Keresztenyzene ,vers, hit, Biblia

kata53 témája a 'Jeles napok' fórumban , 2005 November 24.

 1. BrainN

  BrainN Tag

  A Mestert már életében legendák övezték. Azt tartották, hogy egyszer Isten is tanácsért fordult hozzá:
  - Bújócskázni akarok az emberekkel. Megkérdeztem az angyalaimat, hogy szerintük melyik a legjobb búvóhely. Volt aki azt mondta, hogy az óceán feneke. Mások a legmagasabb hegycsúcsot ajánlották. Megint mások a hold túlsó oldalát, vagy egy távoli csillagot. Te mit ajánlasz?
  - Rejtőzz el az emberi szívben – válaszolt a Mester. – Az lesz az utolsó hely, ahol keresni fognak.

  S amit gondolom már "kis ezren" beszúrtak, de ezt nem lehet elégszer megtenni.

  "Uram, tégy engem békéd eszközévé,
  Hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
  Hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
  Hogy összekössek, ahol széthúzás van,
  Hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
  Hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
  Hogy örömöt hozzak oda, ahol gond tanyázik.
  Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
  Nem arra, hogy megvigasztaljanak,
  Hanem, hogy én megvigasztaljak,
  Nem arra, hogy szeressenek,
  hanem arra, hogy szeressek.
  Mert aki így ad, az kapni fog,
  Aki elveszíti magát, az talál,
  Aki megbocsát, annak megbocsátanak,
  Aki meghal, az fölébred az örök életre."
  [Assisi Szent Ferenc]

  Nagyon szépek a Taize-i énekek:
   
 2. bendeguz1

  bendeguz1 Állandó Tag

  Egy rövid tanulmány a Reformátusok lapjából:

  Pünkösd=Pentekoszté

  2011. június 12., vasárnap 13:06
  A pünkösd szó az Újszövetség görög nyelvén (Pentekoszté) ötvenedik napot jelent húsvéttól számolva. Vagyis az emberiség történelmének legfontosabb ténye, hogy az Isten 2011 évvel ezelőtt megjelent testben, Jézus Krisztus a golgotai kereszten eltörölte bűneinket, és feltámadásával végérvényesen legyőzte a halál és pokol erőit, ezért nála az örök élet beszéde van, a bűnbocsánat ajándéka a hozzá bizalommal forduló ember számára.

  Az Úr Jézus, még mielőtt visszatért volna a mennybe, megígérte tanítványainak, hogy bár ő visszalép a most számukra láthatatlan világba, de nem hagyja őket árván, hanem elküldi majd Isten Szentlelkét, aki Krisztust fogja dicsőíteni, és az ő győzelmét és szeretetét hozza a megtérő ember szívébe, amely napjainkban tele van viszállyal, félelmekkel és reménytelenséggel. Az örökkévaló Isten beváltotta örömteljes ígéretét.

  Az első pünkösdvasárnap Jeruzsálemben történt, hogy az akkor még bezárkózó és szorongó szívű tanítványai szívébe beköltözzön maga az élő Úr Jézus Krisztus az ő Szentlelke által. Tehát a Szentlélek Úr Isten személy. Maga Isten munkában! Ő ad erőt erőtlenségünkben, békességet békétlenségünkben és újjáteremtést elveszettségünkben. A pünkösd az egyház, az eklézsia létrejöttének napja. A Biblia Ószövetségében aratási hálaünnep és a törvényadás ünnepe, amikor Istennek népe egybegyűl hálát adni Istennek a mindennapi kenyérért.

  Pünkösd ünnepén Péter apostol szíve csordultig lett Krisztus szeretetével, és az eddig bezárkózó tanítvány kiment Jeruzsálem templomterére. A vallásos tömegnek ezt követően már bátran és telve mentő szeretettel bizonyságot tett arról, hogy Isten szeret mindenkit, és ezért küldte el az üdvözítő Úr Jézus Krisztust engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Azért, hogy a mi céltévesztett életünket a menny felé irányítsa a Szentlélek Úr Isten útmutatásával.

  A hallgatóságot Péter apostol beszéde szíven találta, fájni kezdett elrontott életük és a bűnbánat könnyeivel küszködve megértették: „vétkeimmel vertelek keresztre, amit te szenvedsz, Jézus, én okoztam.” Mihelyt Krisztus lelke szíven talál, és megértem, hogy miattam, érettem és helyettem ő bűnhődött, ezután már létkérdés számomra, hogy Isten kegyelmét visszautasítom vagy elfogadom. Pünkösdkor, mikor az elveszett emberek Isten „nagykövetét”, Péter apostolt kérdezik, hogy mit cselekedjünk, az már a megtérő emberek szívének áldott pillanata.

