziasztok ! Az év végi hajrában szükségünk lenne 6. osztályos Természetismeret OFI ( Horváth Miklós, Molnár László ) témazáróra, téma: Hazai tájakon, Vizek vízpartok életközössége,
és Nyelvtan témazáróra,Raátz Judit Minden segítséget előre is nagyon szépen köszönök!
Agenta wrote on tass500's profile.
Szia!

'Frank Schätzing: Limit' c könyve németül.

Mobi és epub formában, nem tudom melyik a jó Neked.

Üdv!
A.
Sziasztok én 5.osztályos történelem mf megoldásokat keresem mozaik kiadó 2020-as kiadását.Illetve 5 osztályos történelem év végi dolgozat kérdéseit megoldókulcsal előre is köszönöm a segítséget.
jövő13 wrote on Dzsonatan's profile.
Szia! Megkaptad a kémia feladatlapok megoldásait?Feltöltenéd?Köszönöm!
Ténia wrote on ametiszt99's profile.
Kedves ametiszt 99!

Szeretném kérni Khaled Hosseini-Papírsárkányok hangoskönyvet, amit találtam linket, nem él.

Köszönettel:
Ténia

Statisztikák

Témák
36,440
Üzenet
4,397,879
Tagok
591,082
Legújabb tagunk
iwannadielol
Oldal tetejére