Történelemmel kapcsolatos könyvek

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Szabó Péter

Magyarok a Don-kanyarban​

1609179046904.png
"A XX. századi magyar történelem egyik sokat idézett, politikai vitákat kiváltó eseménye volt a 2. magyar hadsereg tragikus története 1942-43-ban. A szerző feltárta a fennmaradt és elérhető levéltári forrásokat, felkereste a még élő résztvevők többségét, és a feledés homályába merült korabeli naplókat, feljegyzéseket is bemutat. A könyv a 2. magyar hadsereg történetét az adott kor politikai és katonapolitikai viszonyai közé beágyazva elemzi. Nem ad közre felemás, ellenőrizhetetlen, több kézen keresztülment legendákat – a forrásokból merít.
A kötet szakszerűségével, a legapróbb részletekre történő kitekintéssel a magyar hadtörténetírás jelentős vállalkozása, a napjainkig tudatunkban élő, az egész nemzetet megrázó tragédia őszinte és kritikus bemutatása. E fontos, múltunkat hitelesen ábrázoló mű emléket állít mintegy 120 ezer katona és munkaszolgálatos soha nem feledhető tragédiájának.
A kötet immár negyedik, teljesen átdolgozott, frissített illusztrációs anyaggal, számos, eddig nem publikált fényképpel ellátott kiadásban jelenik meg"
 

Csatolások

 • szabo_peter__magyarok_a_don-kanyarban.rar
  7.4 MB · Olvasás: 111

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Németh Imre

Az ősi szó nyomában…​

Reguly Antal regényes életrajza
1609312033332.png
Nem sokkal azután, hogy Kőrösi Csoma Sándor Tibetbe indult a magyarság ősi nyomait keresni, egy fiatal műkedvelő nyelvész, Reguly Antal szerencsésebb utat választott. Svéd, finn és német kollégái felismerései nyomán az akkori Oroszország északi részein kutatta az ősi szó nyomát chanti és manysi rokonainknál, nem kevésbé kalandos és fáradságos körülmények között, de fényesebb sikerrel. Amit néhány év alatt a munka emésztő lázában égve, erőit nem kímélve kikutatott és feljegyzett, az több mint egy évszázadra adott rendeznivalót a legkiválóbb magyar tudósok tucatjainak. Németh Imre könyve, immár második kiadásban, érdekfeszítően eleveníti meg Reguly valóban regénybe kívánkozó élettörténetét.
 

Csatolások

 • nemeth_imre__az_osi_szo_nyomaban.rar
  1 MB · Olvasás: 85

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Simon Róbert (szerk.)

A vallástörténet klasszikusai​

Szöveggyűjtemény
1610269747817.png
A kötet a vallástudomány legjelentősebb művelőinek munkásságából ad felekezeti szempontoktól mentes, tudományos igényű válogatást a 19. század közepétől a Durkheim-iskola képviselőinek színrelépéséig. Bemutatja a vallástudomány önállósodásától kezdve a vallástörténeti kutatás legjelentősebb teljesítményeit, s eközben bőséges figyelmet szentel a vallástudomány és egyéb diszciplínák (nyelvészet, irodalomtudomány, ókortudomány, antropológia, szociológia stb.) egymást kölcsönösen megtermékenyítő találkozásainak, amelyek alapvetően meghatározták a 20. századi kultúrát és közgondolkodást. Bevezetésként ízelítőt ad az „előtörténet” néhány nagyhatású teljesítményéből is (Xenophanész, Lucretius, al-Bírúní, Ibn Khaldún stb.). A szövegek előtt Simon Róbert alapos bevezető tanulmányai állnak, melyek a szerzők életéről és munkásságuk egészéről adnak objektivitásra törekvő elemzést. Mindent tanulmányhoz kimerítő bibliográfia társul.
 

Csatolások

 • a-vallastrtenet-klasszikusai-simon-robert.pdf
  4.8 MB · Olvasás: 75

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Apor Péter

Metamorphosis Transylvaniae​

1610360444770.png
A mű dokumentum-értéke rendkívüli. Az erdélyi nemesi életformát alaposan, belülről ismerő ember tempós részletességgel, hitellel számol be a még éppen csak avulni kezdő ősi szokásokról, viseletekről, a régi nyájasságokról, utazásokról, lakodalmi és esküvői módokról, káromkodási, imádkozási formákról stb. Történelmi, néprajzi, nyelv- és művelődéstörténeti szempontból páratlan és pótolhatatlan mű.
 