  Azonban Isten már előbb cselekedett érettünk a Golgotán, és Jézus megváltó szeretetét megértve ezt követően már sok ember elmondta, hogy az „Isten Bárányára leteszem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a kereszt tövén”. A bűn terhétől megszabadított ember megkapja a Szentlélek Úr Isten ajándékát: a szívükben lakozást vett, üdvözítő Úr Jézust, dicsőítve Istent irgalmáért. Az Isten által újjáteremtett ember szíve ezentúl az örökkévaló Isten mennyei bázisa lesz, ahonnan Krisztus dicsőségének fénye sugárzik a még lelki sötétségben élő embertársai felé, hogy ők is bejussanak Isten országába a kárhozat helyett.

  Tudjuk, hogy a Tízparancsolat betöltése Isten és az ember szeretése. Pünkösd óta Isten kész e törvényt a szívünkbe helyezni az ő Szentlelke által, és akkor képessé tesz arra, hogy még a rosszindulatú embereket is tudjuk szeretni, mivel az Isten szeretet.

  Végezetül kérjük Krisztus újjáteremtő Szentlelkét ekképpen: Add nekünk is, Istenünk, a Te áldott Lelkedet, adj hitet, szeretetet, lelki boldog életet! Ámen.

  Jászai Gyula

  Megjelent a Reformátusok Lapja pünkösdi számában

  A pünkösd szó az Újszövetség görög nyelvén (Pentekoszté) ötvenedik napot jelent húsvéttól számolva. Vagyis az emberiség történelmének legfontosabb ténye, hogy az Isten 2011 évvel ezelőtt megjelent testben, Jézus Krisztus a golgotai kereszten eltörölte bűneinket, és feltámadásával végérvényesen legyőzte a halál és pokol erőit, ezért nála az örök élet beszéde van, a bűnbocsánat ajándéka a hozzá bizalommal forduló ember számára.
   
  Jaszladany és nórika01 kedveli ezt.
 3. bendeguz1

  bendeguz1 Állandó Tag

  Két videót küldök szeretettel, az egyik egy érdekes feldolgozása a pünkösd történetének, a másik egy szép dicséret.   
  hiksz és atasz kedveli ezt.
 4. julikka

  julikka Állandó Tag

  Kilenced Assisi szent Ferenchez

  Kilenced Assisi Szent Ferenc Tiszteletére  Kilenc egymásután következő napon, vagy hétfőn imádkozz el egyet a következő fohászok közül. Szent Ferenc különös kegyben részesíti azokat, akik őt szent kilenceddel tisztelik. A kilenced alatt gyónjunk és áldozzunk!

  Első nap: Szent Ferenc az istenszeretet lángoló szeráfja.
  Az Isten iránti szeretet és vágyódás égette lelkét, nem egyszer elragadtatásban ejtette. Ilyenkor mozdulatlanul, kitárt karokkal ismételgette: „Istenem és mindenem!”
  Imádság: Szeráfi Szent Ferenc Atyám! Szeretetből éltél és apostolkodtál, a szeretet ragadott Isten közelébe, tett hasonlóvá a keresztre feszített Jézus Krisztushoz s fakasztotta testeden Krisztus kínszenvedésének sebhelyeit. Esdd ki nekem is a szeretet nagy kegyelmét, hadd szeressem az Urat teljes szívemből, teljes elmémből és minden erőmből. Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.

  Második nap: Szent Ferenc Krisztus leghűségesebb követője.
  Istállóban született, működése előtt 40 napig böjtölt, 12 tanítvánnyal indította meg új rendjét, kettesével küldte a világba őket, a szent sebhelyeket viselte testén s Krisztust utánozta egész szíve – lelke.
  Imádság: Könyörülj rajtam, Szent Ferenc Atyám, és kérd Istentől a kegyelmet, hogy egész életem Krisztust sugározza. Úgy tegyek mindenütt és mindig, ahogy Krisztus tenne az én helyemben. Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.

  Harmadik nap: Szent Ferenc a „Szegény Úrnő” lovagja.
  A szegénységben látta a Krisztus földi életének alapvető erényét és hódító erejének titkát. A világtól megvetett szegénység Krisztus óta elhagyatottan bolyongott. Szent Ferenc felismerte szépségét és lovagjává szegődött.
  Imádság: Rajongva üdvözlöm én is a „Szegénység Úrnőt”, a Te jegyesedet, Szent Ferenc Atyám! Lemondok minden földi értékről és előnyről, hogy egész lélekkel, a földiektől mentesen követhessem a szegényeket. Járj közbe, Szent Atyám, hogy én is, embertestvéreim is a lemondás útján járjunk, s kizárólag az örök üdvösségért éljünk és dolgozzunk. Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.

  Negyedik nap: Szent Ferenc az alázatosság ragyogó példaképe.
  Az emberek gúnyolódása kísérte a megtérésben. Utolsó kívánt lenni a testvérek között, hamuval behintett puszta földön lehelte ki a lelkét.
  Imádság: Ígérem neked, Szent Ferenc Atyám, hogy mindenkor követem alázatosságodat. Nem képzelődöm. Más ítélete előtt meghajlok, s türelemmel viselem a megszólást és rágalmazást. Gyakran ismételgetem fohászodat: „Ki vagy Te, Uram, és ki vagyok én, a Te féreg szolgád?” Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.

  Ötödik nap: Szent Ferenc a bűnbánatban látta az evangéliumi élet foglalatát.
  Minden prédikációjában a bűnbánatot hirdette, követőit pedig bűnbánó testvéreknek nevezte.
  Imádság: Könyörülj rajtam, Szent Ferenc Atyám, hogy a bűnbánat méltó gyümölcsét teremjem. Sirassam vétkeimet és vezekeljek mind magam, mind mások bűnéért.
  Bánatkönnyben tisztogassam lelkemet, hogy a megszentelő kegyelem hófehér ruhájában vehessek részt a mennyei bárány földi és égi lakomáján. Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.

  Hatodik nap: Szent Ferencet választotta XI. Pius pápa a világiak apostolságának, a Katolikus Akció védőszentjévé.
  Nemcsak a szerzeteseket és apácákat állította a lelkek megmentésének munkájába, hanem a világiakat is. A Világi Rend tagjainak megszámlálhatatlan serege javította meg az akkori romlott világot és mentette meg a pusztulástól a társadalmat.
  Imádság: Szent Ferenc Atyám, a Katolikus Akció pártfogója. Egész lelkemmel szegődöm ahhoz a zászlóhoz, amelyet a Te kezedbe helyezett az Úr, s dolgozom, imádkozom, szentül élek azért, hogy Krisztus Király diadalmaskodjék minden szívben. Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.

  Hetedik nap: Szent Ferenc az öröm dalnoka.
  Állandó lelki békéje és lemondása a földiekről csodálatos derűre hangolta szívét. Csak az tud így örvendezni, madarakkal versenyt énekelni, akár két fadarabbal is hegedülni, akinek a lelke annyira tele van mennyeiekkel, mint Ferenc Atyánké.
  Imádság: Eszközöld ki nekem, Szent Ferenc Atyám, a tiszta lelkiismeret nyugalmát és a szent dolgokra irányuló gondolatokat, hogy az én lelkem is jól hangolt hárfa legyen, és hűségesen szólaltassa meg a Szentlélek sugallatait. Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.

  Nyolcadik nap: Szent Ferenc a szenvedés vértanúja.
  Isten mérhetetlen gyötrelmekkel tette próbára Szentünk állhatatosságát. Csak a szenvedésből születhet meg nagy intézmény és fakadhat áldás. Élete utolsó két évében csaknem elalélt és tehetetlenné vált a sok szenvedéstől, főképp az Úr Jézus szentséges sebhelyeinek viselésétől.
  Imádság: Csodálattal szemlélem szenvedéseidet, Szent Ferenc Atyám. Az én életem is tele van megpróbáltatással és bajjal. Segíts, hogy alázatos lélekkel fogadjam az Úr kezéből keresztemet és engedjem magam felszegezni rá Krisztus szerelméért. Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.