Csatolások

 • Apor Peter Metamorphosis Transylvaniae.pdf
  646.1 KB · Olvasás: 59

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Pilch Jenő (szerk.)

A kémkedés története I-III.​

1610376597828.png 1610376608015.png 1610376617603.png
A nagy sikerű Tolnai világtörténelem utódaként megjelenő új sorozat a nagy és méltó előd hagyományait követi: szellemében, tárgyi alaposságában, formai igényességében és olvasmányos stílusában. Köteteinek történelmi értékeit, kultúrtörténeti szerepét és napjaink könyvkultúrájában betöltött helyét az idő nem homályosította el. Új kiadásuk könyvtörténeti kuriózum.
 

Csatolások

 • pilch_jeno__a_kemkedes_tortenete_i_.rar
  3.8 MB · Olvasás: 91
 • pilch_jeno__a_kemkedes_tortenete_ii_.rar
  3.7 MB · Olvasás: 91
 • pilch_jeno__a_kemkedes_tortenete_iii_.rar
  2.9 MB · Olvasás: 87

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Jacques Le Goff

Középkori hősök és csodák​

1610379074110.png
A világhírű középkorkutató, Jacques Le Goff könyve a szélesebb közönség számára is érthető és élvezetes módon mutatja be a középkori képzeletvilág néhány jellegzetes elemét.
A rövid, lényegre törő fejezetekből megtudhatjuk, hogyan vált legendás hőssé Artúr király, Nagy Károly, Roland vagy a Cid, miként nyert jelképes értelmet egy-egy olyan jellegzetes középkori épület, mint a katedrális, a vár vagy a kolostor, és milyen politikai, ideológiai megfontolások érhetők tetten a legendák születésében, átértelmezésében. A csodás hősöket felsorakoztató fejezetcímek jelzik, hogy a tudós szerző a feledés homályába vesző alakok – Melusina, Merlin, Robin Hood, Trisztán és Izolda – történelmi gyökereinek feltárásával nem holt anyagot kíván új életre kelteni.
Elsősorban azok a témák foglalkoztatják, amelyek – hol a háttérben megbújva, hol kordivatot teremtve – századokon át fogva tartották az európai ember képzeletét.
 

Csatolások

 • goff_jacques_le__kozepkori_hosok_es_csodak.rar
  1.2 MB · Olvasás: 101

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Kerekes Dóra

Diplomaták és kémek Konstantinápolyban​

1610383699943.png
Korunk egyik építőköve az információ, amely nélkül nem létezne média, könyvek, de kapcsolati hálók sem, nem lenne tőzsde, nem működne a gazdaság, más szegmensekről nem is beszélve. A digitális társadalom korában információhoz jutni gyorsan és könnyen lehet, a nehézséget inkább az jelenti, hogy túl sok, egymásnak gyakran ellentmondó értesülés birtokába kerülünk, amelyek között a valóság megismerése egyre nehezebbé válik. Nagyon hasonló problémákkal küzdött a kora újkor embere. A könyvnyomtatás feltalálását követő információrobbanás, az uralkodók és államok információéhsége, a köz érdeklődése mind abba az irányba hatottak, hogy Európa országai hatékony információszerző tevékenységet folytassanak a számukra politikailag vagy gazdaságilag fontos területeken. Ehhez a hivatalos formát, az állandó követségek ekkorra kiforró rendszerét, de az illegális megoldásokat, azaz a kémkedést is igénybe vették. A hírszerzés egyik központja a kora újkori világ egy sokszínű, hol ázsiainak, hol európainak tekintett városa, Konstantinápoly volt. Minden fontosabb uralkodó és állam tartott itt informátorokat, vagy szerzett be innen híreket. Milyen lehetett ebben a városban élni? Hogyan tudtak egy idegen, vallásilag és kulturálisan tőlük távol álló világban az európaiak hatékonyan működni, információt szerezni? Hogyan vált ez a világ mind kevésbé idegenné a kontinens hatalmai előtt? Kik voltak a kémek és hogyan dolgoztak mintegy háromszáz évvel ezelőtt? És az oszmánok? Tettek valamit a kémek ellen? Erről szól ez a kötet.
 