  Kilencedik nap: Szent Ferenc Szűz Mária buzgó tisztelője.
  Különös kegyelettel vonzódott Angyalos Boldogasszony kápolnájához, az azóta híressé vált Porciunkulához. Itt hódolt gyermeki lelke az Isten Anyjának. Az Ő pártfogása alatt alapította rendjét, innen küldte tanítványait az evangélium hirdetésére, itt öltöztette be Szent Klárát. Itt nyerte meg a híres porciunkula búcsút.
  Imádság: Életemet egész különlegesen a Szűz Anya pártfogásába ajánlom. Sohasem lehetett hallani, hogy ő valakit meghallgatás nélkül magára hagyott volna. Ébressz bennem bizalmat Iránta, hogy benne bízzam életben, halálban, minden testi-lelki viszontagságban. Ámen.
  Miatyánk. Üdvözlégy.
   
 5. julikka

  julikka Állandó Tag

  Imák assisi szent ferenchez


  Ima az igazi öröm kegyelméért Szent Ferenchez


  Mély rokonszenvvel köszöntelek, öröm szentje, Isten dalosa, Szent Ferenc Atyám! Lelked csordultig tele volt boldogsággal és békével. Szíved húrjain az öröm lelke, a Szentlélek Úristen muzsikált. A tiszta lelkiismeret, a világtól való függetlenség, az Isten közelsége és a kegyelem édessége, állandó örömmel árasztotta el szívedet. Szakítottál a szomorkodó szentek hangulatával, és énekelve, örvendezve utánoztad Krisztust. Dalodtól harsogott hegy és völgy, Isten dicséretére szólítottad az embereket, és az öntudatlan teremtményeket. Karmesterévé szegődtél a világmindenség néma himnuszának és hegedű híján két fadarabbal játszottad hozzá a kíséretet, lelked ujjongó érzéseit. Örültél a nincstelenségben, mosolyogtál a megaláztatásban, énekeltél a betegségben és halálban. Kérd a Szentlélek Úristent, Isten Dalnoka, hogy az én lelkemben is teremtsen békét, rendetlen vágyaimat hangolja a lélek irányításához, vetkőztessen ki a világ szelleméből, emeljen az Úr közelébe és szólaltassa meg lelkemben az Isten iránti szeretetet és hála ujjongó énekét. Ámen.  Ima a világi apostolkodás buzgalmáért Szent Ferenc Atyánkhoz


  Üdvözlégy, Krisztus zászlóvivője, Szent Ferenc Atyánk! Lelked tele volt apostoli tűzzel. Krisztus szeretete nem engedett nyugodni. Krisztus ügyéért égtél és dolgoztál. Nem tűrted, hogy a sátán annyi embert fogva tartson, a gonoszság hódítson és a bűn annyi szívet megmérgezzen. Fáradhatatlanul vívtad Krisztus harcát, tanítottál, vigasztaltál, bátorítottál s emelted a lelkeket. Égtél a vágytól, hogy mindenkit meghódíts Krisztusnak. Alázattal kérlek, esdd ki nekem az apostolság kegyelmét. Ne nézzem közönbösen a gonosz lélek garázdálkodását. Minden erőmből azon legyek, hogy embertestvéreim szívébe lopjam Krisztust. Szóban, tettben, jó példában dolgozzam Krisztus győzelméért a szívekben. Segíts megértenem az Egyház parancsát: ne a papokra hagyjam Isten országának terjesztését, hanem szívvel-lélekkel kivegyem belőle a magam részét. Krisztus apostola legyek a világban. Amen.

  Felajánló ima Szent Ferenchez  Gyermeki bizalommal ajánlom magam atyai pártfogásodba Szeráfi Szent Ferenc! Egész lélekkel csatlakozom tisztelőid táborához, ahhoz a hatalmas családhoz, amelynek eszményképe, pártfogója, vezére és atyja vagy. Szent életed reám is ellenállhatatlan vonzást gyakorolt. Krisztus Urunk leghűségesebb követőjét, az evangéliumi élet megtestesítőjét tisztelem Benned. Hálával teli szívvel mondok köszönetet azért a kitüntetésért, amely az Úr különleges kiválasztása folytán szent rendednek tagjává tett, és engem, méltatlan teremtményt, alázatos ruháddal felékesített.
  Alázattal kérlek, szerezd meg hathatós közbenjárásoddal azt a kegyelmet, hogy az Úr Jézust a Te példád és buzdításod szerint utánozzam. Szeressem a szent szegénységet, a Te életednek ezt a legsajátosabb vonását. Segíts lemondanom a világ javairól, ha szegény vagyok, ne kívánjam a másét, ha pedig gazdag vagyok, ne ragaszkodjam vagyonomhoz, hanem készséggel segítsem a szegényeket és támogassak minden szent ügyet. Segíts követnem csodálatos alázatosságodat, tudjak örülni a megaláztatásnak és a szenvedésnek. Eszközöld ki lelkemnek a töredelmes bánat kegyelmét, hogy a Te bűnbánó életed követésében én is megtisztuljak és könnyeim záporában szentté váljak. Esedezz azért, hogy szívemet az Isten és felebaráti szeretet járja át, s ha nem is hordozhatom a szeretet sebrózsáit, amint Te hordoztad a krisztusi hasonlóság drága jegyeit kezeden, lábadon és oldaladon, lelkemben mégis egészen Krisztushoz hasonlítsak.
  Egész életemet arra szentelem, hogy a Te követésed révén növeljem Isten dicsőségét, melegítsem fel embertársaim kihűlt szívét, áldása legyek a földnek és egykor boldog lakója az örök hazának! Ámen.
   
 6. Grendar

  Grendar Tag

  Karácsony

  Bár még csak novemberben járunk, szeretném megosztani önökkel a közelgő ünneppel kapcsolatos gondolataimat
  Ilyenkor, karácsonyhoz közeledvén mindenki elgondolkozhat az ünnep célján, mondanivalóján. Ezekben a napokban Jézus Krisztus születésére emlékezünk.
  Ám a földi születésen túl, egy másfajta születéséről is beszél a Biblia "Én fiam vagy te, én ma szültelek téged."
  Ahogy erről gondolkodom, Krisztus szavai jutnak eszembe -"szükséges néktek újjá születnetek.”
  Akik őt kívánják - kívánjuk - követni azok életében szükséges megtörténnie az újjászületésnek.
  Miért kell nekem újjá születnem? Nem elég megváltoznom? - kérdezhetnénk.
  Ám a Biblia nyilvánvalóvá teszi mindannyiunk számára, hogy akik nem Istentől születtek, azok nem lehetnek Isten gyermekei.
  "A fiúság lelkét kaptátok a mely által mondhatjátok: Abba, Atyám."
  Csak az a fiú, aki az Atyától születik.
  Mit is jelent ez a gyakorlatban? Miként születhetünk újjá?
  Jézus erről azt mondta, "Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába."
  Aki felismerve, és őszintén megbánva vétkeit elfogadta a megváltást, Isten ingyen kegyelmi ajándékát, azt Isten kész Szentlelke által új emberré tenni.
  Rendben én újjá születtem, akkor most már minden rendben van, bűneim megbocsáttattak, és ezentúl nem vétkezhetem, - mondhatnánk.
  Ám ez korántsem így van.
  Hiszen egy kis gyermeknek is először meg kell tanulnia járni, és még utána is előfordulhat, hogy megbotlik. Isten megbocsátó atyai szeretettel tekint ránk, gyermekeire.
  És mint jó Atya megengedi botlásainkat, hogy tanuljunk belőlük, ám ez korántsem adhat okot, arra hogy visszaéljünk Isten kegyelmével, szeretetével.
  Az újjászületett ember lehetőséget kap alkotójától, hogy Krisztus követőjeként szeretetben és igazságban éljen.
  Karácsony táján a szeretet külön is hangsúlyt kap mind a keresztények, mind a világ életében.
  A karácsonyt szokás a szeretet ünnepének nevezni.
  De vajon tényleg a szeretet ünnepe?
  Sajnos a legtöbb otthonban a legtöbb ember életében inkább a szeretetlenség, a versengés, a "majd én megmutatom, hogy én szebb, jobb, drágább ajándékot tudok venni", nyilvánul meg.
  Ezen a téren is komoly felelősség hárul ránk újjászületett hívőkre, hogy karácsonykor éppúgy, mint minden napon életünk jó példájával mutassunk utat a megfáradt eltévedt embereknek.
  Utat, mely maga az Úr Jézus Krisztus.
  Ő mondta magáról, "Én vagyok az út"
  Igyekszünk szebbnél szebb ajándékokkal elkápráztatni embertársainkat.
  Gondoljuk át, hogy gyakran egy igaz szívből jövő szó, egy őszinte, meleg mosoly sokkalta többet ér, mint drágának tűnő olcsó és silány ajándékaink.
  Isten a legdrágábbal ajándékozott meg minket Az Ő egyszülött Fiát küldte el, hogy örök életet adjon mindazoknak, akik készek elfogadni.
  Ezzel mutatva meg mérhetetlen szeretetét irántunk.
  Ezt az önzetlen, versengéstől mentes tiszta mély szeretetet vágyja, szomjúhozza a világ.
  Ez az isteni szeretet teheti szebbé karácsonyainkat és hétköznapjainkat egyaránt.
  Ahogyan az ünnepre készülve megtisztítjuk, feldíszítjük otthonainkat, karácsonyfáinkat, úgy tisztítsuk meg, díszítsük fel életünket is.
  Nem talmi, olcsó és mulandó csillogással, de örök értékekkel.
  Így emlékezvén meg megváltónk, az Úr Jézus Krisztus születéséről.
   