Csatolások

 • kerekes_dora__diplomatak_es_kemek.rar
  1.1 MB · Olvasás: 83

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Habsburg Ottó

V. Károly: Egy európai császár​

1610383925091.png
Szép Fülöp és Őrült Johanna fia volt

Uralkodása alatt érte a Habsburg Birodalom legnagyobb kiterjedését, innen eredt a mondás, hogy „birodalmában sohasem nyugszik le a Nap.”

Uralkodása több tekintetből is korszakhatár a középkor és az újkor közt: Ő volt az utolsó császár, akit a pápa koronázott meg, és ugyancsak ő volt az utolsó uralkodó, aki német-római császári címét megpróbálta felhasználni az európai hegemónia megszerzéséhez. Uralkodása alatt folyt a reformáció, a lovagság utolsó felkelése, az utolsó lovagi csatát az ő seregei vívták Paviánál, a legnagyobb német parasztháború, és a mohácsi csata is az ő idején zajlott le.
 

Csatolások

 • habsburg_otto__v._karoly__egy_europai_csaszar.rar
  825.9 KB · Olvasás: 76

keresztúr

Állandó Tag
Állandó Tag
Erling Haagensen · Henry Lincoln

A templomosok titkos szigete​

1610384545852.png
A kötet feltárja a középkori Skandinávia, Franciaország és Jeruzsálem rejtélyes kapcsolatát. Bemutatja, hogyan működtek együtt a XII. században egy titok megőrzésének érdekében olyan befolyásos személyiségek, mint Clairvaux-i Bernard, Bertrand de Blancheford templomos nagymester és egy dán püspök. A nyom átszelte Európát, s egészen az ókori Palesztináig vezetett. A következő fordulat akkor következett be, amikor a szerzők felfedezték, hogy 1911-ben egy elfeledett svéd kutató expedíciója ásatásokat végzett Dávid városa alatt, megismételve a híres templomos lovagok nyolc évszázaddal korábbi vállalkozását. Az expedíció által feltárt titok hidat képez a 2000 mérfölddel távolabb fekvő szigetig.
Bornholm parányi, alig tízszer húsz mérföld nagyságú sziget a Balti-tengeren. Tizenöt középkori temploma és több száz menhire jelzi, hogy a sziget ősidők óta szent hely. Az emlékek – különösen a templomok – hihetetlen és zseniális földmérési, geometriai és matematikai ismeretekről tanúskodnak. A templomosok titkos szigete feltárja a középkori Skandinávia, Franciaország és Jeruzsálem rejtélyes kapcsolatát. Bemutatja, hogyan működtek együtt a XII. században egy fantasztikus titok megőrzésének érdekében olyan befolyásos személyiségek, mint Clairvaux-i Bernard, Bertrand de Blancheford templomos nagymester és egy dán püspök.
A nyom átszelte Európát, s egészen az ókori Palesztináig vezetett. A következő fordulat akkor következett be, amikor a szerzők felfedezték, hogy 1911-ben egy elfeledett svéd kutató expedíciója ásatásokat végzett Dávid városa alatt, megismételve a híres templomos lovagok nyolc évszázaddal korábbi vállalkozását. Az expedíció által feltárt titok hidat képez a kétezer mérfölddel távolabb fekvő szigetig. A bornholmi templomok emellett rávilágítanak az ókor egyik nagy, máig megoldatlan, az évszázadok során még a Descartes-hoz hasonló tudósok zsenialitását is próbára tévő matematikai problémájának zseniális megközelítésére. A szerzők felfedezései kapcsolatot tártak fel Bornholm szigete és az önmagában is rejtélyes Rennes-le-Château faluja között – s a könyv bemutatja, miképpen tartozik össze elválaszthatatlanul a Föld ezen két parányi pontja. Szemmel láthatólag mindkét helyszín magán viseli azoknak a mesteri építőknek a keze nyomát, akik ugyanazzal a szakértelemmel, ugyanazzal a tudással bírtak, s akiket ugyanaz a vágy vezérelt: megfelelő rejtekhelyet készíteni kincseiknek. A szerzők együttműködése akkor kezdődött, amikor a bornholmi Erling Haagensen felfigyelt a sziget templomainak különös történetére, és kapcsolatba lépett Henry Lincolnnal, akinek rennes-le-château-i kutatásai már bepillantást engedtek a balti-tengeri rejtélyes sziget történelme mögött rejlő tényekbe.
 

Csatolások

 • haagensen_erling__a_templomosok_titkos_szigete.rar
  5.8 MB · Olvasás: 113
Oldal tetejére