  shaara kedveli ezt.
 7. Emese333

  Emese333 Állandó Tag

  "Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod.
  Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem."
  Zsoltárok 32, 8
   
 8. gotta42

  gotta42 Állandó Tag

  Nagyböjt

  Egy ismerősöm hívta fel rá a figyelmem erre a "Nagyböjti naptárra".
  Mindenki szíves figyelmébe ajánlom. Szeretettel.
   

  Csatolt fájlok:

  bebinka és Kata_29 kedveli ezt.
 9. Szoraja

  Szoraja Állandó Tag

  Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.
  János 6:35
   
 10. ancsiszu

  ancsiszu Állandó Tag

  Boldog család

  Boldog az az ember, ki társát megtalálja

  Egy gyertyát gyújt életüknek lángja
  Mindkettőjük szíve egy ütemre dobban
  Isten akarata közös gondolatban

  Első közös imájuk egy boldog köszönet
  Amelyből kiárad az örök szeretet
  De újabb ima születik hamar a szívükben
  Kérik Istent áldja meg őket gyermekekkel

  Csodálatos érzés az első felismerés
  Amelyben ott van egy új emberi lét
  A széltől is óvni kell, hisz törékeny kis lény
  Istent hívjuk, hozza el szélcsendjét

  S az a pillanat, mikor a kezedben tarthatod
  Mikor egy kis ember rád mosolyog
  Akkor érzed igazán, hogy ez az a teljesség
  Amit csak Isten adhat, boldog áldásként

  Majd előtted a kép, három összezárt kis kéz
  Amint szelíd hangjuk az Úrhoz imát intéz
  Könnyeidet akkor már nem tudod visszatartani
  Csak hálás szívvel Istent áldani
   
 11. csigafi

  csigafi Állandó Tag

  Sajnos a link már nem él feltőltenéd újra légy szíves
   
 12. Wik01

  Wik01 Állandó Tag

  "Uram, állíts szájam elé őrséget,
  és ajkam kapujához rendelj védelmet"
  (Zsolt 140,3)

   
 13. Wik01

  Wik01 Állandó Tag

  GONDJAIDAT

  Gondjaidat tedd le végre
  Istenednek a kezébe;
  Ha szíved fáj, Ő is szenved,
  Ő akarja vinni terhed.

  Ami igazán a dolgod,
  Reá vetni minden gondod,
  S magvetőként kelni, járni,
  És az időket kivárni.

  Venyercsán László
   
 14. Wik01

  Wik01 Állandó Tag

  Ima az érettségizőkért
  Uram, ilyenkor mindig hatékonyan kérem a Szentlelket. Őt, akit megígértél, hogy eszünkbe juttat mindent. Az is igaz, hogy sokszor többet is kérünk, a lehetetlent: Juttassa eszünkbe azt is,amit már nem tudtunk elolvasni, megtanulni, átrágni, magunkévá tenni! Szívem mélyéből kérlek, adj összeszedettséget, bizalmat, bátorságot! Ha készültem, akkor számot is tudok adni.Kérlek, állj mellettem, add a tudomány és az értelem Lelkét, még a bölcsességét is;– nem csak nekem, hanem annak a tanárnak, akinek szívébe irgalmat és megértést is kérek hozzá!Uram,ne (csak) azt add meg nekem, hogy túljussak, hanem vésd belém mindazt,amire szükségem lesz későbbi munkám, hivatásom gyakorlásakor! Jöjj, Szentlélek Úristen, adj értelmemnek világosságot, és el ne hagyj a szellemi kínok idején!Amen
   
 15. Wik01

  Wik01 Állandó Tag

  Mai evangélium
  2017. május 8. – Hétfő
  Abban az időben Jézus így szólt: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, – mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.”

  Jn 10,11-18
   
  bacsipista kedveli ezt.
 16. Wik01

  Wik01 Állandó Tag

  Wass Albert - Üzenet haza
  Üzenem az otthoni hegyeknek:
  a csillagok járása változó,
  és törvényei vannak a szeleknek,
  esőnek, hónak, fellegeknek,
  és nincsen ború, örökkévaló.
  A víz szalad, a kő marad,
  a kő marad...
  Üzenem a földnek: csak teremjen,
  ha sáska rágja is le a vetést,
  ha vakond túrja is a gyökeret.
  A világ fölött őrködik a Rend
  s nem vész magja a nemes gabonának,
  de híre sem lesz egykor a csalánnak;
  az idő lemarja a gyomokat.
  A víz szalad, a kő marad,
  a kő marad...

  Üzenem az erdőnek: ne féljen,
  ha csattog is a baltások hada.
  Mert erősebb a baltánál a fa,
  s a vérző csonkból virradó tavaszra,
  új erdő sarjad győzedelmesen.
  S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
  a gyilkos vasat rég felfalta már,
  s a sújtó kéz is szent jóvátétellel
  hasznos anyaggá vált a föld alatt.
  A víz szalad, a kő marad,
  a kő marad...

  Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
  ha egyenlővé teszik is a földdel,
  nemzedékek őrváltásain
  jönnek majd újra boldog építők,
  és kiássák a fundamentumot,
  s az erkölcs ősi, hófehér kövére
  emelnek falat, tetőt, templomot.
  Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
  ki nem hamuval és nem embervérrel
  köti meg a békesség falát,
  de szenteltvízzel és búzakenyérrel
  és épít régi kőből új hazát.
  Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
  a fundamentum Istentől való,
  és Istentől való az akarat,
  mely újra építi a falakat.
  A víz szalad, a kő marad,
  a kő marad...

  És üzenem a volt barátimnak,
  kik megtagadják ma a nevemet:
  ha fordul egyet újra a kerék,
  én akkor is a barátjok leszek,
  és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag.
  Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk
  és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:
  a víz szalad, de a kő marad,
  a kő marad...

  És üzenem mindenkinek,
  testvérnek, rokonnak, idegennek,
  gonosznak, jónak,
  hűségesnek és alávalónak,
  annak, akit a fájás űz és annak,
  kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
  Vigyázzatok és imádkozzatok!
  Valahol fönt a magas ég alatt
  Mozdulnak már lassan a csillagok
  s a víz szalad, a kő marad,
  a kő marad...

  Maradnak az igazak és a jók,
  a tiszták és a békességesek.
  Erdők, hegyek, tanok és emberek.
  Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
  Likasztják rnár az égben fönn a rostát,
  s a csillagok tengelyét olajozzák
  szorgalmas angyalok.
  És lészen csillagfordulás megint,
  és miként hirdeti a Biblia:
  megméretik az embernek fia
  s ki mint vetett, azonképpen arat,
  mert elfut a víz és a kő marad,
  a kő marad...!
   
  bacsipista kedveli ezt.
 17. Wik01

  Wik01 Állandó Tag

  „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt." (Lk 24, 5)
   
  bacsipista kedveli ezt.
 18. bacsipista

  bacsipista Állandó Tag

  Mire jó a Biblia olvasás?


  A történet egy öregemberről szól, aki Kentucky hegyei közt élt fiatal unokájával. Minden reggel a nagyapa korán kint ült a konyhában, és olvasta régi, megviselt Bibliáját. Az unokája, aki ugyanolyan szeretett volna lenni, mint ő, mindenben utánozni igyekezett a nagyapját. Egyik nap megkérdezte:
  - Papa, én is próbálom olvasni a Bibliát úgy, mint te, de nem értem azt, és amit értek, azt is elfelejtem, amint becsukom. Hát akkor mire jó a bibliaolvasás?”
  A nagyapa, aki közben szenet tett a tűzre, csendesen odafordult hozzá, és azt mondta:
  - Fogd meg ezt a szenes kosarat, menj le a folyóhoz, és hozz egy kosár vizet!
  A fiú úgy tett, ahogy mondták neki, bár az összes víz kicsurgott a kosárból, mielőtt visszaért volna a házhoz. A nagyapa nevetett, és azt mondta:
  - A következő alkalommal egy kicsit jobban szedd a lábad!,- és visszaküldte azzal, hogy próbálja újra.
  Ezúttal a fiú gyorsan futott, de a kosár csak üres volt, mire hazaért. A szuszból kifogyva mondta nagyapjának, hogy lehetetlen a kosárban vizet hozni, és elindult, hogy vödröt kerítsen a kosár helyett. Az öregember ezt mondta,
  - Nem akarom, hogy vödörrel hozd a vizet; én egy kosár vizet kérek. Meg tudod te azt csinálni, csak nem igyekszel eléggé, - ezzel el is indult, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy megnézi, hogyan sikerül a következő forduló.
  Bár a fiú tudta, hogy lehetetlen, most már csak azért törte magát, hogy lássa a nagyapja az igyekezetét. Megmerítette a kosarat, és futott, ahogy csak tőle telt. Természetesen sokkal azelőtt, hogy elérte volna a nagyapját, a kosár már üres volt. Alig bírt beszélni: - Látod, papa, nincs értelme, ugye te is így gondolod?
  Az öregember azt mondta:
  - Nézd meg a kosarat!
  A fiú ránézett, és a kosár másmilyen volt. A régi, piszkos szenes kosár helyett egy tiszta kosár volt.
  - Fiam, ez történik akkor is, amikor a Bibliát olvasod. Lehet, hogy nem érted, vagy nem emlékszel mindenre, de amikor olvasod, az kívül-belül megváltoztat és megtisztít. Ez Isten munkája az életünkben. Ez az, amit csak Isten tud elvégezni, átalakítani bennünket kívül-belül, és lassan Krisztushoz, a Fiához hasonlók leszünk.
  Szánj időt, hogy elolvass Isten szavából valamennyit minden nap.

  Forrás: http://tanulsagos.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1193432
   
  tuncu kedveli ezt.
 19. tuncu

  tuncu Vendég

  INDULJ ÉS MENJ, HIRDESD SZAVAM
  Szerzõ: Hollósy Péter


  Indulj és menj, hirdesd szavam
  Népemhez küldelek én
  Tövis és gaz, vér és panasz
  Meddig hallgassam még Én

  /Hűn örökké, megáldalak Én,
  Csak menj és hirdesd szavam/

  Tüzessé teszem ajkaidat,
  Gyémánttá homlokodat,
  Népemnek õrévé rendellek Én,
  Lelkemet adom melléd.  Zsolt 18,47
  Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!
   
  bacsipista kedveli ezt.
 20. bacsipista

  bacsipista Állandó Tag

  Az óra (P. Smidt)
  (Meghallani Isten hangját)


  [​IMG]

  Évekkel ezelőtt , amikor még nem volt hűtőszekrény, az emberek jégházakat használtak, hogy az élelmiszerek ne romoljanak meg. Ezeknek a kis építményeknek vastag falai voltak, nem volt rajta ablak, csak egy jól záródó ajtó.
  Télen amikor a tavak befagytak, nagy jégtömböket vágtak ki, és odaszállították a jégházakba. Aztán a jégre szórtak egy réteg fűrészport, és így az kitartott majdnem nyárig.

  Egyik nap egy férfi elvesztette értékes karóráját a jégházban, miközben ott dolgozott. Áttúrta az egész fűrészport, szorgalmasan keresgélt , de az óra csak nem lett meg.
  Egy kisfiú aki hallotta, hogy elveszett az óra, belopakodott az ebédszünetben a jégházba. Nemsokára megjelent az órával együtt. A csodálkozó kérdésre, hogy miként sikerült megtalálnia az órát, ezt felelte:

  - Jól becsuktam az ajtót, lefeküdtem a fűrészporba, teljesen csendben voltam, és
  meghallottam az óra ketyegését.  Gyakran nem halljuk tisztán Isten hangját. El vagyunk foglalva azzal, hogy buzgón, sőt néha kétségbeesetten keressük az Ő akaratát. Elcsüggedünk és türelmetlenek leszünk, ha látszólag nem kapunk feleletet. Talán még azt is feltételezzük, hogy Isten nem törődik velünk. De ha szeretnénk meghallani a hangját, nem csak a jelenlétét kell keresnünk, hanem el is kell csendesednünk előtte. Atyánk azt mondja gyermekeinek:

  "Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten"(Zsolt 46,11)
  Ott, az Ő áldott jelenlétében meg fogjuk hallani halk hangját:
  "Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le!" (Ézsaiás 30,21)

  forrás: http://tanulsagos.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1193358
   
  tuncu kedveli ezt.

Megosztás